Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Srijeda, 29. novembar 2017.

Politika

PODGORICA

–Prošlone-

djeljni lokalni izbori naCeti-

nju, uMojkovcu, Tuzima i

Petnjici bili su i jučeužiži ak-

teraove izborneutakmice.

Pobjednici likuju, naročitou

onimopštinama gdje suosvo-

jili apsolutnuvlast, a gubitni-

ci ponovozaporazokrivljuju

DPS, ,,nedemokratskeuslo-

ve, izbornukrađu...“ i ponaša-

ju seu skladu saonomnarod-

nom ,,Ko izgubi imapravoda

se ljuti“.

Tako se Socijaldemokratska

partija, najveći gubitnik ovih

izbora, jer je od 19mandata ko-

liko je ranije imala u četiri lo-

kalna parlamenta na nedjelj-

nim izborima osvojila samo

četiri, valjdaposlije šokanakon

debakla, oglasila tek juče, skoro

48 sati od izbora.

Član predsjedništva Krivoka-

pićeve partije IvanVujović oci-

jenio je da uCrnoj Gori ,,make-

donski scenario usljed dalje

kriminalizacije izbornog pro-

cesa od strane DPS-a postaje

realnost“. On zahtijeva ,,odluč-

nuzajedničkureakcijugrađan-

ske opozicije“.

- Dalje učešće na ovakvim, pa i

lokalnimizborima,jebesmisle-

no i bez hitne promjene izbor-

nog ambijenta građane izlaže-

mo užasn im pr i t i sc ima ,

ucjenama i prijetnjama, a opo-

zicione aktiviste suočavamo sa

naoružanim kriminalcima koji

im prijete oružjem i nad njima

sprovode fizičko nasilje - rekao

jeVujović.

Socijalistička narodna partija,

takođe jedan od gubitnika ovih

izbora,uprkoslošemizbornom

rezultatu, kaže za sebe da je

,,ozbiljna opoziciona stranka

zbogčegajedrugepartijenapa-

daju.

I iz ovepartije reagovali suprvi

put tek nakon 48 sati od izbora

prepoznavši se u izjavi pred-

sjednikaSocijaldemokrataIva-

naBrajovića da su lokalni izbo-

riučetiriopštinepokazalidasu

pojedine partije u nestajanju.

Saopštili su da je SNP starija i

od SD-a i od mnogih drugih

partija na političkoj sceni Crne

Gore i ,,samimtimse imačime i

podičiti i pohvaliti“.

Poručili su Brajoviću da se

,,ostavi vidovnjačkih procjena

kada je SNPupitanju“.

SNP, kako navode, ima ime,

snagu i budućnost i partija je

koja jepotekla iznaroda, nasta-

la kao odgovor na odnarođenu

vlast.

- Pokušavali ste vi i vaši politič-

ki učitelji mnogo puta do sada

dajeuništite,alinijevamuspje-

lo–poručili su iz te partije i na-

glasili da ipaknijesuzadovoljni

izbornim rezultatom u Moj-

kovcu.

Bečićeva Demokratska Crna

Gora zatražila je da vrhovni dr-

žavni tužilac Ivica Stanković

javno odgovori na, kako se na-

vodi, gruba kršenja izbornih

prava građana na lokalnim iz-

borima održanim 26. novem-

bra.

- Ukoliko bi nadležni organi

ostali nijemi posmatrači gru-

bognarušavanjaizbornihprava

i slobodagrađana, kao što jebio

slučaj do sada, onda bi se u Cr-

noj Gori nastavilo sa praksom

pokoravanja formalnim i ne-

formalnimcentrimamoći, a ne

zakonima - kaže se u saopšte-

njuDemokrata.

Ipobjednikna lokalnimizbori-

ma, Demokratska partija soci-

jalista pozvala je nadležne dr-

žavne organe da istraže sve

incidente koji su se dešavali u

toku izborne ćutnje i na dan

glasanja na Cetinju, uMojkov-

cu, Petnjici i Tuzima.

