Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Utorak, 28. novembar 2017.

Hronika

PODGORICA

ŠefOdsjeka

zaborbuprotivdroge i kri-

jumčarenjaDejanKnežević

smijenjen je juče sa te funk-

cije, anjegovomjestodo

daljnjeg ćepokrivati službe-

nikovogodsjekaMilutinPo-

pović – saopšteno jePobjedi

nezvanično izpolicije.

O smjeni Kneževića menad-

žment Uprave policije nije se

zvanično oglasio, tako da nije-

supoznati razlozi zaovuodlu-

ku kao ni koje će poslove on

ubuduće obavljati.

Odluku da Knežević ne ruko-

vodiOdsjekomzaborbuprotiv

droge i krijumčarenja donio je

šefSektorakriminalističkepo-

licije Enis Baković, koji je 23.

januara preuzeo tu funkciju.

Knežević za CdMkaže da ne

može da saopšti razlog zbog

čega je smijenjen, ali da zna

da će biti raspoređen na dru-

go radnomjesto.

- Svoj posao samradiočasno i

pošteno- istakaojeKnežević.

Podsjeća na značajne rezul-

tatekojejeodsjeknačijemje

čelu uradio posljednje dvije

i po godine.

Sredinom aprila prošle go-

dinezapaljenomujeslužbe-

no vozilo „opel astra“ koje je

biloparkiranoispredzgrade

ukojojKneževićživi,ublizi-

ni nekadašnjeMale pijace.

Prednji dio vozila tada je

oštećen, a sumnjalo se da je

napadač auto polio benzi-

nom, a zatimga zapalio.

Policija je zbog sumnje da je

zapalio vozilouhapsilaPod-

goričanina Mirka Jankovi-

ća.

Knežević dugo pokriva od-

govorne funkcije u Upravi

policije, auslužbi važi zača-

snog policajca i velikog pro-

fesionalca.

A.G.

Kadrovske promjene u policiji, razriješen prvi čovjek Odsjeka za borbu protiv droge

Baković smijenio Kneževića

DejanKnežević

PODGORICA

FunkcioneriDemokrat-

skog frontaMilutinĐukanović,Marina

Jočić,MilanKnežević i BrankoRadulo-

vićnegirali suda su 15. februaranasrtali

naposlanikeDPS-auholuSkupštine.

Proces vodi sutkinja Osnovnog suda Želj-

ka Jovović.

Ouvredama

MilanKnežević juče je bio kategoričan da

nijepočiniokrivičnodjelokojemusestav-

lja na teret, dodajući da je cijeli proces

„montiran u cilju satanizacije i kriminali-

zacije Demokratskog fronta“. Svoju, kako

ju je nazvao - besjedu započeo je riječima

,,Zlo je vrijeme vuka naćeralo da zimuje

međukokoškama“.

- Uz velike napore nijesam uspio da razu-

mijemoptužni prijedlog.Ovaj ,,Zločin i ka-

zna“DostojevskogpodsjećanatodajeDPS

zločin, a kazna je DF. Sve je počelo kada je

Katnić tražio da nam se ukine imunitet i

odredi nam se pritvor i svi koji su učestvo-

vali u ovoj optužnici kad-tad će krivično

odgovarati - poručio jeKnežević.

Ispričao je da je tog dana kad su poslanici

DPS-a izašli iz plenarne sale vidio kako

Luiđ Škrelja ide uz zid ka kabinetu i onda

mu je prišao.

- Rekao sammu da je ološ i da će krivati na

drugu nogu. Ne sporim da sam ovo rekao,

misleći da će ga bog kazniti ako dosad već

nije. Da samhtio da se obračunam sa njim

to bih uradio u pet sekundi. Što se tičeMi-

odragaVukovića,njemusamdvailitriputa

spašavao život na zajedničkim putovanji-

ma, a tadasammuprišao i rekao ,,jestedasi

bolestan, ali si ološ“ - ispričao jeKnežević.

Kako je kazao, poslanika Škrelju nije vrije-

đao na nacionalnoj osnovi, jer ako bude ta-

ko,kakojedodao,samsebićeprepisatipra-

vosnažnupresuduna 40godina.

