Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ekonomija

Utorak, 28. novembar 2017.

Adresa za investitore

PODGORICA

UPodgorici

je jučeosnovanoUdruženje

francusko-crnogorskihpre-

duzeća, čiji je cilj da sepove-

ćabroj francuskih investito-

rauCrnoj Gori. Za

predsjednikaudruženja, ko-

je ima40članova, izabran je

RajkoUskoković, direktor

kompanijeValgoMontene-

gro. On smatrada ćeosniva-

njeovogudruženjapovećati

interesovanje francuskih

kompanija zaCrnuGoru.

- Prije svega zato što će sada

imati adresu na koju će moći

da se obrate. Ova krovna orga-

nizacijaćebiti prepoznatakao

prva adresa na koju će semoći

javljati francuske firme zain-

teresovanje za ulaganja u Cr-

nu Goru - kazao je Uskoković

novinarima nakon osnivačke

skupštine.

Prema njegovim riječima, Cr-

noj Gori su neophodne inve-

sticije, iskustvo i znanje i uvje-

ren je da će nam dobro doći

iskustvo iz francuskogposlov-

nog ambijenta. On smatra da

šansa postoji i u oblasti ekolo-

gije.

-Francuskekompanijesupre-

poznate u ekološkom svijetu

kao jedne od najboljih uEvro-

pi. Zainteresovane su za iz-

gradnju hidroelektrana i vje-

troelektrana, ali i za farmaciju,

jer je Crna Gora neotkriveno

tržište za plasiranje farmace-

utskih proizvoda - izjavio je

Uskoković.

Ambasadorka Francuske Kri-

stinTudiknavela jeda će fran-

cuskaambasada i institucije te

države uvijek biti podrška

ovomudruženju.

- Osnivanje udruženja će biti

dodatni impuls za razvijanje

ekonomskih odnosa dvije ze-

mlje, jer ekonomski odnosi

Crne Gore i Francuske nijesu

dosadabilinazavidnomnivou

- ocijenila je Tudik i dodala da

je uCrnoj Gori danas prisutno

,,veoma, malo šest ili sedam“

francuskihpreduzeća.Podsje-

tila jeda jeprošle godineCrnu

Goru posjetilo 50.000 francu-

skih turista.

- Željela bih da se saradnja u

oblasti turizma razvije i da

Francuska bude prisutnija u

ovoj oblasti, a francusko umije-

će u turizmumože da doprine-

serazvojusaradnjedvijezemlje

- zaključila jeTudik.

S.P.

Danas se navršava 12mjeseci rada kabineta premijera DuškaMarković

PODGORICA

Danas sena-

vršava godina radavlade

premijeraDuškaMarkovi-

ća, koja jepoocjeni vlasti u

znakumini buma ekonomi-

je, uzočekivani rast odpre-

kočetiri odsto, što jenajbo-

ljeuregionu, au samom

vrhuzemaljaEU. Godina će,

kažuoni, ostati zapamćena

po intenzivnimradovimana

autoputu i dobrimmjerama

fiskalnekonsolidacije.

Opozicija ovoj godini nalazi

sijaset mana, uz ključnu ocje-

nu da ekonomski bum ne do-

pire do građana koje, kako ka-

žu , v l ast samo dodatno

zadužuje i povećava namete,

poput skoka PDV od januara

naredne godine na 21 odsto…

Opozicija, osim sporadično,

još nije izašla sa detaljnimsta-

vom o godini za nama. Za ra-

zliku od nje, premijer Marko-

v i ć , po t preds j edn i k za

ekonomsku politiku Milutin

Simović i ministri, detaljno su

analizirali učinak.

Dobri rezultati

Po njihovim ocjenama, mjere

fiskalnekonsolidacijedajudo-

bre rezultate, a istovremeno

nijesu usporile rast. Već su

objelodanili da u 2018. neće

uvoditi novemjere štednje, ali

Godina

poreske

discipline

i gradnje

autoputa

pi, izaMalte,Rumunije, Irske i

Estonije. Za devet mjeseci

smanjen je deficit budžeta na

2,7 odsto BDP, što je, kako

ocjenjujuizVlade,nižeodpla-

na.

