Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Srijeda, 29. novembar 2017.

Hronika

PODGORICA

–SvjedokŽar-

koZenović juče jeuVišem

suduuPodgorici, na suđenju

zaubistvoPetrovčaninaNe-

manjeMedina, kazaoda je

jedanodoptuženihVladimir

Ulamanosiopištolj i hvalio

sekakomunikoništanemo-

žeuCrnoj Gori jer ga štiti

stricZoranUlama.

Osim Zenovića, koji je inače

kum pokojnog Medina, iskaze

sudali joščetiri svjedokakoji su

ispričali svoja saznanja o ne-

stanku Petrovčanina. Tužilac

Željko Tomković imao je i pri-

mjedbe na njihova svjedočenja

jer,kakojeobrazložio,usuprot-

nosti su sa dokazima iz spisa

predmeta.

Za ubistvo Nemanje Medina,

koji jenestao8. julaprošlegodi-

ne, predvijećemsutkinjeVesne

Moštrokol sudi se Vladimiru

Ulami i DarkuMijoviću. Optu-

ženiBogdanMilić tereti seda je

skrivao Ulamu u kući na Ceti-

nju.

Pištolj

- Ulama je sa sobom nosio pi-

štolj koji bi ponekad izvadio iz

torbe i pokazivao ga Nemanji.

Skorosamunovinamapročitao

kako se pominje Vesko Maraš.

Ja poznajem tog čovjeka jer je

on ljeti u Petrovcu izdavao sku-

tere.Prijedvaljetakadajeoptu-

ženi Ulama dolaziouPetrovac i

kada smo šetali ja i Nemanja,

Vlado je stao da se pozdravi sa

njimi znamda jepričao i nagla-

sio da su kumovi - kazao je Ze-

nović. Dodao je i da je jednom

prilikom prisustvovao kada je

Ulama u Petrovcu u jednom lo-

kalupokazivao zolju.

Odgovarajući na pitanje advo-

katiceAndrijaneRazić, kojaza-

stupa porodicuMedin, svjedok

je pojasnio da Nemanja nikada

nije nosio oružje, niti je govorio

da bi volioda ga kupi.

Advokat Branko Anđelić, koji

zastupa Ulamu i Mijovića, pri-

govoriojeiskazuovogsvjedoka,

ističućidaon,aisvjedocikojisu

ranije dali iskaz, u kontinuitetu

na glavnom pretresu pominju

strica Zorana kao zaštitnika

Ulame. Kazao je i da svjedoci

komentarišući oružje, ,,kon-

stantno pominju neke nove vr-

ste naoružanja“.

Svjedok Tomislav Vukosavović

tvrdiojedaje8.julaprošlegodi-

neVladimiraUlamusreooko18

sati uVirpazaru. Ispričao je i da

drugooptuženog Mijovića zna

preko Ulame jer je dolazio u

Virpazar i da je telefon davao

njimadvojici, ali dane zna koga

su zvali i s kimsupričali.

Prigovor

TužilacŽeljkoTomkovićprigo-

vorio je ovom iskazu u dijelu

gdje je rekao da se sreo sa Ula-

mom, jer, kako je dodao, u su-

protnostijesasadržinompisma

koje jepronađenoukući gdje se

krioUlama.

Igor Vukotić ispričao je da Ne-

manju Medina poznaje od ro-

đenja i da je od njega često po-

zamljivaonovac.

- Mjesec prije nestanka sam od

njega pozajmio 2.500 eura koje

samvrationjegovomocu.Znam

da se družio sa drugovima koji

su problematični i koji su bili u

zatvoru dok smo bili u srednjoj

školi - naveo jeVukotić.

Damir Božanović kazao je da je

8. julaprošlegodinerazgovarao

telefonom sa Nemanjom izme-

đu 17 i 18 sati, te i da mu je bilo

čudno kakomu je kratko odgo-

vorio: ,,Važi, brate“.

Odgovarajući na pitanjeMiloša

Medina, svjedok je naveo da

kad god bi ranije pričao sa Ne-

manjom,nikadanijesubilikrat-

ki razgovori.

Peti svjedok, koji je juče saslu-

šan, Velibor Stanišić ispričao je

da je 8. jula sa BogdanomMili-

ćempošaouseloResnanaCeti-

nje i da su kasnije došli Marko

Vujačić i Zoran Muhadinović.

Svjedok je naveo i da je odMili-

ćačuokako jeUlamauhapšenu

njegovoj kući.

Odgovarajući na pitanjeMiloša

Medina,svjedokStanišićsenije

mogao sjetiti da li mu je Nenad

Ulamapominjaonestanak sina.

- Pretpostavljamda jeste pomi-

njao jer je bio zabrinut gdje mu

je sin - kazao je Stanišić.

