Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Srijeda, 29. novembar 2017.

Društvo

Savjet nije podržao izvještaj o ostvarivanju programske orije

PODGORICA

–Oštrekritike

na računuređivačkepolitike

Javnog servisaupućene su

jučena sjednici Savjeta čelni-

cimaTelevizijeCrneGore, a

MimoDrašković čak je za-

tražioodgeneralnedirekto-

riceAndrijaneKadijeda smi-

jeni kompletan timurednika.

Komentarišući izvještaj o

ostvarivanju programske ori-

jentacije Televizije za period

od devet mjeseci, Drašković je

rekao da ga neće podržati iz

nekoliko, kako je naveo, jakih i

važnih razloga.

-Nijedobro to što smou izbor-

nojnoćiizvještavalitolikospo-

ro da sam morao da gledam

konkurentske televizije da bih

saznao šta se dešava na izbori-

ma. To je primjer neprofesio-

nalnosti i neobjektivnosti. Su-

ko b n a Ce t i n j u j e b i o

predstavljen toliko jako da je

bio u centru pažnje, a ne sje-

ćamseda jepokušaj terorizma

biotakopredstavljen,štojepo-

ražavajuće - rekao je Draško-

vić.

Onjeupozoriona todanaUni-

verzitetu ima mnogo pamet-

nih ljudi koji bi imali što da ka-

žunaJavnomservisu, ali, kako

je rekao, niko od njih nije po-

zvan da gostuje i da pokaže

stav o bilo kojoj značajnoj te-

mi.

Prema njegovim riječima, uo-

čen je nedostatak raznolikosti

gostiju, ali i prisustvo istih lju-

diizNVOsektorakojidolazeiz

jednog određenog bloka.

-Nijeizbalansiranoizvještava-

nje, a to ne priliči Javnom ser-

visu. Određeni ljudi se favori-

zuju bez potrebe i nijesam

uspio da ukapiram po kom ar-

šinu su ti ljudi zvani. Imate si-

tuaciju da imamo dva puta

predsjednika SDP-a Ranka

Krivokapića, tri puta Uru i

opetimamotridanapredizbo-

reDritana(Abazovića)–kazao

je on.

Drašković traži s

uređivačkog tima

PODGORICA

-Dugovanja

Fonda za zdravstvenoosigu-

ranjenakrajuove godine

iznosićeoko20miliona eura

a, prema riječimaprvog čo-

vjekaoveustanoveSeada

Čirgića, očekivanja sudani

narednanećebiti okončana

sanulom.

On smatra da je zbog toga ne-

ophodna racionalizacija po-

trošnje ljekova, što bi trebalo

da se postigne definisanjem

farmaceutske politike.

- Planirana sredstva za ljekove

imedicinskasredstvaubudže-

tu za narednu godinu iznose

52 miliona eura, što nije do-

voljno jer jeprocjenadaćepo-

trošnja biti 68miliona – kazao

jeČirgićna jučerašnjoj sjedni-

ci skupštinskog Odbora za

zdravstvo, rad i socijalno sta-

ranje na kojoj je podržan pri-

jedlog budžeta za potrošačke

jedinice koje su u nadležnosti

ovog tijela.

On je naveo i da su uska grla

bolovanja,putnitroškovi,kaoi

liječenje van sistema. Među-

tim, kako je istakao Čirgić, za-

hvaljujući brojnimaktivnosti-

ma smanjeni su troškovi za

oko pola miliona u odnosu na

prethodnu godinu.

Direktor Fonda naveo je da će

se uvođenjem elektronske

kartice, čijasezamjenaočeku-

je do kraja 2018, unaprijediti

kontrola potrošnje ljekova.

- Sada imamomogućnost zlo-

upotrebe kod propisivanja i

podizanja ljekova preko ove

zdravstvene knjižice. Uvođe-

njem elektronske kartice više

neće postojati ta mogućnost.

Za bolju racionalizaciju i pra-

ćenjepotrošnjeaktivnoseradi

i na izmjeni plana plaćanja

bolničkog liječenja, odnosno

uvođenje modela DRG (dija-

gnostički srodnih grupa). Na

taj način prepoznavaćemo

mjestonastankatroškaukom-

PODGORICA

– Italijanska

kompanija informacionih

tehnologijaOmnitek jeu sa-

radnji saFakultetomza in-

formacione tehnologijeUni-

verzitetaMediteran

organizovalaprvi krugobu-

ke za studente, a 10najboljih

ćedobiti posaouovompre-

duzeću.

