Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 76 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Četvrtak, 30. novembar 2017.

Politika

PODGORICA

Pokušajmije-

šanjaRusijeuunutrašnjupo-

litikuCrneGore jebezprese-

dana, bar kada jeovaj dio

JugoistočneEvropeupita-

nju, rekao jepotpredsjednik

Vlade iministarpravdeZo-

ranPažin.

Uemisiji,,ArgumentsaIvanom

Šebek“ na PinkM televiziji Pa-

žinjekazaodaječlanstvouNA-

TO nepovratan proces, ali i da

očekuje da će u jednomtrenut-

ku ipakdoći dopoboljšanja od-

nosa saRusijom.

- Ja očekujem, u jednom tre-

nutku, poboljšanje odnosa sa

RuskomFederacijom, što prije

svega zavisi od njihove zvanič-

ne politike i spremnosti da do-

zvoledaCrnaGora kao suvere-

n a i n e z av i s n a d r ž av a

samostalno trasira svoj put,

tražeći ono što je u najboljem

interesu njenih građana. Na-

dam se poboljšanju odnosa sa

RuskomFederacijom, od kojih

očekujemda će doći onoga tre-

nutka kada oni prepoznaju da

ostvarenje nacionalnih intere-

sa Crne Gore nije na štetu Ru-

ske Federacije, nego isključivo

u korist građana Crne Gore –

naveo jePažin.

Kada je riječ o opoziciji, Pažin

jeocijeniodajenjihovanespre-

mnost da učestvuju u radu

skupštinske Radne grupe za

primjenu preporukaODIHR-a

politički apsurd, ali i traženje

alibija za buduće političke po-

raze.

PODGORICA

Radna grupa

za primjenu OEBS-ovih pre-

poruka završila je juče nacrt

izmjena Zakona o izboru

odbornika i poslanika. Taj

nacrt biće upućen OEBS-u na

mišljenje 1. decembra – kazao

je za Pobjedu Genci Nimanbe-

gu, član Radne grupe iz Force.

Radna grupa analizirala je

primjedbe Državne izborne

komisije, kao i nevladinih

organizacija, koje se odnose

na izborni zakon, a juče je

iniširala tekst nacrta. Dio

primjedbi DIK-a i Udruženja

mladih sa hendikepombiće

implementiran u podzakon-

skim aktima. Iz radne grupe

najavljeno je da će do petka

biti završen kompletan posao

za koji je to tijelo dobiloman-

dat od Kolegijuma predsjedni-

ka Skupštine.

I.K.

PODGORICA

Predsjedniš-

tvoDemokratskepartije so-

cijalistaCrneGore jena si-

noćnjoj sjednici, kojomje

predsjedavaopredsjednik

DPSMiloĐukanović, izra-

zilozadovoljstvoubjedlji-

vimpobjedamakoje jepar-

tijaostvarilanaproteklim

lokalnimizborimanaCeti-

nju, uMojkovcu, Petnjici i

Tuzima, saopšteno je iz te

partije.

S obziromna to da je DPS po-

tvrdila političku nadmoć nad

konkurencijom u sve četiri

sredine koje imaju svoje spe-

cifičnosti, rezultat proteklih

izbora je pokazao i superior-

nost temeljnih vrijednosti na-

šepolitike, prije svega opredi-

jeljenost za građansko,

multietničko, multikonfesio-

nalno imultikulturnodruštvo

uCrnoj Gori.

-Ubjedljive pobjede koje su

ostvarene na Cetinju, u Moj-

kovcu, Petnjici i uTuzima biće

snažan zamajac svim partij-

skim strukturama DPS-a uoči

već zakazanih lokalnih izbora

u Ulcinju 4. februara 2018. go-

dine, onihkoji ćebiti održani u

Beranama, ali i predsjedničkih

i lokalnih izbora u ostalim op-

štinama koji će biti održani to-

kom proljeća naredne godine.

Predsjedništvo DPS je razma-

tralo i kontinuirane političke

aktivnosti koje se odvijaju u

partijskojinfrastrukturiučita-

voj Crnoj Gori, u susret izbori-

ma zapredsjednikadržavena-

redne godine. Takođe, na

sjednici Predsjedništva DPS

razmatrane su i procedure i

aktivnosti uoči opštinskih iz-

bornih konferencija u opštin-

skim odborima DPS u Budvi i

Herceg Novom, zaključeno je

u saopštenju.

R.P.

PODGORICA

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović

danas će u Sarajevu primiti Međunarodnu nagradu „Isa beg

Ishaković“, osnivača ovog grada.

Iz Vujanovićevog kabineta saopšteno je da se priznanje

dodjeljuje po odluci Komiteta međunarodne nagrade, koji

je formiralo Društvo za zaštitu kulture i kulturne baštine –

Klepsidra, iz Sarajeva.

