Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

CrnomGorom

Utorak, 28. novembar 2017.

DioCetinja

bez struje

deset sati

PODGORICA

Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za

kvalitetnije i sigurnije napa-

janje električnomenergijom

u više opština. Zbog toga

potrošači u pojedinimnase-

ljima po nekoliko sati neće

imati struju.

ANDRIJEVICA:

od 9 do 14:30

sati Trešnjevo.

BERANE:

od 9:30 do 14:30

sati Dolac; od 8:30 do 14:30

sati Štitari, Bubanje i Rujišta.

BIJELOPOLJE:

od 9 do 15

sati Gornja Lipnica i Femića

Krš; od 12 do 17 sati područje

centra grada, Gimnazija, Zai-

movića Livade, Lješnica, Ćuko-

vac, Obrov, Nikoljac, Rakonje,

Medanovići, Cerovo, Banje

Selo, Rasadnik i Gornji Grad.

BUDVA:

od 9 do 13 sati nase-

lje Čelobrdo.

CETINJE:

od 7 do 17 sati Ćekli-

ći, Resne, Bjelice, Cuce, Čevo

i Lastva Čevska; od 9 do 12

sati Lipovik, Dujeva, Čukovići i

Zaječina.

DANILOVGRAD:

od 8 do

15 sati Stanjevića Rupa, Lije,

Burum i Ciglana.

HERCEGNOVI:

od 8 do 18

sati Kumbor, Zmijice, Miočevi-

ći, Kamp Sava I i II, Trg Maršala

Tita, Zelenika i Sunčana Obala

– zbog ugradnje novih brojila.

KOLAŠIN:

od 9:30 do 14:30

sati Ljevišta; od 8:30 do 14:30

sati Lokve, Skrbuša, Mateševo,

Jabuka, Vranještica i Rečine.

KOTOR:

od 9 do 15 sati dio

potrošača na području Trojice.

Mojkovac: od 10 do 14:30 sati

Osredine.

NIKŠIĆ:

od 8:30 do 15 sati

Broćanac Gornji (Banjski),

Presjeka, Jasenovo Polje,

Lipova Ravan, Pišteta, Praga i

Dubrave.

PLAV:

od 8 do 14:30 sati Nov-

šiće.

PLJEVLJA:

od 8 do 17 sati

Maljevac, Podrogatac i Zblje-

vo.

ROŽAJE:

od 10 do 16 sati Ulli-

ca 30. septembar; od 8:30 do

14:30 sati Bijela Crkva.

ULCINJ:

od 8:15 do 8:45 sati

dio Pinješa kod spomenika i

prema bivšemKinu; od 8 do 12

sati: Brajše, Curanovići, Rastiš

i naselje Kaliman; od 9 do

10:15 sati dio Pinješa od hotela

„Mediteran“ do groblja; od

10:30 do 11:15 sati dio Pinješa

kod vojnih zgrada.

I. T.

Berane:

Nadležni žiteljima Taluma poručili da je pri kraju izgradnja stočne tržnice

Trpjeli sudivlju pijacu,

neka izdržedvamjeseca

Žitelji mjesne zajednice Limnegoduju zbog toga što

tokom subote, koja je u Beranama pijačni dan, imaju

problemda priđu svojimdvorištima. Kupovina i prodaja

stoke obavlja se praktično ispred njihovih kuća

BERANE

Prodajana stoč-

noj pijaci unaseljuTalum

odvija sena lokaciji koja je

privremenoodređenadok

se završi izgradnjaparkin-

ga, a toćebiti zanajvišedva

mjeseca. Zatomolimogra-

đane za strpljenje, apolici-

juda reguliše saobraćaj u

tomdijelu, jernema razlo-

ga za zastoje i gužvu–ka-

zao jekoordinator lokalne

upravenaprojektu izgrad-

nje stočnepijaceMilutin

Mićović.

