Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Utorak, 28. novembar 2017.

Društvo

PODGORICA

-Članovi

UpravnogodboraUniverzi-

tetaCrneGore izjasniće se

danas, tajnimglasanjem, o

programurazvojaUniverzi-

tetaCrneGore zamandatni

period2017–2020. godine

kandidata za izbor rektora

prof. drDanilaNikolića, sa-

opšteno je saUCG.

ProgramikandidaturuNikoli-

ćapodržaojeSenatnasjednici

upetak.

Upravni odbor, podsjećaju sa

UCG,donioje17.oktobraodlu-

ku o raspisivanju konkursa za

izbor rektora Univerziteta Cr-

neGore. Na sjednici 8. novem-

bra imenovana je izborna ko-

mi s i j a z a s p r ovo đ e n j e

postupka izbora rektora u sa-

stavu prof. dr Gordana Paović-

Jeknić, prof. mr Miran Begić,

Vladan Joković, dr Milanko

DamjanovićiVasilijeIvanović.

Današnjoj sjednici Upravnog

odbora prisustvovaće, kako

pojašnjavaju, popozivu, deka-

ni i direktori organizacionih

jednica.

Nikolić je redovni profesor

UniverzitetaCrneGore.Udva

mandata, podsjećaju, biran je

zadekanaPomorskog fakulte-

ta u Kotoru, dugogodišnji je

član Senata i član Savjeta za

visoko obrazovanje. Od 3. ok-

tobra ove godine vršilac je

funkcije rektora Univerziteta

CrneGore.Togdanasmijenje-

na je rektorka Radmila Vojvo-

dić koja se petmjeseci sukobi-

la sa Vladom oko statusa

Visoke medicinske škole. Tu-

žila je UCG, jer smatra da je

razriješenamimozakona.Ona

je prva rektorka u istoriji Uni-

verziteta koja je smijenjena.

N.Đ.

PODGORICA

– Inspektori za

hranu spriječili sudana crno-

gorsko tržišteuoktobrudospi-

jevišeod36.000kilograma li-

munaukome jepronađen

opasni pesticid - navedeno jeu

izvještajuo radu inspekcijskih

službiUprave zabezbjednost

hrane, veterinu i fitosanitarne

poslove.

Tokomoktobra,odukupnogbro-

ja pregledanih pošiljki iz uvoza,

hrane biljnog porijekla, zbog

utvrđenih neusaglašenosti sa

propisanimzahtjevimabezbjed-

nosti, zabranjen je uvoz i stavlja-

njeuslobodanpromet 12pošiljki

hrane,ukupnetežine87.489kilo-

grama i vraćeno je 14drvenihpa-

leta i te pošiljke su uništene ili

vraćene isporučiocima.

- Pesticidmalathion pronađen je

u limunu, zbog čega je vraćeno

ukupno 36.312 kilograma tog vo-

ća. Zbog prisustva štetnih orga-

nizama koji ugrožavaju kvalitet

hrane i neoznačenih paleta, u

oktobru je vraćeno 23.000 kilo-

gramakrompira, azbogpropico-

nazole (pesticida) vraćeno je

4.536 kilograma paprika - nave-

deno je u izvještaju.

Inspektori su spriječili da na cr-

nogorsko tržište dospije čak

10.687 kilograma jabuka koje

imaju nedozvoljene pesticide.

Zbog alfatoksina B1 vraćeno je i

15.015kilogramahrane za životi-

nje, kao i 6.000 kilograma kuku-

ruza.

Oni su spriječili i da u promet

dospiju četiri pošiljke hrane ži-

votinjskog porijekla, ukupne te-

žine 21.445 kilograma, jer su bile

nebezbjedne za upotrebu.

Kako je precizirano, pošiljke su

vraćene isporučiocima ili suuni-

štene na propisani način.

- Bakterija ešerihija koli prona-

đena je u 1.489 kilograma sira,

kao i u 2.122 kilograma zrelog

kajmaka. Cvjetni med imao je

određenu količinu hidroksime-

tilfurfurala koja je narušila nje-

gov kvalitet, a jogurt prekomjer-

n

u

količinuaflatoksinaM1-navede-

no je u izvještaju. Kada je u pita-

nju kontrola izvoza, fitosanitar-

na inspekcija je pregledala 533

pošiljke i izdala449fitosertifika-

ta za izvoz voća, povrća, pečurki,

šumskihplodova i drvene građe.

K.J.

PODGORICA

-Region jugo-

istočneEvrope jedan jeod

najugroženijihod sušapo

svimizvještajimauposljed-

njih20godina, odkadapri-

čamooklimatskimpromje-

nama - kazao jedirektor

Zavoda zameteorologiju i

seizmologijuLukaMitrović.

Upozorio je da su ovdje rizici

od suša sve izraženiji i svaka

prethodna godina bila je izlo-

žena toplotnim talasima i ra-

znim vidovima suša koje su

pogodile cijeli region.

