Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 76 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Četvrtak, 30. novembar 2017.

Politika

CETINJE

Koćevršiti vlast

uprijestonici, ako je

džabekrečio, još uvi-

jek sene zna. Svi če-

kaju štoće reći So-

cijaldemokrate.

Na Cetinju je

trenutno naj-

nezanimlji-

vijafunkcija

g r a d o n a -

čelnika, ako

bi zaključi-

vali naosnovu

saopštenja koja pret-

hodna dva dana upu-

ćuju javnosti ostatak

opozicije, ali i SD.

Ovu ,,vruću fotelju“

ne žele, kako saop-

štavaju, ni SD ni

opozicija.

U međuvremenu

SD su formirale pregovarački

tim koji čine potpredsjednik

ove partije Damir Šehović (šef

pregovaračkog tima), pred-

sjednikOpštinskog odbora SD

CetinjaIvanGazivoda,koordi-

nator za prijestonicu Goran

Petrović i Ivan Ivanović. Pred-

sjedništvo Brajovićeve partije

je na jučerašnjoj sjednici for-

miralo pregovaračke timove

za sve četiri opštine, koji će

izraditi platforme kako bi SD

spremnoušaourazgovorekoji

ihočekuju.

Da li je Demokratska partija

socijalista uputila zvaničan

poziv Socijaldemokratama –

da po modelu koalicije na dr-

žavnom nivou na Cetinju for-

miraju vlast sa 16 mandata

DPS i dva mandata SD – nije-

smouspjeli da saznamo.

Sa druge strane opozicija, od-

nosno partije koje su dobile

dovoljno glasova da uđuupar-

lament imaju 15 mandata i ne-

dostaju imdva za vlast.

Opozicija – Demokrate, Ura,

SDP i Stara garda – obavila je

prve konsultacije. Saglasni su

da ih funkcije ne interesuju.

-Došlojedoprvihkonsultacija

sa kolegama iz opozicije (Ura,

SDP, Stara garda). Kako smo i

obećaligrađanima,načelnido-

govorjepostignutzapetminu-

ta. Sada jenapotezuSD-poru-

čujuDemokrateuvjereni da se

na Cetinju neće desiti ,,nikšić-

ki scenario“, većda ćeopozici-

ja ,,svi kao jedanstati na stranu

Cetinja“.

Demokrate su takođe poručile

dabez ikakvihzatezanja i odu-

govlačenja podržavaju prijed-

log Ure i SDP-a da mjesto gra-

donačelnika pripadne SD-u,

jer im funkcije i privilegije ni-

jesu motiv za bavljenje politi-

kom.

- Spremni smo i da sva mjesta

Demokrata ustupimo onima

koji neće sa DPS-om, sve za

oslobođenje Cetinja – navele

suDemokrate u saopštenju.

Socijaldemokrate naglašavaju

da funkcijeni njihne interesu-

ju, jer ,,su već ostvareni profe-

sionalno“.

Naši nezvanični izvori, među-

tim, tvrde da je dogovor posti-

gnut i da će u naredne četiri

godine vlast na Cetinju vršiti

koalicija DPS-SD. Mnogo je

veća nepoznanica ko će gdje

biti raspoređen, odnosno da li

će Socijaldemokrate od De-

mokratske partije socijalista

tražiti određeni broj direktor-

skihmjesta u javnimpreduze-

ćima i eventualno u kojim se-

kretarijatima će željeti da

imaju svoje ljude.

Interesantno je i koćebiti novi

zamjenik gradonačelnika.

Mjesto gradonačelnika Soci-

jaldemokrate, kažu, ne zani-

ma.

J.Đ.

PODGORICA

LideriDe-

mokratskog frontaAndri-

jaMandić iMilanKneže-

vićuputili supismo

ministru spoljnihposlova

RuskeFederacijeSergeju

Lavrovuukojemsuzatra-

žili pomoć i obavijestili ga

da jeu slučaju ,,državni

udar“ sadapomenut kao

umiješanaosoba i pred-

sjednikČečenijeRamzan

Kadirov. Tu informaciju je

objavio ruski dnevni list

,,Izvestija“u tekstupod

nazivom ,,Kadirovuklju-

čenu slučaj državnoguda-

rauCrnoj Gori“, precizi-

rajući da jepismoupućeno

preko ruske ambasadeu

Podgorici.

Kadirova jenasuđenjuzapo-

kušaj terorizmanadanparla-

mentranih izbora 16. oktobra

prošle godine prozvao svje-

dok saradnik Tužilaštva

Aleksandar Saša Sinđelić na-

vodeći da je predsjednik

Čečenije dao novac nei-

menovanom muftiji da

bi se napravila koalicija

Bošnjačke stranke i opo-

zicije. Informaciju o pokuša-

ju Kadirova da utiče na po-

stizborna dešavanja objavila

je i Pobjeda 29. decembra

2016. godine.

Pripremapuča

- Od prošle nedjelje ime

RamzanaKadirovajepočelo

da se pominje na suđenju.

Ovo je način da se diskredi-

tuje Demokratski front, koji

jepokušaodauspostavi eko-

nomske i kulturne veze sa

Čečenijom. To je pokušaj da

se potvrdi luda teorija o ta-

kozvanom ,,ruskom tragu“

na izborima u Crnoj Gori -

kazao je za „Izvestiju“ jedan

od lidera Demokratskog

frontaMilanKnežević.

