Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 76 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Četvrtak, 30. novembar 2017.

Ekonomija

PODGORICA

Budžet Fon-

daPIOzanarednugodinubi-

ćeveći 15miliona euranego

ove godine, kazao jepremijer

DuškoMarkovićodgovaraju-

ći napitanjaMiodragaRadu-

novića (DPS) uokvirupremi-

jerskog sata.

Predlog budžeta za narednu

godinu od dvije milijarde eura,

ocijenio je premijer, predstav-

lja refleksijumjera ekonomske

politike, usmjerenih na jačanje

fiskalne stabilnosti, podršku

razvojuipravednijuraspodjelu

socijalnih fondova. Ovaj model

je, dodao je, preduslov unapre-

đenja standarda stanovništva.

- Za redovnousklađivanjepen-

zija budžetom su predviđena

sredstva u okviru socijalnog

programa za finansiranje soci-

jalno humanitarnih potreba

penzionera,dodjelujednokrat-

nihsocijalnihpomoći, sufinan-

siranje stambene izgradnje za

penzionere, opremanje i reno-

viranje klubova penzionera i

nabavku zimnice po povoljnim

uslovima - objasnio je Marko-

vić i dodao da izvršnoj vlasti

nije teško da se pozabavi sva-

kim aspektom standarda ove

populacije.

Vlada se, kako je kazao, opredi-

jelila za jačanje socijalne sigur-

nosti kroz povećanje izdvaja-

nja za fondove zdravstva i PIO

u2018.

Budžet za narednu godinu do-

nijeće, ističe, snažnu podršku

razvoju preduzetništva, kroz

veća izdvajanja za mjere aktiv-

ne politike zapošljavanja.

- Značajno ćemo ulagati u pre-

duzetništvo u turizmu, prera-

đivačkoj industriji i poljopri-

v r ed i , s a c i l j em bo l j e g

korišćenja prirodnih resursa i

usvajanja novih standarda -

istakao je premijer.

Podsjetio je da je Ministarstvu

prosvjete opredijeljeno tri mi-

liona eura više, a za nauku 60

odsto više.

- Novac iz budžeta biće izdvo-

jen i za stipendiranje deficitar-

nih zanimanja u okviru sred-

njih stručnih škola, kao i za

naknade učenicima koji se

uključe u dualno obrazovanje.

Opredijeljeno je dodatnih 1,8

miliona za stanove prosvjetnih

radnikaunaredne tri godine, ili

600hiljada eura godišnje. To je

dioVladine brige prema onima

koji dostojanstveno i časno

obrazujuivaspitavajunašudje-

cu i omladinu - kazao je premi-

jer.

Najavio je da će se u narednoj

godini izgraditi ili započeti

gradnja osamvrtića.

- Predlogom budžeta obuhva-

ćen je i projekat osnovnihškola

uTološima iKarabuškomPolju

u Podgorici, ali i sale za OŠ

„Lovćenskipartizanskipokret“

naCetinju.Tusu iOŠuBijelom

Polju, Rožajama, Pljevljima,

SSŠuGolubovcima, koja se već

gradi,sanacijaklizištanaSavini

u Herceg Novom, Akademija

umjetnostinaCetinju-kazaoje

Marković.

Podsjetio je da će se povećati

budžetUniverzitetaCrneGore

za dva miliona na ukupno 19,3

miliona eura.

-Unarednoj godini će 3,5hilja-

da studenata pohađati besplat-

ne studije. Osnovan je i Fondza

kvalitet i talente, koji će imati

1,5 miliona eura. U okviru Ge-

neralnog sekretarijata planira-

no je 500 hiljada eura kako bi

Vlada i premijermogli dodatno

da stimulišu sve koji ostvaruju

zapažene rezultate u ovim

oblastima –kazao jeMarković.

M.P.M.

