Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Srijeda, 29. novembar 2017.

Politika

BUDVA

Nezavisni odbornik

uBudvi StevanDžaković za-

hvalio jepredsjedniku lokal-

nogparlamentaĐorđuVujo-

viću što je „odoliopritisku“

partijskog šefaAndrijeMan-

dića, koji jenavodno tražioda

sene intonira crnogorskahi-

mnana svečanoj sjednici SO

Budva.

Džaković je u ponedjeljak, to-

kom rasprave o prijedlogu za

razrješenje Vujovića, pitao

predsjednika Skupštine da li je

tačno da je lider Nove srpske

demokratije tražio od njega da

se ne intonira državna himna

na svečanoj sjednici povodom

Dana opštine i da je Vujović to

odbio.

-Ako je totačno- čestitamvam.

Konačno steukapirali ko suoni

gore. Shvatili ste šta je otadžbi-

na, država, procedura i šta je

zakon iUstav - dodao jeDžako-

vić.

Nezavisniodbornikjezamjerio

i što su neki partijski lideri sje-

djeli u prvim redovima na sve-

čanoj sjednici.

-Tojesramota.Znači,onisjede

u prvom redu, a predsjednik

jedne od opština bio je pozadi,

utrećemredu-rekaojeDžako-

vić.

Vujović nije odgovorio da li je

Mandić tražio od njega da ne

intonira himnu, kazavši da se

od svečane sjednice pokušava

napraviti senzacija.

- Kroz Budvu su kolale razne

priče – hoće biti himne, neće

biti himne, predsjednik će

ustati ili neće ustati. Moja oba-

veza je da poštujem simbole

ovedržave.Doksamna funkci-

ji, tako ću da se ponašam - re-

kao je Vujović, koji je ostao na

čelu Skupštine jer prijedlog za

njegovu smjenu nije dobio do-

voljanbroj glasova.

Džaković mu je zahvalio što,

kako je kazao, nije podlegao

pritisku.

- Zahvaljujemvamse što vršite

vlast po zakonu i što ste dozvo-

lili da odslušamo himnu, što

vamje i obaveza - rekao jeDža-

ković.

I lokalni DPS ukazao je nedav-

nodajemenadžeropštineBud-

va Milo Božović, koji je član

Nove, napustio svečanu sjedni-

cuprilikomintoniranja himne.

- Koliko odlazeća vlast u Budvi

poštuje svoju državu i opštinu

koju vodi, najslikovitije doka-

zuje činjenica da je menadžer

lokalne uprave napustio sveča-

nu sjednicu prilikom intonira-

nja crnogorske himne, a da su

odbornici Demokratskog fron-

ta stigli pred sam kraj. Toliko o

poštovanjukoalicionogpartne-

ra, antifašističke borbe i države

Crne Gore - navodi se u saop-

štenju DPS-a od prošle sedmi-

ce.

Vlast u Budvi čine Demokrate,

DF, Demos, SNP, Ura, SDP i LP.

Iv.P.

PODGORICA

Lokalni izbo-

ri učetiri opštinepokazali su

da supojedinepartijeune-

stajanju - kazao jepredsjed-

nikparlamenta IvanBrajo-

vić.

Govoreći o lokalnim izborima

koji su održani u nedjelju u če-

tiri opštine, Brajović je ocijenio

da je bilopreviše tenzija.

–UCrnojGorismouvijekspre-

mni da kažemo da su svi izbori

sudbonosni. Skloni smo tome

da pridajemo veliki značaj ne-

čemu. Izbori nijesu sudbono-

sni, ali jesu važni svi izbori u

ovom ciklusu do maja naredne

godine. Nema te važnosti izbo-

radaopravda takve

tenzije.Na

-

dam se da će organi da ispitaju

sve navode i da saznamo pravu

istinu o događanjima koji su

pominjani tokom izbornog da-

na – kazao je Brajović u emisiji

„Odgovoran odgovor“ Radija

CrneGore.

Komentarišući ostvareni re-

zultat SD-a, čiji je lider, Brajo-

vić jekazaoda jenjegova stran-

ka jedina koja nije dodavala

tenzije tokom izbornog proce-

sa. Lider Socijaldemokrata

istakao je da je veoma zadovo-

ljanostvarenimrezultatima.

– Činjenica je da smo partija

koja je pored DPS-a jedina

uspjela da osvoji mandate u

svim sredinama. Svuda bilježi-

morastod50do60odstoglaso-

va u odnosu na parlamentarne.