Iz te partije su pozvali i medij-

ske regulacione organe i samo-

regulaciona tijela da ispitaju,

kako su rekli, flagrantna krše-

nja predizborne tišine, kako bi

se ubuduće spriječilo nepri-

strasno i neprofesionalno iz-

vještavanje pojedinihmedija.

Iz DPS-a su optužili predstav-

nike opozicije da su na dan iz-

bora svjesno unosili nemirme-

đu građane, konstantnom

proizvodnjomincidenata,čime

su pokušavali da stvore osjećaj

strahakodbiračaidaihodvrate

od glasanja.

- Tokom predizborne kampa-

nje, a posebno u izbornom da-

nu predstavnici Demokrata su

agresivnimponašanjemi nasil-

nim pokušajima pridobijanja

podrške, remetili mir građana i

ugrožavali njihov privatni po-

sjed, upotrebljavajući čak i bej-

zbolpalicezafizičkiobračunsa

našim aktivistima - rekli su iz

DPS-a.

Z.D

.

PODGORICA

–Evropska

unija ima sveviševoljeda

razmotri članstvozemalja

ZapadnogBalkana, štobi

obezbijedilomiruregiji, a

istovremeno i obogatiloEU,

izjavio je jučekomesar za

proširenje i susjedskupoliti-

kuJohanesHan.

- Među državama članicama

postoji više želje da se pozaba-

ve proširenjem. Države članice

sushvatiledabisemogaoobez-

bijediti mir na Balkanu, a da je

perspektiva pristupanja EU

ključna za to– izjavio jeHan.

Ocijenio je i da je Zapadni Bal-

kan sa svojih 20 miliona sta-

novnika vrlo privlačno tržište

za EU. Poručio je i da ,,nova dr-

žavačlanicauEUnije teret, već

obogaćenje“.

Han je rekao i da se ne slaže sa

idejom „Evrope u više brzina“,

jer bi todovelodo togada sedr-

žave članice udalje jedna od

druge.

Umjesto toga, on smatra da bi

trebalouložitinaporedaslabije

države sustignu i tako ojačaju

EU.

R.P.

PODGORICA

- Cetinjska policija uhapsila je juče Ivana Jovanovi-

ća, osumnjičenog za napad na poslanika Demokrata Danila Šara-

novića. Incident se dogodio u subotu na Cetinju u Bajovoj ulici.

- Zbog napada na D.Š, poslanika Demokrata u Skupštini Crne

Gore i članove iste partije (M.M., B.R. i N.V.), koji se dogodio 25. 11.

2017. godine oko 4 časa u Cetinju, po nalogu državnog tužioca

u Osnovnomdržavnom tužilaštvu u Cetinju, policijski službenici

Uprave policije – Odjeljenja bezbjednosti Cetinje lišili su slobode

I. J. iz Cetinja zbog osnova sumnje da je izvršio krivično djelo

ugrožavanje sigurnosti - saopšteno je iz Osnovnog državnog

tužilaštva.

Podsjetimo, iz Demokratske Crne Gore su nakon napada saopštili

da je više nepoznatih osoba napalo na Cetinju poslanika ove par-

tije Danila Šaranovića i kandidate za odbornike te partije.

Šaranović je tomprilikom lakše povrijeđen.

R. P.

Atlantski savjet predložio novu američku strategiju za Balkan,

upozorio na izvjesni uticaj Rusije na naredne izbore u Crnoj Gori

Reagovanja na lokalne izbore na Cetinju, uMojkovcu, Tuzima i Petnjici

SDP ponovo priziva

,,makedonski scenario“

Ocjena komesara za proširenje i susjedsku politiku

Han: EU ima sve više volje za

proširenje na Zapadni Balkan

Osnovno državno tužilaštvo na Cetinju

Uhapšen osumnjičeni za napad

na poslanika Šaranovića

PODGORICA

- Sjedinjene

Američke Države treba napor-

no da rade kako bi od članstva

Crne Gore u NATO napravile

uspjeh - navodi se u najno-

vijem izvještaju Atlantskog

savjeta pod nazivom „Balkan

naprijed, nova američka strate-

gija za region“.

