Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 76 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Četvrtak, 30. novembar 2017.

Društvo

PODGORICA

Zavodzahi-

drometeorologiju i seizmo-

logijuCrneGore izdao je cr-

venimeteoalarmzadanas

na cijeloj teritoriji države

zbog jakekišekoja seočeku-

je, i tonajmanje80mmza 12

sati.

Crveni alarm znači upozore-

nje na vrlo opasne vremenske

pojave. Takvog su intenziteta

da mogu uzrokovati veliku

materijalnu štetu i biti vrlo

opasne po ljude i životinje. Sa-

vjetuje se povećan oprez te

stalno praćenje vremenske

prognoze. Obavezno poštova-

nje savjeta i uputstava nadlež-

nihdržavnih službi.

Ameteorolozi ove zime, sude-

ći premadugoročnimprogno-

zama, ne očekuju da će crveni

meteoalarmi biti učestali.

U odnosu na prošlu zimu, ka-

da su se ekstremno niske tem-

perature zadržale sve do pro-

ljeća, ove godine nas očekuje

prilično blaga zima.

Kako je za Pobjedu kazala na-

čelnicaOdsjekazaprimijenje-

numeteorologijuMirjanaIva-

nov, temperature će ove zime

biti iznad normale na Balkan-

skom poluostrvu, istočnom

Mediteranu i dijelovima nje-

gove unutrašnjosti, kao i u sje-

veroistočnimdijelovima jugo-

istočneEvrope.

Na velikom skupumeteorolo-

gaodržanomuZagrebuod20.

do 24. novembra, organizova-

nom povodom izrade sezon-

ske prognoze za Mediteran,

region jugoistočne Evrope i

sjeverne Afrike, saopšteno je

daanalizesadašnjegstanjapo-

kretačkih faktora ukazuju na

prisustvo slabe La Ninje u

tropskomdijeluPacifika.

-Premaprognozi, slabaLaNi-

nja vrlo je vjerovatni scenario

za nadolazeću zimu, pa se sto-

ga može očekivati da će ona

indirektno uticati i na razvoj

pozitivne faze sjeverneatlant-

ske oscilacije, a takođe i istoč-

neatlantskevarijabilnosti. Po-

lazeći od ovih karakteristika

stanja iznad Pacifika i sjever-

nog Atlantika, konsenzusom

se došlo do zaključka da se

očekuje topla zima – rekla je

naša sagovornica.

Objašnjava da to znači da se

očekujutemperaturevazduha

iznadnormale.

- Nesigurnosti u prognozi pa-

davina su veće nego za tempe-

raturu, ali izgledi ukazuju da

će uslovi biti sušniji odprosje-

ka, prvenstvenou južnimdije-

lovima Balkanskog poluostr-

va , duž oba l a i s t očnog

Mediterana i centralnih i juž-

nih obala Jadranskog mora -

kazala je Ivanov.

Očekuju se, kako je objasnila, i

kratkotrajni prodori hladnog

vazduha i padavina tokomde-

cembra i januara, kao i nešto

veće padavine tokom februa-

ra.

N.K.

PODGORICA

Nijesu još

uspostavljene sveobuhvat-

ne, koordiniranepolitike

kakobi se suzbilonasilje

nadženama, amehanizmi

zapraćenje i procjenuefe-

kata zaštitnihmjera su loši,

ocijenjeno jena javnoj dis-

kusiji Sigurne ženskekuće.

Javna diskusija, kako prenosi

PR centar, organizovana je

povodom početka kampanje

„Krenimo zajedno“ uz podrš-

kuPrograma za podršku anti-

diskriminacionim i politika-

marodneravnopravnosti, koji

sprovodiUNDPupartnerstvu

sa Ministarstvom za ljudska i

manjinska prava, a finansira

ga Delegacija Evropske unije

unašoj državi.

Predsjednica Sigurne ženske

kuće Ljiljana Raičević istakla

je da ne postoji opravdanje za

nasilje, te da ono „mora biti

brutalno sankcionisano“.

- Ne postoji „omaklo se jed-

nom“–omaći ćemuse svakog

sljedećegputa.Nepostoji„po-

pio je“. Ne postoji „neće više“.

Ako te je udario jednom, opet

će. Ne postoji „nije strašno“.

Ne postoji „sramota me je da

pričamotome“.Nesmijedate

bude sramota, sramota treba

da bude nasilnika doživotno

–poručila jeRaičević.

Prema njenommišljenju, fru-

stracija bilo koje vrste nije

opravdanje da se udari žena.

- Ako udariš ženu, ti si i kuka-

vica i najobičniji bijednik. Ka-

da udariš ženu, razmisli kako

bi se osjećao ako neko udari

tvoju sestru ili ćerku? Ako bi-

ješ ženu, tebi je mjesto u za-

tvoru, a ne pored žene i djece

–kategorična jeRaičević.

Familija nasilnika, prema nje-

nim riječima, prva mora da

osudi nasilje i da uradi sve da

nasilnik bude priveden prav-

di.

- Često se dešava da familija

ohrabruježrtvudaćuti –zbog

djece, materijalne sigurnosti

ili bilo kog drugog besmisle-

nog razloga. Familija mora da

bude prva koja će na svaki na-

čin pružiti podršku žrtvi da

prijavi nasilje i da je zaštite

ukoliko država ne reaguje –

naglasila jeRaičević.

Od sudova, kako je kazala, za-

visi da li će „nasilnik ostati na

slobodi i nastaviti teror ili će

ga privesti pravdi i otići tamo

gdjemu jemjesto“.

- Ne postoji odlaganje, jer je i

tonasilje – smatraRaičević.

