Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Društvo

Utorak, 28. novembar 2017.

PODGORICE

Direktor

UpravepolicijeSlavkoSto-

janović sastao se juče sa za-

mjenikomdirektora italijan-

skepolicije i generalnim

direktoromzakriminalistič-

kupolicijuprefektomNiko-

lomD’Anđelom, a saradnja

jeocijenjenakvalitetnomi

profesionalnom.

Rečeno je i da jeuspostavljena

intenzivna i neposredna sa-

radnja sa oficirima za vezu

Ambasade Italije uPodgorici.

Kako se navodi u saopštenju,

Stojanović je posebno istakao

saradnju nacionalnih biroa

InterpolaPodgorica iRimko-

ja je rezultiralapronalaskomi

hapšenjem osoba koje su po-

traživane na međunarodnom

nivou, kao i razmjenom rele-

vantnihpodataka od važnosti

za međunarodne operacije

koje su sprovođene.

- Organizovani kriminal ne

poznaje granice, konstatacija

je sa sastanka, a italijanska po-

licija ima veliko iskustvo u

borbi protiv organizovanih

kriminalnihgrupa – ističe se u

saopštenju.

Ključ uspješne borbe italijan-

skepolicijeprotivorganizova-

nog kriminala, kako je kazao

D’Anđelo, upravo je razmjena

iskustava sa kolegama i poru-

čio da će naša policija imati

podrškuzaunapređenjekapa-

citeta uovoj oblasti.

- Saradnja crnogorske i itali-

janske policije je do sada bila

uspješna i u borbi protiv tran-

snacionalnog i prekogranič-

nog kriminala, a posebno u ot-

k r i van j u i sprečavan j u

krijumčarenja droga. Osim

toga, italijanska policija je

pružala podršku crnogorskoj

policiji i značajnim donacija-

ma koje u radu koristi granič-

na policija – navedeno je u sa-

opštenju.

Podrška italijanske policije,

kako piše, biće nastavljena i u

okviru projekta „Eurol 2“ koji

finansiraEvropska unija.

R.D.

Slave 142. rođendan

PODGORICA

Crveni krst

proslaviće 29. novembra 142.

godinupostojanja i djelova-

njaunašoj državi i timpovo-

domorganizuju sedmodnev-

numanifestacijuDani

Crvenogkrsta, koja će trajati

do6. decembra.

Kako je saopšteno iz ove orga-

nizacije, glavni nosioci aktiv-

nosti biće opštinske organiza-

cije, čiji će volonteri upoznati

sugrađane o osnovama prve

pomoći, načinima pružanja

podrške starijim osobama i

ostalimranjivimgrupama, kao

iznačajudobrovoljnogdavanja

krvi i djelovanjuunesrećama.

U srednjim školama će Dan

borbe protiv side, odnosno 1.

decembar,bitiobilježenpreda-

vanjima, dok će u Delta sitiju

istog dana u popodnevnim ča-

sovimabitidijeljeninformativ-

nimaterijal.

- Volonteri i zaposleni će, za-

jedno sa tražiocima azila i pri-

padnicima romske populacije,

koji su uključeni u programe

podrške Crvenog krsta, 2. de-

cembra organizovati turnir u

malomfudbalu–navedenojeu

saopštenju.

Akcija dobrovoljnog davanja

krvibićerealizovana4. decem-

bra, a u njoj će učestvovati vo-

lonteri i zaposleni u Crvenom

krstu, kao i svi zainteresovani

građani.

Prikupljena pomoć za socijal-

no ugružene, dio akcije „Soli-

darnost na djelu“ koja je reali-

zovana u ovom mjesecu, biće

dodijeljena uDanimaCrvenog

krsta.

- Procjenjuje se da će distribu-

cijomprehrambenih i higijen-

skih artikala biti obuhvaćeno

oko 2.000 porodica – precizi-

rano je u saopštenju.

IzCrvenogkrstapodsjećajuda

je u našoj zemlji materijalnim

obezbjeđenjembilaobuhvaće-

na8.961porodicai26.873člana

porodica (podaci Monstata za

2016. godinu), dok 8,6 odsto

stanovnika živi ispod linije si-

romaštva (podaci Monstata za

2013. godinu).

- Na spiskovima opštinskih or-

ganizacija Crvenog krsta nala-

zi seoko2.500porodicakojese

u kontinuitetu javljaju za po-

moć, a neke odnjihnijesuobu-

hvaćene drugim vidompodrš-

ke –navode oni.

Volonteri će seudanimamani-

festacije družiti i sa najmlađi-

ma i posjećivati vrtiće, što će

biti, kako je navedeno, prilika

da se „djeca upoznaju o znača-

ju humanosti još od malih no-

gu“.

