Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Srijeda, 29. novembar 2017.

Hronika

BIJELOPOLJE

–Trideset

petogodišnji AleksandarKo-

natar izBijelogPolja juče jeu

Višemsudunegiraonavode

optužniceda jeučestvovaou

ubistvuGordaneDašić (84) i

brutalnomprebijanjunjenog

suprugaVuka, ali nije sporio

da jeučestvovaoukrađi.

OsimKonatara na optuženič-

koj klupi pred vijećem sudije

Vukomira Boškovića je i dva-

deset četvorogodišnji Marko

Šoškić,kojemsetakođesudiza

ubistvo, dok se Nikola Kneže-

vić tereti za neprijavljivanje

krivičnog djela.

Novac

Prema riječima Konatara, u

pljačku je krenuo jer je imao

dugove od 37.000 eura, zbog

čega mu je prijećeno. Konatar

tvrdi da je od Šoškića, kojeg je

upoznao preko prijatelja, za-

htijevao da ne ulaze u kuće

gdje ima ljudi.

-Onmi jeranijerekaodauPla-

vu ima dosta ljudi koji imaju

punonovca i pričaokako je če-

tiri puta ranije išao u pljačku

Dašića,odaklesamoposljednji

put nije izvukao novac - ispri-

čao jeKonatar.

On jedodaoda jeunoći

31.ma-

ja kada su krenuli da opljačka-

ju porodicu Dašić optuženi

Šoškić bio „nadrogiran i agre-

sivan“.

- Kada smo pošli kod Dašića,

Šoškić je ponio crni ranac, kli-

ješta za vodu, bonsek, kombi-

nezon i tri kanapa od plastike.

Presvukao se na jednommje-

stu nedaleko od kuće, a potom

smokrenuli.Jasamskidaošra-

fovesaprozoranakojijetreba-

lodauđemo, dok jeonsadruge

strane provjeravao gdje se na-

laze starci –naveo jeKonatar.

Kasnije mu je, kako kaže, Šoš-

kićsaopštioda jeVukousobi, a

Gordana udnevnomboravku i

da spavaju. Plan je, prema

tvrdnjama Konatara, bio da

Šoškić idekodstariceudnevni

boravak, a onkodVuka.

Detalji zločina

- Skrenuosammupažnjuda ih

vežemo, ali da ih ne povrijedi-

mo. Ja samskrenuo lijevo pre-

ma sobi, a Šoškić je prišao babi

i tada sam čuo udarac. Rekao

sammu: „Nemoj da je tučeš“.

Prišao sam djedu i uhvatio ga

za rukukada je onpočeoda vi-

če. Kazao sammu da ne viče,

samodami kažegdjemujeno-

vac, na šta mi je odgovorio da

nemajunovcaukućivećuban-

ci, ali da ima nešto u vazi u

špajzu– rekao jeKonatar.

Tvrdi da nijemogao da vidi šta

Šoškić radi ženi jer je, kako je

obrazložio, nakon što je starcu

zavezaorukekrenuoupotragu

za novcem.

- Čuo sam da je Šoškić noga-

romodstolazadaoudaracdje-

du. Oteo sammunogar od sto-

laikadasamseponovovratiou

sobu, čuo samdjeda kako ječi,

ne znamda li ga je tukao i kada

samotišao da tražimnovac po

kući. Imam i ja stare roditelje i

nikog ne bihmogao da tučem,

muka me natjerala da kradem

– ispričao jeKonatar.

U odbrani optuženi navodi da

je Šoškić iz kuće Dašića uzeo

pušku, anovackoji sunašli po-

dijelili su.

- Pitao samŠoškića šta je sa že-

nom,„dajenisiubio“,aonmije

odgovorioda je samoonesvije-

stio. Otkrio sam tada ćebe i vi-

dio sam da je žena nagrđena i

da joj je glava krvava – kazao je

Konatar.

Od 790 eura i 420 dolara, koli-

kosunašli,premaKonatarovoj

verziji, Šoškić je uzeo 190 eura

i 200dolara, pušku,municiju.

- Sve dok nijesam uhapšen,

dok sam pokušavao da se sju-

tradan prebacim iz Brezojevi-

ce prema Baru, nijesam znao

daježenamrtva.Onjeponovio

da djeda ni jednomnije udario

– zaključio jeKonatar.

