Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Utorak, 28. novembar 2017.

Hronika

PODGORICA

Podgorička

policijau saradnji sa službe-

nicimaSektorakriminali-

stičkepolicije i Posebne je-

dinicepolicije jučeujutro

pretresla jevišeod20obje-

katakojekoristebezbjedno-

sno interesantneosobe.

Pronađeno je više pištolja, na-

gaznihmina, kriptovanihtele-

fona, blindiranih vozila, ka-

merakojesuistražiteljiposlali

na vještačenje u Forenzički

centar.

Policija je pretresla prostorije

koje koriste Zdravko Gojko-

vić, Saša Agović, Miodrag

Kruščić, Slobodan Kaljević,

MarkoMartinović,MarkoRa-

dulović…

-Pretresistanovaidrugihpro-

storija su izvršeni u koordina-

ciji sa nadležnim tužiocem, a

nakonnaredbi pribavljenihod

istražnog sudije. Pretresi su

izvršeni u stanovima S.A, Z.G,

M.K, S.K,M.M,M.R,M.B, J.D,

Đ.Đ, M.M, M.M, B.M, V.M,

G.N, N.P, R.R, M.S, A.Š, G.V,

N.Ž. i E.P. – saopšteno je iz po-

licije.

Navodi se da su od njih uzete

izjave i da su pronađena četiri

pištolja (u jednomslučajuradi

se o prepravljenom pištolju),

30mobilnih telefona od kojih

je jedan kriptovan, četiri lap-

topa, pancir prsluk, dvije na-

gazne mine, dva hard diska,

ručna radio veza, četiri put-

ničkamotornavozilaodkojih

jejednoblindiranoimotocikl.

- Sve daljemjere i radnje biće

preduzete u konsultaciji sa

nadležnim tužiocem - saop-

šteno je iz policije.

C.H.

Zaplijenjenavozila, telefoni, panciri…

PODGORICA:

Deseta akcija pretresa

bezbjednosno interesantnih lica

Provjeravali 21 osobu,

oduzete dvije nagazne

mine, automobili...

BIJELOPOLJE

Rezultati vještačenja ukazuju da je dvadesettro-

godišnji Bjelopoljac A. K. prije četiri mjeseca, u naselju Rakonja,

aktivirao eksplozivnu napravu ispred kuće B. K.

Osumnjičenom se stavlja na teret da je počinio krivično djelo

izazivanje opšte opasnosti u sticaju sa nedozvoljenimdržanjem

oružja i eksplozivnihmaterija.

- On je, kako se sumnja, krivično djelo počinio 27. jula oko 3:45 u

naselju Rakonja, kod kuće u kojoj boravi B. K. iz Bijelog Polja. Akti-

virao je ručnu bombu M 75, nakon čega je pobjegao – navodi se u

saopštenju policije.

U eksploziji nije bilo povrjeđenih osoba, ali su oštećena dva vozila.

C.H.

Prijava protiv Bjelopoljca uslijedila nakon

rezultata vještačenja

Osumnjičen za

bombaški napad

BIJELOPOLJE

Suđenje

MarkuŠoškiću (24) i Alek-

sandruKonataru (35), koji se

tereteda sunamonstruozan

načinubili GordanuDašić

(84) uPlavu, anjenog supru-

gaVuka (82) brutalnopretu-

kli, počinjedanas uVišemsu-

dupred sudijom

bjelopoljskog sudaVukomi-

romBoškovićem.

Optužnicomjeobuhvaćen iNi-

kolaKnežević (25) koji se sum-

njiči da je bio njihov pomagač,

odnosno da slučaj nije prijavio

policiji iako je znao za zločin.

Provalnici su 31. maja upali u

kućuDašićauseluBrezojevica,

dva sata iza ponoći.

Razbojnici su tada 84-godišnju

Gordanuugušili, što jepokazao

i nalaz obdukcije. Njen suprug

Vuko preživio je pukom sre-

ćom.

Gordana Dašić iz Plava premi-

nula je od posljedica povreda

koje su joj nanijeli provalnici.

Razbojnici suprvonapaliDaši-

ća, vezali ga i tukli dok nije iz-

gubio svijest, a onda sumaltre-

tiralistaricu.Motivovogteškog

zločina bio je novac.

M.L.

Suđenje optuženima za ubistvo Gordane Dašić

Šoškić i Konatar

danas u sudnici

SaprivođenjaKonatara

PODGORICA

Na javni konkurs za drektora Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija

juče su se prijavili dosadašnji v.d. Milan Tomić i pomoćnik direktora Slađan Raičković

– potvrđeno je Pobjedi iz više izvora.

Tomić i Raičković dostavili su juče Upravi za kadrove dokumenta, potrebna za obav-

ljanje fukcije direktora zatvora u Spužu.

Prijave za poziciju direktora Zatvora za izvršenje krivičnih sakcija otvorene su od 10.

novembra, a konkurs se zatvara danas.

Tomić je u julu došao na mjesto direktora i zamijenio dotadašnjeg šefa Miljana Pero-

vića, koji je na tomjesto imenovan krajemmaja 2012. godine.

Milan Tomić bio je pomoćnik direktora Uprave kriminalističke policije, a od polovine

2012. godine do ljeta 2013. godine bio je pomoćnik direktora Zavoda za izvršenje

krivičnih sankcija.

Prije nego što je imenovan za savjetnika direktora Uprave policije, Tomić je bio na

čelu kriminalističke policije od jula 2013. godine do februara 2015. godine, kada je

podnio ostavku nakon eksplozije koja se dogodila u Bloku pet, u Ulici vijenac kosov-

skih junaka, gdje je izgorjelo pet automobila, a jedna žena lakše povrijeđena.

