Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Utorak, 28. novembar 2017.

Politika

više nego na prošlim lokalnim

izborima.

Đukanovićeva partija ubjed-

ljivo je pobijedila i u drugoj

opštini gdje su manjinski na-

rodi većina: u Tuzima je DPS

izborila 15 od 32 odbornička

mjesta i formiraće široku koa-

liciju sa albanskimpartijama i

Bošnjačkom strankom. U ap-

solutnim brojkama DPS je

osvojila 2.901 glas, SDP 151,

SNP127, AlbanskaAlternativa

1.341, Demokrate 369, BS 719,

DUA445.

Ovaj put u parlament Tuzi

osim stranke Ranka Krivoka-

pićanijeušlani SNPkoja jedo

sada imala jednog odbornika.

SDP je gotovo prepolovila

svoj rejting uMalesiji imajući

u vidu da je na parlamentar-

nimizborimaosvojila246gla-

sova. Za razliku od SDP, Soci-

jaldemokrate su ušle u

parlament Tuzi osvojivši 330

glasova, što je za 40odsto više

nego na parlamentarnim iz-

borima.

Rezultati izbora u Petnjici i

Tuzima pokazuju, ne samo

premoć DPS-a, već i trend

značajan za crnogorsko druš-

tvo: nacionalne stranke nijesu

jedini promoteri interesa ma-

njinskih naroda – Demokrat-

ska partija socijalista, pro-

gramski gledano građanska

stranka, ima veću podršku u

glasačkom korpusu manjin-

skih naroda, nego sve nacio-

nalne stranke zajedno.

Promjenastrategije

Teško je, na osnovu uzorka od

četrdesetak hiljada birača, iz-

vlačiti dalekosežne zaključke

o megatrendovima na politič-

koj sceni CrneGore.

Moguće je ipak naznačiti da

visoka izlaznost i generalno

lošizbornirezulatatopozicije,

ukazuje da bojkot nema tako

velikupodrškumeđuopozici-

onimglasačima.Građaniočito

ne gutaju tako lako nedoljed-

nosti onih koji smatraju da su

boljiodvlasti:dvanaestmjese-

ci bojkovati parlament zbog

neregularnosti na parlamen-

tarnimizborima 2016. godine,

a izlaziti selektivnona lokalne

izbore u 2017? Ne djeluje baš

kaoneka dobitna strategija.

Baš kao ni prijetnja neprizna-

vanjem rezultata tako gdje

opozicijanijeuspjeladasedo-

mogne vlasti: opozicija je pre-

uzelaupravljanjeuBudvi,Ko-

toru i Herceg Novom, a nije

priznalarezultateizboratamo

gdje se nijesu domogli poluga

vlasti.

Kako juče, tako i danas.NaCe-

tinju sada smatraju da imaju

šansudasedogovoresaBrajo-

vićevimSocijaldemokratama,

a istovremeno tvrde da su iz-

bori bili neregularni.

Takvim nedosljednostima i

starovremenskom logikomda

se ,,priznaje samo sud vlastite

partije“nešaljesedobraporu-

ka ni crnogorskimgrađanima,

ali nimeđunarodnoj javnosti.

Rezultati izbora pokazuju da

politika autističnog bojkota

parlamenta, odgađanje parla-

mentarnog dijaloga, ne daje

rezultate,anajavaeventualnog

bojkota predsjedničkih i lokal-

nih izbora je teško izvodljiva

imajući u vidu jasnu ambiciju

Alekse Bečića čija stranka je

već započela predsjedničku

kampanju.

Zato opozicionari moraju pr-

vosebidaodgovorenapitanje:

da li su sposobni da institucio-

nalno mijenjaju vlast ili će se,

ipak, prikloniti logici uličnih

protesta koje zagovaraDemo-

kratski front, metodama koje

je većinski opozicija nekoliko

puta odbacivala?

Ukolikoizovihizboraneizvu-

čepouke i akonastavi sapopu-

lističkim shvatanjempolitike,

opozicija - posebno onaj njen

takozvani građanski dio - osu-

đuje sebe na marginalizaciju

uticaja na politička dešavanja

uCrnoj Gori.

NenadZEČEVIĆ

ozicije odnosa snaga u opoziciji

PODGORICA

–PremijerDuškoMarković

kazao jedaočekujeda ćedogovor o formi-

ranjuvlasti naCetinjubiti postignut brzo i

ocijenioda su lokalni izbori pokazali da je

evropska i demokratskaperspektivaCrne

Goreneupitna.

- Lokalni izbori u četiri opštine su poka-

zali da je evropska i demokratska per-

spektiva Crne Gore neupitna, bez ob-

ziraštosmonatomputuukampanji za

ove lokalne izbore imali ozbiljne iza-

zove, kazao jeMarković novinarima u

Budimpešti, saopšteno je izVlade.

On je rekao da je politička konku-

rencijanastojalada toključno i

strateško opredjeljenje

Crne Gore dovede u pi-

tanje.

Marković je naveo da

je postignut dobar

rezultat u sve četiri

opštine, ali da se

posebno raduje

ubjedljivoj pobje-

di DPS-a uMojkovcu.

- To je najbolji politički rezultat DPS od uvo-

đenje višestranačja. Impresivna je izlaznost

od više od82 osto, naglasio je premijer.