Verzijeoptuženih

- Očekivao samMartu, ali od februara do

marta, odMarte posta Aleksandra. Marta

nestaje kaoduhHamletovog oca. Aleksan-

dra je beznadežno zaljubljena u mene, mi

smo imali naše male šifre, voljela je da je

zovemEuridika. Moja nesuđena Euridika

naišla je na emotivnu distancu kod mene

pa je odlučila retroaktivno da bude dio op-

tužnice - kazao jeKnežević.

OnjekazaodajeTužilaštvopostaloinstitu-

cija za procesuiranje Demokratskog fron-

ta, poručuvši „da ničija nije do zore gorjela

i da će doći vrijeme kada će i oni nekom

gasiti svijeće“.

IposlanikMilutinĐukanovićtvrdiojejuče

da se radi o politički montiranomprocesu,

navodeći da mu nije jasno kako se radi o

krivičnom djelu, kad je bio samo verbalni

sukob.

- Ja samŠkrelju uvrijedio i tomi je bila na-

mjera, a zaslužio je imnnogo teže sankcije.

Nisamnasrnuo fizički na njega, a danasmi

je žao jer bi onda optužnica imala smisla, a

nijesamgavrijeđaoninanacionalnojosno-

vi –kazao jeĐukanović.

Poslanica Marina Jočić juče je istakla da

nije kriva, te i da ne tražimilost od suda.

-NemamdovoljnoriječištajamislimoMi-

odraguRadunoviću.Toječovjekkojijedo-

datno uništio zdravstveni sistemCrne Go-

re. Sa njimnijesam imala fizički kontakt, a

rekla sam i ranije dame odgurnuo - navela

je Jočić.

PoslanikBrankoRadulovićnaveojedajesa

velikom gorčinom razumio optužbe koje

musestavljajuna teret i daseosjećaveoma

nelagodno što se našao na optuženičkoj

klupi.

- Nasilničko ponašanje je razbijanje loba-

nje, a ja samRadunovića samo dodirnuo, a

nijesam ga mogao stisnuti. Da samhtio da

ga udarim, to sammogao jer me niko nije

sprečavaou tome - ispričao jeRadulović.

Incident

Jočić, Knežević, Đukanović i Radulović

sumnjiče se za nasilničko ponašanje, zbog

incidenta koji se desio 15. februara, nakon

što je parlament ukinuo imunitet liderima

DF-aAndrijiMandićuiMilanuKneževiću.

Poslanici Fronta tada su, nakon završetka

glasanja, ušli uhol Skupštine, vrijeđali i na-

srtali na poslanike DPS-a, a teži incident

spriječilo je skupštinsko obezbjeđenje.

Branko Radulović htio je tada fizički da se

obračuna sa poslanikom DPS-a Miodra-

gom Radunovićem uhvativši ga za vrat, a

poslanikMilanKnežević se unio u lice po-

slaniku DPS-aMiodragu Vukoviću. Milu-

tin Đukanović uputio je teške riječi pred-

sjedniku Administrativnog odbora Luiđu

Škrelji, da bi kasnije pokušao da objasni

kako je sve to bilo - „na ljudskoj, a ne na na-

cionalnoj osnovi“. Poslanica FrontaMari-

na Jočić je u jednomodhodnika ošamarila

Martu Šćepanović izDPS-a, što nijesu sni-

mile kamere. Jočić je kasnije priznala da je

touradila,aizDF-asusarkastičnokazalida

seradiloo„vaspitnojpacki“.Vuković,Škre-

lja i Šćepanović podnijeli su nakon incide-

nata prijave protiv poslanikaFronta.

M.L.

Počelo suđenje poslanicima DF-a zbog incidenta u Skupštini

Ne spore uvrede, negiraju

nasrtaje na poslanike DPS

Škrelja:

Ničim

nijesam izazvao

onakvo ponašanje

Poslanik Luiđ Škrelja juče je u Osnov-

nom sudu kazao da mu je Knežević

15. februara prišao i rekao ,,Šiptaru, pi...

jedna, nestaćeš sa ovoga svijeta, slomi-

ću ti drugu nogu“, dodajući da mu je u

tommomentu prišao i poslanik Đuka-

nović i rekao ,,Šiptaru, nesoju i ološu“.

