Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Ponedjeljak, 27. novembar 2017.

Društvo

PODGORICA

–Koncept

pravanaprivatnost ueri sa-

vremenihmedija i tehnolo-

gija generalno jenaudaru,

ali jenaročito izražennema-

ranodnos prema zaštiti

dječjeg identitetakakou iz-

vještavanjumedija, tako i u

političkoj kampanji.

Posljedicatakvogodnosaneri-

jetko je stigmatizacija sredine

i stvaranje predrasuda kod

vršnjaka, kao i sekundarna

viktimizacijauslučajunasilne

pozadine.

To je, između ostalog, ocije-

njeno na dvodnevnoj regio-

nalnoj konferenciji Zapadnog

Balkana „Zaštiti i poštuj – ču-

vajmo ljudska prava“, koju je

organizovalainstitucijazaštit-

nika i ljudskih prava i sloboda

u saradnji sa kancelarijom

OEBS-a i Agencijom za elek-

tronskemedije.

Kako je ocijenjeno, u svijetu

medija i novih tehnologija u

kom je pravo na privatnost

djece nerijetko zanemareno i

od sistema, društva, novinara,

roditelja, ali i same djece, pro-

blem poštovanja prava zahti-

jeva kvalitetniji odgovor u vi-

du pridržavanja etičkog, ali i

moralnog kodeksa. Temelj

poštovanja prava, svakako,

mora biti dobrodefinisannor-

mativni okvir, koji bi spriječio

bilo kakvu zloupotrebu.

Maloljetnici

Tanka je linija izmeđuzloupo-

trebe i manipulacije maloljet-

ne djece u političkoj prediz-

bornoj kampanji i njihovog

legitimnog prava na aktuelno

zadovoljenje političkog živo-

ta, kazao je za Pobjedu autor

OEBS-ove analize izbornog

zakonodavstva na Zapadnom

BalkanuDavorGlavaš.

Posebno poglavlje studije, ko-

ja u fokusu ima javne servise u

našemregionu, ali sebavi i ko-

mercijalnim medijima, kako

je objasnio Glavaš, odnosi se

na djecu u predizbornoj kam-

panji. Prema njegovim riječi-

ma, rezultat studije je i nekoli-

ko ključnih preporuka kojima

bi se postigla bolja zaštita

identiteta djece, koja su neri-

jetko zloupotrijebljena tokom

predizbornihkampanja.

Jedna od ključnih preporuka,

naglasio je, da dijetemlađe od

osam godina ni u jednom sce-

nariju ne smije da se nađe u

političkom spotu, na bilbordu

iliubilokojojdrugoj formipo-

litičkog propagandnog mate-

rijala.

-Tunemožedapostoji oprav-

danje zbog čega bi neko dijete

mlađe od osamgodina na bilo

koji način bilo učesnik u poli-

tičkommarketingu,paiuzdo-

zvolu roditelja. Čak ni oni ne

smiju preuzeti odgovornost

za nešto što bi se trajnomoglo

odraziti na budućnost togdje-

teta –kategoričan jeGlavaš.

Činjenica je, prema njegovim

riječima, da dijete koje je dio

kampanjeposjeduje ime ipre-

zime, a to učešće može da

shvati kao trajno obilježje, te

da se, kada odraste, osjeti

zloupotrijebljenim.

Glavaš smatra da bi for-

mulacija kojom se za-

branjuje učešće djece

mlađe od osamgodina

u predizbornim kam-

panjama trebalo da

uđe u nacionalna izborna za-

konodavstva i time se spriječi

zloupotreba djece od vještih

političara, koji „slatkimdjete-

tom“ u političkomspotu neri-

jetko žele dobiti glasove em-

patije odbirača.

Djeca se ne bi smjela koristiti

ni u službi rekvizita, preporu-

ka je studije, odnosno „deko-

ra“ u kampanjama političkih

partija.