Sudija naredni pretres zaka-

zao je za 5. decembar.

V.Šb

.

PODGORICA

–FatimHaziri

juče jeupodgoričkomVi-

šemsudu tvrdioda je 30.

marta 1999. godineu selu

ŽegranaKosovuosobau

vojnoj uniformi nametar od

njega iz automatskepuške

ubilanjegovog stricaMijazi-

ma Idrizija.

OnjeovokazaonasuđenjuVla-

du Zmajeviću, koji se tereti da

je kao dobrovoljac 1999. godine

u selu Žegra kod Gnjilana uče-

stvovao u ubistvu sedam ljudi,

petmuškaraca i dvije žene.

Tada 16-godišnji FatimHaziri

se istog trenutka dao u bijeg i

takoizbjegaosmrt.Sjutradanje

sa bratom i đedom došao do

stričevekuće i udvorištupored

tijela Idrizija zatekli tijelo dru-

gogstricaĆazimaHazirija, dok

su strinu Ćamilu Haziri bez

znakovaživota i svuukrvi našli

unutar kuće. Svjedok je ispri-

čaoda je togdana uposlijepod-

nevnim časovima otišao do

strica Ćazima Hazirija, čija se

kućanalazi50metaraodnjego-

vog porodičnog doma.

TužilaštvosumnjadajeZmaje-

vić na pragu kuće ubio dva bra-

ta Miljazima i Ćazima iz auto-

ma t ske puške. Potom j e

navodnoušaou kuću i ubioĆa-

zimovu supruguĆamilju. Uda-

rao ju jenožempo glavi i nakon

toga u nju ispalio rafal iz auto-

matske puške. Iz njihove kuće

navodnojeukraozlatniprsteni

minđuše, upaljač, daljinski

upravljač za televizor, punjač

za mobilni, futrolu za naočare,

tabakeru.

B.R.

PODGORICA

–Policija je ju-

čepretresla stanove 20be-

zbjednosno interesantnih

osobauPodgorici i oduze-

la 10pušaka, pištolj, dvije

ručnebombe, tri ručne ra-

dioveze, četiri optičkaniša-

na, višekomadapištoljske i

puščanemunicije i tri put-

ničkamotornavozila.

Krivične prijave podnijete su

protiv Zorana Berišića i Zora-

na Kaluđerovića zbog postoja-

nja osnovane sumnje da su po-

č i n i l i k r i v i č n o d j e l o

nedozvoljeno držanje oružja i

eksplozivnihmaterija.

Pretresene su kućeZorana Be-

rišića, Harisa Koljenovića,

AleksandraRogošića,Aleksan-

dra Spičanovića, Milana Vujo-

tića, Zorana Kaluđerovića,

DragoljubaMandića, D.Č, V.J,

N.S, B.F, A.S, I.V,M.M,N.M, F.I,

V.L, J.L,M.J. i Z.B.

Većinanjihod ranije supozna-

ti policiji po vršenju teških kri-

vičnih djela od kojih su neki

imali i dugogodišnje robije u

spuškomzatvoru.

Rogošić je tokom 2015. godine

hapšenzbognelegalnog posje-

da oružja.

Koljenović je već bio na udaru

policije, njegovakuća je i ranije

pretresana, bio je jedan od

osumnjičenih za krijumčare-

nje heroina.

Spičanović je bio u pritvoru

zbog prodaje droge, međutim

oslobođen jeoptužbi pa jeu fe-

bruaru tužio državu i tražio

isplatu 36.000 eura.

Samo dan ranije policija je to-

kom pretresa pronašla četiri

pištolja, 30 mobilnih telefona

odkojih je jedankriptovan, če-

tiri laptopa, jedan pancir pr-

sluk, dvije nagazne mine, dva

hard diska, jednu ručnu radio

veze, četiri putnička motorna

vozila od kojih je jedno blindi-

rano i jedanmotocikl.

Na razgovor je privedena 21

osoba.

U jedanaest akcija od oktobra

pretresene su 184 lokacije na

jugu i sjeveru i u centralnoj re-

giji, i to na lokacijama koje ko-

riste članovi organizovanih

kriminalnihgrupa,bezbjedno-

sno interesantna lica i njima

bliska lica.

Priveden je veliki broj osoba.

