Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Ponedjeljak, 27. novembar 2017.

Ekonomija

KOLAŠIN

- Iako saupornomjese-

njomkišom, „malavaroš“ jučenima-

lonije turistički izgledala, prepuni

parkinghotela „Bjanka“ jebiouvod

u sasvimdrugačijupriču. Automobi-

li gostijubili suparkirani i vanpar-

knigprostora takoda je tobiopravi

„mravinjak“ četvorotočkaša. Ure-

prezentativnomhotelunijebilopra-

znogmjesta, a sa 240gostijupopu-

njeni su svi kapaciteti.

Kako je kazao Nemanja Kuljić, direk-

torhotela„Bjanka“,glavnigostisuturi-

stiizAlbanijekojineradnedanezasvo-

je državne praznike pretvaraju u

turistički boravak u ovomhotelu i Ko-

lašinu.

- Možda smo za ovaj kišni vikend bili

najpopunjeniji hotel uCrnoj Gori, a si-

gurno je da smo imali najviše gostiju u

odnosu na hotelske kapacitete. Domi-

nirali su gosti iz Albanije koji po tradi-

ciji i „dan zastave“ i u decembru kato-

lički Božić provode u našem hotelu.

Ovo potvrđuje da i u ovakvom kišnom

danunaš hotel i Kolašinmoguda budu

zanimljivi.Hotel sa spacentromi broj-

nimdrugimsadržajima, a grad a sa ka-

fićima i restoranima od Jabuke pa do

Sjerogošta. U svakom slučaju, ovakav

turistički vikend je ohrabrenje za zim-

sku sezonu koja je pred nama - istakao

je Nemanja Kuljić, direktor hotela

„Bjanka“.

D.DRAŠKOVIĆ

KOLAŠIN:

Reprezentativni hotel bez praznogmjesta i u „mrtvoj sezoni“

„Bjanka“ za vikend

„upisala“ 240 gostiju

Realizacija projekata uz pomoć Investiciono-razvojnog fonda (Presing, Nikšić)

Do detalja razraditi biznis

plan prije kretanja u posao

PODGORICA

- SrđanNikolić, vlasnikpre-

duzećaPresingd.o.o. uNikšiću, koji jeove

godinekrenuoubiznis, kažeda savjetuje

svimmladimljudimakoji nemajuposaoda

uzmu stvaru svoje ruke.

-NečekajteposaonaZavoduzazapošljavanje

nego krenite u svoj biznis. Biznis plan treba

dobro razraditi, praktičnododetalja. Ukoliko

vam treba podrška obratite se Investiciono-

razvojnomfondu, jer su touslovi koji sudobri

- kažeNikolić.

On je u biznis krenuo u aprilu tekuće godine

kada je osnovaopreduzeće.

- Biznis sam zapo-

čeo ličnim sredstvi-

ma i uz pomoć kre-

ditne podrške

Investiciono-razvoj-

nogfonda.UčešćeIRF-a

u ukupnoj investiciji bilo

je 50 hiljada eura - objašnja-

vaNikolić.

Nijesam, ističe ovaj biznismen, uzi-

mao kredite kod poslovnih banaka tako da ne

znamkakvi su imuslovi, ali čujemda se izpri-

vrede žale da sukamate visoke.

Na ideju da otvori

savremenu teretanu

došao je, kaže Srđan,

kroz dugogodišnje

bavljenje sportom.

Presing je porodično

preduzeće.

- Dva člana porodice su za-

poslena u preduzeću u čemu je

zaslugaiInvesticiono-razvojnogfon-

da - objašnjavaNikolić.

Napitanjekojiperiodjebionajteži,onkažeda

je još ranozaocjenujer jeposaotekuzačetku.

- Za sada je izvjesno da nemamo nekih teško-

ća. Tačnije, nijesmo do sada imali biznis bari-

jera - ističeNikolić.

Ovaj biznismen, iako na početku, ima namje-

ruda širi posao.

- Imamu planu da širimposao i sasvimsigur-

no ćemi trebati i kreditna podrška - objašnja-

vaNikolić.

On kaže da u preduzeću pažnju poklanjaju i

društvenoj odgovornosti.

- Primjenjujemo norme društvene odgovor-

nostiismatramosetakvimpreduzećem-kaže

Nikolić.

M.P.M.

Jučerašnji izgledparkinga „Bjanke“

Ne treba čekati

posao na Zavodu

za zapošljavanje nego

krenuti u svoj biznis. Biznis

plan treba dobro razraditi,

praktično do detalja. Ukoliko

vam treba podrška, obratite

se Investiciono-razvojnom

fondu jer su dobri uslovi –

kaže biznismen Srđan

Nikolić

SrđanNikolić

PODGORICA

- Industrijska

proizvodnjauCrnoj Gori u

oktobru jeuodnosuna sep-

tembarporasla 7,5odsto, po-

kazujupodaciMonstata.

- U odnosu na oktobar pret-

hodne godine proizvodnja je

povećana u sektoru vađenje

rudaikamena115,1odstoipre-

rađivačke industrije 7,9 odsto,

dok je smanjena u sektoru

snabdijevanja električnom

energijom, gasom, paromi kli-

matizacija 26,3 odsto - saop-

šteno je.

Statističari su saopštili da je u

desetmjeseci ovegodineupo-

ređenju sa istim periodom

prethodne, sektor vađenje ru-

da i kamena zabilježio rast

proizvodnje od 115,3 odsto,

dok su sektori prerađivačke

industrije i snabdijevanja

električnom energijom, ga-

som, paromi klimatizacija pa-

li 3,2 odsto, odnosno 28,5 od-

sto.

Indeks prometa u industriji u

Crnoj Gori u oktobru zabilje-

žio jerastuodnosuna istimje-

secprethodne, 10,1odsto, kao i

u odnosu na prosječni promet

iz prethodne godine 27,3 od-

sto.

- U deset mjeseci ove godine u

poređenju sa istim periodom

prethodne,sektorvađenjaruda

i kamena zabilježio je rast pro-

meta od 79,6 odsto, a prerađi-

vačke industrije 5,4 odsto - za-

ključuje se u saopštenju.

N.Đ.

Podaci Monstata

za oktobar

Rast

industrijske

proizvodnje

ODIDEJEDO

REALIZACIJE:

Savremena teretana