- Manifestacija se završava 5.

decembra, na Međunarodni

dan volontera i tog dana će biti

uručene zahvalnice pojedinci-

maiposlovnimsubjektimakoji

su na razne načine pružili po-

drškuostvarivanjuhumanitar-

nemisijeCrvenog krsta upret-

hodnom periodu – kazali su iz

te organizacije.

J.B.

Na putu ka EU jedan od uslova je standardizovani kvalitet

Viza za sva tržišta

PODGORICA

Standardi-

zovani kvalitet kaouslovza

izvozproizvoda i uslugana

tržištaEvropskeunije jedno

jeodpravilakoja ćenaša ze-

mljamorati da ispuni upri-

stupnomprocesu.

Evropska unija kvalitet kroz

primjenu standarda smatra

mjerom zaštite - zdravlja, ži-

votne sredine i tržišta. Proi-

zvodnipokomosnovunesmi-

je da narušava uspostavljeni

mehanizamzaštite.

Službenik Instituta za stan-

dardizaciju mr Neško Šćekić

napisao je knjigu „Standardi-

zacija i standardi sa osvrtom

na infrastrukturu kvaliteta“

pokušavajući da kroz nju, ka-

ko kaže u razgovoru za Pobje-

du, daodgovorenastalnapita-

nja koja su okupirala pažnju

različitih zainteresovanih

stranaidruštvenihdjelatnosti.

Standardi su svuda oko nas,

objašnjavaon-unašoj kući, na

našem poslu, kada se razono-

dimo...

Kvalitet

- Proizvodi i usluge koji su na-

pravljeni u skladu sa zahtjevi-

ma standarda imaju vizu za

različita tržišta. Znači, ostva-

reni kvalitet u finalnom proi-

zvodu, kao faktorkonkurenci-

je na tržištu je funkcija

standardizovanog kvaliteta i

Proizvodi i usluge koji su napravljeni u skladu sa zahtjevima standarda imaju

vizu za različita tržišta. Znači, ostvareni kvalitet u nalnomproizvodu, kao

faktor konkurencije na tržištu je funkcija standardizovanog kvaliteta koji se

prevashodno temelji na zahtjevima kupaca - kazao je Neško Šćekić

kvaliteta razvoja koji se, pre-

vashodno, temelji na zahtjevi-

ma kupaca. Nedvosmisleno se

mora reći da bez primjene

standarda kaopriznatih rješe-

nja nema i nemože biti ni kva-

liteta, ili preciznije, ne može

bitimjerljivogkvaliteta.Kvali-

tet proizvoda i usluga se ne

mogu tretirati odvojeno od

standarda - objašnjava Šćekić.

Brojni su, kaže on, primjeri

standardizacije u istoriji čo-

vječanstva: jezik, pisanje,

mnogi oblici alata i priključa-

ka, kao i ceremonije i drugi

društveni rituali.

Šćekićevaknjigadajesmjerni-

ce kompanijama kako da po-

stignu značajnu konkurent-

sku prednost. Kompanijama

se nude preporuke kako da

koriste priznata rješenja u ra-

zvoju novih proizvoda i uslu-

ga, samim tim im se smanjuju

troškovi za istraživanja i ra-

zvoj, zatim kako da povećaju

ekonomičnost konstruisanja,

ada se vodi računa okvalitetu,

zaštiti životne sredine, zaštiti

zdravlja i bezbjednosti na ra-

du...

Rješenja

- U knjizi je objašnjeno i kako

kompanije mogu izaći s proi-

zvodima i uslugama na svjet-

ska tržišta kroz ispunjavanje

zahtjeva postavljenih u stan-

dardimakoji suvažni i važena

tom tržištu. Nudi projektanti-

ma iz različitihoblasti kakoda

primijene najsavremenija pri-

znata rješenja, a koja su u ko-

relaciji sa evropskim i među-

narodnimpravilima. Može da

bude od koristi za obuku i os-

posobljavanje u svim fazama

visokoškolskog obrazovanja.

Može se slobodno reći da ova

knjiga nudi rešenja koja utiču

na regulaciju tržišta jedne ze-

mlje i regiona - ističe Šćekić.

Knjiga jeobrađenaudevetpo-

glavlja koja daju priliku da se

upoznate o standardizaciji i

standardima na međunarod-

nom, regionalnom i nacional-

nomnivou.

-Ukazujenanajčešćekorišće-

ne standarde koji pomažu po-

slovnim sistemima kako da se

lakše uključe na svjetska trži-

šta, kakosepomoćustandarda

može unaprijediti kvalitet

proizvoda, procesa i usluga,

dakle daje uputstva kako da se

dođe do cilja kada je u pitanju

kvalitetibezbjednostproizvo-

da, da bi ti proizvodi i/ili uslu-

ge bile konkurentnije na trži-

štu. Ukazuje na značajne

institucije koje su neophodne

u tom lancu, jednom poslov-

nomsistemu, koji sebavi proi-

zvodnjom i/ili uslugom da bi

postigao evropski nivo - kaže

Šćekić.

