Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 76 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Četvrtak, 30. novembar 2017.

CrnomGorom

KOLAŠIN-

Viši suduBije-

lomPolju jepotvrdiopresu-

duOsnovnog sudauKolaši-

nupremakojoj je lokalna

upravaobaveznada isplati

plate radnicimaSlužbe za-

štite i spasavanja zavrijeme

štrajkakoji je trajaood 15.

junado23. oktobra 2015. go-

dine. Riječ jeo iznosuvećem

od20.000eura.

Opštinska administracija im

zaradeza tovrijemenije ispla-

tilasaobrazloženjemdasuva-

trogasci bili u štrajku.

Na presudu Osnovnog suda u

Kolašinu rukovodstvo opštine

je uložilo žalbu, ali je Vrhovni

sud u Bijelom Polju potvrdio

dasuzaposleniuSlužbiizašti-

te obavljali tekuće poslove,

učestvovali u intervencijama,

upisivali seuknjigedežurstva.

Tadašnji vršilac dužnost ko-

mandira Službe, Miloš Vlaho-

vić je na oglasnoj tabli istakao

obavještenje da se u štrajku

može učestvovati samo van

radnog vremena. Na osnovu

toga se i vidi da su spasioci is-

punjavali radne obaveze, a da

su se u slobodnom vremenu

pridruživali štrajku radnika

lokalne uprave i javnih predu-

zeća i službi.

Zaostaleplatećebitiisplaćene

Miljanu Bulatoviću, Milošu

Draškoviću, Vuksanu Popovi-

ću, MilošuMedenici, Zoranu

Bulatoviću, Ivanu Bulatoviću,

Radisavu Bulatoviću, Maksi-

mu Stojanoviću, RankuVuko-

viću, Miodragu Miloševiću,

DraguMaksimoviću, Blagoju

Šćepanoviću, Draganu Obre-

noviću i IvanuBegoviću.

Dr.DRAŠKOVIĆ

KOlAŠIn:

Lokalna uprava izgubila spor sa radnicima Službe zaštite i spasavanja koji su štrajkovali 2015. godine

Opština će isplatiti vatrogascima 20.000 eura

Sud je ocijenioda su

radnici tokomštraj-

ka lokalne uprave

obavljali redovne

obaveze ada suu

protestuučestvo-

vali u slobodno vri-

jeme

ROŽAJE–

Radovi na izgrad-

nji vodovodaĆosovskovrelo,

kapitalnomprojektuzaRo-

žaje, nastavljeni su i trajaće

svedokbududozvolilevre-

menskeprilike. Utoku je iz-

gradnja cjevovoda zaKlanac i

DonjuLovnicu. Radi seo tre-

ćoj fazi uokvirukoje suplani-

rani radovi vrijedni oko

350.000eura–kazao jedi-

rektorDirekcije za izgradnju

i investicijeMirsadDžudže-

vić.

On objašnjava da je zbog admi-

nistrativnih barijera propušte-

napraktičnocijelaovogodišnja

građevinska sezona, pa su ra-

dovi nastavljeni tek nakon što

suone otklonjene.

Zakoni

-Uovoj godini jepočetak rado-

va na tom projektu kasnio is-

ključivo zbog administrativnih

problema, jer je Direkcija jav-

nih radova, u čijoj režiji se rea-

lizuje izgradnja, na početku

godine pripadalaMinistarstvu

saobraćaja, dok je u drugom

kvartaludošlodoreorganizaci-

je tako da je Direkcija pripala

Ministarstvuodrživograzvojai

turizma. U međuvremenu je

došlo i do izmjene Zakona o

javnim nabavkama, što je sve

predstavljalo prepreku za na-

stavak planiranih radova, čime

je izgubljen najveći dio građe-

vinskesezonekojajenasjeveru

inače veoma kratka - rekao je

Džudžević.

Vrijemejeprethodnihnekoliko

sedmica išlo na ruku izvođaču

pa su uspjeli da nadoknade dio

izgubljenog.

- To znači da će se u narednu

godiniućisamalimkašnjenjem

u dinamici izvođenja radova -

rekao jeDžudžević.

Urađeno

On jekazaoda jeprojekat vrije-

dan 1,9miliona eura, te da će se

njegovom realizacijom riješiti

višedecenijskiproblemsnabdi-

jevanja vodommjesnih zajed-

nica Gornja i Donja lovnica,

Klanac, Sređani, Ćosovice,

Honsići i Grahovo, u kojima ži-

vi 750 domaćinstava odnosno

oko 4.000 stanovnika. Prvi čo-

vjekDirekcijeočekujeda rado-

vi budu završeni naredne godi-

ne.

- U 2015. realizovana je tako-

zvanaprvafazakadajeurađena

kaptaža izvorišta, postavljena

hlorinatorska stanica i elektro-

energetski priključak, u šta je

uloženo oko 160.000 eura. U

2016. je urađen distributivni

cjevovodzaseloĆosovicaudu-

žini 2.200 metara i za Gornja

Lovnica 700metara. Kao i pri-

marni cjevovod u dužini od

2.400metara. U taj dio posla je

uloženo oko 340.000 eura - re-

kao jeDžudžević.

F.KAlIĆ

ROžAje:

Zbog ,,papira“ kasni realizacija kapitalnog projekta

Ćosovsko vrelo

završiće 2018.