- Osim fiskalne konsolidacije,

rastuunajvećojmjeridoprino-

si gradnjaautoputaBar -Bolja-

re. Rast ekonomije proteklih

mjeseci pratio je i rast u građe-

vinarstvu, gdje je vrijednost

građevinskih radova porasla

45,3odsto.Uprvoj polovini go-

dinerastuoblasti vađenjarude

i kamena je 125 odsto, kao re-

zultat povećane eksploatacije

uglja i boksita. Neto priliv stra-

nih investicija je povećan 22

odsto, naplaćeno je do 10. no-

vembra1,3milijardeeurapore-

za, što je 4,2 odsto više, a kroz

reprogram duga 19,9 miliona

eura, dok se do kraja godine

očekuje naplata još tri miliona

- saopštavaju izVlade.

IzMinistarstvaturizmanajav-

ljuju rekordan prihod, koji će

premašiti milijardu eura. Bi-

lježi se i rast prometa putnika

na aerodromima od 17 odsto u

prvih devet mjeseci, veći pre-

voz robe željeznicom i preto-

var u lukama.

Potvrde iz svijeta

Svjetska banka, MMF, Evropska komisija, rejting agencije,

prepoznali su napredak ekonomije i u posljednjim izvještaji-

ma poboljšali izglede za našu zemlju. Šef Misije MMF u Crnoj

Gori Martin Petri ocijenio je da je za samo godinu napravljen

veliki napredak u ekonomiji. Na listi Svjetskog ekonomskog

foruma Crna Gora je napredovala pet mjesta, na 77. poziciju

među 137 zemalja. Potvrda je stigla i od kreditne agencije

Mudiss, koja je krajem septembra povećala rejting Crne Gore

na B1 sa stabilnim izgledom, a Standard i Purs je u oktobru

promijenila izgled rejtinga iz ,,negativnog“ u ,,stabilan“, uz

očuvanje ocjene B+/B. Iz Vlade ne kriju zadovoljstvo ocjena-

ma sa važnihmeđunarodnih adresa.

- To znači da su analitičari agencija naše mjere na stabilizaciji

javnih inansija ocijenili dobrim i izrazili povjerenje u očuva-

nje pozitivnog trenda – navode iz Vlade.

i jasno saopštili da neće odu-

stati odprimjene postojećih.

- Posvećenost sprovođenju

ovih mjera obezbijediće sma-

njenjedeficita javnih finansija

i stvaranje suficita od 2020.

godine, kao i opadajući trend

javnog duga od 2019. Zbog to-

ga, istrajaćemo na punoj pri-

mjeni postojećihmjera fiskal-

ne konsolidacije. Vlada je

odlučna da nastavi sa odgo-

vornom javnom potrošnjom,

daljim smanjivanjem biznis

barijera i kreiranjem povolj-

nog poslovnog ambijenata, ja-

čanjem fiskalne discipline,

naplatomporeskog duga, suz-

bijanjem neformalne ekono-

mije, efikasnijim korišćenjem

evropskihpretpristupnih fon-

dova, snažnijom podrškom

preduzetništvu, sprovođe-

njem reformi obrazovanja -

kazao je nedavno potpred-

sjednik Simović.

Iz Vlade navode da je godinu

obilježio visok rast, koji je u

drugom kvartalu sa 5,1 odsto

bio među pet najviših u Evro-

Iz Vlade su najavili da u 2018. neće uvoditi novemjere

štednje, ali neće odustati od primjene postojećih

USD

1.19520

JPY 132.69000

GBP 0.89375

Kursna lista

CHF

1.17180

AUD

1.56560

CAD

1.51560

U Podgorici osnovano Udruženje

francusko-crnogorskih preduzeća

Osnivanjeudruženja