Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Srijeda, 29. novembar 2017.

Društvo

tacije TVCG

PODGORICA

- Šest godina

poslijepotpisivanja, 30. janu-

ara 2012. godine i stupanjana

snagu, Ugovor ouređenjuod-

nosaodzajedničkog interesa

izmeđuVladeCrneGore i

Islamske zajedniceuCrnoj

Gori svakako jeopravdao

svrhu, ali jedanodključnih

problema i dalje jeveoma ak-

tuelan.

Riječ je o restituciji, odnosno

vraćanju imovine koja je dece-

nijama unazad oduzimana, na-

cionalizovana ili poneadekvat-

nim cijenama „otkupljivana“.

IakoseunekolikočlanovaUgo-

vorarazmatrajupitanjarestitu-

cije, nedostatak zakonskog

okvira učinio je svoje.

Prava iobaveze

Na tu činjenicu već godinama

upozoravaju reis Rifat efendija

Fejzić i njegovi saradnici, ali ne

minimiziraju ni postignute,

pravno relevantne, parcijalne

sporazume postizane sa poje-

dinim lokalnim upravama ili

nadležnim državnim organi-

ma, ustanovama i institucija-

ma. Dio imovine je po tom

osnovu postupno vraćan, a po

Ugovoru sa Vladomdefinisana

su prava i obaveze ugovornih

strana vezanih za kupovinu,

posjedovanje i takozvano otu-

đenje pokretnih dobara i ne-

kretnina.

Učlanu10,primjeraradi,preci-

zira se da Islamska zajednica u

Crnoj Gori ima pravo da kupu-

je, posjeduje, koristi ili otuđi

pokretne i nepokretne stvari,

stičeiotuđujeimovinskaprava,

u skladu sa državnim zakono-

davstvom. Sva imovina i imo-

vinska prava vode se na Islam-

skuzajednicuiupisujuuknjige

organa uprave nadležnog za

poslove uknjižbe prava na ne-

PODGORICA

-CrnaGora

juče jepristupila i Evrop-

skoj laboratoriji zamole-

kularnubiologiju (EMBL).

Naša delegacija, koju pred-

vodiministarkanaukedrSa-

nja Damjanović, učestvuje

na godišnjem sastanku Sa-

vjetaEMBLiEMBCuHam-

burgu.

- Predstavnici EMBO i

EMBL su izrazili punu

podršku Crnoj Gori i istakli

zadovoljstvo što je naša

zemlja postala članica ovih

prestižnih naučnih porodi-

ca. Dogovorena je organiza-

cijaworkshopova i obuka za

studente i istraživače u

Crnoj Gori, kao i boravak

studenata doktorskih studi-

ja na određeno vrijeme u

EMBL i EMBO, kako bi

stekli znanja i iskustva koja

kasnijemoguda primijene u

laboratorijama u matičnim

institucijama, i na taj način

ojačajunaučneiistraživačke

kapacitete u zemlji – saop-

šteno je iz Ministarstva

nauke.

Crna Gora je u ponedjeljak

postala ipunopravnačlanica

Evropske organizacije za

molekularnubiologiju(EM-

BO) sa centrom u Njemač-

koj.

Evropska laboratorija za

molekularnu biologiju

(EMBL) je jedna od vodećih

svjetskih istraživačkih insti-

tucija. Evropska organizaci-

ja za molekularnu biologiju

(EMBO)okupljapreko1.700

naučnika izEvrope.

R.D.

Što sadrži Ugovor o uređenju odnosa između države i Islamske zajednice

Vraćanje imovine

ključni problem

Imovina koja

predstavlja

kulturnu

baštinu Crne

Gore nemože

biti otuđena

niti iznešena

van države

bez saglasnosti

crnogorske Vlade

pokretnosti i organa koji vodi

posebne registre pokretnih

stvari.

Podogovoru

U istomčlanuprecizirano je da

ćesvaimovinakojanijeformal-

no, u trenutku stupanja na sna-

guUgovora omeđusobnimod-

nosima,upisanabićeuknjižena

uz prethodni zahtjev ovlašće-

nih tijela Islamske zajednice.

To je i urađeno, u gotovo svim

slučajevima, bez izuzetaka „ali

uz klauzulu da“ imovina koja

predstavlja kulturnu baštinu

Crne Gore ne može biti otuđe-

na niti iznešena van države bez

saglasnosti crnogorskeVlade.

