Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ponedjeljak, 27. novembar 2017.

Ekonomija

Zemlja

Ukupne investicije

Ulaganje u

preduzeća i banke

Ulaganje upromet

nekretnina

Interkompanijski dug

UAE

86,96miliona

67,9miliona

2,3miliona

16,2miliona

Rusija

49,96miliona

824.000 eura

35,6miliona

13,4miliona

Azerbejdžan 45,04miliona

45miliona

40.000 eura

-

Italija

38,2miliona

212.000 eura

1,1milion

36,9miliona

Njemačka

35,2miliona

524.350 eura

5,08miliona

29,2miliona

Švajcarska

31,56miliona

563.648 eura

14,47miliona

16,29miliona

Srbija

27,4miliona

8,4miliona

9,2miliona

5,1milion

Kipar

23,7miliona

376.000 eura

2,75miliona

540.270 eura

Turska

19,08miliona

6,58miliona

4,2miliona

8,2miliona

Španija

13,8miliona

419.940 eura

138.707 eura

13,08miliona

Austrija

11,2miliona

2,4miliona

2,47miliona

6,34miliona

Holandija

10,3miliona

557.491 eura

1,46miliona

1,15miliona

Engleska

8,8miliona

206.029 eura

2,47miliona

6,12miliona

SAD

8,49miliona

2,39miliona

4,48miliona

1,45miliona

Hrvatska

7,96miliona

196.042 eura

659.549 eura

6,7miliona

Belgija

6,2miliona

-

1,5miliona

4,7miliona

Luksemburg 6,4miliona

5.000 eura

814.040 eura

5,58miliona

PODGORICA

-Strani investi-

tori iz74zemljeuCrnuGoru

suza desetmjeseci ovegodi-

neuložilineto380milionaeu-

ra, što jeblizu22odstoviše

negouistomperioduprošle

godine.Triprvamjestadrže

UjedinjeniArapskiEmirati sa

blizu87miliona,Rusija50i

Azerbejdžan45milionaeura,

kazali suPobjedi izCentralne

banke.

Bruto investicije iznose500mi-

lionaeura.Strancisuupreduze-

ća i banke u Crnoj Gori uložili

143,7, kupovinu nekretnina

120,6 i u interkompanijski dug,

odnosno ulaganje koje ne pove-

ćava osnovni kapital 201milion

eura.

Zemlje

Na pitanje koji su najveći pro-

jekti u koje je investirano, iz

Centralne banke su odgovorili

danemaju tepodatke.

- Centralna banka ne raspolaže

tim informacijama, jer ne vodi

evidencijunanačinkoji bi omo-

gućio izvođenjeovihpodataka -

objasnili su izCBCG.

Italija je po ulaganjima u Crnu

Gorunačetvrtommjestusa38,2

miliona, na petomNjemačka sa

35,2miliona, šestomŠvajcarska

31,56, sedmom Srbija 27,39,

osmom Kipar 23,7, devetom

Turska 19, desetom Španija 13,8

milionaeura.

IzUAEjenajviše ili 67,9miliona

uloženo u domaća preduzeća i

banke, a na drugom mjestu je

Azerbejdžansa45miliona.Rusi

prednjače po ulaganjima u ne-

kretnine-35,6miliona.AItalija-

ni - 36,9miliona uulaganjukoje

nepovećavaosnovnicapital-ta-

kozvani interkompanijski dug.

Od zemalja regiona najviše je

uloženo iz Srbije - 27,3 miliona

eura, Bosne i Hercegovine 3,5

miliona, Slovenije 3,4 miliona

eura,Kosova 1,8milionaeura…

Iz Vlade gotovo svakodnevno

poručuju investitorima da su

vrata na dnevnoj bazi otvorena

ugledniminvestitorima.

Značajno

Komentarišući povećanje inve-

sticijazavišeodpetineekonom-

ski analitičar Predrag Drecun

Pobjedi je kazao da je to značaj-

nozaekonomiju.

