Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Srijeda, 29. novembar 2017.

Ekonomija

PODGORICA

- Montenegroberza je

usvojila odluku o neradnimdanima una-

rednoj godini. U januaru, po toj odluci,

berzaneće raditi od1. dopetog i osmog.U

aprilu će imati tri neradna dana - 6, 9. i 30,

a umaju 1, 2, 21. i 22. U julu berza neće ra-

diti samo jedandan - 13.

Berza inače ne radi vikendom, odnosno

subotomi nedjeljom.

M.P.M.

PODGORICA

-OdbordirektoraCrnogorskogelektrodistributivnogsistema(CE-

DIS) je na prvoj konstitutivnoj sjednici reizabraoMiodraga Čanovića za pred-

sjednika tog tijela. Iz CEDIS-a je saopšteno da je Čanović prvi put za pred-

sjednika borda izabranu junuprošle godine.

Za članove novog saziva tog tijela izabrani su još Dragan Laketić, Zoran

Đukanović, Aleksandar Mitrović i Snežana Šljukić. Čanović je, kako je

saopšteno, poslovnu karijeru počeo 1977. godine u Željezari. Funkciju

pomoćnika ministra za energetiku obavlja od 2004. godine, a bio je i

član borda Elektroprivrede od juna 2008. godine. CEDIS se u junu

prošlegodine izdvojio izEPCGi od tadaposlujekao samostalnopredu-

zeće, čija je osnovna djelatnost distribucija električne energije.

R.E.

PODGORICA

-Mađarskaloukostavio-kompanijaVizer

uvešće na ljeto naredne godine još dvije redovne sezon-

ske linije izCrneGore.Njihovi avioni tipa „airbusA-320“

izPodgoricećeod18. juna letjetidvaputasedmično–po-

nedjeljkomipetkom–zaglavnigradPoljskeVaršavu,kao

i za Katovice, prenosi Bokanews. Obje linije saobraćaće

do 14. septembra, pri čemu će Viz er na liniji za Varšavu

biti direktan konkurent poljskoj nacionalnoj avio-kom-

paniji LOT, koja je prošle godine uvela sezonsku liniju

između glavnihgradovaPoljske i CrneGore.

S.P.

PODGORICA

-Crnogorski

elektrodistributivni sistem

(CEDIS) jeuprethodnom

perioduuložio8,4miliona

eurau tri trafostanice 110/10

kilovolti uPodgorici. Taula-

ganja sudoprinijelanapret-

kuCrneGoreunajnovijem

izvještajuSvjetskebankeo

lakoći poslovanja.

Skočili40pozicija

ZagodinuCrnaGora jepopra-

vila poziciju za devet mjesta i

zauzela 42. mjesto od 190 ran-

giranih zemalja. Najveći na-

predak ostvaren je u indikato-

ru dobijanje priključaka za

električnu energiju, odnosno

na elektro-energetskumrežu.

- Napredak ovog indikatora za

40 pozicija ostvaren je na

osnovu dva od četiri podindi-

katora koji seodnosena trošak

(postotak od prihoda po glavi

stanovnika) i pouzdanost na-

pajanja električnom energi-

jom i transparentnost tarifa

(frekevencija prekida u napa-

janju i dostupnost tarifa sa-

momkorisniku) - kazali suPo-

bjedi predstavnici CEDIS-a.

Oni navode da se prema krite-

rijumu Svjetske banke razma-

traju parametri koji, između

ostalog, tretiraju pouzdanost

napajanja u najvećem biznis

graduudržavi,aCEDISjeulo-

žioznačajna sredstvaurekon-

strukciju i izgradnju trafosta-

nica 110/10kVuPodgorici.

Ulaganja

- Rekonstrukcija TS 110/10kV

,,Podgorica4“koštalaje1,7mi-

liona eura, dok je u izgradnju

TS 110/10kV ,,Podgorica 5“

uloženo 5,1milion, a za rekon-

PODGORICA

–Ministar-

stvu finansija jeprijedlogom

budžeta zanarednugodinu

opredijeljeno 139,3miliona

eura, što je4,7milionamanje

nego tekuće godine.

Poreskauprava, koja jepod in-

gerencijama ovog ministar-

stva, dobila je 8,3 miliona, što

je oko 110.000 više nego ove

godine. Upravi carina je opre-

dijeljemo 7,05 miliona , što je

oko 300.000 više. Upravi za

imovinu je pripalo 18 miliona

ili oko 1,5miliona više. Uprava

za nekretnine je dobila 4,57

miliona, što je oko 140.000eu-

ra više. Upravi za igre na sreću

pripalo je 290.000 eura, ne-

znatno više nego ove godine.

Fond za obeštećenje u nared-

noj godini, ako ne bude pro-

mjena prilikom usvajanja

budžeta u parlamentu, raspo-

lagaće sa 2,66 miliona, što je

oko20.000eura više. Zaštitni-

ku imovinsko-pravnih intere-

sa opredijeljeno je 744.252

eura ili 42.000 eura više nego

tekuće godine.

Budžetska rezerva je preko

dva miliona eura veća i iznosi

16,99miliona, za razlikuod te-

kuće u kojoj je 14,29 miliona.

Za otplatu kamata u narednoj

godini planirano je 85,2milio-

na ili skoro deset miliona eura

manje nego u tekućoj godini.

