Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 76 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Četvrtak, 30. novembar 2017.

Ekonomija

Skupštinski Odbor za turizam, poljoprivredu, prostorno planiranje i e

Radulović: Od

legalizacije

dogodine

najmanje 40

miliona eura

PODGORICA

Unarednoj

godini očekujemo40miliona

euraprihodaod legalizacije

divljihobjekata, ukolikoop-

štinebuduradile svoj diopo-

sla, kazao jeministar turizma

i prostornogplaniranjaPavle

Radulović.

On je na Odboru za turizam,

ekologiju, poljoprivredu, pro-

storno planiranje, koji je podr-

žao državni budžet za narednu

godinu, kazao da je projekcija

od 40 miliona „veoma konzer-

vativna, bez obzira što se radi o

prvoj godini primjene zakona o

planiranjuiizgradnji“.Svesmo,

kazao je, pripremili za početak

legalizacije, a opštinama je

ostalo samo da donesu jednu

jedinuodluku-ovisininaknada

za komunalno opremanje.

- Poslao sam juče urgenciju op-

štinama da donesu tu odluku.

Nikonijeposlaoodgovornaprvo

pismo, pa sam zbog toga poslao

urgenciju - kazao je ministar i

dodao da su svjesni kapaciteta

velikog dijela opština, zbog čega

im je sve pripremljeno. Svi pra-

vilnici su napravljeni, kazao je,

do sitnihdetalja.

- Opštinama je sada ostalo da

motivišugrađanedaprijavene-

legalneobjekte.Trebalobidasu

građanidodanasisamipročita-

li zakon i shvatili da će imopšti-

nenapravitimnogovećuuslugu

ukoliko ih ubijede da prijave

nelegalneobjekte,negodaosta-

nu neprijavljeni – rekao je Ra-

dulović i kazao da je Ministar-

stvo u ponedjeljak preuzelo

inspekciju i inspektorima podi-

jelilo legitimacije i pečate.

- Nećemo se zaustaviti. Nadam

se da će građani shvatiti da se

definitivnone isplati izbjegava-

tilegalizaciju,jerćeimatitoliku

taksunanelegalni objekat da će

imona „pojesti“ ne samo njega.

Doživjeće i pljenidbu imovine

zbogogromne taksenanelegal-

ni objekat, ukoliko ga sami ne

uklone. Te objekte država neće

uklanjati, nego će im razrezati

ogromnu taksu – objasnio je.

Saslušanje o Boj

Predsjednik Odbora dr Petar Ivanović

(DPS) saopštio je juče da će u dru-

goj polovini decembra biti održano

konsultativno saslušanje oko rijeke

Bojane.

- Na saslušanju će biti predstavnici

ministarstava turizma, poljoprivrede,

saobraćaja, Morskog dobra i opštine

Ulcinj - objasnio je Ivanović.

Pavle Radulović je kazao da treba

učiniti sve da Bojana bude protočna

i plovna.

Nadam se da će građani shvatiti da im

se ne isplati da ne prijave objekte za

legalizaciju, jer će takse biti ogromne

i „poješće“ ne samo taj objekat,

upozorioministar Pavle Radulović

PODGORICA

Vrijednost

otkupa i prodajeproizvoda

poljoprivrede, šumarstva i

ribarstvau trećemkvartalu

iznosila je 13miliona eura,

25,4odstovišenegou istom

prošlogodišnjemperiodu,

pokazujupodaciMonstata.

Od toga se na vrijednost pro-

daje iz sopstvene proizvodnje

odnosi 4,8miliona eura ili 36,7

odsto, a na otkup od individu-

alnih poljoprivrednih proi-

zvođača 8,2 miliona eura ili

63,3 odsto. Vrijednost otkupa i

prodajeproizvoda jeuodnosu

na isti kvartal prošle godine

porasla25,4odsto, odčegavri-

jednosti prodaje iz sopstvene

proizvodnje poslovnih subje-

kata 18,7odsto, aotkupapoljo-

privrednih proizvoda od indi-

vidualnih proizvođača 29,7

odsto.

Ustrukturi vrijednosti otkupa

i prodaje proizvoda poljopri-

vrede, šumarstva i ribarstva u

trećem kvartalu stoka po vr-

stama i kategorijama učestvu-

je sa 20,7 odsto, svježe povrće

sa 18,1odsto, grožđesa 15,6od-

sto, sirovo kravlje mlijeko sa

14,3 odsto, svježe voće sa 12,3

odsto, kokošija jaja sa 7,2 od-

sto, ostali proizvodi 5,4 odsto,

svježariba4,4odsto,industrij-

skobilje1,3odsto, prerađevine

voća i grožđa0,4odsto i žita sa

0,3 odsto.

S.P.

U trećemkvartalu 13miliona vrijedan promet

poljoprivrednih proizvoda

Otkup veći za četvrtinu

PODGORICA

CrnaGora, iakomaladr-

žava, ima cilj da senađena globalnoj in-

vesticionojmapi kaodestinacija atrak-

tivna zaulaganjauenergetiku, saopštio

jedržavni sekretaruMinistarstvueko-

nomijeNikolaVujović.

On je juče u Ašgabatu u Turkmenistanu

učestvovao na sastanku Međunarodne

konferencijeEnergetskepovelje, na kojem

jenaglašenavažnostodrživograzvojakroz

promociju obnovljivih izvora energije,

energetske efikasnosti i diverzifikacije

energetskih ruta.

