Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 76 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Četvrtak, 30. novembar 2017.

CrnomGorom

Vodunelegalno

troši oko 480

domaćinstava

HERCEGNOVI

–Obrađeni

podaci iz sedamod 12na-

platnih sektorapokazali su

dauHercegNovomimanaj-

manje480neleganihpotro-

šača. Toznači da jenamreži

izgubljeno27.000kubikavo-

de, odnosnodaoko50.000

euraopštinanije inkasirala.

Prema riječima direktorice

Olivere Doklestić posljednji

mjesec ozbiljno su se posvetili

smanjenju gubitaka namreži i

otkrivanju nelegalnih i sum-

njivihpotrošača.

- U obrađenim zonama je evi-

dentirano više od 480 neregi-

strovanih potrošača, kao i oko

50 sa sumnjivompotrošnjom.

Na brojilima smo zatekli toli-

ku potrošnju vode koja nije

plaćenaikojanemožedabude

plaćena dok se objekti ne pri-

vedu namjeni, odnosno lega-

lizuju i kao potrošači – kazala

jeDoklestić.

Ona je navela da su završili

adaptaciju i uređenje radnih

prostorija u Zelenici. Uvezali

suslužbunaplate, odnosno in-

kasante, kontrolore i tehičku

službu, koja se bavi izdava-

njemdokumenatazapriključ-

keisaglasnostima,kaoiopera-

tivce samreže.

Prihodi

Prema njenim riječima, kata-

strofalno stanje u novskoj pri-

vredi, zatvaranje hotela i veli-

kih privrednih subjekata,

direktnoseodražavanaposlo-

vanje uVodovodu.

- Stavljanjem van snage Pro-

stornog plana opštine iz 2009.

godine nanesena je velika šte-

ta građevinskoj privredi i ra-

zvoju grada, jer je znatno

umanjena gradnja novihobje-

kata, pa tako i dobijanje novih

potrošača u našem sistemu.

Više godina Vodovod je suo-

čen s problemom nelegalne

gradnje, gradnjesaprekorače-

njem planskih, UT uslova,

Stavljanjemvan snage Prostornog plana opštine iz 2009.

godine nanesena je velika šteta građevinskoj privredi

i razvoju grada, jer je znatno umanjena gradnja novih

objekata, pa tako i dobijanje novih potrošača u našem

sistemu – kazala je direktorica Olivera Doklestić

PREDSTOJIPROVJERASVIHREZERVOARA:

HercegNovi

Sanirane kritične tačke

Šef odjeljenja kanalizacije u preduzeću, Goran Simović je

rekao da su posljednje dvije godine riješili nekoliko veoma

kritičnih tačaka na kanalizacionoj mreži.

- Radili smo rekonstrukciju glavnog kanalizacionog kolektora,

na potezu od Galeba do Milašinovića plaže. U toku je sanacija

kanalizacionog kolektora u potoku Nemila, dužine 460meta-

ra, a nadam se da će to biti završeno do polovine decembra.

To je veoma kompleksan projekat, čiji je investitor opština.

Završena je rekonstrukcija kanalizacione mreže u Meljinama,

u Igalu su završene tri vrlo značajne rekonstrukcije, gdje je

isključen sistem atmosferskih padavina - kazao je Simović.

sumnjivim parcelacijama

objekata i nastajanjem novih

stambenih jedinica, što su sve

zanasnelegalni objekti koji ne

mogu da dobiju priključenje

na vodovodni i kanalizacioni

sistem. Time smo direktno

oštećeni za desetine hiljada

eura - kazala jeDoklestić.

Bezbjednost

Utoku jeprocesmodernizaci-

jesistemabezbjednosti i zašti-

te, a prema riječima rukovodi-

oca odjeljenja bezbjednosti i

zaštite, Miloša Miloševića,

modernizovan je sistem za

evidencijuzaposlenih,izrađe-

ni su planovi zaštite za poseb-

nooštećeneobjekte,usaradnji

sa firmom „Sub Security“, a u

toku je tender zanabavku teh-

ničke opreme za bezbjednost,

za koju će biti izdvojeno

30.000 eura.

– Osim objekta u Zelenici, za-

početo je uređenje još nekoli-

koobjekata, kaoštojepumpna

stanica ,,Kanli kula“, rezervo-

ar ,,Bajer 1“ i starazgrada filter

stanice ,,Mojdež“. Tu će, uz

uređenje zelenihpovršina i si-

gurnosnih ograda na tim

objektima posebna pažnja biti

posvećena unutrašnjem ure-

đenu prostorija – naveo jeMi-

lošević.

Ž.K.

UNikšiću održan okrugli sto o primjeni Zakona o zaštiti potrošača

Građani malo znaju o svojimpravima

NIKŠIĆ

–Građani nijesudo-

voljno informisani opravima

koja imajukaopotrošači niti

ozakonskoj regulativi koja se

odnosi na tuoblast –zaklju-

čeno jenaokruglomstolu

koji je jučeodržanuNikšiću.

Prema riječima direktorice

NVO Naša budućnost Ilinke

Otašević, do takvih rezultata

došli su istraživanjem među

500građana.

