Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Srijeda, 29. novembar 2017.

CrnomGorom

BIJELOPOLJE

Đakekoji

pohađajuOsnovnu školu

,,MilomirĐalović“umjestu

Sušica, doknebudepoprav-

ljen školski kombi, nanasta-

vućeprevoziti roditelji. U

međuvremenu, uprava škole

pokušaćedaodMinistar-

stvaprosvjetedobijepomoć

zakupovinu još jednogvozi-

la. To je epilog razgovora ro-

ditelja čija sudjecabilau

kombijukoji seprevrnuo,

direktora škole i predsjedni-

kaopštineAleksandraŽuri-

ća.

Iz lokalne uprave ponudili su

školi veći autobus za prevoz

đaka, ali je uprava škole odbila

jer oni ne mogu da saobraćaju

uskimplaninskimulicama.

Zamjerke

Školski kombi prevrnuo se u

ponedjeljak ujutro dok je pre-

voziođakeuškolu, lakše jepo-

vrijeđena jedna djevojčica.

Prema zvaničnim informaci-

jama u vozilu je bilo 15 učeni-

ka.

Roditelji koji suse jučeokupili

ispred zgrade opštine naveli

suda ih jena takavpoteznave-

lo ponašanje vozača i direkto-

raškole.HarunLičina,roditelj

djevojčicekojajebilaukombi-

ju, kaže da većina roditelja za-

mjeravozaču i direktoruškole

što dozvoljavaju da se prevozi

veći broj putnikanego što je to

propisima dozvoljeno, ali i što

nakon nezgode na putu nijesu

obavijestili hitnu pomoć niti

roditelje. On tvrdi da djeca i

dannakonprevrtanjakombija

osjećaju slabost.

- Niko ne mrzi niti direktora

škole niti vozača, samo hoće-

moda svoj posaoobavljajuka-

ko treba - kazao jeLičina.

Direktor škole Hidajet Mekić

demantuje da je od djece tra-

žiodanesaopštavajuštasede-

silo, kako suprenijeli nekime-

diji.

- Učinio sam sve što sammo-

gao u tom trenutku, ponudio

djeci pomoćkojusuoni odbili.

Roditelje nijesam lično oba-

vještavao da ne bih širio pani-

ku. Kad sam vidio da nema

ozbiljnijepovrijeđenih, proci-

jenio samkako je bolje da vide

djecu, da su dobro, a ne da se

BIJELOPOLJE:

Nije obezbijeđen prevoz učenika Osnovne škole ,,Milomir Đalović“

Dok poprave

kombi, đake

će na nastavu

voziti roditelji

ADROVIĆ:

Nijesamkoristio lance

Vozač Rifat Adrović je kazao

da je kombi bio opremljen u

skladu sa zimskimuslovima

vožnje, ali da nije stavio lance

na gume.

- Posjedujem zimske gume i

ostalu opremu, ali lance nije-

sam koristio u ponedjeljak.

Prvi dan je kiša padala, preko

noći je zaledilo, a onda je

napadao snijeg i na jednoj kri-

vini sam izgubio kontrolu nad

vozilom i kombi se prevrnuo

– ispričao je Adrović.

On je istako kakomu je naj-

važnije da niko od djece nije

ozbiljno povrijeđen. Potvrdio

je da je u vozilu bilo više put-

nika nego što je propisano, ali

da je to uobičajeno jer djeca

drugačije ne bi mogla da

dolaze redovno na nastavu.

- Drugačije ne možemo da

se organizujemo. Kad bih

vozio po propisima, samo njih

15, prvu turu bihmorao da

vozimu sedam sati, a nastava

počinje u devet, da bih se vra-

tio po drugu turu djece iz dru-

gih sela ona prva bi trebalo

da čekaju sat i po kod škole,

što u zimskimuslovima i nije

poželjno - objasnio je Adrović.

