Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 76 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Četvrtak, 30. novembar 2017.

Društvo

Neizvjesno da li će Savjet prihvatiti godišnji izvještaj o ostvariva

PODGORICA

-CrnaGora

kaozemljakandidat cijeni

evropskevrijednosti i pruža

doprinos zajednici evrop-

skihnaroda, poručeno je to-

komsastankapredsjednika

Skupštine IvanaBrajovića sa

šefomDelegacijeEUuPod-

gorici AivomOravom.

Brajović i Orav su razgovarali o

potrebi očuvanja slobode izra-

žavanja i otvorenosti medija,

kao jedne od osnovnih pretpo-

stavkiuprocesuEUintegracija.

U tom kontekstu, Orav je ista-

kao važnost ovog segmenta u

poglavlju 23, te prenio stav

zvaničnikaEUdamediji,ame-

đu njima i Javni servis, moraju

biti nezavisni i slobodni odpo-

litičkih uticaja i pritisaka bilo

koje vrste.

Brajović je istakao da je Crna

Gora, kao država sa najvećim

ostvarenim napretkom u pro-

cesu pristupanja EU, u svim

segmentima,paiuslobodime-

dija, posvećena da ostvari naj-

više standarde. Saglasio se, ta-

kođe, da Javni servis mora biti

slobodan od pritisaka, ali i

svjestan svoje odgovornosti

prema građanima koji ga fi-

nansiraju.

Uprilogpodršcidaljojprofesi-

onalizacijiJavnogservisa,Bra-

jović je naveo podatak da su

budžetska sredstva za nared-

nu godinu planirana u značaj-

no većem iznosu u odnosu na

2017. godinu.

Sastanku su prisustvovali am-

basadori UK Alison Kemp i

ItalijeVinćencodelMonako.

R.P.

PODGORICA

–Generalnoj

direktorici Radio-televizije

CrneGoreAndrijaniKa-

diji prijeti pokretanje

inicijative za smjenu

u slučajudaSavjet

ovekućeneprihva-

ti godišnji izvještaj

oostvarivanju

programskeori-

jentacijeTVCG.

Savjet u utorak nije

prihvatio devetomje-

sečni izvještaj TVCG,

što se desilo prvi put u

Javnomservisu.

PremaStatutuRTCG(član41)

direktori Televizije, Radija i

Portala predlažu programsko-

produkcioni plan i starajuseda

se usvojeni planovi ispune.

- Direktor se stara o primjeni

odredaba zakona koje se odno-

senaprogramskesadržaje-na-

vedeno je u tomdokumentu.

U istom dokumentu (član 36)

navodi se da je generalni direk-

tor dužan da se stara o ostvari-

vanjuprogramskihdokumena-

ta i profesionalnih standarda u

RTCG, a da Savjet može da po-

krene njegovu smjenu ako ne

obavi tudužnost.

- Savjet RTCGmože razriješiti

generalnogdirektoraakone iz-

vršavaobaveze izčlana36ovog

Statuta - piše u tom dokumen-

tu.

I Zakonom o javnim radio-di-

fuznimemiterimapropisano je

da generalni direktor ima oba-

vezu da se stara o ostvarivanju

programskih dokumenata i

profesionalnih standarda u toj

PODGORICA

-UCrnoj Gori

saHIV-omživi 180osoba,

dok suprocjeneUNAIDS-a

da je taj broj veći s obzirom

na todane znaju svi svoj

HIVstatus – saopšteno je iz

NVOCazas.

Oni supovodomSvjetskogda-

naborbeprotivHIV-a i AIDS-

a, koji se obilježava sjutra, na-

veli da je iako se naša zemlja

može pohvaliti značajnimna-

pretkomu radu u ovoj oblasti,

prije svega kroz prepoznava-

nje važnosti preventivnih ser-

visa i programa savjetovanja i

testiranja, neophodno što pri-

je raditi na poboljšanju uslova

na infektivnoj klinici, smanje-

nju stigme i diskriminacije,

kao i osnaživanju osoba sa

HIV-omi stvaranjupodržava-

jućeg okruženja.

Podaci

Iz Instituta za javno zdravlje

supodsjetilidasuuprošlojgo-

dini registrovana 34novaHIV

slučaja, dok jeu istomperiodu

jedna osoba umrla odAIDS-a.

Iz ove zdravstvene ustanove

suukazali daza sadaneposto-

ji mogućnost potpunog izlje-

čenja, već produžetka perioda

bez simptoma inficiranih

HIV-om i poboljšanje kvalite-

ta života oboljelih od AIDS-a.

Jošnijeotkrivenavakcinapro-

tivHIV-a.

- HIV pozitivne osobe mogu

da se osjećaju i izgledaju pot-

puno zdravo, nemaju simpto-

me i uopšte ne znaju da su za-

ražene, a da prenose virus

drugima. Jedini načinda neko

sazna da li je zaraženHIV-om

je da uradi test - rekli su iz In-

stituta.

Oni suporučili da jepravovre-

menim otkrivanjem HIV in-

fekcije i započinjanjem ade-

kvatne terapije inficiranim

omogućen dug i kvalitetan ži-

vot.

Objasnili su da se HIV može

prenijeti sa jedne osobe na

drugu seksualnimkontaktom,

preko zaražene krvi i krvnih

derivata, sa HIV pozitivne

majkenadijetetokomtrudno-

će, porođaja i dojenja novoro-

đenčeta.

HIV se ne prenosi uobičaje-

nim socijalnim kontaktom,

upotrebom javnih kupatila,

bazena, kašljanjem, liječe-

njemubolnicama,ambulanta-

ma i kod stomatologa ukoliko

se primjenjuju uobičajene hi-

gijenskemjere, davanjemkrvi

i drugih organa, dijeljenjem

zajedničkog pribora za jelo,

ujedima domaćih životinja i

insekata, brigom o zaraženim

HIV-om i oboljelimod AIDS-

a,ukolikoseprimjenjujuuobi-

čajeni higijenski standardi.