Nagrada a irmiše vrijednosti tolerancije, suživota i prihva-

tanja različitosti, a biće dodijeljena u Narodnompozorištu u

Sarajevu.

R. P.

Potpredsjednik Vlade i ministar pravde o odnosima saMoskvom

Pažin: Pokušaj

miješanja Rusije

bez presedana

Potpredsjednik Vlade i ministar pravde očekuje

da Crna Gora bude prva naredna članica EU.

- Ja samohrabren stavomgospodina Junkera,

koji je rekao da se politika proširenja Evropske

unije ne dovodi u pitanje. Može se očekivati

da do 2025. godine Crna Gora, prije svih,

a potom i Srbija postanu punopravne

članice Evropske unije – rekao je

Pažin.

Crna Gora

prije svih

ulazi u EU

- Opozicija dramatično ukazu-

je na navodne nedostatke ude-

mokratičnosti izbornogproce-

sa, a kada dobiju priliku da

pokažu svoje znanje i dobru

volju da stvari mijenjaju u ko-

rist građana, ne pokažu ni naj-

manju spremnost da uzmu

učešće u tom procesu. Ne mo-

gu da se tome ne čudim i ne

mogu da ne postavim pitanje

da li je to zapravo jedan poku-

šaj stvaranja alibija opozicije

za neke buduće izborne pro-

mašaje – rekao jePažin.

Govoreći o bojkotu parlamen-

ta, rekao je kako tone doprino-

si imidžu države, ali i da opozi-

cija na taj način ne pokazuje

odgovornost prema građani-

ma.

- Odgovornost, prije svega,

snosimo svi prema građanima.

Takve odgovornosti u ovom

slučajunema–istakaojePažin.

Naglasio je da ipak ne smatra

da se Crna Gora nalazi u insti-

tucionalnoj krizi, ali i da bi

predsjedničkiizboribiliprilika

da svi učesnici u demokrat-

skomprocesuodmjere snage.

- Međutim, ukoliko takvih iz-

bora ne bi bilo i za to postoji

odgovor u Ustavu. UUstavu, u

članu 99, se kaže da istekom

mandata predsjednika države

njegovu dužnost obavlja pred-

sjednik Skupštine. Dakle, taj

vid opstrukcije, ako se čini ne-

komekaonadazanovoucjenji-

vanje i nove ultimatume nema

svoje utemeljenje uUstavu, jer

Ustav ima odgovor čak i na to

pitanje. Želim da poručim da

će izbora biti, ali oni koji se na-

daju da ih neće biti nemaju

uporišteza toni uUstavu, jer je

Ustav riješio čak i takvu situa-

ciju. Mislim da bi bilo korisno

da predstavnici opozicije, uko-

liko razmišljaju o bojkotu

predsjedničkih izbora, imaju u

vidu član 99 Ustava Crne Gore

–poručio jePažin.

Đ.Ć.

Zasijedalo Predsjedništvo Demokratske partije socijalista

DPS: Pobjede u četiri opštine

potvrda superiornosti politike

Bejzbolke,

a ne podjele

Komentar

Evo završiše lokalni izborni

i najzad dobismo rezultate.

Malo smo ih predugo čekali

s obziromna to da se radi o

samo četiri stanovništvom

relativnomalobrojne opštine.

Kad budu predsjednički ili

parlamentarni izbori rezultate

ćemo izgleda dobijati po četr-

desnici. Da li sam zadovoljan?

Pa, osjetio sam izvjesno olak-

šanje što nisu pobijedili „oni“,

ali nisambaš osjetio neku

radost što su pobijedili „ovi“.

Dakle, ,,udri Cigo u ćemane

sve je isto k’o i lane“. Isti likovi,

iste loskule, ista meta, isto

odstojanje...

Samo ovaj put sa većim

intenzitetom i masovnijim

apliciranjemnasilja. Nasilje

izgleda postaje izborna

užanca. Odavno već osjećam

nelagodu od uniformisanih

skupova. Strašno se osjećam

kad na televiziji vidimprikaz

sa skupa na kojembar 300-

400 ljudi nosi iste crvene

kravate. Tome podsjetilo

na dane kad sampolagao

pionirsku i vojničku zakletvu.

Ali, bogme, i na tridesete

godine XX vijeka kada su SA

odredi Nacional-socijalističke

stranke promenirali ulicama

njemačkih gradova.