Kako je saopštio izvršni direk-

torkompanijeOmnitek,odno-

sno kancelarije u našoj državi

Vinćenco Sarćina, ta IT firma

je registrovala sjedište u našoj

državi prije dva dana.

Omnitek je, kako je kazao,

multinacionalna kompanija

koja se bavi informacionim

tehnologijama u Evropi i šire

– imaju predstavništva, izme-

đu ostalog, uNorveškoj, Šved-

skoj, Španiji, Ujedinjenim

ArapskimEmiratima i Srbiji.

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Dug Fonda biće

20miliona eura

POTROŠNJALJEKOVASEMORARACIONALIZOVATI:

SasjedniceOdbora

Za isplatu dječijih dodataka

planiranomilion eura više

Pomoćnik ministra rada i socijalnog staranja Goran Kuševija

saopštio je da je u narednoj godini za dječije dodatke opre-

dijeljenomilion eura više nego u prošloj godini, odnosno 4,5

miliona, jer je izmjenama zakona u julu ova naknada uvećana.

On je najavio da će, najvjerovatnije na sjutrašnjoj sjednici

Vlade, biti usvojen prijedlog o osnivanju repar centra za što je

budžetomnamijenjeno 550.000 eura. Ovaj centar, objašnja-

va Kuševija, biće otvoren naredne godine, a u njemu će moći

da se zaposle osobe sa invaliditetom.

Budžet Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2018. iznosi

95,7 milona eura i manji je u odnosu na prošlu godinu. Razlog

je, kako je pojasnio Kuševija, ukidanje naknada za majke sa

troje i više djece.

- U okviru socijalne i dječje zaštite planirano je 79,44miliona

eura i to su značajna sredstva u odnosu na ranije godine.

Osim za dječiji dodatak više novca, oko tri miliona predviđeno

je i za materijalno obezbjeđenje, jer će jedan broj majki koje

su primale naknadu biti vraćene na ovaj vid pomoći – kazao je

Kuševija.

On je najavio da je kapitalnimbudžetom, između ostalog,

planirana gradnja staračkog doma u Podgorici, za što je opre-

dijeljeno 715.000 eura, kao i u Nikšiću za koji će biti izdvojeno

50.000 eura.

Korisnika

penzijsko-

invalidskog

osiguranja

129.218

Budžet Fonda za penzijsko

invalidsko osiguranje za

2018. veći je za 15,1 milion

eura, a razlog je, prema

riječima predstavnice te

ustanove Stanimirke Mijo-

vić, očekivani rast korisnika,

kao i povratak 4.667 kori-

snica naknada za troje ili

više djece.

Mijović je navela da se

usklađivanje penzija oče-

kuje početkomnaredne

godine shodno zakonom

utvrđenoj metodologiji.

Prema posljednjimpoda-

cima za oktobar, u Crnoj

Gori ima 129.218 korisnika

penzijsko-invalidskog osi-

guranja.

pletnom zdravstvenom sisite-

mu. Recimo, u nekoj bolnici

imaćemomogućnostupoređi-

vanja svakog odjeljenja, da vi-

dimo ko se ponaša racionalno,

ko ne, da svako snosi odgovor-

nost za ono što radi – kazao je

Čirgić, dodajući da je primje-

na tog modela planirana za 1.

januar 2019.

Govoreći o planiranim sred-

stvimazanarednugodinu,mi-

nistar zdravlja Kenan Hrapo-

vić kazao je da ona nijesu

dovoljna za potrebe zdrav-

stvenog sistema, ali da sa dru-

ge strane ohrabruje to što se

budžet svake godine uvećava.

Za 2018. za sektor zdravstva

opredijeljeno je devet miliona

eura više nego u ovoj godini,

odnosno oko 207miliona.

Od tog iznosa, za liječenje van

sistema opredijeljeno

Sl.R.

Direktoru Televizije Vladanu

Mićunoviću zamjerio je to što

je pismo člana Savjeta Gorana

Đurovića pustioudnevnik.

- Članovi Savjeta ne stoje iza

togpisma, to jepotpisaoĐuro-

vić. Dozvolili ste da njegovo

pismo koje je generalno tema

za Savjet ide u dnevnk i to je

zloupotreba, jer je prijetio

Agencijizaelektronskemedije

koja je nezavisna agencija -

istakao je on.