- Smatramda nijesamničim izazvao

ovo ponašanje, a osjećao sam se loše

i nesigurno. Kod nas Albanaca nema

većeg poniženja nego kad neko opsu-

je majku - dodao je Škrelja.

I poslanik Miodrag Radunović, koji

je saslušan u svojstvu svjedoka kao

i njegove kolege, ponovio je da ga je

neko stegao za vrat, a da je tek kasnije

putemmedija vidio da je to bio Radu-

lović.

- Ja samosjetio stisak, ali sambio u

pokretu pa smatramda to nije bilo

jako -naveo je Radunović.

Aleksandra Vuković saopštila je da joj

se Milan Knežević nije nikada direktno

obratio, ali da je čula neke pogrdne

riječi koje juče nije mogla da ponovi.

Knežević je nakon toga upitao da li su

joj poznati stihovi ,,Kao smrt su vjerne

ljubavi bez nade“, na šta je ona odgo-

vorila ,,govoriti o ljubavi je već pomalo

voljeti“.

Vuković je navode Kneževića o njenoj

zaljubljenosti u njega odbacila kao

besmislene.

ija zatvara se danas

kurisali

ović

SlađanRaičković

PODGORICA

SuđenjeBeogra-

đaninuMilošuČujoviću i Podgo-

ričaninuNebojši Boškovićukoji

se tereti za računarskuprevaru

juče jeuVišemsuduodgođeno

za 12. decembar.

Ročište nije održano jer je zastu-

pnica Čujovića, advokatica Anja

Ivanović, obavijestila vijeće da

njen klijent zbog zdravstvenih

problema nije mogao da dođe na

pretres.

Odbrana je dostavila dokumenta-

ciju sa privatne poliklinike kako bi

obrazložila izostanakČujovića.

SutkinjaVesnaMoštrokolkazalaje

da na dostavljenoj dokumentaciji

nema datuma i ukazala odbrani da

za tri dana dostavi izvještaje ljeka-

ra na kojima će biti datum.

Prema navodima optužnice, Boš-

ković je organizovao kriminalno

udruženje saMilošemČujovićem

iz Beograda. Od 1. januara do sep-

tembra 2013. godine, dok se nala-

zio u pritvoru ZIKS-a, Čujović se,

koristeći programerske vještine,

lažno predstavljao službenicima

inostranih banaka da je vlasnik ži-

ro računa. On je bankarskim služ-

benicimadavaoinstrukcijedasesa

deviznih računa otvorenim u ino-

stranim bankama izvrši prenos

novca na devizne račune više oso-

ba. Na taj način Bošković i Čujović

su sebi pribavili imovinsku korist

od1.446.171,80eura.Odovogizno-

sa jeostaloblokirano249.425eura.

Boškoviću i Čujoviću je u prevari

umišljajnopomoglaokrivljenaNa-

taša S. Golović.

M.L.

Odgođeno suđenje optuženima za računarsku prevaru

Čujović izostao

zbog bolesti

ČujovićaprivodeuViši sud

ARHIVAPOBJEDE

Beharović je ranije tvrdio

da je u Siriju otišao sa poro-

dicom kako bi živio u islam-

skomokruženju, a ne da

bi učestvovao u oružanim

formacijama.

Tvrdio je da se nije borio na

strani ISIL-a, te da je spre-

man da izdržava kaznu do

kraja života ako se dokaže

da je ratovao.

- Spreman samda robijam

do kraja života bez moguć-

nosti pomilovanja ako neko

dokaže da sam ratovao za

neku vojsku.

Nijesam ratovao, bio vojnik.

Kriv sam što samdonio

pogrešnu odluku koja je

imala ovakve posljedice i

imaće i dalje – kazao je tada

optuženi.

M. L

Đukanović

Knežević saVučinićem