Ovu posljednju asocijaci-

ju sampotiskivao u sebi i

pripisivao je podsvjesnim

strahovima, sve do ovih

lokalnih izbora na Cetinju na

kojima je nasilje postalo javno

i eksplicitno. Demokrate

su na Cetinje dovele svoje

jurišnike iz tzv. zajednice

opština „Srpska Boka“ gdje

su oni na vlasti. Predvodio ih

je predsjednik opštine Budva

mlađani Krapović, koji se za

ovu komandnu funkciju kva-

li ikovao proganjajući sa svo-

jim jurišnicima na posljednjim

budvanskim izborima Rajka

Kuljaču, bivšeg gradonačel-

nika Budve. Zalud inmladić

iz ine porodice - ovomu je

moglo doći samo po stranci.

Ovoga puta su ponijeli i bej-

zbolke. Dakle: „Bejzbolke, a

ne podjele“. S njima su avetali

i članovi jurišne stranke Ura

predvođeni Abazovićem i do

zla boga bučnim i arogantnim

Adžićem.

Naravno da stvar nije prošla

bez izbornihmarifetluka

i izbornog nasilja DPS-a.

Podilazi me jeza od pomisli

na opšte izbore kada će biti

mnogo teže kontrolisati

uzavreli interesno-politički

primitivizam. Najbolju analizu

izbornih rezultata na Cetinju

dao je Neđeljko Rudović iz

Ure. On kaže da je opozicija

pobijedila na Cetinju. Jeste,

Neđeljko, pobijedili ste, ali

- sami sebe, bezbrojnimpoli-

tičkim autogolovima, tako da

je bezličnomBogdanoviću

i bogu i narodu dodijalom

DPS-u preostalo samo da pro-

glase pobjedu. Umni Rudović

je istakao stratešku neophod-

nost opozicionog jedinstva

i izgleda da je samo pitanje

kako bi se mogli zajednički

zvati. Prvo ime koje mi je

palo na umbilo je „Gomila

nesklada“, a onda sam se

sjetio da nije korektno prema

članovima istoimenog benda.

Stoga sam inovirao prijedlog

u „Gomila neznanja i necivili-

zovanosti“. .

Što se vlasti tiče, oni su se za

četvrt vijeka toliko izvještili

da nema toga Solona koji bi

mogao napisati zakon koji oni

ne bi mogli pervertirati i trgo-

vinom izvrdati. Pogledajte

samo Zakon o javnimnabav-

kama i podzakonska akta.

Tolstojev opus je obimom

stranica skromniji, a opet se

neometano „valorizuje“, da

ne kažem krade. Izlaz je u

promjeni kompletne političke

kaste. Jer, vlast je toliko oko-

štala da misli da im to kućom

pripada, a opoziciju vode

neizlječivi egomani, umišlje-

nici i pretencioznici tako da

ne vidim šta bi eventualna

promjena donijela nama gra-

đanima.

Izlaz je možda i u poeziji i

mistici. Evo, sav sam se naje-

žio kad je Milan Knežević iz

Fronta izjavio da je Aleksan-

dra Vuković iz DPS-a zalju-

bljena u njega. Bože, kako

uzvišeno, Romeo i Đulijeta

crnogorske političke scene.

Pa on navodi njene verse

posvećene njemu, u kojima

kao ona bludi predjelima nje-

govog plavog oka. I kako je

voljela da je on zove Euridika

a kao on je bio Raskoljnikov.

Tumi nešto postane sumnji-

vo i pomislim: „Alo, papak, ne

kvari mi zanos, valjda bi ti tre-

bao biti Orfej, a ona Euridika“.

I onda vidimu članku da se to

papak sprda sa gospođicom

Vuković na sudu. Sve i da je

postojala ta ljubav - a nije -

čovjek od soja i vaspitanja ne

bi to zloupotrebljavao i ne bi

se tako odnosio prema dami.

E, taj vam je predvodio opo-

ziciju, velikosrpskumasu i

budalio omajčici Rusiji i Srbiji

i bio član nekakve „Glavne

komande“. A ,,građanska

opozicija“ je hrlila u akciono

jedinstvo s njim i takvima, a

eks predsjednik Skupštine se

nudio da ih pusti unutra na

mala vrata. Ista ta opozicija će

kao ovce poći i za Aleksom iz

istog SNP nakota. Koji će vam

onda izbori ako ovako birate?

Piše:

MiloradPUSTAHIJA

Odavno već osjećam

nelagodu od

uniformisanih skupova.

Strašno se osjećamkad

na televiziji vidimprikaz

sa skupa na kojembar

300 400 ljudi nosi iste

crvene kravate. Tome

podsjetilo na dane kad sampolagao pionirsku i

vojničku zakletvu. Ali, bogme, i na tridesete godine

XX vijeka kada su SA odredi Nacional-socijalističke

stranke promenirali ulicama njemačkih gradova

Radna grupa za primjenu OEBS-ovih preporuka

Završen nacrt

izbornog zakona

Vujanović danas

prima nagradu

„Isa beg Ishaković“

ZoranPažin