U članu 12 Ugovora načelno se

tretira i proces vraćanja imovi-

ne. U njemu se precizira da će

restitucija dobara (vakufa),

oduzetih ili nacionalizovanih

bez odgovarajuće naknade, biti

sprovedena u skladu sa zako-

nomkojićeuređivatitumateri-

ju uz, kako piše, prethodni do-

govor sakompetentnomvlašću

Islamske zajednice.

Zakonskiokvir

U zaključnom stavu člana 12

dodatno je precizirano da će

„radi utvrđivanja nekretnina

kojetrebaprenijetiuvlasništvo

ili adekvatno nadoknaditi, biti

ustanovljena Mješovita komi-

sija koju će činiti predstavnici

crnogorske Vlade i Islamske

zajednice uCrnoj Gori“.

U praksi, međutim, ispostavilo

se da integralni restitucioni

proces ne može biti otvoren u

punomobimusvedoksenedo-

nese zakon o vjerskimzajedni-

cama, koji bi uz sveostaloregu-

lisao i vraćanje imovine. Prema

mišljenju stručnjaka, bilo ka-

kva palijativna, ad hoc rješenja

odslučajadoslučajanebidove-

ladoželjenihrezultata,panido

realno mogućeg nivoa praved-

nosti.

Eventualne specifičnosti u od-

nosunapojedinevjerskezajed-

nice, u ovom slučaju Islamske

zajednice uCrnoj Gori, tretira-

le bi se posebnim podzakon-

skim aktima kojima bi se uzele

sve posebnosti vakufa i vaku-

fljenja. Tek nakon na taj način

„zatvorenog“ pravnog okvira

stvorili bi se realni uslovi za in-

tenziviranje procesa na koji se

čeka decenijama.

R.TOMIĆ

(Sjutra: Uloga Islamske

zajedniceTurske)

zakonom i isplaćivali zarade

na taj način, Vlada mora da

potpiše kolektivni ugovor. U

Javnom servisu rekli su da su

ono što je do njih uradili i da je

sada sve na nadležnima.

-ZaradeuJavnomservisumo-

rajuda buduusklađene sa oni-

ma u javnom sektoru. Objaš-

njenje je da se čeka novi zakon

o radu, koji će biti donešen u

prvojpolovininarednegodine,

tako da će se ovo stanje sa pla-

tamanastaviti, a time su radni-

cinezadovoljni-rekaojeinter-

ni revizor u RTCG Marko

Ostojić.

On je kazao da je problematič-

no i to što je iz marketinških

jenu

PODGORICA

–Prva sjedni-

caNacionalnog savjeta za

obrazovanjeunovomsasta-

vuodržana je juče, a razmo-

tren jeposlovniko radu i

formirani odbor zaopšte

obrazovanje, odbor za struč-

noobrazovanje i odbor za

obrazovanjeodraslih.

- Shodno svojoj nadležnosti,

Savjetćeodlučivatiostručnim

pitanjima i davati stručnu po-

moć u postupku donošenja

odluka i pripreme propisa u

oblasti predškolskog vaspita-

nja i obrazovanja, osnovnog

obrazovanjaivaspitanja,sred-

njeg obrazovanja i vaspitanja i

obrazovanja djece i mladih sa

posebnim obrazovnim potre-

bama, te vaspitanja u domovi-

ma učenika – saopšteno je iz

Ministarstva prosvjete.

Sjednici je prisustvovao i mi-

nistar prosvjete Damir Šeho-

vić, koji je, kako se navodi u

saopštenju, ocijenio da to tije-

lo ima ljude koji znanjem i

iskustvom mogu odgovoriti

izazovima koji suprednjima.

Članovi Nacionalnog savjeta

za obrazovanje su: prof. dr

Đorđe Borozan, Univerzitet

DonjaGorica,predsjednik,za-

tim prof. dr Aleksandar Vujo-

vić, Univerzitet Crne Gore,

prof. dr Ana Jovanović, UCG,

prof. dr Rade Ratković, Uni-

verzitet Adriatik, prof. dr Ad-

nan Čirgić, Fakultet za crno-

gorski jezik i književnost, doc.

