Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ekonomija

Utorak, 28. novembar 2017.

Što je potrebno za legalizaciju objekata većih od 200 kvadrata

Divlja gradnja pod

lupomgrađevinaca,

geodeta i arhitekata

Potrebna jedinstvena

dokumentacija

Što se tiče zgrade do 500 kvadrata i veće od 500 kvadrata,

kao i za poslovni prostor do 100 kvadrata, ukoliko se sastoji

od više posebnih djelova, potrebno je da tehnička dokumen-

tacija bude jedinstvena.

- Za bespravni objekat koji se sastoji od više posebnih djelo-

va, neto površine do 500 kvadrata, na kojima je ustanovljeno

pravo svojine različitih vlasnika, tehnička dokumentacija

treba da bude jedinstvena: projekat izvedenog stanja sa

izvještajemo pozitivnoj reviziji, izjava revidenta da je objekat

izgrađen u skladu sa projektom izvedenog stanja i obave-

znom analizom koju radi privredno društavo za objekte do

500 kvadrata - objašnjavaju iz MORT-a.

PODGORICA

PremaZa-

konuoplaniranju i izgrad-

nji, prvi korak legalizacije je

podnošenje zahtjevanad-

ležnimopštinskimsekreta-

rijatima. Zahtjev sepodnosi

naobrascukoji se skine sa

sajtaMinistarstvaodrživog

razvoja i turizma.

Kako objašnjavaju iz resor-

nog ministarstva, potreban je

elaborat premjera izvedenog

stanjaizgrađenogobjekta,ko-

ji je uradila licencirana geo-

detska organizacije, a ovjera-

va je katastar, kao i dokaz o

zabilježbi postojanja objekta

u katastarskoj evidenciji, od-

nosno izvod iz katastra ili

drugeodgovarajućeevidenci-

je nepokretnosti.

Evidencija

-Ovaj korakpodrazumijevada

se upišu u katastar bespravni

objekti koji nijesu upisani. Da

bi se objekat legalizovao mora

biti izgrađen u skladu sa važe-

ćimplanskimdokumentom,ili

u skladu sa planom generalne

regulacije, koji će biti donijet

do sredine oktobra 2020, od-

nosno planskimdokumentom

usvojenim u međuvremenu -

kazali su izMORT-a.

Nakon podnošenja zahtjeva

za legalizaciju, nadležni se-

kretarijat je dužan da u roku

od15danauputipozivpodno-

siocuzahtjevadaurokuod tri

mjeseca dostavi dokaze o vla-

sništvu nad placem i plaće-

nim komunalijama, projekat,

izvještaj o reviziji projekta i

izjavu revidenta da je objekat

siguran za upotrebu.

-Kada jeobjekat većenetopo-

vršine od 200 kvadrata, vla-

snikdostavljaprojekatizvede-

nog stanja i dokaze kojim se

utvrđuje stabilnost i sigurnost

objekta, koju izrađuju licenci-

ranaprivrednadruštva - kaza-

li su izMORT-a i dodali da svi

objekti, bez obzira na kvadra-

turu, moraju imati riješene

imovinsko-pravne odnose na

zemljištu, plaćenu komunal-

nu naknadu i posebnu nakna-

du za Regionalni vodovod za

primorske opštine.

Dokumentacija

- Za objekte od 200 do 500 i

više kvadrata je neophodno

dostaviti projekat izvedenog

stanja bespravnog objekta,

koji je izradilo privredno

društvo licencirano za pro-

jektovanje i izgradnju, izvje-

štaj drugog privrednog druš-

tva zaduženog za reviziju

projekta i izjavu revidenta da

je objekat izgrađen u skladu

sa revidovanim projektom

izvedenog stanja, analizu pri-

vrednogdruštvakoje je ispiti-

valo statičku i seizmičku i

izjavu revidenta da je objekat

stabilan i siguran za upotrebu

- preciziraju izMORT-a.

Provjera statičke i seizmičke

sigurnosti objekta razlikuje

se, kako su istakli, za objekte

neto površine do 500 i iznad

500kvadrata.