Ranoupozorenje

Mitrović je juče otvorio infor-

mativni seminar o projektu

„Rizik od suša u regionu Du-

nava“ (Dri Danube) u kojem

učestvuje 10 zemalja, a vodeći

partner je Slovenija, odnosno

njihova Agencija za životnu

sredinu. Projekat uCrnojGori

realizujeZavodzameteorolo-

giju i seizmologiju.

Glavni cilj projekta je, kako je

rečeno na seminaru, da omo-

gući preciznije i efikasnije ra-

no upozorenje na sušu i da

promijeni uglavnom privre-

meni u proaktivni odgovor na

sušu.Onjezasnovannaproce-

durama upravljanja rizikom

čije su glavne komponente

monitoring i rana najava.

U toku projekta radiće se na

jačanju saradnje svih relevan-

tnih institucija kako bi se ra-

zvila kultura pripravnosti ši-

romregionaDunava.

Kako je istakla meteorološki-

njaSlavicaMicev,uCrnojGori

nepostoji upravljanje sušama,

već se samo saniraju posljedi-

ce.

- Crna Gora nema plan za

upravljanje sušom, nema alat-

ki za monitoring suše po sek-

torima (šumarstvo, poljopri-

vreda), nema organizovane

komunikacije prije i tokom

suše, osim sa Direktoratomza

vanrednesituacijeicivilnube-

zbjednost - kazala je Micev

dodajući da ih je sveovoubije-

dilo da je projekat opravdan i

da će imati značaj za našu dr-

žavu.

MeteorološkinjaMirjana Iva-

novobjasnila jeda jeglavni cilj

projektapreciznije i efikasnije

upozorenje na sušu.

Mapa

- Namjera nam je da i kroz naš

sistem aktivnije reagujemo i

na izvještavanje o početku su-

še, njenom trajanju i završet-

ku,dajačamosaradnjusasvim

važnim institucijama koje ko-

riste informacije o sušama -

kazala je Ivanov.

Ona dodaje da su izradili ma-

pu ranjivosti na sušu, a napi-

PODGORICA

–Veliki broj

pacijenata i dalje seneoda-

zivanapregledeuKlinič-

komcentru, pa je takoupro-

tekloj sedmici obavljen3.681

pregledod5.938zakazanih.

Kako je saopšteno iz ove

zdravstvene ustanove, od 589

interno zakazanih pregleda

obavljeno je 377, odnosno za

pregled se nije odazvalo skoro

36 odstopacijenata.

- U Institutu za bolesti djece

od zakazanih 1.409 pregleda,

odazvala su se 1.053 pacijenta,

dok se u Centru za radiološku

dijagnostikuodzakazanih778

pregleda odazvalo njih 485.

Kod kardiohirurga, od uku-

pno zakazana 34 pregleda

odazvalo se 17 pacijenata, dok

je u Centru za kardiologiju od

1.010 na pregled došlo 736 pa-

cijenata –piše u saopštenju.

Kako su objasnili, u Internoj

klinici od ukupno 1.558 zaka-

zanih pregleda odazvala su se

1.122 pacijenta, a u Hirurškoj

klinici od zakazanih 550

odazvalo se njih395.

UKlinici za ortopediju i trau-

matologiju od 428 zakazanih,

napregledse javilo297pacije-

nata, dok je uKlinici za urolo-

giju od 151 zakazanog pregle-

da došlo svega 89pacijenata.

Navodi sedaseuKlinici zane-

urologiju, od ukupno zakaza-

nih 395 na pregled javilo 138

pacijenata, u Klinici za ORL i

MFH od 260 zakazanih obav-

ljeno je 156pregleda.

UKlinicizadermatovenerolo-

gijuod 302 zakazana pregleda

obavljena su 238, dok je kod

oftalmologa od zakazanih 528

obavljeno437 pregleda.

Pomoćnica ministra zdravlja

dr Vesna Miranović ranije je

Pobjedi kazala da će ubuduće

na uputu stajati naznaka da će

pacijent prije zakazanog ter-

mina biti kontaktiran.

- Pacijent će tri dana uzasto-

pno (šesti, peti i četvrti prije

zakazanog pregleda) dobijati

sms poruku o potvrdi dolaska

na zakazani pregled. Ukoliko

ni nakon trećegdananepotvr-

di dolazak, on će se brisati sa

listečekanja–kazala je tadadr

Miranović, dodajući da oče-

kuju da će na ovaj način pove-

ćati broj obavljenihpregleda.

Sl.R.

PODGORICA

–Javni servis

obilježio je juče 73 godina

postojanjaRadija i 53 godine

TelevizijeCrneGore.

Tim povodom najuspješniji

radnici ovemedijske kuće do-

bili su godišnje nagrade, a u

Crnogorskom narodnom po-

zorištu i na talasima Radija

CrneGore premijerno je izve-

dena radio drama „Ništa nije

isto“urežijiMirsadaRastode-

ra i scenaristeNadeBukilić.