ŽiteljimjesnezajedniceLimu

naselju Talumnegoduju zbog

toga što dvije sedmice tokom

subote, koja jeuBeranamapi-

jačni dan, imaju problem da

priđu svojim dvorištima. Ku-

povina i prodaja stoke obavlja

se praktično na kućnom pra-

gu.

Blokade

Predsjednik te MZ Fahrudin

Dervišević kaže da se prodaja

i kupovina stoke ne obavlja na

prostoru koji je za to predvi-

đenveć na ulici.

- Građani ne mogu da priđu

svojim dvorištima i ne mogu

da izađu iz kuća, jer imprilaz

blokirajuprodavci stoke.Ape-

lujemo na nadležne službe da

što prije riješe problem - ka-

zao jeDervišević.

Milutin Mićović podsjeća da

je riječ o drugoj fazi izgradnje

stočne pijace, te da stočna pi-

jaca na toj lokaciji postoji više

od20godina.

- Lokalna uprava je 2014. po-

čela uređenje te pijace prema

standardima Veterinarske

uprave i objekata za tu vrstu

djelatnosti. Od tada je ogra-

Kotor:

V. d. direktora Vodakoma Nada Krivokapić o tretmanu otpadnih voda

Opostrojenjuda brine posebno preduzeće

KOTOR

Za rješavanjebilo

kojegproblemanapostroje-

njuza tretmanotpadnihvo-

da, saglasnostmoradadâ

pet subjekata - opštineKo-

tor i Tivat i njihovavodo-

vodnapreduzeća, kao i pre-

duzećeVodakom. Svi oni

morajuda sebavepitanjima

i redovnogprocesa radapo-

strojenja. Zatoono trebada

budeposeban subjekt oko-

jemćebrinuti posebno

prduzeće - kažev.d. direkto-

ricapreduzećaVodakom

NadaKrivokapić.

Postrojenje za tretman otpad-

nihvoda za opštineKotor i Ti-

vat pušteno je u rad u julu

2016. godine, nakon samo 16

mjeseci od početka radova.

Vrijednoje10,3milionaeura, a

može da opsluži 72.000 sta-

novnika. – Projektom je zna-

čajno unapređuje komunalna

infrastruktura u Boki. Po ugo-

voru, timpostrojenjemuprav-

lja njemačka kompanijaWTE

Wasertehnik, izvođač koji je u

obavezi da nakon izgradnje,

upravlja još godinu, samoguć-

nošću produženja za još godi-

nu–kazala jeKrivokapić.

Za sada, dodaje ona, sve

fubnkcioniše kako treba za-

hvaljujućimeđusobnomrazu-

mijevanju.

–Međutim, to nije rješenje jer

je nelogično da pet subjekata

brine o postrojenju i rade ono

čimebi trebalodasebavi samo

jedno preduzeće osnovano u

tomcilju.Aktivnostisubrojne,

Po ugovoru,

postrojenjemod

jula prošle godine

upravlja njemačka

kompanijaWTE

Wasertehnik, koja

je obavezna da

nakon izgradnje,

upravlja još

godinu, sa

mogućnošću

produženja za

još godinu

postrojenja imaju upravo vo-

dovodna preduzeća koja su

zaključila sporazum, a nakon

toga i aneks sporazuma u ko-

me se navodi da, do konačnog

rješenja, obavljaju te poslove.

Kotorsko vodovodno predu-

zeće se obavezalo da će preu-

zeti sprovođenje postupka za

izbor lica koja će izvršiti teh-

nički prijem postrojenja za

prečišćavanje otpadnih voda,

dok Vodovod obavlja odvoz

mulja i uglavnom, sve opera-

tivne aktivnosti se na dnev-

nomnivou sporazumno rješa-

vaju.

–Naravno,uvijekuzsaglasnost

svojih opština. To je breme o

kome mnogi ćute, a ne treba,

već da se natjeraju opštine da

konačno riješe problem. Na

ovaj način je, u najmanju ruku,

neuobičajeno i neozbiljno po-

slovanje – zaključila je Krivo-

kapić.

