Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ponedjeljak, 27. novembar 2017.

Aktuelnosti

PODGORICA

- Predsjednik

VladeDuškoMarkovićotputo-

vao jeuzvaničnuposjetuMa-

đarskoj povodomdanašnjeg še-

stogSamitaKine i 16država

Centralne i IstočneEvrope, koji

seodržavauBudimpešti.

Kako je saopšteno, tokom Samita

inicijative16+1premijerMarković

će se sastati sa predsjednikomDr-

žavnog savjeta NR Kine Li Keći-

jangom i sa domaćinom Samita,

predsjednikom Vlade Mađarske

ViktoromOrbanom.

-Samit ćebiti prilika i zabilateral-

ne sastanke predsjednika Vlade

Crne Gore sa ostalim liderima

država učesnica. TokomSami-

ta biće, u okviru Inicijative,

potpisani i sporazumi o sa-

radnji u pojedinim obla-

stima – saopšteno je.

Sa predsjednikomVla-

de pošao je i ministar

saobraćaja i pomorstva

OsmanNurković.

N.Đ.

Marković danas

u

Budimpešti

PODGORICA

-Književnik

MiloradPopović, ovogodišnji

dobitnikNjegoševenagrade

zaroman„Čovjekbez lica“,

emotivnoposebnezasvakog

Crnogorca, uemisiji „Živa

istina“govori opozadini i in-

spiratorimahajkenanjega,

objašnjavazašto jeCrnaGora

danaskulturnakolonija i op-

tužujeVladudasedistancira

odinstitucija i ljudi koji seza-

lažuzadovršetakkonstituisa-

njacrnogorskenacijekaosu-

štinskoguslovaopstanka

državeCrneGore.

Kampanja

Nije iznenađen što je na meti

onihkoji se, kakokaže, „godina-

ma sistematski bave njim“.

Kampanja je, kaže, nastavak ro-

mana, jer je vodi sin lika u „Čo-

vjekubez lica“.

- Cijela ta hajka ide iz istog de-

nuncijanskog uma, koji nema

iluziju o ničemvišem i drugači-

jem.Imajednapotpunobizarna

stvar. Jedan marginalan lik u

tomromanu,kojijevišeiniciran

drugim likom jednog idealiste i

intelektualca, što je stradao u

komunizmu... i sadtamopostoji

jedandrugi likColeNovičićkoji

ga je špijao policiji i bio na sudu

svjedok tužbe. Njegov sin Balša

Brković vodi u Vijestima kam-

panju na sličan denuncijanski

način.Onioptužujuljudekojisu

biličlanovižirijadasukorumpi-

rani... Kad sam ja u pitanju, tu

ima još nešto osimove lične pa-

tološke crte dinastije oca špiju-

naisinanarkomana,atojejedna

politička dimenzija – moji sta-

vovi i sve ono što javno zastu-

pam posljednjih 30 godina -

objašnjavaPopović.

Umjesto da državotvorna svi-

jest iz predreferendumskih go-

dinaosnažuje,uCrnojGoriima-

mo suprotanproces - slabljenje,

ukazuje Popović i dodaje da se

tomoževidjeti postanjuu insti-

tucijama, partijama i medijskoj

politici.

Crnogorska nacija, smatra Po-

pović, mora biti stožer građan-

skeCrneGore.

Atmosfera u današnjem crno-

gorskomdruštvupodsjećagana

1989, navrijemeABrevolucije!

-Poslije referenduma, ustanov-

ljenjecrnogorskijezik,himna...

ali se stalo na pola puta. Sve re-

forme su kuse, nedovršene, in-

stitucijenijesuojačale.Proradi-

la je stara mašinerija negatora

Crne Gore. Kada danas vidite

pravoslavne hramove, knjižare,

kulturna ljeta, pa Crna Gora je

nesumnjivokulturnaiduhovna

kolonija. Sa druge strane, para-

doksalno imamo vlast koja je

proklamovala građanske vri-

jednosti, emancipaciju crno-

gorske nacije, a ona se danas,

pogotovoodkonstituisanjaVla-

deDuškaMarkovića, pokušava

na sve načine distancirati od

segmenata koji se zalažu za pu-

nu samobitnost crnogorske na-

cije,valjdaprocjenjujućidajeto

gubitnička varijanta - navodi

on.

Kako kaže, Crnogorska pravo-

slavna crkva, Dukljanska aka-

demija nauka i umjetnosti... to

je sve danas u fazi nestajanja,

dok se daju jasni pokazatelji da

sepreferiradruga struja.

-Crnogorskaakademijanaukai

umjetnosti dosadsenikadanije

odredila ni o jednom vitalnom

crnogorskompitanju-napomi-

njePopović.

Popović vjeruje da je manjak

znanja vladajuće garniture

ključni problemdruštva i drža-

ve.

Najvećiproblem

-Neznanjejenajvećicrnogorski

problem, nije samo u pitanju

uvijek loša namjera koliko ne-

znanje.MislimdaovaVladasad

pravinekegreškeizužasnogne-

znanja, jer predsjednikVlade je

izdruge vokacije. Ekonomija će

nekadbitibolja,nekadgora,NA-

TOokvirnasjesačuvaoodvanj-

ske ugroženosti, ali pitanje kul-

ture, duhovnosti, tradicije to je

pitanjekojeodređujedalićeova

zemlja postojati za 50 godina i

imalismisladapostoji-kažePo-

pović.

OnističedauCrnojGoriimamo

društvenu patologiju da se

strankekojesenazivajugrađan-

skimudružujusastrankomkoja

jeoptuženazaveleizdaju.

- To se tako zove ako sa stranim

državljanima pokušavateda ru-

šite ustavni poredak. Nažalost,

imamo tako malo ljudi koji su

spremnidapogledajuistiniuoči

-dodajePopović.

