Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 76 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Četvrtak, 30. novembar 2017.

Društvo

ju programske orijentacije TVCG

PODGORICA

- Institucio-

nalni i vaninstitucionalni od-

nosi izmeđuznatnogdijela

ovdašnjihmuslimana, sa tur-

skimistovjernicima i njiho-

viminstitucijama često subi-

li povodzakontroverzna

tumačenja, naročitokada su

upitanju„detalji“ vezani za

njihov istorijat.

Naročitosumistifikovanerela-

cije dvije legalne i legitimne

islamske zajednice, a nerijetko

u tomkontekstu i dvije države.

Ugovorom o uređenju među-

sobnih odnosa od zajedničkog

interesa između Vlade Crne

GoreiIslamskezajedniceuCr-

noj Gori iz 2012. godine otvo-

ren je proces demistifikacije.

Rješavanjesporova

Dakle:učlanu5Ugovorapored

prava Mešihata na slobodno

uređivanjeustrojstva Islamske

zajednice (osnivanje, mijenja-

nje i ukidanje džemata, med-

žlisa i drugihpravnih lica) „Cr-

na Gora garantuje pravo

Islamskoj zajednici da slobod-

no komunicira i održava veze

sa islamskim zajednicama, in-

stitucijama i organizacijama u

drugim zemljama, posebno

uvažavajući istorijske veze sa

Islamskom zajednicom u Re-

publici Turskoj“.

Učlanu23Ugovoromjedefini-

sano da će svi eventualni spo-

rovi u tumačenju ugovornih

prava i obaveza između države

i Islamske zajednice biti rješa-

vanimeđusobnimdogovorom,

a u tu svrhu formirana je Mje-

šovita komisija na paritetnoj

osnovi. Obaveza jeKomisijeda

raspravlja o svim pitanjima od

zajedničkog interesa, koja za-

htijevaju nova ili dodatna rje-

šenja, aprijedloge ćepodnositi

naodobrenjenadležnimvlasti-

ma.

Arbitražnauloga

U istomčlanu se precizira da u

slučaju da jedna od potpisnica

Ugovorabudesmatraladasuse

bitno promijenile okolnosti u

kojimajezaključen,pagajeza-

to neophodno mijenjati zapo-

čećenovi pregovori, auslučaju

sporova i razlika u načinima

rješavanjaproblemaunutarsa-

me Islamske zajednice arbitar

će biti Islamska zajednica Tur-

ske. Ona je u obavezi, kako je

predviđeno u zaključnom sta-

vu, da prijedloge rješenja na

„povjerljivnačindostavljaVla-

di CrneGore“.

Nesumnjivo, ovakvimrješenji-

ma se samo „verifikuje real-

nost“. Islamske zajednice u

Crnoj Gori i Republici Turskoj

imaju ekskluzivne veze u od-

nosu na većinu istovjerničkih

organizacija u regionu, a česte

posjete reisa Rifata efendije

Fejzića i njegovih saradnika

Istanbulu i Ankari na najvišem

su nivou. Ne samo unutar hije-

rarhije Islamske zajednice

Turske, nego i unutar državnih

struktura.

A, od togamožebiti samokori-

sti…

R.TOMIĆ

(Sjutra: Komožeosnivati

vjerske škole)

preporuke Savjeta i naglasila

da sve što je rečeno smatra pri-

jateljskomkritikom.

Na sjednici suKadija,Mićuno-

vić i urednik Prvog programa

TVCG Aleksandar Mirković

saopštili da mnogo toga u pro-

gramu može da se unaprijedi,

ali su neke optužbe odbacili i

bili izričiti da ne rade neprofe-

sionalno i neobjektivno.

PODGORICA

–Ustavni sud,

većinomglasova, usvojio je

jučeustavnužalbuupred-

metunovinaraTufikaSofti-

ća i utvrdioda je zbognedje-

lotvorne istrageu

predmetimaOsnovnogdr-

žavnog tužilaštvauBerana-

ma i Višegdržavnog tužilaš-

tvauBijelomPolju, Softiću

povrijeđenopravo iz člana 2

Evropskekonvencije za za-

štitu ljudskihprava i osnov-

nih sloboda.

- Ustavni sud je ovom odlu-

kom obavezao državu Crnu

Goru da podnosiocu ustavne

žalbe na ime pravičnog zado-

voljenja zbog povrede člana 2

plati iznos od 7.000 eura u ro-

ku od tri mjeseca od dana

objavljivanja odluke – saop-

šteno je izUstavnog suda.

Ističe seda su sve sudije glasa-

le za utvrđivanje povrede na-

vedenog prava, a da je većina

glasala i za dodjelu pravičnog

zadovoljenja.

U ime Softića ustavnu žalbu

zbog nedjelotvorne istrage u

slučaju njegovog pokušaja

ubistva podnijeli su advokat

Dalibor Tomović u saradnji sa

Akcijom za ljudska prava

(HRA) i Media Legal Defence

Initiative(MLDI) izLondona.

Softić je rekao za CdMda nije

bio ubijeđen da će žalba biti

usvojena i da je prijatno izne-

nađen.

PODGORICA

–Osnovno

državno tužilaštvouPodgo-

rici predmet formiranpro-

tivRistaRadovića, poglava-

raSrpske crkveuCrnoj

Gori, pokrivičnoj prijavi Cr-

nogorskogpokreta, zbog

krivičnogdjela - povreda

ugledanaroda,manjinskih

naroda i drugihmanjinskih

nacionalnihzajednicadosta-

vilo jenapostupanje cetinj-

skomtužilaštvu.