- Smatra seneprihvatljivimda

djecu izvrtića ili osnovne ško-

le obučete u obilježja određe-

ne stranke, pa da snimite re-

klamu dok držite govor, a oni,

tako obučeni, da stoje u poza-

dini – naglasio je Glavaš i do-

dao da se djeca ne smiju in-

strumentalizovati za potrebe

politike.

Kada je riječ o političkom

oglašavanju na bilbordima,

preporuka je analize da se ko-

riste takozvane stok fotografi-

je.

- To su anonimne fotografije

kojesemogunaćinavebu.Pla-

tite je i imate na raspolaganju

fotografiju koja je anonimna –

koja ne sadrži lice djeteta koje

se može identifikovati – obja-

snio jeGlavaš.

Regulacija

Uloga regulatora je, prema

njegovimriječima, krucijalna.

Postoje određene formulacije

kojenemoguući unormativni

okvir i ne može se svako pod-

ručje djelovanja do detalja

urediti, pa će raznimarketinš-

ki stručnjaci, koji su nalazili,

nastaviti da nalaze načina da

„pronađu rupuu zakonu“.

-Kadasemaloljetnaosobapo-

javi u spotu ili na bilbordu ili

na bilo koji drugi političkima-

terijal, to prethodno mora

proći odobrenje regulatorne

agencije. To je strašno važno,

jer onda regulatorna agencija

morapovlastitojsavjestiizna-

nju procijenti da li je to pri-

hvatljivo ili nije. Tu već nije

diskutabilno je li to prema za-

konu, jer zakon ne može po-

kritisvefinese–kategoričanje

Glavaš.

Prema njegovom mišljenju,

regulatorna agencija ne može

funkcionisati ako nije prepo-

znata u društvu kao relevan-

tnaibitna,teakosenjenradne

poštuje i cijeni.

- Članovi agencije moraju

imati podršku i reputaciju u

koju ljudi imaju povjerenja da

se neće voditi soptvenimnego

opštiminteresom. To znači da

posjeduje visok nivo eksperti-

zečlanova,aliipodrškujavno-

sti –naglasio jeGlavaš.

Tržište

Predavač naOdsjekuzamedi-

je i komunikacijenaUniverzi-

tetu u Tirani dr Alban Tartari

na konferenciji je predstavio

rezultate istraživanja koje je

urađeno u saradnji sa Alban-

skim centrom za javnu komu-

nikacijuuperioduodšestmje-

seci upet albanskihgradova.

Rezultati tog istraživanja, ka-

ko je rekao za Pobjedu, poka-

zali su da nema dovoljno sa-

mo s t a l ne produkc i j e u

medijskimkućama u Albaniji,

teda sedjecaureklamamane-

rijetko koriste za političke

kampanje, privatne biznise i

slično.

- Najveći problemna Balkanu

je što imamo mala medijska

tržišta i znamda jezapojedine

televizije veoma teško da odr-

že programtokomcijele sezo-

ne, zbog toga što moraju da

investiraju u taj program –

objasnio jeTartari.

Premanjegovimriječima,mo-

rajudaulažuumnogeaspekte,

a broj gledalaca se ne može se

uporediti saonimauItaliji iliu

Njemačkoj, države u kojima

živi na milione ljudi i postoje

jasno izražene fokus grupe.

- Napisao sam doktorsku di-

sertacijuna temu turskih seri-

ja na Balkanu, a istraživanje je

pokazalo da nemamo sredsta-

va za sopstvenu produkciju

serija, franšiza i slično, te pre-

uzimamo strane produkcije.

To znači da moramo stvarati

naš materijal. Naravno da su

proizvodi sa Zapada dobro-

došli, ali moramo imati origi-

nalne produkcije – kategori-

čan jeTartari.

Prema njegovom mišljenju,

ako ne umijemo da se integri-

šemo u balkansku zajednicu i

biti jedinstveni unjoj, kakoće-

mo se onda integrisati u

Evropsku uniju. Svojevrsnu

barijerupredstavljaju imediji,

koji imajumoć da šire pozitiv-

nu ili negativnu sliku o nekom

objektu ili fenomenu.

