Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Srijeda, 29. novembar 2017.

Ekonomija

PODGORICA

- Akcionari Elektroprivrede trebalo bi da na

redovnoj skupštini akcionara 29. decembra donesu odluku o

pokrićuakumuliranoggubitka i smanjenjuosnovnogkapitala

po tomosnovu. Na dnevnomredu je i donošenje odluke o ras-

podjeli neraspoređenedobiti koja je iskazanana31. decembar

prošlegodine.Dioničaribitrebalodausvoje i izvještajoposlo-

vanjukompanije, kao i finansijske i konsolidovane finansijske

iskaze za prošlugodinu. Država ima 57 odsto akcija uEPCG, a

italijanska kompanijaA2A41,7 procenata.

S.P.

PODGORICA

-Ministarstvoekonomije

otvorilo je juče javnu raspravu o nacrtu

plana koncesija za detaljna geološka

istraživanja i eksploataciju mineralnih

sirovina za narednu godinu. Javna

rasprava će trajati do 12. decembra.

Ciljjavneraspraveje,kakojesaopšteno,

da se pribave komentari i sugestije

građana, institucija, privrede, nevladi-

nog sektora i stručne javnosti na ovaj

zakonski tekst.

- Zainteresovani mogu u prostorijama

Ministarstva ekonomije svakog radnog

dana od deset do 13 sati pogledati nacrt

plana i dobiti dodatna pojašnjenja - rek-

li su izMinistarstva i dodali da se doku-

ment može preuzeti i sa sajta Minis-

tarstva ekonomije, a datum, vrijeme i

mjestoodržavanjaokruglihstolovabiće

naknadno saopšteni.

S.P.

KOLAŠIN

–UpravaSki-cen-

traKolašin 1450zabranila je

gostimahotela „Bjanka“da

kupuju ski- pasove.

- Uvrijedila nas je kritika Ni-

kole Kasala, rukovodioca u

kompaniji „Bepler i Džejkob-

son“ u čijem sastavu posluje

hotel „Bjanka“. On je pome-

nuo neurednost toaleta kao i

uniforme konobara na rad-

nom sastanku 20. novembra,

koji je održan u Podgorici a

kojem su prisustvovali Željka

Radak-Kukavičić, direktorica

NTO, rukovodioci svih ski-

centara, najpoznatijih hotela i

lokalnih turističkih organiza-

cija sa sjeveradržave– rekla je

direktoricaSki-centraKolašin

1450 Anđela Vuković, tvrdeći

da suovomodlukom„htjeli da

zaštite goste hotela „Bjanka“

od lošihuslova na skijalištu“.

- Smatramo da su tvrdnje Ka-

sala neadekvatne i neuteme-

ljene i to znajunaši gosti, apo-

tvrdiće i predstojeća sezona.

Kao nosioci turizma treba da

sarađujemo, a ne da se prozi-

vamo na sastancima i to bez

dokaza – rekla jeVuković.

Nikola Kasalo i direktor hotela

„Bjanka“NemanjaKuljićnijesu

htjeli da komentarišu odluku

upraveSki-centraKolašin1450.

„Bjanka“je,inače,ovihdanapu-

na gostiju iz Albanije. Ski-cen-

tarKolašin 1450 je početak rada

najavio uoči novogodišnjihpra-

znika.

D.DRAŠKOVIĆ

PODGORICA

- Erstebanka

jeuvelamBanking aplikaci-

juza android i ajfonkojomje

mogućeplatiti račune za te-

lefon, komunalije i električ-

nuenergiju. Ova inovativna

uslugapodnazivom„Slikaj i

plati“ omogućava građani-

maplaćanje fotografisanjem

dijela računa i uzpar dodira

ekrana.

-Aplikacijaobradifotografisa-

ni dio računa i platni nalog se

automatski popunjava, a za-

tim korisnici potvrde iznos i

transakciju. Aplikacija je be-

splatna za sve korisnike Erste

netBankinga, a dostupna je na

GooglePlay iAppStoreudvije

verzije, na našem i engleskom

jeziku – rekao je direktor Sek-

tora direktnih kanala u Erste

banci BojanBurić.

On je objasnio da je opcija do-

stupna za bar kodove na raču-

nimaCrnogorskogTelekoma i

TelenoraizaQRkodzaračune

Elektroprivrede trenutno sa-

monateritorijiHercegNovog,

dok se ostali računi koji nijesu

standardizovani mogu parci-

jalno skenirati.

-Novi klijenti uslugu mBan-

kinga ugovaraju u paketu sa

netBankingomu najbližoj fili-

jali Erste banke za dva eura

mjesečno. Provizije za ove

transakcijesunižedo50odsto

u odnosuna one koje se plaća-

ju na blagajni - objasnio je Bu-

rić na konferenciji za novina-

re.

Osim„Slikaj i plati“uslugeko-

risnici mBankingamogu kori-

stiti i jedinstvenu e-uplatnicu,

odnosno automatski nalog za

plaćanje koji je povezan sa

ugovornimtrajnimnalogom,a

za koji klijent sambira kada će

ga realizovati i proslijediti na

plaćanje.

Rukovodilac Službe digital-

nog bankarstva Vladan Šoškić

objasniojedaseklijentiloguju

na aplikaciju mBankinga uz

pomoć displej kartice ili be-

splatnog mTokena, novog na-

činaautentifikacijekojisemo-

že kor i st i t i i za us lugu

NetBanking.

M.P.M.

PODGORICA

–Agencija za

elektronskekomunikacije

Pošti nedugujeni cent za

univerzalneusluge, kazao je

jučena skupštinskomOdbo-

ruza ekonomijupredsjed-

nikEKIP-aŠaletaĐurović.

