Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Srijeda, 29. novembar 2017.

Društvo

PODGORICA

–Upravni

odborUniverzitetaCrne

Gore juče jena sjednici

jednoglasno, tajnimglasa-

njem, izabraoprofesoradr

DanilaNikolića za rektora

zamandatni periodod

2017. do2020. godine.

Nikolićevu kandidaturu za

rektora prošle sedmice podr-

žao je Senat, koji je potom

uputio Upravnom odboru na

konačno izjašnjenje.Novi rek-

tor zvanično počinje danas da

obavlja tu funkciju.

Odgovornost

Nikolić je od 3. oktobra obav-

ljao posao vršioca dužnosti

rektora UCG, pošto je sa te

funkcije smijenjena Radmila

Vojvodić. U dva mandata bi-

ran je za dekana Pomorskog

fakulteta u Kotoru, a dugogo-

dišnji je član SenataUCG i Sa-

vjeta za visoko obrazovanje.

On je, kako je saopšteno sa

UCG, nakon izbora za rektora

rekaoda ječastdobiti podršku

za obavljanje ,,ove odgovorne

dužnosti,kojamorabitiusluž-

biobrazovanjageneracijakoje

subudućnostCrneGore“.Kao

rektorzalagaćese,kakojeista-

kao, da znanje, posvećenost,

inovativnost, predanost u

obrazovnom, naučno-istraži-

vačkom i umjetničkom radu

budu adekvatno vrednovani,

za saradnju sa svim segmenti-

madruštva i stranimpartneri-

ma, zbog dobrobiti studenata,

Univerziteta i države.

- Zadaci koje postavljam pred

sebe i saradnike jesu ambicio-

zni, ali i ostvarljivi, jer vjeru-

jem u kapacitet akademske

zajednice da doprinosi op-

štemdobru kako to, uostalom,

čini duže od četiri decenije –

istakao je on.

Na sjednici UO bili su dekani i

direktori organizacionih jedi-

nicaUCG, jer se, kako jepojaš-

njeno, birao njihov neposred-

ni rukovodilac.

- Svaki uspješni rektor svoje

zamisli treba da sprovodi pre-

ko dekana na univerzitetskim

jedinicama kakobi integrisani

UCG bio uspješan u svim se-

gmentima svog djelovanja –

rekao je predsjednik UODuš-

koBjelica.

Nikolić je u programu razvoja

najavio osavremenjavanje na-

stavnih planova i programa

kroz interakcijustudenata, sa-

radnika, profesora, a u skladu

sa dinamikom tražnje na trži-

štu. Najavio je i novi pristup

kadrovskoj politici Univerzi-

teta kroz zapošljavanje mla-

dih i stručnih saradnika i na-

stavnika, kao i unapređivanje

znanja i vještina zaposlenih,

aliistudenataradibržegzapo-

šljavanja.

-Novina za koju će se zalagati

rektor Nikolić biće snažnije

povezivanje sa naučnom di-

jasporomCrneGoreialumni-

stima, kako bi se dodatno do-

prinosilo međunarodnoj

referentnosti ustanove. Pose-

ban akcenat biće dat interna-

cionalizaciji Univerziteta,

naučno-istraživačkom i

umjetničkomradu, ali i inten-

zivnijemmeđusobnompove-

zivanjufakultetaradiunapre-

đenja efikasnosti, održivosti,

udruživanja prostornih i ka-

drovskih kapaciteta, bolje

iskorišćenosti naučne i struč-

ne opreme, racionalizacije

poslovanja, razvoja interdis-

ciplinarnih područja – saop-

šteno je saUCG.

Radiće, takođe, i na jačanju

partnerskog odnosa sa pri-

vredom i javnim institucija-

ma kroz zajedničke projekte,

javno-privatnim partnerstvi-

ma, programima cjeloživot-

nog obrazovanja i intenzivni-

jem uključivanju stručnjaka

izprivredeunastavu, a stude-

nata u stručnu praksu u pre-

duzećima. Jedan od priorite-

ta Nikolića biće i izrada

strategijerazvojaUCGuskla-

du sa relevantnim crnogor-

skimi strateškimdokumenti-

ma Evropske unije iz oblasti

visokog obrazovanja.

Smjena

Upravni odbor 3. oktobra smi-

jeniojebivšurektorkuRadmi-

luVojvodić, koja se pet mjese-

ci sukobljavala sa Vladom o

statusu Visoke medicinske

škole u Beranama. Inicijativu

za njenu smjenu podnijeli su

članovi Vlade u UO, a razrije-

šena je pošto je Vlada obezbi-

jedila većinu za tu odluku. Do

sukoba izmeđuVojvodić iVla-

de došlo je zbog Visoke medi-

cinske škole, jer je za nju bila

neprihvatljiva odluka da ta

ustanova ostane u Beranama

imajući u vidu da je akredito-

vana u Podgorici. Vojvodić je

nakon smjene tužila UCG, jer

smatra da joj je oduzeta funk-

cija mimo zakona, a u ime

UCG podnijela je i inicijativu

Ustavnom sudu zbog povrede

autonomije Univerziteta. Ža-

lila se i Upravnom sudu ospo-

ravajući licencu koju je Mini-

starstvo prosvjete izdalo

Visokoj medicinskoj školi u

Beranama. Kada je, međutim,

Nikolić izabran za vršioca

dužnosti rektora, on je u ime

UCG povukao sve inicijative.

Ustavni sud, međutim, ima

mogućnost da pokrene postu-

pakukolikoocijeni da subitno

ugrožena pravaUniverziteta.