KakojePobjedi saopštilaport-

parolka podgoričkog tužilaš-

tva, državna tužiteljka Danka

Ivanović-Đerić, predmet je

predat Cetinjanima jer je Ra-

dović„riječipredstavljenekri-

vičnom prijavom saopštio to-

kom služenja liturgije u

Cetinjskommanastiru“.

Crnogorski pokret krivičnu

prijavu protiv poglavara Srp-

ske crkve podnio je u septem-

bru, zbog govora mržnje, na-

vodeći da je „Risto Ćirov

Radović, u monaštvu Amfilo-

hije, svojim izjavama na litur-

gijama u Crmnici i Cetinjsko-

me manastiru, 17, 19. i 21.

septembra, počinio krivično

djelo povrede ugleda naroda,

manjinskih naroda i drugih

manjinskihzajednica, iz člana

199 Krivičnog zakonika Crne

Gore u sticaju s krivičnimdje-

lom izazivanja nacionalne, ra-

sne i vjerske mržnje iz člana

370KZ-a“.

Oni suuprijavi podsjetili da je

Radović na ovim skupovima

povezivao Crnogorce s pri-

mjercima domaćih životinja -

volovima „koji su sinonim za

maloumnost i mentalnu zao-

stalost, namjerno narušivši

ugled nacionalnog imena Cr-

nogorac, tako da pomen crno-

gorskogaimenapoprimaizru-

gujući oblik, kompromitujući

cijelu jednu naciju u zemlji i

vani“.

Ukazali su i na činjenicu da je

Radović, „istovremeno Crno-

gorce katoličke i islamske vje-

roispovijesti i ateiste, kao pri-

padnikecrnogorskoganaroda,

izložio poruzi i uvredama, za-

to što kao muslimani i ateisti

nijesu kršteni niti miropoma-

zani, odnosno kao katolici i

pravoslavcinijesukršteni imi-

ropomazani u Beogradskoj

patrijaršiji“.

- Izjavom u vezi sa vraćanjem

krsta na podgoričkoj Sat kuli

uvrijedio je muslimane i tur-

skudržavu, snamjeromdapo-

sije śeme razdora između

podgoričkihmuslimana i pra-

voslavaca i tako počinio još

jedno krivično djelo izaziva-

nja nacionalne, rasne i vjerske

mržnje iz člana 370 KZ Crne

Gore –naveli suoni.

Crnogorska javnost posljed-

njih godina najčešće ostaje ni-

jema na ispade Radovića, iako

on svaki javni istup koristi da

kroz govor mržnje, uvrede i

klevete karakteriše crnogor-

skunaciju.

K.K.

Što sadrži Ugovor omeđusobnimodnosima države i Islamske zajednice

TURSKAVAŽANPARTNERNAŠOJISLAMSKOJZAJEDNICI

: Istanbul

Mješovita komisija

rješavaće sporove

Obaveza je Komisije da raspravlja o svimpitanjima od

zajedničkog interesa, koja zahtijevaju nova ili dodatna rješenja,

a prijedloge će podnositi na odobrenje nadležnimvlastima

Osnovno tužilaštvo u Podgorici nenadležno za prijavu Crnogorskog pokreta

Amfilohijev govor mržnje

pred cetinjskim tužiocima

Am lohijeRadović

mjena

MimoDrašković imje, između

ostalog, prigovorio da nijesu

profesionalno izvještavali o in-

cidentu na Cetinju u izbornoj

noći i rekao da je sve bilo pre-

naglašeno, da nije bilo balansa

u izvještavanju, da je izbor go-

stiju bio „neoprezan“, te da je

informacije o izbornim rezul-

tatimatražionakonkurentskoj

televiziji.

Mićunović s timnije bio sagla-

san i rekao jedani učemunije-

su zaostajali za konkurenci-

jom.

- Imam utisak da na sjednica-

ma Savjeta padamo u zamku i

mjerimo štopericom koliko je

ko govorio i bio prisutan. Sa-

mim timzanemarujemo kvali-

tet, a on bi trebalo da bude ne-

što što je dominantno u ovoj

kući - rekao je on.

Bolje odTelevizije prošli su iz-

vještaji o ostvarivanju pro-

gramsko-produkcionog plana

Radija i Portala za period od

januara do novembra, koji su

jednoglasnousvojeni.

K.J.

Slučaj

Jauković

Zbog neusvajanja godišnjeg

programskog plana već jed-

nomdogodila se smjena u

Televiziji Crne Gore. Tadaš-

nji Programski savjet RTCG

smijenio je 30. decembra

2005. godine direktora

Televizije Velja Jaukovića

pošto prethodno nijesu pri-

hvatili programski plan.

Ustavni sud usvojio žalbu novinara Tufika So ića

Za nedjelotvornu

istragu 7.000 eura

- Ovo je za mene ohrabrujuća

odluka, koja je bitna i za sve

novinare i medije koji su bili

napadnuti. U potpunosti ću

biti zadovoljan onda kada slu-

čajevibuduriješeni- istakaoje

Softić.

Naglasio je da bi bio zadovo-

ljan kada bi presuda uticala da

sepokrenedjelotvorna istraga

i da se nađe dovoljno materi-

jalnih dokaza za ponovno po-

kretanje istrage, za pokušaj

ubistva iz 2007. godine.

- I da se slučaj podmetanja ek-

sploziva na mom vozilu 2013.

godine privede kraju, jer mu

prijeti zastarijevanje sljedeće

godine. Nerješavanje slučaja

napada na novinare je obe-

shrabrujuće za mlade ljude

koji žele da se bave novinar-

stvom–poručio je Softić.

R.D.

Tu kSo ić

AndrijanaKadija