Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Utorak, 28. novembar 2017.

Politika

PODGORICA

-Demokrat-

skapartija socijalista i Soci-

jaldemokrateCrneGore

IvanaBrajovićanajveći su

dobitnici lokalnih izborau

četiri opštine, Uramožeda

budenajzadovoljnijauopo-

ziciji, dok suKrivokapićev

SDPkao iDemokratski

front doživjeli potpuni de-

bakl, pokazujuprve analize

lokalnih izboraodržanihu

nedjeljuuMojkovcu, naCe-

tinju, Petnjici i uTuzima.

Usvečetiri opštineĐukanovi-

ćeva partija je osvojila ubjed-

ljivonajvišeglasova,imaapso-

lutnu vlast u Mojkovcu i u

Petnjici, dok je u Tuzima i na

Cetinju u lagodnoj poziciji da

sa tradicionalnim saveznici-

ma i partnerima sa državnog

nivoa formira novu lokalnu

upravu.

Socijaldemokrate Ivana

Brajovića, najprijatnije

iznenađenje ovih izbo-

ra, suupoziciji ,,tasana

vagi“ na Cetinju, dok

su u Petnjici i Tuzima

uspjelidapotvrdepar-

lamentrani status, ali i

značajno povećaju po-

drškubirača.

Najveći gubitnici lokal-

nih izbora su SDP i De-

mokratski front. Glavni

kuriozitet izbora je da SDP,

koja je do prošlih parlamen-

tarnih izbora imala snažnu

podršku manjinskih naroda,

nije uspjela da uđe u lokalne

parlamente Tuzi i Mojkovca,

dok jeuPetnjici, do juče tradi-

cionalnomuporištu, doživjela

pravi fijasko izgubivši začetiri

godine čak deset odbornika i

blizuhiljadu glasova.

Loš rezultat ostvarila je i na

Cetinjugdje jezačetiri godine

izgubila gotovo 600 glasova,

odnosno dva odbornička

mandata.

DF je od četiri opštine uspio

da uđe samo u lokalni parla-

ment Mojkovca sa duplo loši-

jimizbornimrezultatomnego

na parlamentarnim izborima

2016. godine. Prve analize po-

kazuju da su se birači DF-a

mahom okrenuli Bečićevim

Demokratama.

Mojkovačkiblickrig

NajboljirezultatDPSostvarila

jeuMojkovcugdje jeaktuelna

vladajuća partija u rodnom

gradu premijera Markovića

,,do nogu“ potukla konkuren-

ciju. DPS je povećala broj

mandata u odnosu na prošle

lokalne izbore za 20 odsto, ali

se prava slika o dominaciji tek

stiče kada se pogleda rezultat

uapsolutnimbrojkama, koji je

još povoljniji za Đukanoviće-

vupartiju.

DPS je tako u nedjelju uMoj-

kovcu stigla do najboljeg re-

zultata u istoriji višestranač-

ja, jer jeosvojila3.195glasova.

To je čak 558 glasova više ne-

gonaparlamentarnimizbori-

ma 2016. godine. Procentual-

no, DPS je u Mojkovcu za

samo godinu popravila rezu-

latat za 20 odsto. Rekordni

rezulat DPS-a u Mojovcu je

za 200 glasova bolji od onog

sa prošlih lokalnih izbora, ka-

da jeDPSuvelikomstiluosta-

varila apsolutnupremoć.

Kada su u pitanju oponenti

DPS-a, Mojkovac je najbolji

pokazateljnakojinačinjedoš-

lo do nastavka prekompozici-

je odnosa snaga u opoziciji,

gdje suDemokratepo receptu

izHercegNovog ,,usisale“ go-

tovo sve manje opozicione li-

ste i „otkinule“ gotovo polovi-

nubiračkog tijelaDF-a.

Sunovrat Fronta najbolje osli-

kavaju brojke: Na parlamen-

tranim izborima 2016. DF je

osvojio 1.560 glasova da bi na

izborima u nedjelju osvojio

svega785glasova.To

jepadod

čak 50odsto.

Za razliku od DF-a, Bečićeve

Demokrate su osvojile podrš-

ku 1.003 birača i na taj način

utrostručile rezulatat u odno-

su na parlamentarne izbore

2016. godine. Bečić je kampa-

njom ,,usisao“ i dio birača

SNP-a koji je sa 376 birača na

istorijskomminimumu u tom

gradu.

Socijaldemokrate, Socijalde-

mokratska

partija i URA

nijesu prošle

cenzus.

Cetinjskapriča

NaCetinju jeDPS računalana

apsolutnu većinu, a prognozi-

rala je da bi im za to bilo do-

voljno nekih 4.700 glasova.

Oni optimističniji nadali su se

da će se domoći brojke od

5.000 glasova. Nijesu u tome

uspjeli. No, uprkos nešto loši-

jemrezulatatu,DPSjezadrža-

la primat naCetinju, gdje je sa

osvojenih gotovo 45 odsto

ostalaubjedljivonajjačaparti-

ja.

Ali,nećemoćisamidaodluču-

ju. Formiranje lokalne vlasti

zavisi od dva odbornika Soci-

jaldemokratakojisuzagotovo

osamdeset odsto popravili re-

zulat sa parlamentarnih izbo-

ra, jer su sa 379 skočili na 579

glasova. U prvoj izjavi za me-

dije Ivan Gazivoda iz SD-a je

kazao damu se ne dopada po-

stojeća ,,kadrovska struktura“

načeluprijestonice,štobimo-

glo da znači i potencijalni za-

htjevdaAleksandarBogdano-

vić ne bude kandidat za

gradonačelnika.