Za tehnološke viškove odno-

sno isplatu otpremnina pred-

viđeno je 6,8miliona ili 1,7mi-

liona eura manje. Za program

’finansiranje i ugovaranje

sredstava EU pomoći’ predvi-

đeno je 9,7 miliona ili oko

300.000 eura manje. Za pro-

gram ’administracija’ budžet

jepredloženna 1,45 ili 150.000

eura više, a za programKomi-

sije 144.930, što je više nego

duplo više.

M.P.M.

PODGORICA

- Proizvodnja šumskih sortimenata iz državnih

šumautrećemkvartaluovegodineuodnosuna istiprošlogodiš-

njiperiodporaslaje45,7odsto,saopštenojeizMonstata.Četina-

ri učestvuju sa 68,8 odsto, a lišćari sa 31,2 odsto.

- U strukturi proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šu-

ma u trećem kvartalu trupci četinara učestvuju sa 52,3 odsto,

prostornodrvočetinarasa 13,6odsto, trupci lišćarasa 12,6odsto,

ogrijevno drvo lišćara sa 11,7 odsto, prostorno drvo lišćara sa 6,9

odsto,rudničkodrvočetinarasa1,9odsto,ogrijevnodrvočetina-

ra sa0,8odsto i ostalodugodrvočetinara sa0,2odsto - navodi se

u saopštenju.

R.E.

PODGORICA

- Građani su se putem ap-

likacije za zaštituprava potrošača najviše

žalilinagašenjevodebezobavještenjaina

neizdavanje fiskalnih računa, saopšteno

je izCEMI-ja. Stiglo je 89prijava.

- Građani se žale da nemogu da zamijene

odjeću ili da reklamiraju proizvod bez

računa, da se prodaju proizvodi kojima je

istekao rok, da cijene nijesu iste na rafo-

vima i na kasi - navodi se u saopštenju

CEMI-ja.

Na usluge je bilo 18 žalbi, uglavnom na

neljubazne prodavače i loš kvalitet robe.

Devet prijava odnosilo se na pohvale za

dobruuslugu i svježe proizvode.

Iz CEMI-ja su pozvali građane da bes-

platnopreuzmu aplikacijuza zaštitupra-

va potrošača putem Google play pro-

davnice ili vebsajta

www.potrosaci.me,

kojaćeimomogućitidaanonimnoprijave

kršenja prava potrošača.

R.E.

Čanović opet predsjednik

Viz er uvodi nove linije od Podgorice

Od ljeta lete za Poljsku

Montenegroberza

Odredili neradne

dane u 2018.

eđena zbog kritike

a „Bjanke“

sova

Ulaganja CEDIS-a popravila poziciju Crne Gore u izvještaju o lakoći poslovanja

U tri trafostanice

uložili 8,4miliona

Ova ulaganja su doprinijela povećanju vrijednosti

parametra - pouzdanost napajanja električnom

energijom i transparentnost tarifa - sa nula na pet bodova,

objasnili su predstavnici CEDIS-a

strukciju TS 110/10kV ,,Pod-

gorica 3“ 1,6 miliona eura, sve

ukupnobezPDV-a-precizira-

lisuizCEDIS-ainaglasilidaje

topoboljšalonapajanjeposto-

jećih i omogućilo priključenje

novihpotrošača uPodgorici.

Najavili suda ćeCEDIS i una-

rednom periodu poboljšavati

podindikatore koji se odnose

na jednostavnost procedura i

vrijemeneophodnozadobija-

nje priključka.

-Timećebitiostvarendodatni

napredak po indikatoru dobi-

janje priključka za električnu

energiju - naglasili su iz CE-

DIS-a.

Dabirealizovalitapoboljšanja

očekuju razumijevanje nad-

ležnihorgana, kako bi se inici-

ralapromjena zakonske i pod-

zakonske regulative.

- Time bi se postiglo poboljša-

nje naročito kod podindikato-

ra koji se odnosi na trajanje

procesa priključenja novih

korisnika. Ovaj izvještaj je li-

jep dokaz i potvrda rezultata

djelovanja CEDIS-a, i to od

Svetskebanke, čije semetodo-

logije ne dovode u pitanje -

istakli supredstavnici elektro-

energetske kompanije.

Podsjetili suda sudo sada rea-

lizovali i pokrenuli brojene

projekte, od ugradnje brojila

zadaljinskomjerenještokošta

100milionaeura, do izgradnje

i rekonstrukcije mreže i obje-

kata na svim distributivnim

nivoima.

S.POPOVIĆ

Podaci Monstata o proizvodnji drvnih sortimenata

U trupce završi

polovina sječe

KasaMinistarstva finansija za narednu godinu 139,3miliona eura

Ministarstvumanje, upravama više

Za otplatu dugova 176miliona

ZaotplatudugovauprogramuupravljanjebudžetomMinistar-

stvu inansijajezanarednugodinuopredijeljeno176,28miliona

ili 44milionamanje nego tekuće godine. Za otplatu hartija od

vrijednostiikreditanerezidenatapredviđenoje100,06miliona,

a za rezidente 50,68miliona eura, a za otplatu obaveza iz pret-

hodnogperioda25milionaeura.

Upravi za javne nabavke pripalo je 335.238 ili oko 16.000 eura

više,aKomisijizakontrolupostupkajavnihnabavki417.078eura.

Komisiji za kontroludržavne pomoći dato je 22.664 eura, blizude-

sethiljadaeuravišenegotekućegodine.Zavoduzastatistikupripa-

loje1,8milionailipedesethiljadaeuravišenegoutekućojgodini.

Podaci CEMI-ja o zaštiti prava potrošača

Najviše žalbi na isključenje vode bez obavještenja