- To znači da treba blisko sara-

đivati sa najnovijim savezni-

komna zajedničkoj bezbjed-

nosnoj agendi, ali treba mu

pomoći i da ubrza unutrašnje

reforme, učvršćujući vladavinu

prava i pomažući da se njeguje

zdrava politička klima u kojoj

ima mjesta za lojalnu opoziciju.

Uostalom, predsjednički izbori

u 2018. godini se naziru i Rusija

će sigurno pokušati da iskoristi

svoj maligni uticaj u Demokrat-

skom frontu da predloži anti-

zapadnog kandidata - navodi

se u izvještaju ove američke

organizacije sa sjedištemu

Vašingtonu, koji je predstavio

potpredsjednik Dejmon Vilson.

Odgovornost

Atlantski savez zagovara i da

se vrati reputacija Amerike kao

„pravičnog posrednika“.

- Kada mladi student pita zbog

čega je Crnoj Gori Mila Đuka-

novića dozvoljeno da uđe u

NATO i napreduje ka EU, iako

on vlada ovommalomprio-

balnomdržavom više-manje

bez suprotstavljanja od 1991.

godine, Zapadmora da ima

bolji odgovor od „stabilnosti“.

Tačnije, Zapadmora biti jasan

da će tražiti odgovornost od

lidera za reforme - navodi se u

dokumentu.

Izvještaj skreće pažnju da u

posljednje dvije godine Rusija

sve intenzivnije nastoji da isko-

risti strukturalne probleme u

regionu kako bi podrila evrop-

ski projekat.

- Iako zemlje regiona i dalje u

velikoj meri teže da se pridru-

že Zapadu (i njegovim institu-

cijama), krajnji ishod se više ne

može prihvatiti kao izvjestan,

odnosno zdravo za gotovo.

Prije svega SADmogu i treba

da igraju ključnu ulogu. One

treba da iskažu jasnu, zajednič-

ku viziju za region, te da koor-

dinišu sa EU kako bi se ponovo

precizirao na političkomnivou

zajednički transatlantski cilj -

navodi se u dokumentu.

Potezi

Altantski savjet predlaže četiri

konkretna poteza koje SAD

treba da povuku, od kojih je

prva uspostavljanje trajnog

američkog vojnog prisustva u

jugoistočnoj Evropi.

- Vojna baza u Bondstilu na

Kosovu je idealna za tu svrhu -

piše u dokumentu.

Ova organizacija predlaže

i da SAD teže „istorijskom“

približavanju sa Srbijom i vrati

reputaciju pravičnog posred-

nika.

- Zatvaranje očiju prema puza-

jućem autoritarizmu lidera u

regionu izgleda vrijedno truda

kratkoročno. Ali kratkovido

insistiranje na stabilnosti na

štetu napretka u demokrat-

skom razvoju, omogućava

da pomenuti problemi i dalje

opterećuju Balkan. Ulazak

Crne Gore u NATO je prilika

da se pokaže na koji način se

pomaže novompartneru da

ispuni obećanja o istinskim

demokratskim reformama -

navodi Atlantski savjet.

Četvrti prijedlog je da se SAD

oslone na preduzetnike i

mlade u regionu.

- Nijedan od ovih poteza nema

smisla ako se ne omogući

dugoročna ekonomska per-

spektiva za mlade, imajući u

vidu prije svega da se proces

pristupanja EU odugovlači

unedogled - navodi se u doku-

mentu.

Iv. P.

Moskva će

nametnuti

antizapadnog

kandidata

DejmonVilson

JohanesHan

IvanVujović