Vozilo se, kazao je, nalazi na

tehničkompregledu koji je

naložilo tužilaštvo.

Lokalna uprava ponudila je upravi škole veliki autobus za

prevoz ali ga nijesu prihvatili jer nemože proći planinskim

putevima. Direktor škole kazao je da su ranije u nekoliko

navrata informisali Ministarstvo prosvjete da imaju problem

uplaše, što bi se desilo ako bi

telefonom dobili informaciju

onezgodi – ispričao jeMekić.

Ministarstvo

On je novinarima pojasnio da

se već deset godina na isti na-

čin prevoze djeca, te da je to

gorući problem kako škole ta-

ko i tamošnjeg stanovništva.

Kako je dodao, uprava škole u

višenavrata informisala jeMi-

nistarstvo prosvjete da imaju

problemsa prevozomđaka.

Po njegovimriječima, uslovi u

školi koju on vodi znatno su

poboljšani. Svakodnevno rade

da ih unaprijede, ali ne mogu

sve sami.

- Za vrijeme zime imamo pro-

blemsa zavijanimi zaleđenim

putevima. U saradnji sa lokal-

nom upravom prošle godine

obezbijedili smo šljaku za po-

sipanje. Niko od roditelja nije

htio da dođe da rasturi tu šlja-

ku, jernaši tereni sutakvi,mo-

ramo zajedničkim radom da

olakšamo život na ovim pro-

storima-kazaojeMekić.

V.Šb

.

ZABRINUTI:

Roditelji

ispredzgradeopštine

UVIJEKJEPREPUN:

Prevrnuti autobus

BERANE

Izgradnja vodovoda u Donjoj Ržanici u završnoj je fazi,

a lokacije na kojima se izvode radovi juče je obišao predsjednik

opštine Dragoslav Šćekić. Ranije je bilo najavljeno da će komple-

tan posao biti završen do kraja novembra.

Do sada je na tom vodovodu, čijom izgradnjom će se konačno

riješiti snabdijevanje pitkom vodom za oko 350 domaćinstava,

rađena kaptaža, rezervoar zapremine 10.000 litara i u toku su

radovi na podeonoj komori. Takođe, postavljeno je oko 3.200

metara cijevi u vrijednosti od 20.000 eura. Novac za nabavku

cijevi poklonila je Crkva Isusa Hrista sveca poslednjih dana u

Crnoj Gori.

Šćekić je istakao da će se okončanjem radova na podeonoj komo-

ri riješiti dovod vode do bazena od 125 kubnihmetara koji do sada

nije korišten. Na taj način poboljšaće se kapacitet iskorištenosti

vodovodnog sistema, samim tim i riješiti snabdijevanje pitkom

vodom.

Izgradnja vodovoda za Donju Ržanicu vrijedna je oko 80.000

eura. Finansiraju ga opština, Vlada, a prema riječima Šćekića u

realizaciji projekta aktivno učestvuju i mještani.

Projekat za vodovod je uradila irma „Velmi Juvel“ iz Bijelog Polja.

Postojeći vodovod izgrađen je 1976. godine.

V. J.

BERANE:

Izgradnja vodovoda u Donjoj Ržanici

Ubrzo će poteći voda

za 350 domaćinstava

NIKŠIĆ

Višeodpolovine

mladihNikšićananije zado-

voljnopoložajemu lokalnoj

zajednici, pokazalo je istraži-

vanjeOmladinskogkluba čiji

surezultazi poslužili zapri-

premunacrta akcionogplana

zamladeu toj opštini 2018 -

2022. Timdokumentom,

ocjenjujepredsjednikOmla-

dinskogklubaMiroslavSta-

nišić, biće regulisanabrojna

pitanjamladihugradupod

Trebjesom.

O akcionom planu bilo je riječi

nakonferencijizanovinarekoja

jeodržanauTehnopolisu. Izra-

du tog dokumenta su pored

Omladinskog kluba, pomogli i

brojni partneri, a nakon rezul-

tata istraživanja fokus je stav-

ljenna šest prioritetnih tačaka.