TužilacTomkovićprigovorio je

i ovom iskazu gdje je Stanišić

naveo da je 8. jula od 17 sati do

21.30 Mijović boravio u kući

Milića, jer, kako je dodao, su-

protan je od nalaza vještaka za

telekomunikacije.

Optužnica

Prema navodima optužnice,

Ulami se na teret stavlja teško

ubistvo i krivično djelo nedo-

zvoljeno držanje oružja i ek-

splozivnihmaterija. Mijović se

sumnjiči za teško ubistvo, aMi-

lić za pomoć učiniocu poslije

izvršenog krivičnog djela i za

nedozvoljeno držanje oružja i

eksplozivnihmaterija.

Ulama i Mijović su, prema

osnovanimsumnjamaistražite-

lja, 8. jula prošle godine na pod-

mukao način i sa umišljajem

ubiliMedina.

M.L.

BEČIĆI

- Građevinski radnik sa Kosova poginuo je juče oko

14.30 časova kada se obrušila zemlja na građevini u Bečići-

ma, dok je drugi povrijeđen. Na radnike se obrušila zemlja

prilikomgradnje stambene zgrade. Istragom će biti utvrđene

okolnosti pod kojima je došlo do nesreće.

C.H.

Bečići: Poginuo jedan

radnik, drugi povrijeđen

PODGORICA

-MirnesaDiv-

ljanović tvrdila je jučeuVi-

šemsududa jeBećaLikaj

(53) saKosovaumartuuUl-

cinju ,,stradaoni krivni du-

žan“.

Zbog ubistva Likaja pred vije-

ćem sutkinje Vesne Pean sudi

se SavuĐurišiću (29).

Divljanović, koja je bila i oče-

vidac ubistva, ponovila je da

ostaje pri iskazu koji je dala

kod tužioca.

Odgovarajući napitanja advo-

kata AleksandraĐurišića, koji

zastupa optuženog, svjedoki-

nja je pojasnila da je sa Sami-

rom Usanbećirajem bila pet

godina u vezi i da je maltreti-

rao.

-Nakon toga sambila u vezi sa

Đurišićem pola godine. Jed-

nomme Savo i odbranio kada

je Usanbećiraj vadio pušku na

mene - dodala je ona.

Kako je kazala, Usanbećiraj

nijevišedolaziokodnjenakon

što ga je prijavila.

IspričalajeidajevezusaĐuri-

šićem prekinula šest dana

„prije nego nego se dogodilo

ubistvo, jer jemaltretirao“. To

nije prijavljivala policiji jer joj

je prijetio.

-Noćprijenegojepočinioubi-

stvo, pretukao me pištoljem.

Do tada nijesam znala da ima

pištolj,amodricesamimalapo

cijelom tijelu što dokazuju i

fotografije upoliciji - navela je

Divljanović.

Ona je dodala da je u noći kad

je ubijenLikaj čula kucanje na

vratima.

- Svijetlo u sobi bilo je upalje-

no, radio je televizor, a i muzi-

ka je bila puštena. Ističem da

smo pokojni i ja sjedjeli raz-

dvojeno i sanjimnijesamima-

la ništa - kazala jeDivljanović.

Advokat Đurišić prigovorio je

njenom iskazu jer, kako je na-

veo, smatradapostoji revanši-

zam između nje i optuženog

zbog njihovih ranijihodnosa.

Prema navodima optužnice,

Đurišić se tereti da je u stanu

svojedjevojkeMirneseDivlja-

nović, u ulcinjskom naselju

Pinješ, zatekaoLikaja, anakon

sukoba sa oboje pucao Likaju

u grudi i pobjegao. Suđenje se

nastavlja 23. januara.

M.L.

PODGORICA

- I. Đ. (28) iz

Podgoriceuhapšen je i pro-

tivnjega ćebiti podnijeta

prijava jer jepolicijapretre-

somnjegovogvozilapronaš-

la 33kilograma skanka.

On se tereti da je počinio kri-

vično djelo neovlašćena proi-

zvodnja, držanje i stavljanje u

promet opojnihdroga.

Kako je saopštila Uprava poli-

cije, umjestu Salevići, na putu

Andrijevica –Mateševo, kon-

trolisali su „tojotu jaris“ pod-

goričkih registarskih oznaka,

kojomje upravljao I. Đ. (28).

-Pregledomvozilauprtljažni-

ku su pronašli bijeli džak i ve-

ću crnu torbu u kojima su se

nalazila33većapvcpakovanja

sa drogom- piše u saopštenju.

Skank će biti upućen u Foren-

zički centar radi vještačenja.

O događaju je obaviješten tu-

žilac u Višem državnom tuži-

laštvuuBijelomPolju.

C.H.

