Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Utorak, 28. novembar 2017.

Ekonomija

PODGORICA

- Premijer

DuškoMarković saopštio je

daVlada radi na aranžmanu

zanastavakgradnjedrugedi-

onice autoputa, pomodelu

privatno-javnogpartnerstva.

Premanjegovimriječima, taj

model nebi uključivaouče-

šćedržaveunjegovomfinan-

siranju, posebnoputemizda-

vanja garancija. On je jučeu

Budimpešti, na šestomsami-

tuKine i 16državaCentralne

i IstočneEvrope (CEE), ka-

zaoda jeBerlinski proces

otvorioevropske fondove za

finansiranje infrastruktur-

nihprojekatau timzemlja-

ma, adamehanizamsaradnje

sKinomdopunjava tenapo-

re, uz slične ciljeve.

- Vjerujem da ćemo uspjeti da

zajedno sa kineskim ili nekim

drugim partnerima definiše-

momodel koji bi podrazumije-

vao nastavak radova na sljede-

ćojdioniciautoputa,kadabude

završena prioritetna - rekao je

Marković, odgovarajući na pi-

tanjedalibiuslovizaizgradnju

druge dionice mogli biti slični

sadašnjim.

Kina će, kako je saopšteno na

samitu, obezbijediti još tri mi-

lijarde dolara za zemljeCEE.

Marković je rekao da je sarad-

nja u okviru mehanizma 16

plus jedan dala ozbiljne rezul-

tate za sve članice.

-Tonijesamosaradnja između

zemalja CEE i Kine, nego i ze-

maljameđusobno.CrnaGorau

okviru tog mehanizma ima

značajne benefite, anajznačaj-

niji je gradnja autoputa. Reali-

zacija tog istorijskog projekta

je u prvoj polovini godine do-

prinijela rastu ekonomije od

4,2 odsto - saopštio je Marko-

vić i dodaoda jedogovorenoda

se ta saradnja nastavi.

- Ostaje da definišemo nove

modele, očemućemo razgova-

rati sa predstavnicima kineske

vlade i kompanije CRBC. Naša

opcija je privatno-javno par-

tnerstvo -poručio jeMarković.

Gradnja prioritetne dionice

Smokovac - Mateševo trebalo

bi da bude završena u maju

2019. godine.

Markovićjenaplenarnojsjedni-

ci sastanka predsjednika država

ili vlada Kine i 16 zemalja CEE

saopštioda seuokviruovogme-

hanizmamogu finansirati

turizam,energetika,poljoprive-

da i infrastruktura. Naveo je da

su zemlje Zapadnog Balkana

definisale infrastrukturu kao

ključni prioritet razvoja, jer bez

modernizovane saobraćajne,

energetskeitelekomunikacione

mreže nema napretka. Marko-

vić je, kako je saopšteno iz Vla-

de, poručio da činjenica da se

predsjednici država ili vlada sa-

staju u tommehanizmu već še-

sti put od 2012. godine, jasno

govori da su sve države prepo-

znaleznačajstrateškogpartner-

stvasajednomodvodećihsvjet-

skih ekonomija. Naglasio je da

Crna Gora intenzivno radi i na

pripremi projekata željezničke

infrastrukture i izgradnje novih

energetskihkapaciteta.

-CrnaGorasaLukomBarmo-

že uspješnodoprinijeti valori-

zaciji pomorskog koridora na

Mediteranuiboljojpovezano-

sti čitavog regiona - poručio je

Marković, koji smatra da bi

modernizacijaprugeBar–Be-

ograd i njeno povezivanje sa

brzom prugomBudimpešta –

Beogradčinilologičnucjelinu.

S.P.

PODGORICA

- Uku-

pna spoljnotrgovinska

robna razmjena Crne

Gore u prvih deset

mjeseci, prema preli-

minarnimpodacima

Monstata, iznosila je

2,19milijardi eura, što je

10,3 odsto više u odno-

su na isti period prošle

godine.

Izvoz je bio vrijedan

305,7 miliona, što je

porast od 17 odsto, dok

je uvoz porastao više

od 9,3 odsto na 1,88

milijardi. Pokrivenost

uvoza izvozom iznosila

je 16,2 odsto i veća je

15,2 procenta.

U strukturi izvoza

najviše je zastupljen

aluminijum, 59,5 mil-

iona eura, i gvožđe

i čelik, 14,7 miliona.

Uvoz mašina i trans-

portnih uređaja vri-

jedan je 420miliona

eura, od čega je uvoz

automobila vrije-

dan 129,9miliona, a

električnihmašina,

aparata i uređaja 75,7

miliona eura.

Najveći spoljnotrgov-

inski partneri u izvozu

bili su Srbija sa 50,8

miliona eura, BiH 38

miliona i Hong Kong

26,8miliona, a u uvozu

Srbija sa 417,7 miliona

eura, Kina 171,9miliona

i Njemačka 157,6mil-

iona eura.

S. P.

PODGORICA

–Centralna

banka jeupreporukama za

ekonomskupolitikuuna-

rednoj godini predložila

Vladi da razmotri smanje-

nje stopeporezanadobit,

kriznogporeza, doprinosa,

te racionalizacijuzaposle-

nihu javnomsektoru...

U preporukama, objavljenim

jučenasajtuCBCG,kažeseda

podržavaju fiskalnu konsoli-

daciju usmjerenu ka uravno-

teženoj tekućoj potrošnji, ši-

renjuporeskeiosnovicerasta,

jačanju fiskalne održivosti i

stabilnosti, uspostavljanju

opadajućeg javnog duga od

2019, smanjenju sive ekono-

mije, uvođenju podsticaja za

povećanje izvoza, snaženje

inspekcija radi suzbijanja ra-

da na crno...