– Došli smo do rezultata da

52,8 odsto ispitanika ne zna da

postojiZakonozaštiti potroša-

ča,dok62odstosmatradanatu

temu treba više razgovarati i

prekomedija i nevladinog sek-

tora informisati građane o po-

trošačkim pravima. Kroz naš

projekat „Mladi o sistemu za-

štite potrošača“ nastojaćemo

da osnažimo i informišemo

mladeod 14do 19godinaopra-

vima koja imaju u sistemu za-

štite potrošača, a oni dalje pre-

noseinformacijegrađanimana

tu temu–kazala jeOtašević.

Ministarstvo ekonomije ne-

davno je uNikšiću otvorilo Sa-

vjetovališta za zaštitu potro-

šača. Očekuje se da ono

građanima pomogne da se in-

formišu o potrošačkim pravi-

ma, prijave slučajeve eventual-

nog njihovog kršenja. Kako je

objasnio Zdravko Vuksanović

izDirektoratazazaštitupotro-

šača, informacijekojedobiju iz

savjetovališta pomoći će da se

stekne slika o tome koji su naj-

veći problemi na koje građani

ukazuju–objasniojeVuksano-

vić.

Osim predstavnika NVO Naša

budućnost, Ministarstva eko-

nomije i IPC Tehnopolis, na

skupu su govorili predstavnici

Elektroprivrede, Uprave za in-

spekcijske poslove, CEZAP-a i

CEMI.

S.D.

LOŠAINFORMISANOSTNAJVEĆI

PROBLEM:

Sa skupauNikšiću

Krv dalo 35 studenata

Izložena

djela oca,

sina i unuka

NIKŠIĆ

– Klub dobrovoljnih davalaca krvi ,,Studenti“ organizo-

vao je akciju u kojoj je učestvovalo 35 visokoškolaca sa Filozof-

skog i Filološkog fakultata, profesori i građani. Prikupljena je 21

jedinica dragocjene tečnosti.

Akcija je organizovana povodom 29. novembra, Dana Crvenog

krsta Crne Gore.

Od osnivanja 2001. godine kroz Klub doborovoljnih davalaca

krvi ,,Studenti“ prošlo je više od 1.500 članova.

S.D.

Humanitarna akcija u Nikšiću

ODAZVALISEPOZIVU:

Detalj saakcije

Nesvakidašnja postavka u rožajskoj „Magaza“

MOJKOVAC:

Rekonstruisan glavni parking

Detalj iz galerije

ROŽAJE

- Po mnogo čemu

neuobičajena izložba otvore-

na je sinoć u Galeriji Centra za

kulturu „Magaza“ u Rožajama.

Predstavljeni su radovi tri

generacije porodice Ganić,

oca Aćifa, sina Nuska i unuka

Darmina.

Izložbu je otvorila profesorica

Suada Drpljanin-Fetić, riječima

da ovakva izložba na kojoj

su predstavljena ostvarenja

članova tri generacije iste

porodice u Rožajama nije

zabilježena.

- Na ovoj izložbi su predstav-

ljene makete pokojnog Aćifa,

koji je za života uradio tridese-

tak maketa kamiona. Ni jednu

nije htio da proda iako je bilo

zainteresovanih, uz obra-

zloženje „da nema tih para“

koje bi mogle platiti uloženi

trud. Njegov sin Nusko, već

a irmisani slikar koji je imao

dvije samostalne izložbe i dva-

desetak kolektivnih, odabrao

je pejzaž, kao najteži likovni

izraz sa motivima prirode.

Unuk Darmin, akademski sli-

kar, predstavio se sa nekoliko

likovnih ostvarenja sa motivi-

ma pejzaža i prepoznatljivih

objekata, koji su češće dio

mašte i slobodne kreativnosti -

kazala je Drpljanin Fetić.

Nusko Ganić kazao je da se

radi o porodici umjetnika i da

mu je drago da je i njegov sin

Darmin naslijedio porodičnu

tradiciju i postao akademski

slikar. On je dodao da se u

postavci izložbe nalaze i dva

likovna rada njihove snahe

Feride Ganić. Projekat je podr-

žao Fond za zaštitu i ostvare-

nje manjinskih prava u Crnoj

Gori, a pokrovitelj je Savjet

Muslimana u Crnoj Gori.

F.K.

Mjesta za 40 vozila

MOJKOVAC

– Nakon skoro

tri mjeseca radova završena

je rekonstrukcija glavnog

parkinga u centru grada, sa

40 obilježenih parking mjesta,

ulazom i izlazom po svim sao-

braćajnim standardima.

Sekretar uređenja prostora

Jović Marković kaže da su pre-

ostali još sitniji radovi na ure-

đenju okoline samog parkin-

ga, ali to nije nikakva prepreka

za njegovo korišćenje.

- Radovi jesu trajali malo duže

nego što je bilo planirano,

ali za to su krivi nepovoljni

vremenski uslovi - rekao je

Marković.

Rekonstrukciju parkinga ura-

dila je podgorička irma „Gis“,

a sredstva za taj posao u izno-

su od 120.000 eura donirala je

Ambasada Kine.

R. Ć.

hiljada eura koštala je rekon-

strukcija parkinga

120

HERCEGNOVI:

Menadžment Vodovoda sproveo kontrolu poslovanja