- Za objekte od 200 do 500

kvadrata traži se analiza čija

je sadržina utvrđena propi-

som ministarstva, a za veće

provjera stabilnosti objekta

radi se u skladu sa pravilima

struke i podrazumijeva razli-

čite metode provjere kao što

su kernovanje i slično - kazali

su izMORT-a, dodajući da se

za svaki od posebnih djelova

objekta donosi pojedinačno

rješenje o legalizaciji, sa i vla-

sničkom i tehničkom specifi-

kacijom posebnih djelova

objekta.

N.KOVAČEVIĆ

Likovni konkurs NLB-a u okviru Nedjelje štednje

Nagrađeno devet osnovaca

PODGORICA

Na likovnom

konkursuNLB-a, koji je tra-

jaood20. oktobrado6. no-

vembra, uokviruNedjelje

štednje, učestvovalo je 211

mališanaodpet do 15godina

iz 11 gradova: Bar, BijeloPo-

lje, Berane, Nikšić, Cetinje,

Mojkovac, Pljevlja, Tivat,

Budva,HercegNovi i Podgo-

rica. Novčanenagrade je

osvojilodevetorodjece, sa-

opšteno je izbanke.

Stigla su 224 rada, od kojih je,

zahvaljujući lajkovima 30ušlo

uužiizbor,apodijeljenisuutri

grupe, zavisno od uzrasta. Za

svakugrupusuizabranatrina-

jbolja rada, koja su nagrađena

sa 200, 100 i 50 eura. Nagrade

su osvojili Elena Kadija, OŠ

„Lovćenskipartizanskiodred“

Cetinje, Marija Vlahović, OŠ

„Radojica Perović“ Podgorica,

Anastasija Tomanović, OŠ

„Ratko Žarić“ Nikšić, Olgica

Mrkić, OŠ „Luka Simonović“

Nikšić, Pavle Lalić, OŠ „Bran-

ko Božović“ Podgorica, Ana

Sokić, OŠ „Ristan Pavlović“

Pljevlja, Milica Knežević, OŠ

„Luka Simonović“ Nikšić, Mia

Karović,OŠ„LukaSimonović“

u Nikšiću i Anastasija Anja

Smolović iz OŠ „Blažo Jokov

Orlandić“ uBaru.

Elena Kadija (osam godina,

„Lovćenskipartizanskiodred“)

kazalajedavolidaštedi,kakobi

mogla da pomogne.

- Tako i svojunagradudajemu

humanitarnesvrhečetvorogo-

dišnjoj djevojčici za odlazak

na operaciju– rekla jeKadija.

Pavle Lalić (devet godina,

„BrankoBožović“uPodgorici)

istakao jedavoli da štedi i dabi

i naredne godine želio da se

održi ovo takmičenje, kao i da

se doda još neki zadatak.

R.E.

PODGORICA

Cijene goriva će u naredne dvije sedmice ostati

nepromijenjene, saopšteno je iz Ministarstva ekonomije. Litar

eurosupera 95 i 98 ostaće na 1,28, eurodizela iznosiće 1,16 eura, a

lož ulja za veleprodaju 1,13 eura.

Posljednje promjene cijena goriva su bile 14. novembra, kada

su eurosuper 95, eurodizel i lož ulje za veleprodaju poskupili

pet centi. Maksimalne maloprodajne cijene goriva u Crnoj Gori

usklađuju se svakog drugog ponedjeljka, u zavisnosti od promje-

ne cijena naftnih derivata na međunarodnom tržištu i valutnog

odnosa eura i američkog dolara.

S. P.

Tržište na nih derivata

Ekonomski analitičar dr

Vasilije Kostić kaže da se

na osnovu ekonomskih

pokazatelja može reći da

je godina rada Markovi-

ćeve vlade bila uspješna.

On, međutim, dodaje

da se to ne može reći za

zapošljavanje i poboljša-

nje standarda.

- Ovakav zaključak se

temelji na rezultatima

u konsolidaciji javnih

inansija i njihovom

zasnivanju na održivim

principima iako se za taj

proces, objektivno, ne

može govoriti u prošlom

vremenu. Tek je na počet-

ku, ali daleko od toga da

su rezultati za potcjenji-

vanje. Zabilježen je i rast

BDP i to po vrlo visokoj

stopi što, pri postojećim

makroekonomskimpoka-

zateljima, ima poseban

značaj - kaže Kostić za

Pobjedu.

