Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 76 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Četvrtak, 30. novembar 2017.

Hronika

VIŠI SUD:

Razmatrana validnost dokaza protiv grupe koja se tereti za pokušaj ubistva Zekovića

Odbrana: Nema dokaza

protiv Stamatovića i

njegovih tjelohranitelja

PODGORICA

–Advokati

ZoranPiperović iDamirLe-

kić juče suodvanraspravnog

vijećaVišeg sudauPodgorici

zatražili dausljednedostat-

kadokazaodbaci optužnicu

protivodbjeglogStevana

Stamatovića i navodnepe-

točlanekriminalne grupeko-

ju jeonorganizovao radi li-

kvidacijeRadojiceZekovića.

Vijeće podgoričkog Vušeg su-

da u zakonom predviđenom

roku, odnosno najkasnije za 15

dana, izjasniće se da li će pri-

hvatiti optužnice.

Osim Stamatovića, kojeg poli-

cija dovodi u vezu sa škaljar-

skimklanom,optužnicomspe-

c i j a l n o g t u ž i o c a S a š e

ČađenovićaobuhvaćenisuMi-

lan Lješnjak (30), Đorđije Bo-

žović (27, Dejan Deletić (25),

Stefan Balević (25), koji su tre-

nutno u ZIKS-u, i Aleksandar

Bojović (24), koji se brani sa

slobode.

Odokazima

Advokat Zoran Piperović na-

veo je da je bilo za očekivati da

će seuovomslučajupodići op-

tužnica, ali da je iznenađen da

se u njoj našao njegov branje-

nikStevanStamatović, jer pro-

tiv njega ne postoji nijedando-

kaz kao niti da se Deletić i

Lješnjak optuže za pokušaj

ubistvaZekovića.

- Prikrivena je rečenica da su

lica nabrojana u optužnici fi-

zičko obezbjeđenje mog bra-

njenikaStamatovića, što je tač-

no i oni su to priznali. Javna je

tajna da su to njegovi tjelohra-

nitelji, pa dio iz optužnice ,,po-

jedini razgovori Stamatovića

saBožovićemidrugima“govo-

riopravnombesmisluostvara-

nju krivičnog djela – kazao je

Piperović.

Uočiojeidatužilacuoptužnici

nije predložio prezentiranje

telefonskog razgovora iz koga

semožezaključiti da seStama-

tović iz pozicije poslodavca

obraća svojimzaposlenicima.

- Ništa ne radite, sve ću da vas

smijenim. Za te pare što vama

dajem i plaćam vam stan, mo-

gao bih da nađemprofesional-

no obezbjeđenje. Ovo što je

Stamatović izgovorio nema u

optužnici iako zakonnalaže da

se u optužnici navede i ono što

ide u prilog okrivljenima. Ovo

je dato da bi sudsko vijeće ste-

kloutisakdaseurealnomživo-

tu desilo nešto što miriše na

kriminalnu organizaciju –

ustvrdio jePiperović.

On je istakao da u spisima ne-

ma dokaza koji bi sugerisao da

je trebalo da se organizuje kri-

minalni plan i da je postojao

prethodni dogovor.

- Bio sam ubijeđen da se ime

Stamatovića neće naći na ovoj

optužnici, ali izgleda da je pre-

sudilo njegovo ime i prezime,

ali i sveonoštosepojavljivalou

medijima i saopštavalo iz nad-

ležnih institucija –naveo je on.

Zahtjevi

U dijelu koji se odnosi na po-

kušaj ubistva Zekovića po-

stavljanjem eksplozivne na-

pravepodautomobil, azakoje

suoptuženiDeletić iLješnjak,

advokatPiperović jeupitaoda

li jeradnjazakojusetereteza-

ista pokušaj ubistva ili pripre-

mna radnja, što nije kažnjivo,

kao i odakle policiji saznanje

Tužilaštvo: Okrivljeni pratili suparnički klan i policiju

Prema navodima optužnice,

Stamatović je krajem 2016.

sa osobom, čiji identitet Tuži-

laštvo nije otkrilo, na teritoriji

Podgorice i Berana organi-

zovao kriminalnu grupu čiji

članovi su Dejan Deletić,

Aleksandar Bojović, Milan

Lješnjak, Đorđije Božović,

Stefan Balević i još neidenti i-

kovane osobe s ciljem „vrše-

nja krivičnih djela za koja se

može izreći kazna zatvora

u trajanju od četiri godine i

teža kazna“.