Nastavljeno suđenje Savu Đurišiću za ubistvo u Ulcinju

SaprivođenjaĐurišića

Svjedokinja: Likaj je

stradao ni kriv ni dužan

U vozilu krio 33

kilograma skanka

Uhapšen Podgoričanin zbog šverca droge

Nastavljeno suđenje optuženima za ubistvo Petrovčanina NemanjeMedina

Zenović: Optuženi

Ulama je nosio oružje

SaprivođenjaUlame

Specijalno tužilaštvo prov

štetu, obustavljena istrag

VeselinVeljo

zloupotrijebi

PODGORICA

–SekretarVi-

jeća zanacionalnubezbjed-

nostVeselinVeljovićnije

zloupotrijebiopoložaj prili-

komprodajekampanaZla-

tici, utvrdilo jeSpecijalno

državno tužilaštvonaosno-

vunalazavještaka.

Kako je Pobjedi potvrđeno iz

izvora bliskih istrazi, istraga

protiv Veljovića je okončana i

nije utvrđena njegova odgo-

vornost za višemilionsku šte-

tu koja je, kako se osnovano

sumnja, nastala prilikompro-

daje ovog objekta.

Naprotiv, kako nam je saop-

šteno, Veljović je upozoravao

da može doći do štete i ukazi-

vao da projekat nije dobar za

državu.

Utvrđivanjemda nema odgo-

vornostiVeljovićauovomslu-

čaju,okončanajeserijakrivič-

nih prijava protiv njega za

koje se dokazaloda subile ne-

osnovane.

Tokom prethodnih godina

njegovo ime našlo se u sluča-

jevima „Limenka“, „crne troj-

ke“, Brajuška Brajuškovića,

preraspodjele novca, stano-

va…Tužilaštvimasupristizale

razne prijave, koje su nakon

izviđaja odbačene.

Ipak, slučaj prodaje kampa na

Zlatici nije u cjelosti zatvoren

što se tiče ostalih osumnjiče-

nihza zloupotrebu.

Vještačenjasuutokuiutvrđu-

je se kako je zemljište upisano

u katastar i da li je prodato za

manju vrijednost.

Kamp je kupljen za vrijeme

mandata premijera Igora

Lukšića, koji jetadabioipred-

sjednik Savjeta za privatizaci-

ju. Osim Lukšića, prijava je

podnijeta i protiv Miomira

Mugoše,bivšeggradonačelni-

ka Podgorice, i biznismena

ŽarkaBurića.

Priča o zloupotrebama prili-

komprodaje kampa naZlatici

aktuelna jeoddecembra2013.

godine, kada je na sjednici

skupštinskog Odbora za be-

zbjednost o tome govorio po-

slanik SNP-a Velizar Kaluđe-

rović.

On je povodom prodaje poli-

cijskogkampanaZlaticiocije-

nio da postoji visok stepen

osnovane sumnjeza teškakri-

vična djela.

– Vlada je 2006. godine kom-

pletan većinski paket akcija

UTIP-a, u čijemsastavu su ta-

da bili hoteli „Crna Gora“,

„Ljubović“ i kamp Zlatica,

prodala za oko 4,5 miliona.

Ovom transakcijom krajem

2011. godine, kupoprodajnim

ugovorom, Vlada kupuje sa-

mo objekat motela „Zlatica“

sa zemljištem za 8,4 miliona

eura. Pritom, Vladauopšteni-

je ulazila u to da kupuje, naj-

vjerovatnije, sopstvenu imo-

v i nu kada j e u p i t an j u

zemljište, jer nadležni organ

nije dao mišljenje da je prili-

kom privatizacije UTIP-a za

to zemljište plaćena tržišna

naknada. Zakon o svojinsko-

pravnimodnosima jasno pro-

pisuje da u slučaju privatiza-

cije zemljište za koje nije

plaćena tržišnanaknadaosta-

je državna imovina – rekao je

Kaluđerović.

Vlada jekampnaZlatici kupi-

la za 8,4 miliona eura u avgu-

stu 2011. godine od UTIP-a

CrnaGora,vlasnikaŽarkaBu-

rića. Tada je direktor policije

bio Veselin Veljović, ministar

policije Ivan Brajović, premi-

jer Igor Lukšić, a vrhovni dr-

žavni tužilacRankaČarapić.

Iako je

Specijalno tužilaštvo

nakon detaljne analize

dokaza utvrdilo da Veljović nije

zloupotrijebio položaj prilikom

prodaje kampa na Zlatici, istražitelji

time nijesu stavili tačku na ovu

istragu. Vještačenja će razotkriti ko

je odgovoran za višemilionsku

štetu i kako je vlasništvo

upisivano u katastarske

knjige

SLUČAJ ,,KAMPNAZLATICI“: