Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Utorak, 28. novembar 2017.

Društvo

PODGORICA

-Ministarstvo

održivog razvoja i turizma, u

saradnji saprogramomUje-

dinjenihnacija za životnu

sredinu, unarednih 11mje-

seci, realizovaće takozvani

planpripravnosti kojimće

seomogućiti ne samopodrš-

ka za jačanjekapacitetana-

ših institucijauoblastimiti-

gacije (ublažavanja) i

prilagođavanjanaklimatske

promjene, već i definisati ja-

sni prioriteti finansiranjaod

Zelenogklimatskog fonda.

V. d. generalnog direktora Di-

rektorata za EU integracije i

međunarodnu saradnju Igor

GrađevićkazaojePobjedidaje

Vlada zbog toga, na posljed-

njoj sjednici, prihvatila spora-

zum sa ovommeđunarodnom

organizacijom o privilegijama

i imunitetima zaZKF.

Sredstva

- Plan pripravnosti je prva ak-

tivnostuokviruuspostavljanja

saradnje sa ZKF-om. Nakon

izrade tog plana i potpisivanja

sporazuma, Crna Gora može

dobiti dodatna sredstva za ra-

zvoj prioritetnih projektnih

prijedloga - kazao jeGrađević.

ZaobavljanjedjelatnostiZKF-

a je, kako ističe, od suštinskog

značaja dodjela privilegija i

imuniteta.

- To je proceduralna obaveza

ukoliko želimo punu dostu-

pnost sredstvima kojim ZKF

raspolaže. Dodjela privilegija i

imuniteta ZKF-u i licima po-

vezanims njima od suštinskog

je značaja za efikasno ispunja-

vanje svrhe i obavljanje djelat-

nosti ove organzacije u nekoj

zemlji - kazao jeGrađević.

Kao pravni osnov za definisa-

njeSporazumaoprivilegijama

i imunitetima za ZKF, dodaje

on, korišćena je Konvencija o

privilegijama i imunitetima

Ujedinjenih nacija iz 1946. go-

dine. Pošto ZKF otvori pred-

stavništvouCrnoj Gori, uživa-

će sve privilegije i imunitete

koji su dati i drugimmeđuna-

rodnim organizacijama u na-

šoj zemlji.

Ustavniosnovzazaključivanje

ovog sporazuma, objašnjava

naš sagovornik, je u odredba-

ma člana 15 stav 1 Ustava Crne

GorekojimjepropisanodaCr-

naGora, na principima i pravi-

lima međunarodnog prava,

sarađuje i razvija prijateljske

odnose sa drugim državama,

regionalnim i međunarodnim

organizacijama,kaoiodredba-

ma člana 100 tačke 1 i 4Ustava,

kojim je propisano da Vlada

vodi unutrašnju i vanjskupoli-

tikuizaključujemeđunarodne

ugovore.

Saradnja

- ZKF će u narednom periodu

biti instrument za podršku

globalne tranzicije ka niskoe-

misionom razvoju. Crna Gora

je postala članica ZKF-a 2015.

godine imenovanjem kontakt

osobeuMinistarstvuodrživog

razvoja i turizma, čime je ste-

kla uslove da aplicira za sred-

stva za izradu takozvanog pla-

napripravnosti. Ovi planovi su

neophodni kako bi se usposta-

vila i pokrenula zvanična sa-

radnjasaZKF-om,aliiomogu-

ć i l a podr ška za j ačanj e

kapacitetainstitucijaCrneGo-

re u oblasti mitigacije (ublaža-

vanja) i prilagođavanja na kli-

matskepromjene.Potpisivanje

sporazuma je preduslov da

Crna Gora bude umogućnosti

da koristi sredstva koja će biti

dostupnazemljamačlanicama

u okviru ZKF-a, prije svega za

razvoj programa i projekata

smanjenja emisija ugljen-di-

oksida, jačanja otpornosti i

prilagođavanja na klimatske

promjene - kazao jeGrađević.

Potpisivanje sporazuma je, ka-

ko naglašava, ujedno i dokaz o

posvećenosti CrneGoreubor-

bi protivklimatskihpromjena.

-Dokraja2015.godineinicijal-

nakapitalizacijafondadosegla

je 11 milijardi američkih dola-

ra. Međutim, mandat ZKF-a

uključuje i administriranjeda-

tih obećanja razvijenih zema-

ljazafinansiranje100milijardi

američkih dolara na godiš-

njem nivou do 2020. godine -

kazao jeGrađević.

N.K.

PODGORICA

–Odsustvo

politike i nadmoć struke je-

dini je recept zauspješnost u

borbi protivorganizovanog

kriminala i korupcije, kazao

jepotpredsjednikVlade imi-

nistarpravdeZoranPažinna

otvaranjuprojekta „Podrška

EUvladavini prava II“ (EU-

ROL).

Pažinjekazaodanastavakpro-

jekta EUROL pokazuje oprav-

danost uvjerenja crnogorskih

institucija i EUda će realizaci-

jom planiranih aktivnosti biti

dodatno ojačani kapaciteti Cr-

ne Gore u borbi protiv organi-

zovanog kriminala i korupcije.

-Ohrabruje i podatakdaćeCr-

na Gora imati konkretne kori-

sti i u oblasti podrške za razvoj

infrastrukturnihkapacitetajer

bi oko 500.000 eura trebalo da

bude usmjereno za nabavku

opreme i usluga za potrebe in-

stitucija koje su ključne za ja-

čanje vladavine prava - kazao

jePažin.

On je naglasio da je sigurnost

svakog građanina na prvom

mjestu i da je zbog toga politi-

ka aktuelne vlade opredijelje-

na na stvaranje uslova koji će

omogućiti nesmetano koordi-

nisanje svih službi za sprovo-

đenjezakona.Istakaojedatre-

badabudemo svjesni daborba

protiv organizovanog krimi-

nala nigdje nije početa ni zavr-

šena prekonoći.

- Odsustvo politike i nadmoć

struke u toj borbi vidimkao je-

dini recept za uspješnost - oci-

jenio jePažin.

Ministar unutrašnjih poslova

Mevludin Nuhodžić rekao je

da obezbjeđivanje kvalitetne

ekspertize i značajna sredstva

predviđena mehanizmom

sektorske budžetske podrške

doprinose daljem unapređe-

njukadrovskih i tehničkkhka-

pacitetacrnogorskihinstituci-

ja.

Kako je dodao, projektomEU-

ROL II, vrijednimoko tri mili-

ona eura, obezbjeđuje se po-

dr ška spec i j a l i zovan im

jedinicama Uprave policije i

od nemjerljivog je značaja za

razvoj stručnihkompetencija i

intenziviranje agencijske sa-

radnje.

ŠefDelegacijeEUuCrnojGori

AivoOrav kazao je da je proje-

katEUROL jasna indikacijada

Evropska komisija želi da na-

stavi da podržavaCrnuGoruu

implementaciji reforme u

oblasti vladavine prava.

On je istakao da je evidentan

značajan napredak u poglavlji-

ma 23 i 24, ali dapraktični efek-

ti nijesu dovoljni i bilans rezul-

tata ostaje ograničen.

R.D.

PODGORICA

–Ministarstvonaukeprodužilo je rokzado-

stavljanjeprijava za godišnjenagrade zanaučnadostignuća

do 1. decembra.

Kako je saopšteno iz tog resora, godišnje nagrade dodijeliće –

najuspješnijemmladom talentu u oblasti nauke do 20 godina,

koji će dobiti 1.000 eura, najuspješnijem naučniku/naučnici,

koji će dobiti nagradu vrijednu 2.000 eura i pronalazaču-inova-

toru za najuspješniji patent ili inovativno rješenje, koji će osvo-

jiti takođe 2.000 eura.

J.B.