Predsjednik Vlade DuškoMarković odgovarao na pitanja poslanika u okviru premijerskog sata

Za puteve

69miliona

U narednoj godini za rekon-

strukciju i izgradnju regio-

nalnih i magistralnih puteva

izdvojiće se 69miliona eura,

kazao je premijer Marković,

odgovarajući na pitanje Mića

Orlandića (SD). Podsjetio je

da je ove godine uloženo 48

miliona eura.

- Donijeta je odluka o dva

kreditna aranžmana od po

40miliona eura sa EIB-om i

EBRD-om, koji se odnose na

13 projekata rekonstrukcije

180 kilometara magistralnih

puteva i brzo ćemo pristupiti

njihovoj realizaciji – kazao je

Marković.

Premijer je ocijenio da napre-

dak koji je postignut u izgrad-

nji auto-puta služi na ponos

njemu, Vladi i svima.

Planirano je stipendiranje de citarnih

zanimanja u srednjim stručnim školama iz

budžeta, kao i naknade učenicima za dualno

obrazovanje, dok će za stanove prosvjetnih

radnika biti izdvojeno 1,8miliona u naredne

tri godine, najavio premijer

Više para za penzije

ologiju podržao budžet za 2018.

GenciNimanbegu(Forca) sma-

tra da je optimistična procjena

od40miliona.

- Prihod od legalizacije u ovoj

godini jenula, kao i prošloj i pri-

jetrigodine.Uztoi3Dorto-foto

snimak kasni - podsjetio je Ni-

manbegu.

Radulović je odgovorio da 3D

orto-foto snimak nema nika-

kvog uticaja na početaknaplate

od legalizacije.

- Tačno je da smo imali proble-

ma oko snimanja sa jednom od

granicaokopreletaivremenom

na sjeveru. To snimanje može

da se odvija između 11 i 13 časo-

vazbogupadnogugla sunčevog

zraka. Od oktobra do marta ne

može uopšte da se snima – re-

kao je Radulović i istakao da je

„pokrivenosvedoiznadKolaši-

na“, te da jeNikšić završen.

- Uz to, Ministarstvo poljopri-

vrede ima 2D snimak u komvi-

dimo objekte. Najkritičniji dio

Crne Gore je već snimljen tako

da smo odlučno krenuli u priču

sređivanja stanja u prostoru -

objasnio jeRadulović.

M.P.M.

ni u decembru

- Usudio bih se da kažemda je najma-

nji problem zatvaranje ušća Bojane.

Veliki je problem što gubimo državnu

teritoriju – rekao je Radulović i istakao

da je „ogromni novac opredijeljen za

rješavanje ovog problema“, kao i da

se aktivno radi da se za početak riješi

trenutna situacija.

- Uskoro ćemo imati parametre na

osnovu kojih ćemomoći kvalitetno

da nastavimo da se bavimo ovimpro-

blemom - objasnio je Radulović.

USD

1.18270

JPY 132.24000

Kursna lista

GBP 0.88293

CHF

1.16640

AUD

1.56270

CAD

1.51760

PODGORICA

Uciklusupre-

davanja na Univerzitetu Me-

diteran s ciljem povezivanja

teorije i prakse, univerziteta i

privrede, danas će se održati

predavanjeglavnogmenadže-

ra hotela „Hilton“ mr Nema-

nje Nikolića na Fakultetu za

turizamUniverzitetaMedite-

ran.Predavanjećebitinatemu

„Hotel „Hilton“ – izazov za

mlade menadžere u hotelijer-

stvu“.

Tomprilikombićeupriličenoi

potpisivanje ugovora o po-

slovnoj saradnji.

N.K.

PODGORICA

Premijer

Duško Marković prezento-

vaće sjutra u Vili „Gorica“

rezultate rada Vlade u

posljednjih godinu dana.

U najavi Vladine Službe za

odnose s javnošću se kaže

da će prezentaciji prisu-

stvovati i ministri.

M.P.M.

Premijer

sjutra o

rezultatima

rada Vlade

za godinu

Danas na UniverzitetuMediteran

Predavanjemenadžera

iz „Hiltona“

Učesnici konferencije

Sa sjednice