R.P.

Popović:

Denuncijanti

vode hajku

PODGORICA

-Djelovi više

opštinabićedanas nekoliko

sati bez struje zbog radova

namreži i ugradnjebrojila,

saopšteno je izCrnogorskog

elektrodistributivnog siste-

ma.

U Podgorici zbog radova na

mreži bez struje od devet do

deset sati biće djelovi Golubo-

vaca i Balabana, Odžino polje,

Gošići iMataguži.

BezstrujeuPodgoriciodosam

sati i 30minutado 14sati biće i

ulica 18. jula.

U Kotoru od devet do 12 sati

bez električne energije biće

Plagenti.

UPljevljimaodosamdo15sati

bez struje biće Otilovići, Vije-

nac,Ranč,Mijailovica,Dolini-

ce, Podborova, naselje Potrli-

ca.

NaŽabljakuod11do15satibez

struje biće potrošači iz Šuma-

novaca.

U Šavniku od 10 do 15 sati bez

strujebićeGodijelja, auNikši-

ćuoddevet do 16 sati Zagrad.

UBijelomPoljuoddevet do 15

satibezstrujebićeGrabiBrza-

va, a u Mojkovcu od 10 do 13

satiMarićaLuka.

UKolašinu od devet do 15 sati

bezstrujebićeTrebaljevo,Sje-

rogošte, Bakovići, a od devet

do 14 i 30VeljeDuboko.

UUlcinju od devet i 15 do de-

vet i 45 sati bez struje biće dio

Male plaže,Holegro i Kampo-

vi Jadrana.

Od deset do deset i 30 bez

električneenergijebićedioPi-

nješa kod zgrade Subašića, a

od osam i 30 do devet sati Pri-

stan.

Od deset i 45minuta do 11 sati

i 15 minuta bez struje biće dio

naselja iznad hotela „Alba-

tros“.

Objekti u kojima će biti ugra-

đivana nova brojila bez struje

biće odosamdo 18 sati.

Nova brojila u Podgorici biće

ugrađivana u Zeti – Srpska,

Mitrovići,Mahala.

UHerceg Novomnova brojila

biće ugrađivana u Kumboru,

Zmijicama, Miočevićima,

kampovima Sava I i II.

Nova brojila uHerceg Novom

biće ugrađivana na Trgumar-

šala Tita, Zelenici i Sunčanoj

obali.

Crnogorski elektrodistributivni sistem

Više opština sjutra

bez struje zbog

radova namreži

Sistemrane najave

smanjuje rizik od suše

Budimpešta

MiloradPopović

U Crnoj Gori imate društvenu patologiju da se stranke koje se nazivaju

građanskimudružuju sa strankomkoja je optužena za veleizdaju. To se tako zove

ako sa stranimdržavljanima pokušavate da rušite ustavni poredak. Nažalost,

imamo takomalo ljudi koji su spremni da pogledaju istini u oči, dodaje Popović

Dobitnik

Njegoševe

nagrade o

kampanji protiv

njega i stanju u

društvu

PODGORICA

–CrnaGora je jednaod 10državaučesnica

projekta „Rizikod sušauregionuDunava -DriDanube“ koji

unašoj državi sprovodi Zavodzahidrometeorologiju i seiz-

mologiju. Realizacijaprojektapočela jeu januaru, apredvi-

đeno jeda trajedo jula 2019. godine.

GlavniciljDriDanubeajedaomogućipreciznijeiefikasnijerano

upozorenje na sušu i da promijeni uglavnomprivremeni u pro-

aktivni odgovor na tu pojavu. On je zasnovan na procedurama

upravljanja rizikomčije su glavne komponentemonitoring i ra-

na najava. U toku projekta radiće se na jačanju saradnje između

svihrelevantnih institucijakakobi se razvilakulturapripravno-

sti širomregionaDunava.

Koliko je na tomprojektu do sada urađeno Zavod će, najavili su

iz te ustanove, saopštiti danas na informativnom seminaru u

Podgorici.

OsimCrne Gore, države učesnice projekta koji je vrijedan oko

1,5 miliona eura su Austrija, Bosna i Hercegovina, Republika

Češka, Hrvatska,Mađarska, Rumunija, Slovačka, Slovenija i Sr-

bija.

P.N.

Projekat Zavoda za hidrometeorologiju

DuškoMarković

PODGORICA

-Upravacarina

uoktobrunaplatila je61,67

milionaeuranetoprihoda,

22,8odstovišenegouistom

prošlogodišnjemperiodu.

Prema podacima objavljenim

na sajtuUprave carina, od uku-

pnonaplaćenihprihodauokto-

bru, na porez na dodatu vrijed-

nost pri uvozuseodnosilo38,07

miliona eura, na akcize 21,23

miliona, na carinu 2,17miliona,

na porez na kafu 195,14 hiljada

eura, anaostaleprihode5,33hi-

ljadeeura.

Iz Uprave je objašnjeno da je u

oktobru naplaćeno 62,25milio-

na eura, ali da je bilo carinskih

povraćaja sredstavau iznosuod

35,6 hiljada eura i akciznih u

iznosuod550hiljada.

U strukturi naplaćenih akciza

najviše je zastupljena akciza na

mineralnaulja,njihovederivate

i supstitutesa65,79odsto, zatim

na duvanske proizvode 24,7 od-

sto, anaalkohol i alkoholnapića

6,39odsto.

Ostale prihode, kako je objaš-

njeno, između ostalih, čine pri-

mici po osnovu novčanih kazni

u prekršajnom postupku, pri-

hodi od prodaje carinske robe,

kamate za neblagovremeno

plaćanje carine i carinskihdaž-

bina.

R.P.

Carina u oktobrunaplatila 61,67miliona eura