-Uraditianalizuporeskepoli-

tike u dijelu visine stopa do-

prinosa i razmotriti moguć-

nost njihovog smanjenja,

kako bi se smanjilo optereće-

njenabrutozarade i povećala

konkurentnost privrede, uz

istovremenuanalizusiveeko-

nomije i iznosa minimalne

zarade. Razmotriti moguć-

nost podsticaja u domenu

smanjenestopeporezanado-

bit i/ili kriznog poreza. Ovom

mjerombi sestimulisalonovo

zapošljavanje i suzila siva

ekonomija, uz pozitivan efe-

kat na realni sektor - navodeu

preporukama izCBCG.

Iz CBCG u narednoj godini

očekuju rast ekonomije od tri

odsto, inflaciju od dva do tri

procenta, povećanje zaposle-

nosti i smanjenje nezaposle-

nosti…Predlažui racionaliza-

ciju zaposlenih u javnoj

upravi, naročito u opštinama,

povećanjebudžetskediscipli-

ne i pripremu detaljne strate-

gije upravljanja dugom za

srednjoročni period.

-Zaradezaposlenihformirati

po principu fiskalne održivo-

sti. Ukoliko budžet ostvaruje

deficit tekuće potrošnje (bez

pozajmica) preko određene

granice, predlaže se smanje-

nje fonda za zarade. Jedino

suficit u tekućoj potrošnji

omogućavadasezaradezadr-

žena istomnivoui/ilipoveća-

judonivoaravnoteže-prepo-

ručuju izCBCG:

Preporučuju smanjenje troš-

kova komunikacionih usluga

krozograničenjetroškovaIT-

a, telefonskih, konsultant-

skih, advokatskih usluga, ras-

hoda za materijal, gorivo,

električnu energiju... Predla-

žu intenziviranje sprovođe-

nja Zakona o reprogramu po-

reskog potraživanja.

- Treba unaprijediti kontrolu

koncesija i formirati transpa-

rentan registar i cjenovnik, te

formirati fiskalni savjet u či-

jem radu bi učestvovali pred-

stavnici Ministarstva finansi-

ja, CBCG, DRI i nezavisni

eksperti - navodi se u prepo-

rukama.CBCGpredlažemje-

re za ograničavanje prijevre-

menog penz i oni sanj a i

unapređenje standarda pen-

zionera...

Predlaže se i subvencionisa-

nje agro, pčelarske, drvopre-

rađivačke i druge kooperati-

ve, podsticanje izgradnje

kapaciteta za preradu poljo-

privrednih proizvoda, pove-

zivanje sa domaćim trgovin-

skim lancima i hotelima,

garantovaniotkupsvihviško-

va voća, povrća, podsticanje

investicija u stočarstvo...

M.P.M.

Premijer DuškoMarković sa samita 16+1 u Budimpešti poručio

Drugudionicuautoputa

država neće nansirati

Ostaje da de nišemo novemodele, o čemu ćemo razgovarati

sa predstavnicima kineske vlade i kompanije CRBC. Naša

opcija je privatno-javno partnerstvo, poručioMarković

Centralna banka objavila preporuke Vladi za ekonomsku politiku u 2018.

Razmotriti smanjenje kriznog

poreza i doprinosa

Glavnemjere

bi trebalo da budu

racionalizacija zaposlenih

u javnoj upravi, povećanje

budžetske discipline,

priprema detaljne strategije

upravljanja dugom, a zarade

bi trebalo formirati po

principu skalne

održivosti

Uraditi

strategiju

održivosti MA

Iz CBCG predlažu da se uradi

adekvatna studija održivosti

Montenegroerlajnza,kojatre-

badasadržisvedirektneiindi-

rektnekoristikompanije,kaoi

materijalni i nematerijalni uti-

caj na turizam i privredu, broj

zaposlenih, unapređenje po-

stojećih ugovora, kreiranje

pro itabilnihaviolinija,servisi-

ranjepostojećegduga.

- Na osnovu te strategije bi se

utvrdio potencijalni plan re-

strukturiranjapreduzeća - na-

vodi seupreporukamaCBCG

i dodaje da treba nastaviti sa

ugovaranjem aranžmana sa

stranim avio kompanijama,

posebnosaniskotarifnim.

CBCG u oblasti energetike ek-

splicitno ne pominje drugi

blokTE.

- Polazeći od nedovoljno iskori-

šćenihresursauovoj oblasti (hi-

dro, termo, alternativni izvori),

podržati izgradnju novih ener-

getskih kapaciteta u saradnji sa

renomiranim strateškim par-

tnerima. Treba povećati iskori-

šćenostsvihenergetskihpoten-

cijala koji ispunjavaju principe

održivograzvojainemajunega-

tivnihuticajanaživotnusredinu

–navodeupreporukama.

Preporučuju donošenje zako-

na o naftnom fondu i rede ini-

sanje doprinosa, kako bi se

budžetpostepenoibezznačaj-

nih disbalansa prilagođavao

novim prihodima. Treba, pre-

poručuju,nastavitisameđuna-

rodnom saradnjom u vezi da

gradnjom Jadransko-jonskog

gasovoda. Unaprijediti distri-

butivnumrežu...

Ne pominju drugi blok

Podaci Monstata za

prvih deset mjeseci

Trgovinska

razmjena

2,2milijarde