Godišnju nagradu za mladog

novinara dobio je Filip Rako-

njac koji je zaposlen na Porta-

lu. Nagrada za životno djelo

pripala je glavnom snimatelju

- kamermanuMiodragu Stru-

garu, dok je godišnja novinar-

ska nagrada Radija Crne Gore

pripala urednici Redakcije

obrazovnog i dječjeg progra-

ma SlavenkiMakočević.

Novinarka dopisnica TVCG

Nevenka Macan dobitnica je

godišnje nagrade, dok je go-

dišnju nagradu za produkcij-

ska zanimanja dobila samo-

stalna organizatorka TVCG

VeselinkaNikolić.

Godišnjanagradazatehničko-

tehnološka zanimanja pripala

je Sonji Ivanović, dok je speci-

jalno priznanje za doprinos

kvalitetuprogramaRTCGpri-

pala spikeru Vladimiru Savi-

ćeviću.

- Javni servis napokon je po-

čeo realizaciju procesa digita-

lizacije – saopštila je juče ge-

ne r a l na d i r ek t o r i c a t e

medijske kuće Andrijana Ka-

dija, koja jedodaladavjerujeu

ljudske i profesionalne kvali-

tete zaposlenih i navela da

očekuje iboljeposlovnerezul-

tate.

Rekla jedasetender, koji jebio

raspisan za mala i velika re-

portažnakola i linkapove, pri-

vodi kraju.

Kadija je istakla i da je godina

na izmaku bila burna, sa puno

problema i izazova, ali da je

najvažnije to da je RTCG iz

svega izlazila jača.

K.J.

PODGORICA

-CrnaGora

prepoznala jepotrebuza ja-

čanjemkvalitativnog i kvan-

titativnogučešća ženau jav-

nomživotu, sferi njihovog

ekonomskogosnaživanja, te

borbi protivnasiljanadže-

nama i nasiljauporodici - sa-

opštio jeministar za ljudska

imanjinskapravaMehmed

Zenka.

On je na ministarskoj konfe-

renciji o jačanju uloge žena u

evro-mediteranskomdruštvu,

koja je svečanootvorenaprek-

sinoć u Kairu, saopštio da je

jasna neophodnost transfor-

macije društvenihnormi i sta-

vova kako bi se osigurala rod-

na ravnopravnost. Države

članice Unije za Mediteran u

tom kontekstu, prema njego-

vim riječima, imaju primarnu

odgovornost za podizanje svi-

jesti svojih građana na planu

uklanjanja rodnih stereotipa i

socio-kulturnih barijera za

ostvarivanjerodneravnoprav-

nosti.

Zenkaje,takođe,kazaodaVla-

da i resorne institucije kroz

različite zakonodavne i insti-

tucionalne mehanizme za

rodnu ravnopravnost ulažu

značajne napore za eliminaci-

ju diskriminacije žena i da u

tom pravcu država Crna Gora

preduzima opšte i posebne

mjere.

- On je naveo da je crnogorski

Zakon o rodnoj ravnopravno-

sti iz 2015. upotpunosti uskla-

đen sa međunarodnim stan-

dardima, te da je ostvarivanje

ženskih prava sadržano i u

odredbama ostalih zakonskih

propisa - piše u saopštenju.

Na četvrtoj ministarskoj kon-

ferenciji konstatovano je da, i

pored pozitivnih pomaka u

vezi sa učešćem žena u druš-

tvenom, ekonomskom i poli-

tičkom odlučivanju, prepreke

u punom ostvarivanju njiho-

vihprava i dalje postoje.

N.Đ.

Upravni odbor UCG bira rektora

Nikolić jedini kandidat

Iz Kliničkog centra opet upozorili na problem

Na pregled se prošle

sedmice nije odazvalo

čak 2.257 pacijenata

RTCG juče proslavila rođendan

Počeo proces digitalizacije

Izvještaj Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne po

Spriječenuvoz

36.000kilogra

zatrovanog lim

Zavod zameteorologiju i seizmologiju organizovao informativni seminar

Preciznije i efikasnije

upozorenje na sušu

KakojenaglasilaSlavicaMicev,

uokviruprojekta„DriDanube“

biće uspostavljen korisnički

servis (veb stranica) koopera-

tivnog i interaktivnog tipa koji

će objediniti sve raspoložive

podatkeuključujućiiprodukte

daljinske detekcije (detekcije

putem satelita). Od 2018. do

marta 2019. u Crnoj Gori biće

testiran korisnički servis. U

drugoj polovini 2018. planiran

je treningzakorisnikeservisa.

- Prije toga biće uspostavljena

mreža reporterakoji ćeslati in-

formacijeouslovimasaterena.

Tipodacićesekoristitikaoula-

zni za model izračunavanja

određenih parametara/indek-

sa koji će biti prikazani na karti

u okviru korisničkog servisa -

kazala jeMicev.

Uspostavljanjemreže

reportera i korisnički servis

Ministar za ljudska i manjinska prava na konferenciji u Kairu

Zenka: Ukloniti rodne stereotipe