Marković je kazao da to znači da su građani

svojim glasom i opredjeljenjem poslali poru-

kukojimpravcemželeda se razvijaMojkovac

i CrnaGora.

- To je najbolji odgovor na političku de-

strukciju i kompromitaciju političkog

sistema koju smo imali priliku da vi-

dimouMojkovcuodpolitičkekonku-

rencije. Još jedan kvalitetan odgovor

na bojkot i politički parazitizamuCr-

nojGori, ocijeniojeMarko-

vić.

Na pitanje kako će teći

pregovori o formiranju

vlasti naCetinju,Marko-

vić jerekaoDPS imakoa-

licionog partnera na ni-

vou centralne vlasti i da

vjerujedaćebrzopostići

dogovor o formiranju

vlasti naCetinju.

R.P.

Premijer Marković ocjenjuje da će lako se sporazumjeti sa SD

Dogovor o formiranju

vlasti na Cetinju brzo

3. 195

Prijedlog za smjenu šefa budvanskog parlamenta bez potrebne većine

PODGORICA

–Zbognapa-

dana člana izbornekomisije

IvaBanovićanabiračkom

mjestubroj 17 „Zavodza za-

štitu spomenika“, osumnji-

čenimMirkuBoškoviću i

VukuJovetiću (PericaLopi-

čić, promijenio ime), osnov-

ni državni tužilacnaCetinju

odredio jepritvor od72 sata.

Iz Osnovnog državnog tuži-

laštva Cetinja saopšteno je da

je zbog napada na člana izbor-

ne komisije I.B, na biračkom

mjestubroj 17 „Zavodzazašti-

tuspomenika“, osumnjičenim

V. J. i M. B, nakon saslušanja

kod nadležnog tužioca odre-

đeno zadržavanje do 72 sata.

- Osnovano se sumnja da je

osumnjičeni V. J. izvršio kri-

vična djela - teška tjelesna po-

vreda i sprečavanje održava-

nja glasanja, a osumnjičeniM.

B. krivično djelo - sprečavanje

održavanja glasanja, navodi se

u saopštenju.

R.P.

Osnovni državni tužilac na Cetinju

Osumnjičenima za napad na člana

izborne komisije pritvor od 72 sata

DuškoMarković

BUDVA

- PredsjednikSkup-

štineopštineBudvaĐorđije

Vujovićostajena čelu tog

doma, jerprijedlogzanjego-

vo rezrješenjenije jučedo-

biopotrebnuvećinuod 17

odbornika.

Za smjenu Vujovića glasalo je

15 odbornika DPS-a i Crno-

gorske, koja je inicijator pri-

jedloga, dok je 15 odbornika

vladajuće koalicije biloprotiv.

Bila su i dva uzdržana glasa -

odbornica SD-aMilena Raič-

ković i nezavisni odbornik

Stevan Džaković. Odsutan je

bioodbornikSNP-aGoranPe-

jović.

Crnogorska je smjenu Vujo-

vića tražila jer je na Vidov-

dan, u ime Opštine, položio

vijenac na kosturnicu strije-

ljanim pripadnicima Ravno-

gorskog pokreta umanastiru

PodlastvauLastviGrbaljskoj,

kao i zbog njegovih izjava da

suodbornici kupljeni.

Lider Crnogorske Dragan

Ivančević kazao je da ne treba

nevino stradale građane stav-

ljati u službudnevne politike.

- Ono što mi radimo našom

inicijativomje iznuđena reak-

cija na otvoreni pokušaj revi-

talizovanja i obesmišljavanja

tekovina antifašizma. Ovaj

grad i ova zemlja počivaju na

ideji antifašizma. Ko dovodi u

pitanje antifašizam, taj nije

prijatelj Crne Gore - poručio

je Ivančević.

Vujović je kazao da mu je sa-

vjestmirna, što se tiče polaga-

njavijenca.On

jenegiraoda je

timčinomunizio ugled parla-

menta.

- Nazivati ove mučenike Rav-

nogorcima, zločincima i slu-

gama okupatora je grijeh. Zar

je moguće da neko, poslije 70

godina, osporava njihovo pra-

vona grob - rekao jeVujović.

Predsjednik opštine Dragan

Krapović kazao je da Vujović

nijenarušiougledparlamenta,

navodećidaječasnoikorektno

obavljao svoju funkciju.

Potpredsjednik opštine Mi-

hailo Đurović (SDP) kazao je

daprihvataobrazloženjedase

radi o nevino stradalimžrtva-

ma, navodeći da je sporno što

je vijenac položen na Vidov-

dan, te da se sljedeći put to ne

radi na taj datum.

Milena Raičković iz SD-a po-

ručila je da ta partija nije bira-

la Vujovića na čelu SO, pa ga

neće ni smjenjivati.

Odbornik DPS-a Marko Vu-

kovićkazao jedaćesetaparti-

ja boriti za smjenu Vujovića i

aktuelne vlasti.

Nezavisni odbornik Stevan

Džaković je naveo da Vujović

nijemogaodaradineštouime

odbornikaada ihza toprvone

pita.

Iv.P.

Vujović o(p)stao

na čelu Skupštine

Detalj sa sjednice SOBudva