Dodaje da ne treba smet-

nuti s uma da je dinami-

čan rast jedna od ključnih

poluga smanjenja javnog

duga, uz smanjenje

budžetskog de icita,

odnosno uravnotežava-

nja potrošnje.

- Makroekonomska

stabilnost je ojačana, a

međunarodne agencije

su podigle izglede eko-

nomije, štomože biti zna-

čajno za obezbjeđenje

sredstava na svjetskom

inansijskom tržištu.

Priliv stranih investicija

je dinamiziran, što je

značajno naročito zbog

naše makroekonomske

neravnoteže. Značajni

kapitalni i infrastrukturni

projekti se odvijaju zado-

voljavajućomdinamikom,

što podiže očekivanja za

budućnost - objašnjava

ovaj ekonomski analiti-

čar, ali ističe da za zapo-

šljavanje, stvaranje novih

radnihmjesta i podizanje

standarda ne možemo

reći isto.

- Ali rezultati ukazuju

da bi u budućnosti sve

moglo rezultirati povolj-

nijim kretanjima u sferi

zapošljavanja. Ni stan-

dard građana ne bilježi

iole osjetnije poboljšanje,

ali taj je proces uslovljen i

nizomdrugih poboljšanja,

prije svega pravednijom

raspodjelomnovostvore-

nog, pa je stoga skopčan

s dužim rokom i skoro

da nije bilo vremena za

takvo što. Ukoliko se ispo-

ljene tendencije zadrže, a

imajući u vidu planirano,

nije nerealno očekivati

blaga poboljšanja u bli-

skoj budućnosti - smatra

Kostić.

Kostić:

Dobre

rezultate

ne prate

zapošljavanje

i standard

NATO podstiče razvoj

Premijer Marković je nedavno na sastanku sa stranim inve-

stitorima podsjetio da je Crna Gora u ovoj godini ostvarila

jedan od najvažnijih spoljnopolitičkih prioriteta poslije neza-

visnosti - članstvo u NATO.

To je, kako je ocijenio, dalo nove prilike za razvoj i rast eko-

nomije i nova zapošljavanja. I ekonomski analitičari članstvo

u NATO vide kaomogućnost za rast ekonomije.

- Treba raditi na a irmaciji ulaska u NATO. Dolazak velikih

investitora iz Velike Britanije, Francuske ili SAD podigao bi

povjerenje u našu investicionu destinaciju - kazao je nedav-

no za Pobjedu ekonomski analitičar Predrag Drecun.

U Vladi kažu da bilježe bolje

rezultate u zapošljavanju i po-

većanju izvoza, ali ne kriju da

nijesuzadovoljni i da će tražiti

efikasnija rješenja.

Izazovi

-PodaciZavodazazapošljava-

nje zaključno sa avgustompo-

kazuju da je broj zaposlenih

veći za 3,6 odsto ili 6.314novih

radnihmjesta. Aktuelna stopa

nezaposlenosti je 22,9 odsto i

tražimo način da je spustimo

ispod 20 odsto - najavili sune-

davno čelnici vlasti.

Planiraju promjenu modela

rasta, koji se u najvećoj mjeri

zasniva na investicijama. Iz

Ministarstva finansija su sa-

opštili da se radi na diverzifi-

kaciji ekonomije, kako bi se

smanjila uvozna zavisnost i

podstakaoizvoz.Dabiobezbi-

jedili kontinuitet rasta i amor-

tizovali eventualne rizike, iz

Vladenajavljujudaćezadržati

konkurentne poreske stope i

nastaviti realizacijumjera, po-

sebno u oblasti energetike, tu-

rizma, poljoprivrede, kao i sa-

obraćaja... Usvojen je budžet

za narednu godinu od dvije

milijarde eura, uz najavu da

neće biti za potrošnju.

Premijer Duško Marković je

nedavnosaopštiodadosadaš-

njirezultatiVladedajuzapra-

vo da vjerujemo da se mnogo

brže možemo primaći stan-

dardunajrazvijenijihzemalja

Evrope. Za razliku od premi-

jera, opozicija ne vidi tu brzi-

nu.

M.P.M.

Cijene goriva

bezpromjene

KabinetDuškaMarkovića

Dobitnici nagrada

VasilijeKostić