Smjene?

Drašković je rekao da su ovo

razlozi zbog kojih od Kadije

traži da smijeni kompletan

uređivački tim.

Urednik Prvog programa

TVCG Aleksandar Mirković

rekaojedasuovoteškekonsta-

tacijeidazanjimanemapotre-

be.

- U izbornoj noći nijesmo bili

neprofesionalni i to što ste re-

kli jetendenciozno inepotreb-

no. Znamo da se ne slažete sa

ovomuređivačkompolitikomi

da to govorite iz tih razloga.

Zvali smo i Đukanovića i Mar-

kovića,alisuoniodbilidadođu

u emisije i šta da radimo, zar

treba da odustanemo od svih

ostalih sagovornika jer DPS

neće da učestvuje u emisijama

- rekao jeMirković.

Drašković je na to odgovorio

da to nema veze sa uređivač-

kom politikom i da je on kao

član Savjeta dao samo svoje

mišljenje o onome što je zapa-

zio i da neće podržati izvještaj

jer nije zadovoljan kako je iz-

vještavanou tomperiodu.

- Nijesam pominjao ni Đuka-

novića, ni Markovića i ne za-

stupampolitičke partije već se

bavim naukom. Ovo je samo

moje mišljenje i to je ono što

sam imao obavezu da kažem -

rekao jeDrašković.

Osim njega primjedbe na rad

Televizije imali su i Milan Ra-

dović, kao i Perko Vukotić i

Igor Tomić. Dragana Tripko-

vić istakla je da ne prate oblast

kulture kako bi trebalo i da to

mora da se promijeni.

Kadija je na ove kritike odgo-

vorila da će ih shvatiti kao pri-

jateljske i da će sa svojim ti-

momučinitisvedaunarednom

periodu primijene preporuke

Savjeta.

Kolektivniugovor

Na sjednici je raspravljano i o

kolektivnomugovoru i izraže-

na zabrinutost što Vlada, od-

nosnoMinistarstvokulturejoš

nije potpisalo ovaj dokument.

Kako je zaključeno, ta medij-

ska kuća je u prvih devet mje-

seci godine poslovala pozitiv-

no, ali da bi radili u skladu sa

Odbijeno reagovanje

Televizije PinkM

Savjet je juče odbio prigovor Televizije Pink M na pismo

Gorana Đurovića koje je pročitano u dnevniku 29. oktobra.

Iz Pinka su naveli da je Đurović pokušao da ih diskredituje i

da ih je „netačno optužio za nasilje nad njim i RTCG“.

TRAŽENEIOSTAVKE:

Sa sjedniceSavjeta

IT kompanija Omnitek otvorila sjedište u našoj državi, dobra prilika za studente

Univerziteti treba da

budu inkubatori znanja

PRVASARADNJAOVEVRSTE:

Sakonferencije

Prodekanka na Fakultetu za

informacione tehnologije

Univerziteta Mediteran dr

Snežana Šćepanović kazala je

da je kompanijaOmnitekoda-

brala njih na osnovu dobro

koncipiranognastavnogplana

i programa.

- Prepoznate su kompetencije

naših studenata, posebno nji-

hova praktična znanja u ovoj

oblasti – naglasila je Šćepano-

vić.

Prema njenim riječima, ova

saradnja jedan je od prvih pri-

mjera partnerstva inostrane

industrije sa akademskom za-

jednicom u našoj državi, a fo-

kus jenamladimljudimakako

bi imse pružila prilika da usa-

vrše znanja i zaposle se u „vrlo

atraktivnoj profesiji“.

- Ovo je i prilika da zadržimo

naše mlade talentovane ljude,

kako se ne bi okretali poslovi-

ma u inostranstvu poslije za-

vršenih studija – rekla je Šće-

panović i dodala da je IT

profesija trenutno najviše tra-

ženo zanimanje u svijetu.

J.B.

Vesko Vujović

prvi zaposleni

Prvi zaposleni iz naše drža-

ve u kompaniji Omnitek je

Vesko Vujović, koji je kazao

da očekuje da proizvedu naj-

bolji mogući softver.

- Ideje koje imamo pokušaće-

mo da plasiramo na global-

nomnivou, ne samo unutar

naše države – rekao je on.