Odbor je podržao planove ra-

da za narednu godinu za šest

regulatora: EKIP, agencija za

nadzor osiguranja, za ljekove,

za elektronske medije, KHOV

i RAE.

Iz Pošte su pisali Vladi da im

EKIP za posljednjih sedam

godinaduguje7,8milionaeura

idodalidaćedugzatekućugo-

dinu biti poznat nakon zavr-

šetka godišnjeg izvještaja. Ka-

ko je Pošta izgubila ovaj spor,

podnijela jeustavnužalbukao

vanredni pravni lijek. Đurović

je kazao da ne razumije o če-

mu se radi i što se navodni dug

iz godine u godinupominje.

- Zakonom o poštanskoj dje-

latnosti, koji je važio do 2011,

pokrivanje gubitaka univer-

zalne usluge bilo je predviđe-

no iz kompenzacionog fonda,

a ako fond nije dovoljan nado-

knađivalo se iz budžeta drža-

ve. Novim zakonom je, uz

kompenzacioni fond, bila

predviđenanaknadaodEKIP-

a i države -objasnio jeĐurović

i dodao da su sve do posljed-

njeg centa uplatili Pošti po

protokolu koji su potpisali sa

njima.

- U 2011. presudomUpravnog

suda odbijena je tužbaPošte, a

Vrhovni sud odbio je zahtjev

za vanredno preispitivanje

sudske odluke. Potomse 2012,

2013, 2014, 2015. godine sve

ponavlja i presuđuje u korist

EKIP-a - kazao jeĐurović.

Predsjednik Odbora Predrag

Sekulić je objasnio da se umi-

šljenju Vlade ponavlja priča o

dugovanju Pošti, te da je taj

predmet sada u nadležnosti

Ustavnog suda. On je ocijenio

da su rashodi šest regulatora u

skladu sa politikomVlade, od-

nosno intencijom društva za

racionalnošću.

- Raduje činjenica da nijedan

regulator nije izašao iz okvira

koji su dati u tekućoj i ranijim

godinama kada su u pitanju

primanja.Uz

to, imajuambici-

ozne planove rada - istakao je

Sekulić.

PotpredsjednikKHOV-aAmir

Nurković i predsjednik Savje-

ta Agencije za medije Abaz

Džafić su saopštili da njihove

cijene ostaju iste.

-Planiraniprihodiodnaknada

za kablovske operatore su 2,9

odsto godišnjeg prihoda, a za-

konom je predviđeno maksi-

malno pet odsto. Niskimizno-

sompokušavamodapodržimo

niske cijene pretplate - obja-

snio jeDžafić.

M.P.M.

PODGORICA

- Brzepro-

mjeneu turizmu i očekiva-

nja turista zahtijevaju stra-

teški vođenemarketing

aktivnosti, zbog čega je ini-

cirana izrada strateškog

marketingplana turizmado

2022. godine - saopštio je

ministar turizmaPavleRa-

dulović.

On jekazaoda jakakonkuren-

cija i očekivanja turista zahti-

jevajudobroosmišljene i stra-

teški vođene marketing

aktivnosti, koje će generisati

najveće finansijske efekte i

koristi za državu i društvo.

Prezentaciju su organizovali

resornoministarstvo i NTO.

- Drugi nacrt plana predstavi-

la je SoniaHuerta u ime špan-

ske kompanije Asesores en

TurismoHoteleria iRecreaci-

on, kojoj je povjeren zadatak

pripreme tog dokumenta na

osnovu tendera. Planom se

daje predlog prioritetnih trži-

šta, ciljnih segmenata i proi-

zvoda i predlaže lista mjera

koje bi trebalo preduzeti kako

bismounaprijedili sistemi ak-

tivnosti koje realizujemo u

ovoj oblasti – saopšteno je iz

Ministarstva.

Održane su tri prezentacije

kojima je prisustvovalo 100

učesnika iz struke i prakse. U

cilju uključivanja javnosti u

kreiranje ovog dokumenta,

NTO je ranije preko veb stra-

nice pozvala zainteresovane

dadostaveprimjedbenaadre-

su NTO-a ili na mejl strategi-

[email protected]

travel, najkasnije do srijede.

R.E.

Ministarstvo ekonomije otvorilo javnu raspravu

Plan koncesija za rudu i kamen

Krajemdecembra skupština akcionara EPCG

Odlučuju o pokriću

akumuliranog gubitka

Erste banka predstavilamBanking aplikaciju za android i ajfon

Plaćanje računa telefonom

ODMAZDA:

Uprava Ski-centra Kolašin 1450 uvri

Zabranili gosti

kupovinu ski-p

Bajčeta:

Državna

pomoć po

zakonu

Predsjednik Komisije za

kontrolu državne pomoći

Mitar Bajčeta saopštio je da

je u prošloj godini dodijelje-

no 20,7miliona eura držav-

nepomoći, 11,4odstomanje

nego2015.

Na pitanje Predraga Sekuli-

ća da li je u dodjeli pomoći

bilo sve po zakonu, Bajčeta

je odgovorio: „Ne vidimka-

kodrugačijemožedaseradi

bezpozakonu“.

Odbor za ekonomiju podržao planove šest regulatora za 2018.

Đurović: EKIP ne duguje ni cent Pošti

Pošta je od 2011. izgubila sve sporove sa EKIP-om

i sad su podnijeli ustavnu žalbu kao vanredni

pravni lijek, objasnio je Šaleta Đurović

Predstavljen nacrt

marketing plana za

turizamdo 2020. godine

Strategiju

rade Španci

USD 1.18880

JPY 132.24000

GBP 0.89538

Kursna lista

CHF 1.16800

AUD 1.56190

CAD 1.52080

Hotel „Bjanka“

Skijalištena Jezerinama

Sapredstavljanjaaplikacije