IzMinistarstva je saopšteno da je Vujović

predstaviociljeveCrneGore, koji sepokla-

paju sa onimaEnergetske povelje.

- Impuls razvoju energetskog sektora daje

podmorski kabl izmeđuCrneGore i Italije,

kojim će se obavljati prenos električne

energije u Evropsku uniju. Nedavno je

osnovanaiBerzaelektričneenergijekojom

stvaramokonkurentnijetržište-poručioje

Vujović.

Sekretarijat Energetske povelje pozvao je

Crnu Goru da učestvuje u izradi izvještaja

o procjeni rizika energetskih investicija za

narednu godinu. Kroz taj izvještaj, Sekre-

tarijat Energetske povelje će Crnoj Gori

dati preporuke za dalje unapređenje inve-

sticione klime u oblasti energetike. Crna

Gora je punopravna članica Energetske

poveljeod2015. godine i potpisnicaDekla-

racijeomeđunarodnojenergetskojpovelji,

čiji je cilj modernizacija postojećeg spora-

zuma.

S.P.

SastanakMeđunarodne konferencije Energetske povelje u Ašgabatu

Crna Gora hoće na

investicionumapu

PODGORICA

Potpred-

sjednicaPrivrednekomore

LjiljanaFilipovićprezento-

vala jepredstavnicima

Svjetske trgovinskeorgani-

zacijenačin funkcionisanja

Odbora zavansudsko rješa-

vanjepotrošačkih sporova i

ostvarene rezultate.

- Ukazano je da zbog nedefi-

nisanog izvora finansiranja

Odbor za vansudsko rješava-

nje potrošačkih sporova ne

funkcioniše od sredine 2016.

godine - kaže se u saopštenju

PKCG.

Odbor je osnovan 2007. godi-

ne pri PKCG, kao funkcional-

no nezavisan organ koji omo-

gućava vansudsko rješavanje

sporova između potrošača i

trgovaca. Komora je vršila

stručne i administrativno-

tehničke poslove za potrebe

Odbora i obezbjeđivala je

prostorije i druge tehničke

uslove za njegov rad. Ured-

bomokriterijumima za odre-

đivanjenaknadezaradčlano-

vima vijeća nije definisan i

načinobezbjeđivanjasredsta-

va. Zbog neisplaćivanja na-

knada niko se nije prijavio za

vijeće nakon isteka mandata

prethodnom sazivu 31. maja

2016. godine.

MisijaSvjetske trgovinskeor-

ganizacijeboraviuCrnojGori

od 27. novembra do 1. decem-

bra sa ciljem finalizacije iz-

vještaja - Pregled trgovinskih

politikaCrneGore.

S.P.

Već godinu nemože da se popuni vijeće za vansudsko rješavanje sporova

Neće da rade bez naknade

PODGORICA

Ukupan broj ADSL priključaka na kraju oktobra

iznosio je 57,09 hiljada, 364manje nego u septembru, pokazuju

podaci EKIP-a.

Broj korisnika koji su putemoptičke mreže (FTTx) pristupili inter-

netu u oktobru iznosio je 32,78 hiljada. Od ukupnog broja ADSL

priključaka 8,4 odsto se odnosi na građane.

WiMax priključaka je bilo 3,09 hiljada, od čega se na građane

odnosilo 85,48 odsto. Broj KDS priključaka iznosio je 37,6 hiljada,

a WiFi 5,7 hiljada. Ukupan broj širokopojasnih priključaka, neza-

visno od tehnologije koja se upotrebljava za pristup, iznosio je

136,46 hiljada, 1,39 odsto više nego u septembru. Na ADSL teh-

nologiju odnosilo se 41,84 odsto ukupnog broja širokopojasnih

priključaka, FTTx 24,02 odsto, WiMax 2,27 odsto, WiFi 4,21 odsto, a

na KDS 27,6 odsto.

R. E.

Podaci EKIP-a za oktobar o korisnicima interneta

Rast broja priključaka

PODGORICA

Cijene

proizvođača industrijskih

proizvoda za izvozuCr-

noj Gori uoktobru suu

odnosuna septembar bile

uprosjekuviše 1,2odsto,

saopšteno je izMonstata.

- Izvozne cijene industrij-

skihproizvodasuuoktobru

u odnosu na isti mjesec

prošle godine bile više 8,4

odsto - navodi se u saopšte-

nju.

Stopa rasta cijena proizvo-

đača industrijskih proizvo-

da za izvoz u periodu od ja-

nuara do oktobra ove

godine u odnosu na isti pe-

riod prošle iznosila je 8,9

odsto.

IzMonstatajesaopštenoda

sucijene industrijskihproi-

zvoda izuvozauCrnojGori

u oktobru u odnosu na sep-

tembar bile u prosjeku više

0,3 odsto.

- Uvozne cijene industrij-

skihproizvodasuuoktobru

u odnosu na isti mjesec

prošle godine bile više 3,8

odsto - rekli su izMonstata.

Stoparastacijena industrij-

skih proizvoda iz uvoza u

prvih deset mjeseci ove go-

dine, u odnosu na isti peri-

od prošle, iznosila je 3,7 od-

sto.

S.P.

Oktobarski podaci Monstata

Poskupili industrijski

proizvodi za izvoz

SastanakpredstavnikaPKCG i STO