dr Jadranka Kaluđerović,

UDG, doc. dr Anđela Jakšić –

Stojanović, Univerzitet Medi-

teran, prof. dr Marko Camaj,

UCG, Gordana Mijović, JPU

„Vukosava Ivanović-Mašano-

vić“, Olivera Nikolić, Mini-

starstvo prosvjete, Zoja Boja-

nić-Lalović, JU Gimnazija

„Slobodan Škerović“, Zora

Bogićević, Ministarstvo pro-

svjete, Darko Vukčević, JU

Škola za srednje i više stručno

obrazovanje „Sergije Stanić“,

Radoslav Jovanović, JU Dom

učenika i studenata, Ivan Sa-

veljić, Privredna komora, Su-

zana Radulović, Unija poslo-

davaca, Ramo Kolašinac,

Centar za stručno obrazova-

nje, Suljo Mustafić, Zavod za

zapošljavanje Crne Gore, Ni-

kolaj Knežević, Sindikat pro-

svjete, SlavkaBošković, Udru-

ženje vaspitača predškolske

ustanove „Đina Vrbica“, i Mia

Zeković, Učenički parlament.

R.D.

PODGORICA

–Konkurs

„Uključi sedigitalno“Tele-

nor fondacije, koji jeusmje-

rennaprojektekoji uzupo-

trebudigitalnih tehnologija

mogudoprinijeti edukaciji o

bezbjednomkorišćenju in-

terneta i boljoj socijalnoj in-

kluziji društvenougroženih

grupa, otvoren jedo 1. de-

cembra.

To je saopšteno iz kompanije

Telenor,apreciziranojedasve

humanitarneinevladineorga-

nizaije, institucije i fondacije

prijavu i opisprojektnihaktiv-

nosti, usmjerenih na smanje-

nje nejednakosti u našem

društvu, treba da pošalju na

[email protected]

- Konkursom se nastoji da se,

uz prednosti telekomunikaci-

oneindustrije,riješeizazovisa

kojima se suočava zajednica,

posebno u domenu smanjenja

razlika i nejednakosti – napi-

sano je u saopštenju.

Podržani projekti, najavljeno

je, biće poznati u decembru, a

razvoj izabranihprojekatane-

će biti samo finansijski podr-

žan, već i logistički.

J.B.

Dragana

Tripković

umjesto

Vukčevića

Na početku jučerašnje

sjednice Goran Đurović

predložio je, a ostali čla-

novi (osim jednog koji

je bio uzdržan) tajnim

glasanjempodržali

da Dragana Tripković

bude potpredsjedica

Savjeta Javnog servisa.

Ona je izabrana nakon

što je prošle sedmice

Skupština smijenila Nikolu

Vukčevića jer je ustanovila

da je bio u kon liktu inte-

resa.

Tripković je kazala da se

nije nadala funkciji, ali da joj

je drago što su je izabrali i

da će uprkos brojnimoba-

vezama uspjeti da obavlja

posao kako dolikuje.

izvora trebalo da bude mnogo

većihprihodanego što jeJavni

servis ostvario.

- Ovo je jako bitno i treba ispi-

tati zbog čega je došlo do toli-

kogsmanjenjaprihoda. Zaovu

godinu je trebalo da ostvarimo

polamiliona višenego štonam

pokazuju rezultati i to već po-

staje zabrinjavajuće – upozo-

rio jeOstojić.

Da situacijanijedobrani ohra-

brujuća, rekao je i član Savjeta

Goran Đurović, koji je naveo

da je učinak marketinga „oča-

jan i da to ne može biti slučaj-

no“.

- Sumnjivo je da pola miliona

eura imamo manje nego što

smo planirali, pa pozivam ge-

neralnu direktoricu da uradi

nešto. Neko nije uradio svoj

posaoitomoradasepromijeni

- poručio jeĐurović.

Kakojeupozorio,veomajebit-

no da Vlada aktomdonese od-

luku i uredi pitanje zarada u

Javnomservisu.

-Kolektivniugovorsupotpisa-

li sindikati i sada je zapelo u

Vladi. Ali oni moraju da budu

svjesni da odbijanjem da pot-

pišu kolektivni ugovor dopri-

nose nezakonitom radu u

RTCG u smislu isplata zarada

- rekao jeĐurović.

K.JANKOVIĆ

Prva sjednica Nacionalnog savjeta za obrazovanje

Formirani odbori

ReisRifat Fejzić

Otvoren konkurs „Uključi se digitalno“

Cilj projekata riješiti

izazove u zajednici

Konkurs zaprojektekoji utičuna smanjenjenejednakosti

Ministarstvo nauke

Crna Gora članica

još jedne prestižne

naučne zajednice

GoranĐurović

MimoDrašković

AleksandarMirković