Četiri mandata u Petnjici, dva

na Cetinju, po jedan uMojkov-

cu i Tuzima. Po brojumandata

treći smo po snazi na ovim iz-

borima – rekao jeBrajović.

On je kazao da su izbori poka-

zali i kako su pojedine partije

„ne u slobodnom padu, već u

nestajanju“.

– To govore brojevi. Na pret-

hodnim izborima u ove četiri

opštine SDP je imao 19manda-

ta,sadimačetiri,SNPdevetod-

bornika, sada dva. Ali, da se ne

bavimnjima. Vjerujte, zbogne-

kihodnjihmi je i žao, ali građa-

ni najbolje znaju da nagrade i

sankcionišu one kojima daju

glas –naveo jeBrajović.

Iv.P.

PODGORICA

Radna grupa za primjenu ODIHR-ovih prepo-

ruka završiće kompletan posao do petka, 1. decembra, i nacrte

zakona koje usaglasi poslaće OEBS-u, a danas bi trebalo da iniši-

ra nacrt izmjena Zakona o izboru odbornika i poslanika – kazala

je za Pobjedu Jovanka Laličić, članica tog tijela, nakon jučerašnje

sjednice, koja je bila zatvorena za javnost.

Laličić je kazala da je Radna grupa juče razmatrala OEBS-ove

preporuke koje se odnose na Zakon o izboru odbornika i posla-

nika.

- Analizirali smo i primjedbe Državne izborne komisije, kao i

nevladinih organizacija, koje se odnose na izborni zakon. Oče-

kujemda ćemo danas imati gotov tekst nacrta koji ćemo uputiti

OEBS-u – rekla je Laličić.

Prema njenim riječima, konstatovano je da će dio primjedbi

DIK-a i Udruženja mladih sa hendikepombiti implementiran u

podzakonskim aktima.

Radna grupa do sada je završila nacrte izmjena zakona o birač-

kom spisku, inansiranju političkih subjekata i izbornih kampa-

nja, kao i o elektronskimmedijima.

I.K.

CETINJE

Poslijebitke svi

generali pametni - tobi ot-

prilikebilo stanjedvadana

nakon lokalnih izboranaCe-

tinju. Prijestonički izbori

najviše suuzburkali i vlast i

opoziciju, kako tokomizbor-

nogdana tako i udanimana-

konglasanja.

U izbornoj noći proglašenjem

pobjede oglasili su se i pozicija

i opozicija. Ćutali su samo iz

onih partija koje nijesu prošle

cenzus. Nezvanični pobjedni-

ci lokalnih izbora na Cetinju,

Socijaldemokrate, kazali su da

su zadovoljni zbog rasta po-

drške glasača njihovoj partiji.

O tome da su svjesni da su i oči

vladajućeg DPS-a i opozicije

uprteunjih–ni slova. „Razgo-

varaćemo sa svima, osim sa

DF-om“, poručio je nosilac li-

steSDnaCetinjudr IvanGazi-

voda unedjelju.

U utorak je, međutim, bila sa-

svimdruga priča.

Prvo je predsjednik Opštin-

skog odbora Demokratske

partije socijalista na Cetinju

Jovan Martinović u ponedje-

ljakobjavioda istogdanapoči-

nju pregovori za formiranje

lokalne vlasti, a odmah zatim

je i aktuelni gradonačelnik i

nosilaclisteDPS-aAleksandar

Bogdanovićkazaodaćerazgo-

varati sa svim progresivnim i

procrnogorskim strankama.

Bogdanović je naglasio i da je

najlogičnije da prvi razgovori

budu sa koalicionim partne-

romna državnomnivou.

NeštokasnijeGrađanskipo-

kret Ura pokrenuo je opo-

zicionerazgovorenaCeti-

njuuvezisaformiranjem

lokalne vlasti. Nosilac

liste ove partije Filip

Adžić pozvao je prvog

na listi Socijaldemo-

krata Ivana Gazivodu

da ne ,,diskredituje sebe i

svoj kredibilitet“.

Adžić je podsjetio kako je dr

Gazivoda više puta javno ka-

zao da „SD samo neće razgo-

varati sa Demokratskim fron-

tom“, kao i na činjenicu da je

on tvorac „čuvene“ opaske

„Nikad saDPS-om“.