Uspostavljena saradnja sa Zelenimklimatskim fondom

Plan pripravnosti

za promjene klime

IgorGrađević

Plan pripravnosti je prva aktivnost u okviru uspostavljanja

saradnje sa Zelenimklimatskim fondom. Nakon izrade plana

pripravnosti i potpisivanja sporazuma, Crna Goramože dobiti

dodatna sredstva za razvoj prioritetnih projektnih prijedloga -

kazali su iz Ministarstva održivog razvoja i turizma

Podrška

zemljama

članicama

Zeleniklimatskifondjeinsti-

tucija osnovana 2012. godi-

ne pod okriljem Okvirne

konvencijeUNoklimatskim

promjenamasamandatom

obezbjeđenja podrške ze-

mljama članicama u njiho-

voj tranziciji ka dostizanju

niskokarbonskog razvoja i

prilagođavanju na negativ-

ne posljedice promjene kli-

me. Sjedište ZKF-a je u

Songdou, Južna Koreja, i

njime upravlja Odbor, dok

sam rad nadgleda Sekreta-

rijat. Izvršni direktor Fonda

je gđa Hela Čeihruhu iz Tu-

nisa.

ZKF preferira direktan pri-

stup, što znači da zemlje

preko svojih institucija koje

su u stanju da se akredituju

kod ZKF-amoguda dobiju i

implementirajunovac.

Počeo projekat „Podrška EU vladavini prava II“ (EUROL)

Protiv organizovanog

kriminala snagomstruke

VLADAVINAPRAVAPRIORITET:

PodrškaEUza još jedanznačajanprojekat

love za oktobar

ak

a

na

Zabranjen

uvoz 1.815

kilograma

pekmeza i

marmelade

Tokomoktobra, inspektori

za hranu su od ukupnog

broja pregledanih pošiljki

hrane neživotinjskog pori-

jekla izuvoza, zabranili pro-

met dvijepošiljkepekmeza

imarmeladeukupnetežine

1.815kilograma.

Kakopišeu izvještajuUpra-

vezaoktobar, ovo jeučinje-

no zbog toga što je utvrđe-

no da propisani zahtjevi za

bezbjednost hrane nijesu

ispunjeni.

- U pitanju su pekmez

od šljiva (874 kilo-

grama) i marme-

lada od šipura-

ka i jabuka

(941 kilogra-

ma) koji su

zabranjeni,

jer su imali

nedozvo-

ljenu količi-

nusumpor-

dioksida

(SO2). Pošilj-

ke su vraćene

isporučiocu ili

su uništene na

propisan način - na-

vedeno jeu izvještaju.

Tokom

oktobra, od ukupnog

broja pregledanih pošiljki

iz uvoza hrane biljnog

porijekla, zbog utvrđenih

neusaglašenosti sa propisanim

zahtjevima bezbjednosti,

zabranjen je uvoz 12 pošiljki

hrane, ukupne težine

87.489 kilograma

projektu Dri Danube

KORISNIPODACIZAMNOGEINSTITUCIJE:

Sa informativnog seminara

san je i izvještaj o uticaju suša

uprošlosti.

Kako je istakla inženjerka po-

ljoprivrede Nataša Pažin, jed-

naodprvihaktivnostiuokviru

projekta bila je pravljenje liste

potencijalnih korisnika budu-

ćeg servisa, izrada arhiveo su-

šama i posljedicama od suša u

Crnoj Gori, kao i anketiranje

potencijalnihkorisnika.

- Sada imamo arhivu od 2000.

do 2012. godine. Tu su siste-

matizovane sušne godine i

kratak opis posljedica od suše

i navedene oblasti gdje se suša

javljala - kazala jePažin.

Projekat „Rizik od suša u regi-

onuDunavae“počeoje1.janu-

ara ove godine, a završiće se

30. juna 2019. uokviruDunav-

skog transnacionalnog pro-

grama. Ukupan budžet je

1.974.750 eura. Od toga EU

učestvuje sa 85 odsto novca,

dok će ostatak finansirati in-

stitucije u zemljama u kojima

se projekat realizuje.

N.K.

Ministarstvo nauke

Rok prijavljivanja za

nagrade za naučna

dostignuća produžen