- Oduzeti su oružje i municija,

skupocjeni automobili, droga,

sredstva komunikacije, ugovo-

ri i druga dokumenta, novac i

druge stvari. Više njih je uhap-

šenozbogkrivičnihdjelauvezi

sa zelenaštvom, ilegalnim po-

sjedovanjem oružja i zloupo-

trebom opojnih droga. Sve što

je oduzeto biće vještačeno u

Forenzičkom centru radi utvr-

BIJELOPOLJE:

Počelo suđenje optuženima zamonstruozno ubistvo Gordane Dašić u Plavu

Konatar tvrdi da je učestvovao

u pljački, ali ne i u zločinu

Konataraprivode jučeuViši sud

Nastavak akcije usmjerene na bezbjednosno interesantne osobe u Podgorici

Zaplijenjene puške,

pištolji, ručne bombe...

Stanković: KućaMandića nije

pretresena pomomnalogu

Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković negira, kako je kazao,

tendenciozne navode da je po njegovomnalogu obavljen pre-

tres porodične kuće jednogodopozicionih lideraAndrijeMan-

dića.

- U konkretnomslučaju, zahtjev za donošenje naredbe za pre-

tres sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici podnijelo je Više

državno tužilaštvouPodgorici. Shodno tome, sudija za istragu

Višeg suda u Podgorici 22. novembra 2017. godine donio je na-

redbuzapretresstanaidrugihprostorijaDanilaMandićaizPod-

gorice - ističu izTužilaštva.

Dodaje se da vrhovni državni tužilac podržava sve odluke dr-

žavnih tužilaca usmjerene u pravcu otkrivanja učinilaca krivič-

nihdjela, kojoj godpolitičkoj opciji pripadali oni ili članovi njiho-

vihporodica.

DF: Novi udar

na opoziciju

Iz Demokratskog fronta juče

su se oglasili saopštenjem jer

je pretresena kuća Dragolju-

baMandića, bratanića Andri-

jeMandića.

- Ovaakcija izvedena jedirek-

tnoponaloguVDT-a, apod iz-

govorom navodne istrage

protivsinovcaAndrijeMandi-

ća,DanilaMandićaisumnjom

daseuporodičnoj kući nalazi

oružje i eksplozivne naprave

- saopšteno je izDF-a.

Navodedauzapisnikunakon

pretresa nije evidentirano ni

oružje, ni eksplozivne napra-

ve, kao ni bilo šta drugo sum-

njivo.

Očigledno, kažu izDF-a, da to

i nijebiocilj, „većnovi udar na

DFipokušajzastrašivanjapri-

stalicaopozicije“.

-Upadukućujednogodlidera

DF-aiopozicije,kaoinjegovog

brata,porukajedaseCrnaGo-

ra, voljomMila Đukanovića i

DuškaMarkovića i definitivno

vratila u 1945, 1946. i 1948. go-

dinu kada su brutalno proga-

njani ne samo lica koja su bila

politički eksponirana, nego se

torturavrši nadčitavimfamili-

jama - poručuju izDF-a.

Demokratski front ocjenjuje

da je i ovaj, kakokažu, „najno-

vijiataknalidereDF-anaredio

VDT IvicaStanković“.

Na suđenju Vladu Zmajeviću iskaz dao FatimHaziri

Svjedok prisustvovao

ubistvu strica na Kosovu

erava ko je kriv za višemilionsku

protiv bivšeg direktora policije

ić nije

položaj

Pet godina ranije, Burićeva

kompanija „Normal tours“

kupila je od Vlade 51,36 odsto

akcijskog kapitala UTIP-a. U

tompaketu, oni suosimmote-

la i zemljišta na Zlatici, za

4.760.000 eura dobili i hotele

„Crna Gora“ i „Ljubović“.

„Normal“ se tada obavezao da

investira17.300.000eurauho-

tele „Ljubović“ i „CrnaGora“.

AnaGAGOVIĆ

Saprivođenja

Vlada

Zmajevića

đivanja porijekla, odnosno

eventualne povezanosti sa po-

činjenim krivičnim djelima –

navodi seu saopštenjupolicije.

Kako poručuju, aktivnosti po-

licije na otkrivanju, sprečava-

nju i suzbijanjuorganizovanog

kriminala se nastavljaju.

C.H.

VeselinVeljović