N.K.

Postali dio EMBOmreže

PODGORICA

Crna Gora je postala

punopravni član prestižne Evropske

organizacije za molekularnu biologiju

(EMBO) sa centromu Njemačkoj, odluče-

no je nakon zvaničnog glasanja juče na

Savjetu EMBC u Hamburgu.

Na sastanku Savjeta EMBC i EMBL aplika-

ciju Crne Gore za punopravno članstvo

su predstavili u ime Ministarstva nauke

ministarka dr Sanja Damjanović i doc. dr

Danilo Mrdak sa Prirodnomatematičkog

fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Tokomprezentacije, kako je saopšteno,

Damjanović i Mrdak osvrnuli su se na

sistem edukacija i obuka za naučnike

u Crnoj Gori, kao i planove za budući

razvoj naučnih politika iz oblasti moleku-

larne biologije i molekularne medicine.

Na Savjetu su predstavljeni primjeri

projekata koji se sprovode na univerzi-

tetima u Crnoj Gori, kao i projekti koji su

u fazi planiranja. Delegati su odgovarali

na pitanja o investiranju u nauku i istraži-

vanje, te broju naučnika koji mogu raditi

u ovimprestižnimnaučnimorganizaci-

jama.

Mrdak je tokomprezentacije istakao

da članstvo u EMBO pruža priliku da se

istraživači iz Crne Gore povežu sa najbo-

ljim evropskim laboratorijama i timovi-

ma koji u njima rade, te zajedno konkuri-

šu za evropske projekte iz ovih oblasti.

- Najveću korist imaće studenti doktor-

skih studija koji će moći da pohađaju

EMBL i EMBO programe obuka – navede-

no je u saopštenju.

R.D.

Vlada rješava pitanje prebukiranosti predškolskih ustanova

Vrtić u Siti kvartu

gradiće u saradnji sa

privatnimsektorom

PODGORICA

VrtićuSiti

kvartu, koji jeplaniranza

narednugodinu, vjerovat-

noćebiti izgrađenkroz jav-

no-privatnopartnerstvo, a

modeli saradnje saprivat-

nimsektoromse razrađuju,

saopštio jeministar pro-

svjeteDamir Šehović.

On se, gostujući na Televiziji

Crne Gore, između ostalog,

osvrnuo i na prebukiranost

vrtića kao jedan od problema

sa kojima se susrijeće njegov

resor. Istakao je da će Vlada

projekte gradnje vrtića reali-

zovati i u javno-privatnim

partnerstvima.

-Vrlo jemogućedaćekroz taj

model biti izgrađenvrtićuSi-

ti kvartu, koji je planiran za

narednugodinu–rekaojeon.

Namjera Vlade, kako je poja-

snio, jeste da poveća obuhvat

predškolskim vaspitanjem,

jer je rana edukacija od izu-

zetne važnosti. Ne žele, kaže,

da dozvole da ijedno dijete

ostane neupisano.

- Sadašnja stopa obuhvata je

na nivou od 53 odsto, a cilj

nam je da dođemo na nivo

iznad 90 odsto. Da bismo po-

većavali procenat obuhvata

moramo ozbiljno širiti kapa-

citete –kazao je on.

Vlada je stoga, pojasnio je,

uzela kredit od Ban-

ke za razvoj - Sa-

vjeta Evrope za

gradnju sedam

Uprava policije

Podrška Italije

Iz budžeta za narednu godi-

nu planiran je vrtić u Rožaja-

ma.

- Samo po osnovu gradnje vr-

tića iz CEB kredita i budžet-

skih sredstava očekujemo

oko 1.600 novih mjesta za

mališane – rekao je Šehović.

Komentarišući status pro-

svjetnih radnika, ministar je

istakao da je upravo fond za

kvalitet i talente jedan od na-

čina za nagrađivanje najbo-

ljih.

Pojasnio je da fond neće

funkcionisati na osnovu bilo

čijih diskrecionih prava, već

na osnovu podzakonskog ak-

ta, i „sa velikim zadovolj-

stvom će ponuditi Sindikatu

dabudepartner u tomproce-

su“.

Govoreći o sredstvima ovog

fonda, čija je namjena dava-

nje podsticaja najboljim na-

stavnicima i učenicima, te

obnova seoskih škola, Šeho-

vić je rekao da je za fond u

okviru budžeta za narednu

godinu opredijeljeno pola

miliona eura, dok se oče-

kuje još okomilion eu-

ra preraspodjelom

sredstava unutar

resora.

N.Đ.

Damir Šehović

NeškoŠćekić

vrtića, od kojih je jedan već

otvoren, dok će onaj na Sta-

rom aerodromu biti završen

do kraja marta 2018. godine.

StojanovićsaD’Anđelom

Dani Crvenog krsta počinju 29. novembra