Opozicija

je Gazi-

vodi po-

nudila

mjesto

grado-

načelni-

ka ukoliko svoja dva mandata

priklone opoziciji.

Iz SD-a su se oglasili juče po-

podne.

Dr Gazivoda je poručio da

zvaničnuponudu za razgovor

nijesudobili,alidaćetojparti-

ji prioritet u razgovorima biti

put do rješenja problema u

kojima se prijestonica nalazi i

to će biti jedina zvijezda vodi-

lja za Socijaldemokrate, a ne

funkcije, „jer su u SD-u već

ostvareni ljudi, kako lično, ta-

ko i profesionalno“.

-Zadovoljni smo izbornimre-

zultatom na Cetinju, jer smo

ga poboljšali u odnosu na par-

lamentarne izbore za oko 60

odsto.ZahvaljujemsvimCeti-

njankama i Cetinjanima koji

su podržali našu listu i kojima

je najveći interes da prijesto-

nica bude prva. Do sada nije-

smo dobili bilo kakav zvani-

čan poziv od bilo koje partije

za početak razgovora oko for-

miranja vlasti na Cetinju. Po-

noviću više puta izrečeno -

spremni smo da razgovaramo

sa svim partijama, izuzev sa

DF-om, sa kojim se ideološki

razlikujemo - kazao je Gazi-

voda.

J.ĐUKANOVIĆ

BUDVA:

Džaković pohvalio Vujovića što je odolio pritisku iz centrale

PODGORICA

Koje aktiv-

nosti sepreduzimajuradi

dobijanjapovoljnog stanja

sigurnosti, u sprečavanju i

otkrivanjukrivičnihdjela, a

posebnoorganizovanogkri-

minala i drugih teškihkri-

vičnihdjelakaoposljedice

kriminalnih sukoba–pita-

nje jekoje ćeAdrijanVuksa-

nović, u imeKlubamanjin-

skihpartija, postaviti

predsjednikuVladeDušku

Markovićudanas uSkupšti-

ni CrneGore.

Vuksanović(HGI)će, uokviru

premijerskog sata, pitati Mar-

kovića „jesu li već vidljivi re-

zultati Operativnog štaba za

područjeBoke kotorske“.

-Ukontekstmogpitanjaubra-

jam i nemile incidentne situa-

cije, koje su izazvale uznemi-

renost građana, kao što je

nedavnokamenovanjeprosto-

rija HGI u Tivtu – naveo je

Vuksanović u obrazloženju

pitanja.

Šef poslaničkog kluba DPS-a

Miodrag Radunović pitaće

premijera „šta su očekivanja

Vlade od povećanih izdvaja-

nja kada je riječ o oblastima

nauke i obrazovanja i takođe o

dodatnim sredstvima koja su

predloženim budžetom iz-

dvojena za zapošljavanje i po-

dršku preduzetništvu“.

I.K.

Mandić tražio da se

ne intonira himna?

Predsjednik Skupštine i lider SD-a o izborima

Brajović:

Pojedine

partije u nestajanju

CETINJE:

Socijaldemokrate negirale da je bilo kontakata sa opozicijom

GAZIVODA:

Pripremamo

platformu i pregovarački tim

Radna grupa za primjenu OEBS-ovih preporuka

Do petka svi nacrti na stolu

Poslanički klubovi spremni za premijerski sat

Markovića pitaju i

kako protiv kriminala

IvanGazivoda

IvanBrajovićuRadijuCrneGore

Moja

obaveza je da

poštujem simbole

ove države. Dok samna

funkciji, tako ću da se

ponašam - rekao je

Vujović

ĐorđeVujović

AndrijaMandić

Džakoviću smeta što je

Krapović išao na Cetinje

Džaković je zamjerio predsjedniku opštine Draganu Krapo-

viću zbog toga što je u nedjelju bio na Cetinju, kada su u toj

opštini bili izbori.

- Bio samna Cetinju. Nijesamuradio ništa u sukobu sa zako-

nom. Partijsku funkciju na nivou grada jesam zamrznuo, ali

nijesam zamrznuo svoj politički angažman kao pojedinac -

odgovorio je Krapović.

Džaković je na to kazao da je Krapović „malo zamrznut, malo

odmrznut“.

- Neću da moj predsjednik opštine ide po Crnoj Gori i obavlja

partijske aktivnosti. Ili barem kad idete, nemojte da vas vidi

neko - rekao je Džaković.