Predrasude

- U školi, počevši od knjiga iz

istorije, komšijske države uvi-

jeksupredstavljaneunegativ-

nom svjetlu. U to vrijeme su i

mediji podržavali takvu sliku,

atosesadavećradinalatentan

način. Danas se negativna sli-

ka ne širi direktnimkanalima,

već na primjer kroz navijačke

pjesme, pa tako možemo vi-

djeti gomilu djece kako pjeva-

ju nacionalističke pjesme –

upozorio jeTartari.

Želi da, kako je objasnio, nje-

gova djeca vole svoju državu,

ali i regionidabuduučenapri-

hvatanju razlika i priznavanju

sličnosti, što moraju činiti ka-

ko bi uvidjeli da smo svi isti.

- Mediji u tome igraju važnu

ulogu, posebno televizija.

Moramo više raditi na pozi-

tivni uticaj na studente novi-

narstva i novinare da vide do-

bru stranu, stranu kvalitetne

saradnje, suživota na Balka-

nu, na način da se odbace ste-

reotipi i predrasude koje su

snažne – poručio je Tartari i

dodao da imamo puno posla

na tompolju.

JasminaBEHAROVIĆ

Poštovanje prava na privatnost djecemora biti jasnije sankcionisano, mediji i političari najviše odgovorni

Nemar ili zloupotreba

zarad čitanosti i glasača

Formulacija kojom se zabranjuje učešće djecemlađe od osam godina u predizbornim

kampanjama treba da uđe u nacionalna izborna zakonodavstva, te da se spriječi zloupotreba

djece od vještih političara koji „slatkimdjetetom“ u političkom spotu nerijetko žele dobiti

glasove empatije od birača, kazao je za naš list međunarodni ekspert Davor Glavaš

Djecu treba

stimulisati

Vrlo je teško napraviti razli-

ku, zbog različitih faktora,

što je manipulacija, a što

je pravomaloljetne osobe

na aktuelno zadovoljenje

poltičkog života, kazao je

za Pobjedumeđunarodni

ekspert Davor Glavaš.

- U Zagrebu su se, na pri-

mjer, djeca iz jedne škole

organizovala i napisala

pismo gradonačelniku

zbog toga što nijesu imali

pješački prelaz na dijelu

puta do kuće. Više pisama

kasnije, dobili su i semafor.

To su jako važne poruke

djeci – da uoče nešto što im

predstavlja problem – obja-

snio je Glavaš.

Prema njegovommišljenju,

djecu treba stimulisati, jer

se na taj način od njih stva-

raju odgovorni građani.

- Neprihvatljivo je ako

bilo koja politička partija

pokušava iskoristiti takvu

aktivnost djece, zbog toga

što je to onda manipulaci-

ja, a to je nešto što zavisi

od demokratske zrelosti

društva i koliko je snažan

uticaj autoriteta – agencije,

odnosno regulatora – rekao

je Glavaš.

AlbanTartari

DavorGlavaš

Govori se o

problemu,

ne i o pojavi

Istina kao apsolutni impe-

rativ u radumedija ne

može se uvijek odnositi

na djecu, posebno u dijelu

objavljivanja informacija o

njima koja ugrožavaju nji-

hovo pravo na privatnost,

ocijenila je na konferenciji

profesorica na Fakultetu

političkih nauka Sveučilišta

u Zagrebu Gordana Vilović.

Otkrivanjemnjihovog

identiteta nerijetko se stva-

ra stigmatizacija te djece

u društvu, a u pojedinim

okolnostima čija je poza-

dina nasilje – vršnjačko i

porodično – i sekundarnu

viktimizaciju, što, prema

njenim riječima, proizvodi

dodatnu sramotu zbog

određene situacije.

Ona je istakla da se iz ugla

medija najčešće govori o

problemu, ali ne i o pojavi,

te da se na taj način ne

prilazi rješavanju neke

situacije.

Temelj poštovanja

prava, svakako,

morabiti dobrode-

finisannormativni

okvir, koji bi sprije-

čiobilokakvu zlou-

potrebu