U toku je treća faza

projekta čijom

realizacijom će se

riješiti problem

snabdijevanja vodom

mjesnih zajednica

Gornja i Donja

Lovnica, Klanac,

Sređani, Ćosovice,

Honsići i Grahovo, u

kojima živi oko 4.000

stanovnika

BUDVA–

Rotari klubBudva

upetakuhotelu„Splendid“

organizujehumanitarnove-

če zaprikupljanje sredstava

zadjecu saposebnimpotre-

bama. ,,Lejdis najt“, kakona-

vode iz teorganizacije, pored

humanitarne akcije imaće i

umjetničko-zabavni pro-

gramtokomkojeg ćenastu-

piti bendovi StrangerTrio i

Gizela, pijanista IgorZeno-

vić iOrkestar flautaOsnovne

muzičke škole izBudveukla-

si prof. AneBrajak.

Osimtogabićeprikazanikrat-

ki film o istorijatu rada bud-

vanskogRotari kluba.

- Nakon vrlo uspješnih akcija

posvećenih slabovidoj djeci Cr-

ne Gore, višegodišnje akcije u

kojoj smo donirali specijalna

optička pomagala vrijedna više

od 20.000 eura i opremanja

dječjegiporodiljskogodjeljenja

Bolnice Kotor (170.000 dolara),

Rotari klub Budva nastavlja da,

uduhunašemaksime ,,nesebič-

no služiti“, pomaže onima koji-

ma je to najpotrebnije – navodi

se u saopštenjuKluba.

Rotari predstavlja globalnu

mrežu lidera koji se volonter-

ski posvećuju rješavanju naj-

oštrijih humanitarnih izazova

u svijetu. Rotari povezuje

1.200.000 članova posred-

stvom34.000Rotariklubovau

preko 200 zemalja i geograf-

skih regiona. Njihov rad utiče

na život kako na lokalnom ta-

ko i nameđunarodnomnivou,

od pomoći porodicama u po-

trebiusvojimzajednicama,do

borbe za svijet oslobođen

dječje paralyze.

I.T.

Rotari klub Budva organizuje ,,Lejdiz najt“

Sjutra humanitarno

veče u ,,Splendidu“

žUReDAnADOKnADe

IZGUBljenOVRIjeMe:

Sagradilišta

ULCINJ–

Na tender za izgrad-

njukolektoraunaseljuMete-

rizi javila se samo jedna firma,

i to ,,Arčkonstrakšon“ izUlci-

nja, čiju jeponuduod 12.245

euraopštinaprihvatila. Za tu

namjenu, premauslovima jav-

nogpoziva, opština jemogla

da izdvoji najviše 13.827 eura.

Prema riječima sekretara zako-

munalne djelatnosti i zaštitu ži-

votne sredine Mustafe Gorana,

radovi će biti završeni 30 dana

od potpisivanja ugovora sa tom

kompanijom.

- Kuće izgrađene u tom naselju

nemaju riješeno pitanje priku-

pljanja i odvođenja otpadnih

voda, tako da će izgradnjomko-

lektora taj problem biti riješen

–kazao jeGorana.

Za naselje Donja Bratica, Bijela

Gora,Totoši iKodre, premanje-

govim riječima, u toku je ten-

derska procedura za projekat

prikupljanja i odvođenja odvo-

jenih fekalnih i atmosferskih

voda. Vrijednost projekta je

5.000.000 eura, a podržan je od

njemačkeKfWbanke.

Gorana podsjeća da je u toku

realizacija projekta poboljša-

nja i odvođenja otpadnih voda

u Ulcinju koji je u okviru pro-

grama vodosnabdijevanje i od-

vođenje otpadnih voda uCrnoj

Gori.

- Tim projektom se planira re-

konstrukcija vodovodnog si-

stema, izgradnja nove mreže u

naseljima gdje ne postoji vodo-

vodni sistem, rekonstrukcija

izvorišta, izgradnja novog re-

zervoara. Vrijednost planirane

investicijeje20miliona,kojeće

takođe dati njemačka banka

KfW–objašnjavaGorana.

I.T.

RIjeŠIĆeVelIKIPROBleM:

Meterizi

UlcInj:

Firma ,,Arč konstrakšon“ dobila tender

Gradiće kolektor

uMeterizima

HeRceGnOVI

: Novi režimnaplate parkiranja

Besplatan parking u

više gradskih zona

HERCEGNOVI-

Odpetkabi-

ćeukinutanaplataparkinga

naopštimparkiralištimau

pojedinimzonama. Taodlu-

kadonijeta jena inicijativu

opštine i udogovoru sa ruko-

vodstvomParking servisom.

Novi režim važiće do 30. aprila

naredne godine, a besplatan

parking biće u Ulici Sava Ilića,

odRibarske ulice doulaza u In-

stitut ,,Dr Simo Milošević“ sa

južne strane, zatim u Njegoše-

vojulici,ododmarališta,,Vojvo-

dina“ do „Novljanke“, u Ulici

Save Kovačevića, na parking

platou iznad naselja „Energo-

projekt“ i naDubravi.

UNjegoševoj ulici od marketa

„Idea“ do Atlas banke, parking

se neće naplaćivati poslije 16

časova. Parking će i dalje biti

besplatan u ulicama Stjepa Ša-

renca i Branka Ćopića. Novina

jeidaćeseod1.decembraskra-

titi tzv. akademsko vrijeme za-

državanja sa 30na 15minuta.

Osobe sa posebnimpotrebama

mogukoristitibilokojeoznače-

no parking mjesto, u bilo kojoj

zoni, poredonihkoja suposeb-

no ocrtana za njih. Kako napo-

minju iz Parking servisa vozila

osoba sa posebnim potrebama

moraju imati odgovarajuću

markicukojeće izdavati Sekre-

tarijat za stambeno-komunal-

ne poslove i ekologiju.

IzParking servisanajavljujuda

za vrijeme božićnih i novogo-

dišnjihpraznika,25.decembra,

1. i 2. kao i 6. 7. i 8. januara, neće

bitinaplateparkingausvimzo-

nama opštihparkirališta.

ž.K.

Kolašin