Šef Sektora za saradnju u De-

legaciji EU u našoj državi

Herman Spitz kazao je da že-

le, između ostalog, da pozovu

na hitno djelovanje za izmje-

ne i dopune Zakona o zaštiti

nasilja u porodici, kako bi se

omogućile odgovarajuće ka-

znenemjere.

- Nasilje nad ženama uzrok je

i posljedica nejednakosti po-

lova. Kako bismo prekinuli sa

ovakvom kulturom tišine i

okrivljavanjem žrtava, treba

nam bolji odgovor od Vlade i

policije–poručio jeSpitz.

J.B.

PODGORICA

UMinhenu

jeodržanaosnivačka skup-

štinaEvropskeplaninarske

asocijacije, koju jeosnovalo

25planinarskih saveza,me-

đukojima je i Planinarski

savezCrneGore, a sjedište

tekrovneorganizacije, ka-

ko jeodlučeno, bićeuBrise-

lu.

Predstavnik našeg saveza na

toj skupštini, kako je saopšte-

no, bio je predsjednik dr Dra-

ganBulatović, doknovoosno-

vana krovna planinarska

asocijacijaimavišeoddvaipo

miliona članova.

Učesnici osnivačke skupštine

saglasni su da je to „početak

nove tješnje i kvalitetnije sa-

radnje izmeđuevropskihpla-

ninarskih asocijacija“, dok će

ujedinjeni evropski planinari

lakše i efikasnije sarađivati sa

Evropskim parlamentom,

Evropskom komisijom i dru-

gim institucijama Evropske

unije.

- Evropska planinarska orga-

nizacijasarađivaćeisaMeđu-

narodnomplaninarskomaso-

cijacijom i na taj način

snažnije uticati na donošenja

odluka koje se tiču planina i

zaštite planinske prirode –

napisano je u saopštenju.

Naosnivačkojskupštiniusvo-

jen je i Statut i izabran prezi-

dium koji će voditi Evropsku

planinarsku asocijaciju u na-

redne četiri godine.

- Za predsjednika je izabran

Roland Stierle, kandidat nje-

mačkog krovnog saveza Deu-

tscher Apenverain, dok je za

njegovog zamjenika izabran

Jan Bloudek iz Češke plani-

narskeasocijacije–precizira-

no je u saopštenju.

Ostali članoviprezidijumasu,

kako je navedeno, Bojan Ro-

tovnik iz Slovenije, dr Ingrid

Hajek iz Austian Alpin kluba,

te Juan Jezus IbanezMartin,

predstavnik Španske plani-

narske i penjačke federacije.

J.B.

Meteorolozi predviđaju toplu zimu, danas na snazi crveni meteoalarm

Ivanov: Slaba LaNinja

donosi više temperature

Meteorolozi očekuju

da će ova zima biti

sušnija od prosjeka,

prvenstveno u

južnimdjelovima

Balkanskog

poluostrva, duž

obala istočnog

Mediterana i

centralnih i južnih

obala Jadranskog

mora

MICEV:

Obilna kiša, grmljavina i jak vjetar

Meteorolog Branko Micev

kazao je za Pobjedu da se u

centralnimoblastima naše

zemlje prije podne i sredinom

dana očekuje obilna kiša u

pojedinimmjestima, na sjeve-

ru i Primorju jak južni vjetar,

a u planinskimpredjelima

na sjeveru udari sa olujnim

karakterom.

- Kao direktna posljedica

meteorološke situacije, na

bujičnim tokovima, u urbanim

sredinama i na mjestima gdje

se odvijaju građevinski radovi

mogući su određeni lokalni

problemi usljed narušene

povezanosti tla zbog obilne

količine vode - ističe Micev.

Prošle godine u novembru,

podsjeća Micev, bila je slična

situacija, kada je ciklonska

aktivnost prešla preko Crne

Gore u pravcu Albanije i

Grčke.

- Na našu sreću, nije bilo

posljedica, ali nažalost u

Grčkoj jeste – za jedan dan

stradalo je 16 osoba u bujič-

nimpoplavama zbog teške

meteorološke situacije – pod-

sjetio je Micev. On je istakao i

da je Zavod poslao Direktoratu

za vanredne situacije pisano

upozorenje o crvenommeteo-

alarmu.

Nj. B.

Na javnoj diskusiji ocijenjeno da je sistemza zaštitu žena žrtava nasilja neefikasan

Raičević: Ne postoji

opravdanje za nasilje

Veliki

troškovi

Stalna koordinatorka Siste-

ma UN i stalna predstav-

nica UNDP u našoj zemlji

Fiona Mekluni podsjetila

je na rezultate istraživa-

nja koje je pokazalo da je

svaka druga žena bila žrtva

nasilja u nekom trenutku

u svom životu, a da je u

prethodnoj godini nasilje

prijavila jedna od pet žena.

Troškovi takvog nasilja,

prema njenim riječima,

veoma su visoki, na što

utiče i dužina vremena

koliko se čeka na odgovor

institucija.

- Pričamo o 11.500 eura

po slučaju nasilja. Kada to

obračunamo, znači da se

9,2 miliona eura iz budžeta

potroši na slučajeve nasilja

u porodici – upozorila je

Mekluni i dodala da je to

zapravo „dvostruki trošak,

jer produktivnost žena

koje su pogođene nasiljem

predstavlja gubitak po

ekonomiju u iznosu od 18

miliona eura“.

UJEDINJENIEVROPSKIPLANINARI:

Saosnivačke skupštine

Osnovana Evropska planinarska asocijacija

Krovni savez ima više

od 2,5miliona članova

POTREBNABOLJAMULTISEKTORSKA

SARADNJA:

Sa javnediskusije

Mirjana Ivanov

Crvenimeteoalarm