Navodi se da je svaki član

imao ulogu i zadatak i da

je grupa osnovana s ciljem

„vršenja više krivičnih djela“.

- Uz primjenu tačno odre-

đenih pravila, unutrašnje

kontrole i discipline članova i

postojanje spremnosti za pri-

mjenu nasilja i zastrašivanja

– piše u optužnici.

Pojašnjeno je da su Stama-

tovića obezbjeđivali Deletić,

Lješnjak, Božović i Balević.

Prema navodima iz optužni-

ce, Deletić je prenosio Stama-

tovićeva „uputstva i naredbe

drugim članovima, nabavljao

i prenosio eksplozivna sred-

stva, postavljao eksplozivne

naprave ispod automobila i

vrbovao“. Bojović je bio zadu-

žen da nabavlja i skladišti

eksplozivna sredstva, preda-

je ih članovima koji su ih kori-

stili u krivičnimdjelima.

Lješnjak je, prema navodima

iz akta Tužilaštva, skladištio

i čuvao oružje, eksplozivna

sredstva i naprave, postavljao

ih ispod vozila, pratio policaj-

ce i članove suprotstavljenih

organizovanih kriminalnih

grupa, kako bi zaštitio organi-

zatora i članove.

Okrivljeni Božović je, prema

sumnjama istražitelja, pre-

nosio uputstva i naredbe,

iznajmljivao stanove za čla-

nove grupe i skladištio oružje

i eksplozivna sredstva, obe-

zbjeđivao telefone.

Balević je, kako piše, pratio

vozila, osobe od intreresa za

kriminalnu organizaciju.

Obuhvaćeni optužnim

aktom, Deletić i Lješnjak se

terete da su planirali ubistvo

Radojice Zekovića, koji je

blizak kriminalnom klanu

„kavačani“.

AktomTužilaštva navedeno

je da su Deletić i Lješnjak 20.

maja u Podgorici pokušali

da ubiju Radojicu Zekovi-

ća, postavljajući plastičnu

eksplozivnu napravu ispod

njegovog automobila.

Od početka januara do

sredine maja 2017. godine

u Podgorici i Beranama

Bojović je nabavio 3.500

kilograma TNT eksploziva,

420 grama PEP, 1,4 kilogra-

ma „semteks“ eksploziva,

kojeg je držao u kući u

Beranama. Krajem januara

predao je Deletiću oko 2,5

kilograma eksploziva TNT,

krajem februara oko 0,42

eksploziva PEP i početkom

marta oko 1,4 kilograma

eksploziva „semteks“.

A. G.

daćetojutroZekovićućiuau-

to čiji nije vlasnik.

-Urealnomživotu seništani-

je desilo što bi ličilo na poku-

šaj ubistva i ovo ne može biti

pokušaj ubistva već pripre-

mna radnja. Ova optužnica

ima više prava nego dokaza.

Ovakav dispozitiv nikad gle-

dao nijesam, a napisao sam

dvije hiljade tužbi - istakao je

Piperović.

Apelujući na vanrasprav-

novijećesudijadabudu

,,sud i ništa više“, Pi-

perović je predložio

obustavu postupka

u odnosu na Stama-

tovića, dok je u od-

nosu na Deletića i

Lješnjaka tražio iz-

mjenupravne kva-

lifikacije djela za

koja se terete.

Branilac optuženog Balevića

i Božovića, Damir Lekić uka-

zao je vijeću sudijana činjeni-

cu da je Nikšić prebivalište

Zekovića, a ne Podgorica gdje

je navodno trebao da bude li-

kvidiran.

- Zeković je vraćen uZIKS na-

kon što su službenici CB Nik-

šić, a ne CB Podgorica ustano-

vili da mu je bezbjednost

ugrožena –pojasnio je on.

Istakao je da su u toku istrage

napravljeni propusti jer nijesu

saslušani Zekovićev otac, čiji

je račun – faktura pronađen u

automobilu pod koji je ostav-

ljenabomba, kaoni vlasnik tog

automobila. On je zahtijevao

da se postupak u odnosu na

njegove branjenike obustavi.

Okrivljeni Aleksandar Božo-

vić juče je ustvrdio da nema

veze sa kriminalnom organi-

zacijom niti sa planiranjem

ubistvaRadojiceZekovićaida

se u optužnici našao samo

zbog kumovske veze koju ima

saDeletićem.