S.MANDIĆ

počev od nabavke materijala,

do organizovanja tehničkog

prijema – objašnjavaKrivoka-

pić.

Prema njenim riječima, najvi-

še zasluge za funkcionisanje

UNAPRIJEĐENA

KOMUNALNA

INFRASTRUKTURA:

Postrojenje

Uspješna akcija odjeljenja bezbjednosti Plužina i Žabljaka

PODGORICA/PLUŽINE

Odjel-

jenja bezbjednosti Plužina i Žabljaka

nakon akcije spasavanja koja je

trajala čitavu noć između nedjelje

i ponedjeljka, uspjeli su da iz zavi-

janog vozila na Žabljaku nepovri-

jeđene izvuku dvoje ruskih državl-

jana. Kako je saopšteno iz Uprave

policije, dežurnu službu OB Plužine

je, u nedjelju obavijestilo OB Žabljak

da se na prostoru Durmitora nalazi

dvoje ruskih državljana, koji su se

kretali od Plužina do Žabljaka, i da je

sa njima izgubljen svaki kontakt oko

19 časova.

- Odmah po prijemu obavještenja

službenici Odjeljenja bezbjedno-

sti Plužine su se uputili u pravcu

Žabljaka i nakon probijanja nekoliko

sniježnih blokada uspjeli da dođu

domjesta Prijespa. Tu su, zavijano u

snijegu, uočili vozilomarke „mazda“

budvanskih registarskih oznaka u

kojem su se nalazili T. S. (23) i A. S.

(24) iz Rusije – navedeno je u saop-

štenju.

Akcija spasavanja tih lica je završena

oko 5:30 časova ujutro.

C. G.

Spasili iz zavijanog vozila dvoje Rusa

đen dio stočne pijace i izgra-

đena zgradaVeterinarske sta-

nice.Vlada i Direkcija javnih

radova preuzele su dalje ak-

tivnostiiovegodineuseptem-

bru potpisan je ugovor sa fir-

mom ,,Civil engineer“ koja će

uraditi posljednje dvije faze

izgradnje. Riječ je o uređenju

platoa stočne pijace, s tim da

će u okviru tog projekta biti

urađen i parking za naselje

Donji Talum iznad mosta.

Predviđenojedabudekapaci-

teta od oko 60 mjesta koji će

koristiti i oni koji koriste stoč-

nupijacu - kazao jeMićović.

On je objasnio da se prodaja

stoke obavlja izvan za to

predviđenog prostora, zbog

toga što izvođač radova ima

rok dva mjeseca da završi

uređenje prostora - betonira-

nje, asfaltiranje, postavljanje

-Prodaja izvan ograde stočne

pijace neće trajati više od dva

mjeseca ili osam subota, od

sedamdo deset časova najka-

snije. Ponavljam da prodaja

dok traju radovi mora da se

obavlja na tom prostoru. Za-

moliobihgrađaneda ako smo

do sada tolerisali divlju stoč-

nu pijacu koja je bila na tom

mjestu, imaju razumijevanja

dokradovi

buduzavršeni.Za

-

molio bih i policiju i Komu-

nalnupolicijuda vode računa

o blokadi saobraćajnica, jer

smatramo da ima dovoljno

prostora za nesmetano odvi-

janje saobraćaja -dodao je

Mićović.

V.JAŠOVIĆ

boksova i ostalog mobilijara

na stočnoj pijaci.

Policija

Zbog toga je, kako je dodao,

Sekretarijat za stambeno-ko-

munalneposloveusaradnji sa

Komunalnompolicijomodre-

dioprostor koji jenajbliži, a to

jemjesto na kome će se pored

pijace napraviti parking da se

na njemuodvija prodaja.

IZGRADNJAPOČELA2014

:

StočnapijacauTalumu