- Mnogo je dobro što u ovim

uslovima nije došlo do pada

stranih direktnih investicija, a

bilo kakvo povećanje može se

smatrati dobrim rezultatom.

Povećanje za petinu je dosta

značajno. Nažalost, ovo veliko

povećanje nije dovoljno da

amortizuje neke druge negativ-

ne efekte spoljnotrgovisnog de-

ficita.Nasreću,trendpovećanja

je izvjestan, naročito imajući u

vidupolitički trenutakukomse

nalazimo - kažeDrecun.

Raduječinjenica,kažeon,daru-

ski investitori nijesu baš poslu-

šalipolitičkistavsvojeVladeida

suprvenstvenogledali svoj lični

interes.

-Togovori daCrnaGora i nema

ništa protiv ruskih investitora.

Naprotiv. Dobro je da čak iz ove

zemlje, čija je zvanična politika

naneki načinsuprotstavljena sa

Crnom Gorom, imamo visok

priliv. Sve ovo znači da se Crna

Goramože smatrati dobromin-

vesticionomdestinacijom - ka-

žeDrecun.

Nije dobro, dodaje on, što su in-

vesticije iz velikih zapadnih ze-

maljau tragovimazastupljene.

- U tomdijelu postoji ogroman

prostor za povećanje. Treba ra-

diti na afirmaciji nedavnog ula-

skaCrneGoreuNATO.Dolazak

velikih investitora iz zapadnih

zemalja -VelikeBritanije, Fran-

cuske ili SAD značajno bi podi-

gao povjerenje u našu investici-

onu destinaciju - smatra ovaj

ekonomski analitičar.

Na pitanje zašto nemamo više

američkih investitora, Drecun

kažedanema jasanodgovor.

- Američki investitori su daleko

najoprezniji. Možda nema do-

voljnoprostorazahedžovanje,a

i nijesudo temjeresigurni upo-

litičkopravniambijentdabiulo-

žili. Topokazujedamoramo ra-

diti na poboljšanju pravne

sigurnosti investitora i rezultati

ćedoći - smatraDrecun.

Grinfild

Treba, ocijenio je on, stvarati

uslovezaprivlačenjeinvestici-

ja u realni, a ne samo u sektor

usluga.

Nedovoljno jegrin fild, potpu-

nonovih investicija.

- Na privlačenju tih investicija

treba i može mnogo više da se

uradi. Da se dovedu renomira-

ne kompanije koje bi od nule

započele investicije u Crnoj

Gori - kažeDrecun.

Ukoliko dođe do smanjenja

poreza i doprinosa na zarade,

što iz Vlade najavljuju da će

razmatrati, imaćemo još bolji

investicioni ambijent.

Na pitanje da li smatra da Vla-

da u narednom periodu može

pokvariti uslove za ulaganje u

Crnu Goru, Drecun kaže da je

rast stope PDV na 21 odsto od

januara ipak kompatibilan sa

zemljamaEU.

- Drugi porezi su daleko kon-

kurentniji nego u razvijenim i

zemljama u okruženju. Ne vi-

dim razloga da Vlada krene sa

daljim poreskim pritiskom,

osimu dijelu koji se odnosi na

fiskalnu disciplinu - smatra

Drecun.

Uslučajudaunarednomperi-

odu počnu da padaju strane

investicije, Drecun kaže da bi

rizik biodvostruk.

- Imali bismo ekonomski rizik

i značajno bi pao imidž Crne

Gore. Platni bilans, koji je

uslovljen ogromnim spolj-

notrgovinskim deficitom, tr-

pio bi negativne posljedice –

sma t ra ova j ekonomsk i

analitičar.

MiraPOPOVIĆ MILOVIĆ

U Crnu Goru za deset mjeseci uloženo 380miliona eura, blizu 22 odsto više nego u istomperiodu 2016.

Arapi

ulažuu

preduzeća,

Rusi u

nekretnine

143,7

miliona eura uloženou

preduzeća i banke, a u

kupovinunekretnina

120,6miliona

PredragDrecun