-Danassamusudnicibezbra-

nioca, jernijesamkriv i ne tre-

bami –kazao je on.

B.R.

Saprivođenja jednogodokrivljenih

StevanStamatović

Međunarodna akcija u borbi protiv trgovine oružjem

Uhapšeno 18 osoba,

oduzeto oružje i municija

Peković tvrdi da nije znao

za tajnu pregradu u vozilu

PODGORICA

-Umeđuna-

rodnoj dvodnevnoj akciji

,,Kalibar“, koja je realizova-

nau 10država članica

Evropskeunije, zaplijenjeno

jevišeod 135komadavatre-

nogoružja i oko7.000koma-

damunicije, saopšteno je iz

Upravepolicije.

U akciji, kojom je koordinirao

Europol uzpodrškuFrontexa,

učestvovala je i crnogorska

policija, a uhapšeno je 18 oso-

ba u zemljama Zapadnog Bal-

kanai81osobajespriječenada

ilegalnouđeuEvropskuuniju.

- Akcija je započeta u septem-

bru 2017. godine, a operacija

„Kalibar“ je realizovana u

dvodnevnoj zajedničkoj akci-

ji, u koordinaciji sa Europolo-

vim operativnim centrom u

Hagu, sprovedenoj 17. i 18. no-

vembra, a u toku koje su bile

fizičke provjere uglavnom u

zemljama Zapadnog Balkana

- kazali su iz policije.

Kako su naveli, Europolov

operativnicentarjeimaoprili-

kudavidi nakoji način i koliko

efikasno nadležni organi raz-

mjenjuju informacije o licima

i vozilima koji su kontrolisani

na graničnimprelazima.

- Četiri Europolove mobilne

kancelarije su bile raspoređe-

ne u regionuZapadnogBalka-

na i Velikoj Britaniji, dajući

mogućnost pravovremene

razmjene informacija i unakr-

snih analiza prikupljenih po-

dataka. Velika Britanija, Šved-

ska , Hrva t ska , Danska ,

Slovenija, Holandija, Njemač-

ka, Francuska, Bugarska, Grč-

ka,Rumunija, Španija,Mađar-

ska, Švajcarska, Albanija,

Bosna, Makedonija, Srbija,

Crna Gora i Kosovo, kao i Eu-

ropol i Frontex su učestvovali

u ovim serijama akcija -saop-

šteno je izUprave policije.

Navode da su organi za spro-

vođenje zakona identifikovali

37 slučajeva prekoračenja do-

zvoljenog boravka.

C.H.

BEOGRAD

–Bivši košarkaš

NikolaPeković juče jedao

iskazuTužilaštvuu istrazi

koja jepokrenutaprotivnje-

govog tjelohraniteljaRadoj-

kaTomaševića i prijatelja

IvanaGoločevcakodkojih

su istražitelji pronašli pištolj

i kokain, prenosi Blic.

Tomašević i Goločevac bili su

u automobilu „audi“ koji je u

vlasništvuNikolePekovića.

-Audi jemoj, kupiosamga i re-

gistrovao uMinesoti, ali ga ni-

kada nijesam vozio – kazao je

Peković uTužilaštvu.

Prema pisanju Blica, Peković

je u rekao da automobil „audi

A4“ jeste u njegovom vlasniš-

tvu, da ga je kupio prije tri go-

dine, te da je on uredno regi-

BEOGRAD:

Istraga protiv Radojka Tomaševića i Ivana

Goločevca, saslušan bivši košarkaš

strovan u američkom gradu

Minesota.

-Tovozilonikadanijesamlično

koristio: ono je bilo namijenje-

no za mog vozača Radojka To-

maševića, koji ga je koristiopo-

sljednjih godinu i po dana. Ja

sam ga koristio isključivo kao

putnik, i svu sambriguonjemu

prepustio Tomaševiću. On je

ujedno bio i umomobezbjeđe-

nju, a Ivan Goločevac je moj

drug, poznanik, i do sada ga ni-

jesam angažovao kao obezbje-

đenje. Tomašević je održavao

vozilo - mijenjao gume, obav-

ljao popravke, vozio na servis...

Nijesamznaoda„audi“imataj-

nu pregradu koja je naknadno

dorađena.Jasamnadanhapše-

nja bio kod kuće u Beogradu -

rekao jePeković.

C.H.

NikolaPeković