Kampanja

Institut će u saradnji sa Crve-

nimkrstom i studentskomor-

ganizacijomMoMSIC u trž-

nomcentruDeltasitiobilježiti

1. decembar pod sloganom

„Pravilnim odlukama do

zdravlja!“.

Kako su naveli, istim povo-

dom, studenti i stručnjaci iz

Crvenog krsta održaće preda-

vanja u srednjim školama u

Podgorici i edukativnu radio-

nicu u Romskom kampu Ko-

nik.

Cazas će takođe u Delti imati

info štandove, organizuju pa-

nel diskusiju o tome koliko je

Crna Gora efikasna u kontroli

HIV/AIDS-a, kao i humani-

tarni koncert i donatorsko ve-

če na kojem će nastupiti Tija-

naDapčević.

Za one koji budu željeli da se

edukuju oHIV-u na info štan-

duuDelti, Cazas iCrnogorsko

narodnopozorišteobezbijedi-

li suzanajaktivnije 55nagrad-

nihulaznicazapredstavu„Re-

vizor“, koja će biti izvedena 1.

decembra.

Sl.R.

PODGORICA

-Deklaracija

ozaustavljanju širenja tu-

berkulozeusvojena jenapr-

voj Globalnojministarskoj

konferenciji uMoskvi, ko-

jomsu sedržave,međukoji-

ma je i naša zemlja, obaveza-

lenavećaulaganja i

dinamiziranje globalnih si-

stemskih imultisektorskih

napora radi zaustavljanja

umiranja i patnjeuzrokova-

nih timoboljenjem.

Kako je saopšteno iz Mini-

starstva zdravlja, usvajanju

deklaracije „Zaustaviti tuber-

kulozu u eri održivog razvoja:

multisektorski odgovor“ pri-

sustvovali su ministri i šefovi

država više evropskih i svjet-

skih država, a naše Ministar-

stvo predstavljao je sekretar

NikolaAntović.

- Moskovska deklaracija o za-

ustavljanju tuberkuloze će

poslužitikaoplatformazadis-

kusiju tokom sastanka na vi-

sokom nivou za vrijeme odr-

žavanja Generalne skupštine

Ujedinjenihnacija,kojaćebiti

održananarednegodine-piše

u saopštenju.

Na marginama ministarske

konferencije, kako se navodi,

Antović se sastao sa direktor-

kom Svjetske zdravstvene or-

ganizacije za Evropu Suza-

nom Jakab. Tom prilikom

dogovoreno je da i u nared-

nom periodu kontrola zara-

znih bolesti, uključujući bor-

bu protiv tuberkuloze i

kontrolu antimikrobne rezi-

stencije, bude jedan od stra-

teškihprioriteta.

IzMinistarstva sukazali da je,

prema procjenama Svjetske

zdravstvene organizacije, kao

rezultat globalnih napora, sa-

čuvano 53 miliona života od

2000.godineismanjenastopa

umiranjaodtuberkolozeza37

odsto.

- Ipak, podaci ukazujunazna-

čajne razlike u smislu nejed-

nakog napretka u različitim

zemljama širom svijeta, kao i

na nedostatke u pogledu lije-

čenja i prevencije obolijeva-

nja od tuberkuloze - navodi se

u saopštenju.

Dodaje se da podaci ukazuju

da od tuberkuloze umire više

osoba u odnosu na bilo koju

drugu zaraznu bolest, kao i da

je prate brojni izazovi uklju-

čujućiantimikrobnurezisten-

ciju i komorbiditete.

Sl.R.

Kadiji prijeti

medijskoj kući.

Sjednica

Savjet RTCG na sjednici u uto-

rak nije bio zadovoljan deveto-

mjesečnim izvještajemTelevi-

zije, koji im je predstavio

direktor Vladan Mićunović.

Uslijedile su kritike skoro svih

članova ovog tijela. Na kraju -

Mimo Drašković je bio protiv

izvještaja, a uzdržani su ostali

Dragana Tripković, Milan Ra-

dović i IgorTomić.

Za izvještaj su glasali Goran

Đurović, Vladimir Pavićević i

Perko Vukotić, ali su i oni imali

dostaprimjedbi i sugestijao to-

me kako program treba da

izgleda.

Osim oštrih kritika, Drašković

je zatražio od generalne direk-

toriceAndrijaneKadijedasmi-

jeni kompletan uređivački tim.

Ostali članovi Savjeta o tome se

nijesuizjasnili,alićetosvakako

biti jedna od tema na nekoj od

narednih sjednica.

Kritike

Kadija je obećala da će sa svo-

jim timom učiniti sve da u na-

rednom periodu primijene

Sjutra jemeđunarodni dan borbe protiv HIV-a i AIDS-a

Lani jedna osoba umrla

HIV pozitivne osobemogu da se osjećaju i izgledaju potpuno

zdravo, nemaju simptome i uopšte ne znaju da su zaražene,

a da prenose virus drugima. Jedini način da neko sazna da li

je zaražen HIV-om je da uradi test - rekli su iz Instituta

Predsjednik Skupštine sa šefomDelegacije EU

Javni servismora

biti slobodan od

političkih pritisaka

Sa sastankauSkupštini

Deklaracija o zaustavljanju širenja tuberkuloze

Zajedničkomakcijom

protiv najsmrtonosnije

zarazne bolesti u svijetu

MOGUĆESMJENE:

ZgradaRTCG

Sa skupauMoskvi