Tomić je tada naveo da ostavku podnosi iz ličnih razloga. Tokom skoro dvije deceni-

je obavljao je mnoge veoma odgovorne funkcije u Upravi policije.

Raičković je bio na značajnim fukcijama, između ostalog bio je komnandant

bataljona Posebih jedinica policije sjever, načelnik i predavač u

srednjoj školi Unutrašnjih poslova u Danilovgradu, načel-

nik Odjeljenja za pogranične poslove, rukovodilac

odsjeka za obezbjeđenje objekata i diplomatsko-

konzularnih predstavništava. Posljednjih pet

godina bio je pomoćnik direktora ZIKS-a.

M. Ž.

Konkurs za čelnika Zavoda za izvršenje krivičnih sank

Za direktora ko

Tomić i Raič

MilanTomić

PODGORICA

SuđenjeNikši-

ćaninuVladuZmajeviću (47),

koji se tereti za ratni zločinnad

civilima tokomratanaKosovu

1999. godine, nastavljeno je juče

uVišemsudu saslušanjemsvje-

dokaDanijelaČolića.

Svjedok jekazaodanemožeda se

sjeti svega što se dešavalo prije

dvadesetgodina,ističućidaupot-

punosti ostaje pri iskazu koji je

daouVojnomsudu18.aprila1999.

godine.

Čolić je trebalo da se izjasni na

okolnosti ubistva jednog čobani-

na u blizini sela Žegra kod kosov-

ske opštineGnjilane.

U iskazu pred Vojnim sudom

ispričao je da semeđu dobrovolj-

cima za koje je on kao starješina

bio nadležan nalazio i optuženi

Zmajević.

Svjedok je tada bio kategoričan

da, kada sustigli uŽegru, svima je

saopšteno da mogu poći do pro-

davnice, ali nijesu dobili naređe-

nja da idupo kućama i kradu.

Prema iskazu Čolića, kasnije je

kodZmajevićauočiozlatni lanac,

koji do tada nije primijetio.

Svjedok je naveo i da je sa Zmaje-

vićem jednom prilikom krenuo

kamionomi da jevozačpodprisi-

lomoptuženogkrenuopremaŽe-

gri.

Tada je Zmajević, prema kaziva-

nju Čolića, izašao iz kamiona, re-

petirao automatskupušku i „ubio

čobaninasatrimetka,hladnokrv-

no, kazavši da je touradiozato što

je čobaninŠiptar“.

Svjedok nije odmah prijavio ubi-

stvo istražiteljima već, kako je

obrazložio, to je učinio nešto ka-

snije.

- Zmajević se ponašaonormalno,

sve dok nije zadužio oružje, od

kada je postao jaka, autoritativna

i opasna ličnost – ispričao je Čo-

lić.

U drugom iskazu, pred Višim su-

dom u Beogradu na saslušanju

2016.godine, svjedokjedrugačije

opisaonačin likvidacije.

Nakon tog iskaza uslijedila je re-

akcija branioca optuženog, advo-

kata Slavomira Božovića koji je u

prigovorio iskazu u cjelini navo-

dećida„istinamožebitisamojed-

na“.

Zmajević je uhapšen 3. avgusta

prošle godine u nikšićkom nase-

ljuRubeža, gdje je stanovao.

Onse sumnjiči da jekaodobrovo-

ljac 1999. godine u seluŽegra kod

Gnjilanaučestvovaouubistvupet

muškaraca i dvije žene. Prosjek

godinaosobakojeseubijeneprili-

komupada vojnihdobrovoljacau

to selo je 60 godina. Svi ubijeni su

bili albanske nacionalnosti. Zma-

jević je crnogorski državljanin, a

na Kosovu je ratovao kao dobro-

voljac.

Direktor Fonda za humanitarno

pravo Kosova BekimBljakaja ra-

nije je za medije ispričao da mje-

štani sela nijesu prepoznali poči-

nioce niti su poznavali te osobe,

ali suopisali izgleduniforme.

Bljakaja je dodao da je Sekretari-

jat unutrašnjih poslova u Gnjila-

nu podnio krivičnu prijavu ko-

sovskom vojnom tužilaštvu zbog

ovog zločina protiv sedamosoba,

aprvi na spiskubio jeupravoVla-

doZmajević.

Na osnovu terenskih istraživa-

nja, Fond za humanitarno pravo

Kosova jedošaodo iskaza svjedo-

ka koji opisuju ubistva počinjena

uŽegri.

M.L.

ARHIVAPOBJEDE

Saslušanjemsvjedoka nastavljeno suđenje Vladu Zmajeviću koji se tereti za ratni zločin na Kosovu

Čolić tvrdio da je vidio

ubistvo čobanina

:SaprivođenjaZmajevića

PODGORICA

Suđenje Ulci-

njaninu Hamidu R. Beharoviću,

koji se tereti da je ratovao u

Siriji za terorističku organizaci-

ju ISIL, juče je odgođeno za 15.

decembar.

Proces je odgođen jer nije

završen dopunski nalaz vješta-

ka za telekomunikacije.

Prema optužnomprijedlogu,

Beharović je od početka aprila

2015. domaja 2016. godine u

sirijskomgradu Mindžibu

učestvovao u stranoj oru-

žanoj formaciji - teroristič-

koj organizaciji - Islamska

država Iraka i Levanta

- ISIL.

Odgođeno suđenje Hamidu Beharoviću za ratovanje u Siriji

Čeka se vještačenje poziva

Beharović sa suprugomispredVišeg suda