Ruski list ,,Izvestija“ navodi

da su svi ti detalji citirani u

pismušefuruskogMinistar-

stvavanjskihposlovakojesu

potpisali Milan Knežević i

AndrijaMandić.

- U Crnoj Gori, 29. jula ove

godine, počelo je suđenje za

navodno organizovanje ne-

ustavnih postupaka uoči

parlamentarnih izbora 16.

oktobra 2016. godine. Op-

tužbe koje je pokrenuo spe-

cijalni tužilac Milivoje Kat-

nić odnose se na pripremu

državnog udara i pokušaj

ubistva bivšeg premijera

Mila Đukanovića. U ovom

slučaju je optuženo 13 oso-

ba: dva ruska državljanina

EduardŠišmakov iVladimir

Popov, tri crnogorskadržav-

ljanina i osamSrba.

,,Izvestija“ navodi da je, pre-

ma tvrdnjama Tužilaštva,

Moskva navodno bila uklju-

čena u pripremu pokušaja

puča, davajući ,,uputstva

odozgo“.

Knežević je u izjavi za ruski

list dodao i da je suđenje na-

čin da se opravda politika

režima koja služi interesima

zapadnih sila.

- Vojne baze i antiruske

sankcije nijesu potreba cr-

nogorskog naroda, već Va-

šingtona - tvrdi Knežević.

Dokaznabaza

Istovremeno, kakopišeruski

list, dokaznabazaTužilaštva

zasnovana je na svjedočenju

jedne osobe - svjedoka sa-

radnika Saše Sinđelića. On

tvrdi da je od 26. do 27. sep-

tembra 2016. bio u Moskvi,

gdje jedobionovacodruskih

specijalnih agenata, kao i

uputstva za obavljanje dr-

žavnog udara.

List navodi da Hrvatska po-

tražuje Sašu Sinđelića zbog

ubistva 2002. godine.

- Ruska strana je više puta

odbacila učešće u bilo ka-

kvim pokušajima organizo-

vanja ilegalnih aktivnosti u

Crnoj Gori. Ruski ministar

spoljnihposlova iznio je svoj

stav u pismu upućenom kao

odgovor na zahtjev potpred-

sjednikaAleksejaŽuravljeva

o sudbini Rusa koji su uklju-

čeni u slučaj. Lavrov je ista-

kaoda slučaj predstavljenna

suđenju i tvrdnje istražitelja

pokazujuapsurdnost i nedo-

sljednost optužbi.

On je, takođe, rekao da pre-

ma dostupnim informacija-

ma, građani Rusije Eduard

Šišmakov i Vladimir Popov

nijesuprivođeninitihapšeni

u Crnoj Gori ili bilo kojoj

drugoj državi.

N.ZEČEVIĆ

Lideri Demokratskog fronta pisali ministru vanjskih poslova Ruske Federacije tražeći pomoć

Mandić i Knežević se

žalili Lavrovu zbog

pominjanjaKadirova

DF traži dokaze da Šišmakov i Popov nijesu privođeni u Beogradu

Kako piše ,,Izvestija“, Mandić i Kne-

žević su i formalno zatražili od Ruske

Federacije dokaze da Šišmakov i

Popov nijesu privođeni od strane srp-

skih organa, kako to tvrdi Tužilaštvo.

- Takođe, tražimo pravnu pomoć

ruskog Ministarstva spoljnih poslova u

pribavljanju dokaza da optuženi ruski

građani Eduard Šišmakov i Vladimir

Popov nikada nijesu bili zatočeni od

strane srpskih snaga bezbjednosti na

osnovu optužbi za planiranje držav-

nog udara, kako tvrdi crnogorski tuži-

lac - rekao je Mandić.

U izvještaju britanske istraživačke

mreže Belingket (Bellingcat) i ruskog

magazina Insajder (The Insider), koji

je Pobjeda objavila umartu ove godi-

ne, navodi se da je Šišmakov tokom

2014. godine prisustvovao sjednicama

Savjeta bezbjednosti Ruske Federaci-

je, tijela kojempredsjedava ruski pred-

sjednik Vladimir Putin. Istraživanje,

čiji je autor ekspert za odnose Rusije

i Jugoistočne Evrope Hristo Grozev,

pokazuje i da je drugi osumnjičeni

za pokušaj terorizma, Rus Vladimir

Popov, bio zadužen za isporuku krip-

tovanih telefona, koji su, navodno,

kupljeni u Bugarskoj.

Socijaldemokrate formirale pregovarački timza razgovore o formiranju vlasti

Damir Šehović glavni

pregovarač za Cetinje

Damir Šehović

PODGORICA

Crna Gora

je zbog posvećenosti miru,

bezbjednosti i održavanju

dobrosusjedskih odnosa uzor

državama regiona, dok njeno

članstvo u NATO-u predstav-

lja istorijsku prekretnicu za

bezbjednost na Zapadnom

Balkanu, ocijenio je pomoćnik

državnog sekretara Sjedi-

njenih Američkih Država za

evropske i evroazijske poslove

Ves Mičel.

On je juče u Vašingtonu

razgovarao sa šefom crno-

gorske diplomatije Srđanom

Darmanovićem i tomprilikom

izrazio uvjerenje da će Crna

Gora nastaviti da igra lidersku

ulogu u unapređenju političke

i bezbjednosne arhitekture

regiona.

R. P.

Srđan Darmanović u

posjeti Vašingtonu

Članstvo

u NATO-u

istorijska

prekretnica

AndrijaMandić

MilanKnežević

Sergej Lavrov

RamzanKadirov