Brojke su neumoljive: DPS je

saosvojenih4.391glasa,ostva-

rila slabiji rezulat negonapar-

lamentarnim izborima 2016.

godine, kada je osvojila 4.886

glasova i posebno u odnosuna

prošle lokalne izbore kada je

imalapodrškurekordnih5.165

birača.

Razloge pada podrške treba

tražiti u činjenici da nije došlo

do realizacije ranijih prediz-

bornihobećanjapoputizgrad-

nje žičare ili sanacije ponora.

Svakako je i agresivna kampa-

nja opozicije na dan izbora,

kada je pokušana repriza ,,be-

ranskog scenarija“ i nasilnog

upadanja i zauzimanja lokal-

nih štabova, uticala da unutar

pripadnikaDPS-a dođe do za-

zora i apstinencije dijela ,,si-

gurnih glasača“. Dodaju li se

tome i ne baš dobri odnosi

unutar cetinjskog DPS-a, vla-

dajuća stranka mora da bude

zadovoljna trenutnim rejtin-

gomuprijestonici.

Primat najjače opozicione

partije na Cetinju preuzela je

Ura koja je sa 15 odsto osvoje-

nih glasova (pet mandata) ili

1.484 birača, najprijatnije iz-

borno iznenađenje. Rezultom

na Cetinju zadovoljni su i u

Demokratama jer su za 300

glasova poboljšali rejting.

Pokazalo se, međutim, da nije

riječ o novim glasačima, već

preraspodjeli unutar opozici-

onog korpusa. I to na štetu

Krivokapićeve Socijaldemo-

kratske partije. Za samo godi-

nu, u odnosu na parlamentra-

ne izbore, SDP je na Cetinju

izgubilavišeod300birača–sa

1.275 glasova pali su na 926

glasača. Pogled unazad je još

poražavajući za SDP: na proš-

lim lokalnim izborima održa-

nim 2013. godine Krivokapi-

ćeva partija je sa 1.572 glasa

bila ubjedljivo najjača opozi-

ciona stranka.

Očito da se, na Cetnju, strate-

gija opozicionog prestrojava-

nja i Krivokapićeva kandida-

tura za sveopšteg lidera

opozicijesvihboja–nijeispla-

tila: SDP je za četiri godine iz-

gubila 42 odsto podrške gra-

đana prijestonice.

KrahSDP-auPetnjici

Loš izborni dan za Krivokapi-

ćevu stranku upotpunjen je

katastrofalnim izbornim re-

zultatom u Petnjici, gdje je ta

partija, u odnosu na prošle lo-

kalne izbore, izgubila gotovo

hiljadu birača ili čak 11 odbor-

nika!

SDP je na izborima u nedjelju

osvojila svega 157 glasova -

skoro deset puta manje u od-

nosu na prošle lokalne izbore

kada je sa 1.102 glasa bila dru-

ga po jačini stranka u lokal-

nomparlamentu.

Moguće da izbori u četiri gra-

da nijesu idealan reper za

trendove na nivou države, ali

jeočitodaSDPkaoizvornasu-

verenistička stranka, koja je

bila u vlasti punih 18 godina,

nije u lagodnoj poziciji.

Naprotiv, drastičanpadpopu-

larnosti SDP-a u prijestonom

Cetinju i sunovrat u opština-

magdjesudominantni glasači

manjinskihnaroda, poražava-

juće je za stranku koja sebe

nazivadržavotvornom.Uvre-

menukojeslijedi,Krivokapić i

najbliži partijski saradnici su-

očiće se sa posljedicama iz-

bornog kraha: teško je očeki-

vati da SDP može da se

predstavlja kao ,,vođa građan-

ske opozicije“.

I, kako to obično biva, odpada

SDP-a najviše koristi izvukli

su dojučerašnji partijski dru-

govi: u Petnjici je Brajovićeve

SD osvojile 357 glasova, četiri

odbornička mandata, popra-

vivši rejting - dva i poputa!

Nema dileme, Socijaldemo-

krate Ivana Brajovića čvrsto

su se usidrile iznad cenzusa i

postale su faktor bez kojeg ni-

je moguće formirati vlast na

Cetinju,aliistrankakoja,zbog

smanjenog koalicionog ka-

paciteta DPS-a, može i na

državnom nivou da igra

aktivniju ulogu nego do

sada.

Tuzipostarom

DPS je u Petnjici samo

potvrdio i ojačao domi-

naciju, budući da je

osvojiočakpetmandata

ANALIZA:

Rezultati lokalnih izbora potvrdili dominaciju DPS-a, nastavljen trend prekom

Krah politike bojkota,

jaskoKrivokapića i DF-a

Drastičanpadpopularnosti

SDPuprijestonomCetinju i

sunovrat uopštinamagdje

sudominantni glasačima-

njinskihnaroda, poražavajući

je za strankukoja sebe

nazivadržavotvornom.

Teško je očekivati da

nakon izbornogkra-

haKrivokapićmože

da se predstavlja

kao ,,vođagrađan-

ske opozicije“

Socijaldemokrate IvanaBraj-

ovića čvrsto su se usidrile

iznad cenzusa i postale su

faktor bez kojegnijemogu-

će formirati vlast na Cetinju,

ali i stranka koja, zbog sma-

njenogkoalicionog

kapacitetaDPS,

može i nadržav-

nomnivouda

igra aktivniju

ulogunegodo

sada

Rezultati

izbora u Tuzima gdje

Krivokapićeva SDP nije ušla

u lokalni parlament i u Petnjici

gdje je za četiri godine strmoglavila

podršku sa 11 na jedno odborničko

mjesto, pokazuju da SDP rapidno

gubi podrškumeđumanjinskim

narodima, i da tu ulogu osimdomi-

nantnog DPS-a polako, ali sigur-

no preuzimaju Brajovićeve

Socijaldemokrate