Dio akademske javnosti podr-

žao je smijenjenu rektorku

Radmilu Vojvodić, što je uči-

nio i bivši ministar kulture

JankoLjumović nakon čega je

podnio ostavku. Mnoge od

njenih saradnika koji nijesu

podnijeli ostavke nova uprava

je smijenila.

N.Đ.

PODGORICA

–Evropski

sudza ljudskapravauStraz-

burupresudio jeda jepo-

stavljanje sigurnosnihka-

merauamfiteatrimana

Prirodno-matematičkom

fakultetuUniverzitetaCrne

Gorepovređivanjepravana

privatnost.

Sudije ovog suda postupale su

u slučaju tužbe dvoje profeso-

ra PMF-a Nevenke Antović i

Jovana Mirkovića koji su u

tužbinavelidaimjepovrijeđe-

no pravo na privatnost prema

Konvenciji o ljudskim pravi-

ma.

Oni su pravdu potražili u

Strazburu nakon što su pred

crnogorskim sudovima izgu-

bili sporove, jer su naše sudije

zaključile da se postavljanjem

kamera u amfiteatrima, na-

vodno zbog zaštite imovine

fakulteta i ljudi u ovimučioni-

cama, ne krši pravo na privat-

nost.

Njihov advokat Veselin Radu-

lovićzaPobjedu jekazaoda su

se njegovi klijenti još u martu

2011. prvo obratili Agenciji za

zaštitu ličnihpodataka.

- Sve što jeAgencija radila bilo

je odugovlačenje postupka i

izbjegavanje utvrđivanja od-

govornosti nadležnih, odno-

sno dekana koji je donio tu

nezakonitu odluku – naglasio

jeRadulović.

Uslijedilajetužbadvojeprofe-

soraOsnovnomsuduuPodgo-

rici, kojom su tražili, kako je

kazao, da se utvrdi povreda

prava na privatnost, kao i na-

knada nematerijalne štete

zbog povrede osnovnih ljud-

skihprava.

-Tužbajeodbijena.Sutkinjaje

bila Milica Vlahović, ona je

donijela presudu, koja je po-

tvrđena i presudomVišeg su-

da. Nakon toga su se stvorili

uslovi da sepodnesepredstav-

ka sudu u Strazburu, jer u to

vrijemeustavna žalbanije bila

djelotvorni pravni lijek–obja-

snio jeRadulović.

Onističedabiovapresudatre-

balo da bude opomena svim

nadležniminstitucijama una-

šoj državi –odAgencije, preko

Osnovnog doVišeg suda.

Agencija za zaštitu ličnih po-

dataka, kakokaže, konstatova-

la je nezakonitost u radu, ali

nije uradila ništa da se kamere

uklone.

-Tojeonoštojebiloproblema-

tično i zbog čega je proslijeđe-

na tužba Osnovnom sudu, koji

je nastavio praksu tolerisanja

kršenja zakona. Utvrdio je da

sunadzornekamerepostavlje-

nenezakonito, ali je odbio tuž-

beni zahtjev, što je samo po se-

bi apsurdno – kategoričan je

Radulović.

Najproblematičnijim, ipak,

smatrapotvrdupresudeodVi-

šeg suda.

- Očekujem da se odluka

Evropskogsudapotvrdi.Utvr-

đena je povreda prava na pri-

vatnost, određene su nemate-

rijalne štete i dosuđeni su

troškovi

postupka.Da

su insti-

tucije u Crnoj Gori radile svoj

posao,dotoganebidošlo–po-

ručio jeRadulović.

J.BEHAROVIĆ

Nacrt zakona

omedijima na

javnoj raspravi

Rok

20 dana

PODGORICA

– Ministar-

stvo kulture otvorilo je

javnu raspravu o Nacrtu

zakona omedijima, koja

će trajati 20 dana.

U raspravi, kako je saop-

šteno, mogu učestvovati

građani, stručne i naučne

institucije, državni organi,

glavni grad, prijestonica i

opštine, strukovna udru-

ženja, političke stranke,

sindikati, nevladine orga-

nizacije, mediji i drugi

zainteresovani organi,

organizacije, udruženja i

pojedinci.

- Inicijative, prijedlozi,

sugestije i komentari

mogu se dostaviti u pisa-

nom i elektronskomobli-

ku Ministarstvu kulture

na adresu Njegoševa bb,

Cetinje ili Mariji Vlaović

na e-mail: [email protected]

mku.gov.me

– precizirano

je u saopštenju.

J. B.

Evropski sud za ljudska prava presudio u korist dvoje profesora sa UCG

Kamere nezakonito u amfiteatrima PMF-a

PREPORUKAAGENCIJENIJEUVAŽENA:

ZgradaTehničkih fakultetauPodgorici

Profesori su pravdu potražili u Strazburu nakon što

su pred crnogorskim sudovima izgubili sporove, jer su

naše sudije zaključile da se postavljanjemkamera u

amfiteatrima, navodno zbog zaštite imovine fakulteta i

ljudi u ovimučionicama, ne krši pravo na privatnost

Izabran rektor Univerziteta Crne Gore

Nikolić: Zadaci

ambiciozni, ali

su i ostvarljivi

Novi rektor UCG Danilo Nikolić saopštio da je čast dobiti podršku

za obavljanje ove odgovorne dužnosti kojamora biti u službi

obrazovanja generacija koje su budućnost države

JEDNOGLASNA

PODRŠKA:

DaniloNikolić

Univerzitetski kampusuPodgorici