- Prioritetne oblasti su obrazo-

vanje, socijalna zaštita i socijal-

napolitika,bezbjednostizdrav-

lje, zapošljavanje, kultura i

učešćemladih–objasnio jeSta-

nišić.

Izradudokumenta, kazao jeon,

podržali su Centar bezbjedno-

sti,Centarzasocijalniradisoci-

jalno staranje,Dnevni centar za

djecu, Ministarstvo sporta i ne-

vladine organizacije. Izradu

dokumentapodržaojeDirekto-

rat za mlade pri Ministarstvu

sporta, pa i iz ovogVladinog re-

sora očekuju da će se položaj

mladih u Nikšiću dodatno po-

praviti nakonusvajanjauSkup-

štini opštineNikšić.

Predstavnica Ministarstva Va-

njaKontićkazalajedasuprema

usvojenoj strategiji raspisali

konkurs za finansiranje i sufi-

nansiranje projekata, u okviru

kojeg je i podržan nacrt omla-

dinske strategije uNikšiću.

- Najveći posao će, nakon usva-

janjanacrtaplana, predstavljati

implementacija svih aktivnosti

koje su naglašene u dokumen-

tu. Shodno tome očekujemo da

će aktivizammladih u Nikšiću

preći na neki viši nivo i da će

podstaći mlade ljude da se ak-

tivnije uključe u svim aktivno-

stima u Nikšiću. Tokom izrade

nacrta plana naš zadatak izMi-

nistarstva sporta bio je da odre-

đenim savjetima i sugestijama

doprinesemo tekstu dokumen-

ta – rekla jeKontić.

Članovi NVO „Naša buduć-

nost“ takođe su pomogli u izra-

di plana. Direktorica te NVO

Ilinka Otašević smatra kako

mladi moraju više da se uključe

uduštvene tokove.

-Kaoprimarni cilj smoodredili

smo pitanja o tome kako moti-

visati mlađu populaciju da se

priključi raznim akcijama, or-

ganizacijama ili udruženjima,

da što manje vremena provode

nadruštvenimmrežama,doksa

drugestranetrebavišedasepo-

svete zdravim stilovima života

–kazala jeOtašević.

S.D.

NIKŠIĆ:

Pripremljen nacrt akcionog plana zamlade 2018 - 2022

U fokusu obrazovanje

i socijalna politika

MLADINEZADOVOLJNIPOLOŽAJEM:

SakonferencijeuTehnopolisu

HERCEGNOVI

Raspodjela

humanitarne pomoći za oko

150 socijalno najugroženijih

porodica počeće danas u

prostorijama hercegnovske

organizacije Crvenog krsta.

Pomoć se sastoji od paketa

osnovnih životnih namirnica

i sredstava za higijenu.

Sekretarka opštinske organi-

zacije Mira Krsmanović kaže

da su koristili spisak Centra

za socijalni rad i evidenciju

Crvenog krsta, pa će pomoć

dobiti 150 porodica, mada je

broj socijalno ugroženih u

opštini mnogo veći.

-Pomoć će uglavnombiti

dodijeljena višečlanimporo-

dicama, a za djecu smo, osim

osnovnih prehrambrenih

artikala, pripremili i slatkiše -

saopštila je Krsmanović.

Raspodjela će trajati do 5.

decembra.

Krsmanović kaže da taj

ciklus raspodjele pomoći

socijalno ugroženimporo-

dicama organizuju u susret

obilježavanju Dana Crvenog

krsta Crne Gore, te da u

opštinskoj organizaciji pri-

premaju i niz drugih aktivno-

sti.

Ž.K.

Akcija Crvenog krsta u

Herceg Novom

Paketi

za 150

porodica

RADOVIPRIKRAJU:

Predstavnici

opštineobilaze radove