Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Politika

Ponedjeljak, 27. novembar 2017.

ojkovcu, na Cetinju, Petnjici i u Tuzima, oštar pad SDP-a

ZaDPS glasalo čak

47,3 odsto izašlih!

odčetiri

kog tijelamogudakažemda je

DPS i dalje najjača politička

partija u prijestonici, jer smo

osvojili 44,7 procenata, što

značidazajednosanašimkoa-

licionim partnerom na držav-

nom nivou imamo apslolutnu

većinu - kazao jeBogdanović.

On smatra da nema ni jednog

razloga da do te koalicije ne

dođe, jer je saradnja između

DPS-a i SD-a na lokalnom ni-

vou izuzetnodobra.

- Ne vidim da ima bilo kakve

smetnje da i na lokalnom ni-

vou dođe do koalicije. DPS je

ostvarila ubjedljiv rezultat.

Ako posmatrate pojedinačno

Socijaldemokrate IvanaBrajo-

vića i da su razgovarali o tome

da u ponedjeljak počnu prego-

vore.

- Zadovoljan sam podrškom.

Siguran samda će se opozicija

za pet minuta dogovoriti - ka-

zao jeAdžić.

OsimDPS-a, koji je osvojio 16

mandata, po pet mandata su

osvojili GP Ura i Demokrate.

Tri mandata osvojio je SDP,

dok su Stara garda Liberalnog

saveza i Socijaldemokrate

osvojili podvamandata.

Prema sadašnjemstanju, Soci-

jaldemokrate će biti „tas na va-

gi“ kada je riječ o formiranju

vlasti.

Iz tabora Socijaldemokrata,

kojisunalokalnimizborimana

Cetinju osvojili dva mandata,

zadovoljni su izbornim rezul-

tatom koji je, prema riječima

nosioca liste SDdr Ivana Gazi-

vode, bolji nego na parlamen-

tarnimizborima.

- Kada je riječ o koalicijama,

ostajem pri ranije rečenom da

možemo razgovarati sa svima

osim sa DF-om. Meni lično je

neprihvatljiva kadrovska

struktura koja je sada na čelu

opštine –kazao jeGazivoda.

Očito je da će već narednih da-

na doći do pregovora Demo-

kratske partije socijalista i So-

cijaldemokrata, koji su u

koaliciji na državnomnivou.

Petnjica

Iz Izbornog štaba Demokrat-

skepartije socijalistauPetnjici

saopštili su da je ta partija na

izborima osvojila više od 50

odsto glasova, odnosno apso-

lutnu većinuu budućemlokal-

nomparlamentu. DPS je osvo-

jila 20 odborničkih

mandata, Bošnjačka

stranka će imati pet

odbornika, Socijaldemokrate

četiri. U parlamentu su još i

Bošnjačka demokratska za-

jednica i SDP sa po jednim

odbornikom.

Nosilac liste DPS-a Samir

Agović je poručio da je zado-

voljan rezultatima.

-Ovo je pobjeda, ali nema po-

raženih. Petnjica će tek u na-

rednom mandatu doživjeti

procvat i vjerujem da su gra-

đani izabrali pravuopciju.Već

sjutra nastavljamo da radimo

- kazao je on.

Agović je rekao da su pokazali

da su dominantna politička

snaga i da niko ne može da ih

ucjenjuje.

- Procijenićemo u partijskim

organimadalićemozvatiSDu

koaliciju - poručio je on.

Agović se osvrnuo i na optuž-

be opozicije o ,,punktovima

DPS-a“, rekavši da sunavodi o

tome netačni, te da su drugi

imali punktove.

Predsjednik Opštinske izbor-

ne komisije Mersad Lakić je

saopštio da je od 3.018 upisa-

nihbirača glasalo48,66 odsto.

I podaci SDP-a govoredaDPS

ima apsolutnu vlast uPetnjici.

SDP je doživjela veliki pad na

lokalnim izborima u Petnjici.

Osvojila je samo jedno odbor-

ničko mjesto, dok je na proš-

limizborima imala 11.

Predsjednik Opštinskog od-

bora SDP-a u Petnjici i pot-

predsjednik stranke Almir

Rebronja istakao je da nijesu

zadovoljni ostvarenim rezul-

tatom, iako ih ne smatraju

,,praznikomdemokratije“, što

bi, kako jekazao, trebalidabu-

du.

Razlogazazadovoljstvoimaju

i Socijaldemokrate Ivana Bra-

jovića, koji su duplirali snagu

uodnosuna prošle izbore.

Tuzi

Nosilac liste DPS-a u Tuzima

HalilDuković saopštio jeda je

vladajuća stranka ostvarila

pobjeduuTuzimaidaćeimati

15 mandata u lokalnomparla-

mentu. Albanska alternativa

osvojila je sedam mandata,

Bošnjačka stranka i Demo-

kratski savez po tri mandata,

Demokratska unija Albanaca

dva i Socijaldemokrate i De-

mokrate po jedan. Duković je

rekaoda jeDPS obećala ,,širo-

ku koaliciju, ali da će sada

zbog izjava čelnika Albanske

alternative razmisliti oširokoj

koaliciji.

Čelnik Albanske alternative

Nik Đeljošaj je javno optužio

predsjednikapodgoričkogod-

bora DPS-a Vladana Vučelića

da stoji ,,iza kriminalne orga-

nizacije koja je kupovala gla-

sove u Tuzima“. I pored op-

tužbi na račun Vučelića,

Đeljošaj je rekaoda sunjegovi

kontrolori potpisali sve zapi-

snike sa biračkih mjesta što

značidasuprihvatilirezultate

izbora.

DPS, prema nezvaničnim in-

formacijama, je dobila oko

400glasovavišenegonapret-

hodnim izborima. Lokalni

parlament u Tuzima broji 32

odbornika.

N.Z.-R.Ć-J.Đ.

Prema preliminarnim izvještajima izbornih komisija, na

izborima u Mojkovcu, na Cetinju, u Petnjici i Tuzima glasalo

je - 25.587 birača, u Mojkovcu 83,5 odsto, na Cetinju 70,9,

Petnjici 48,8 i u Tuzima 60,5 odsto.

Iako pregled rezultata u četiri opštine ne daje preciznu sliku

odnosa snaga na državnomnivou, može biti značajan indi-

kator za podrške koju stranke imaju u Crnoj Gori.

Sudeći prema ovom izbornomuzorku, Demokratska partija

socijalista Mila Đukanovića ima razloga za zadovoljstvo: za

tu partiju je glasalo 12.116 glasača, odnosno čak – 47,3 odsto.

Na drugommjestu su Demokrate Alekse Bečića, koje su

osvojile 2.697 glasova ili 10,5 odsto. Skoro pet puta manje

od DPS-a!

Možda je za mnoge iznenađenje, ali prema rejtingu sa

nedavnih lokalnih izbora na treće mjesto se probio Građan-

ski pokret URA Dritana Abazovića. Ta je stranka osvojila

1.637 glasova, odnosno 6,39 odsto.

Četvrti po snazi su Socijaldemokrate Ivana Brajovića koje

su u četiri opštine dobile povjerenje 1.446 građana – 5,65

odsto.

Zanimljivo, Socijaldemokratska partija Ranka Krivokapića je

slabije kotirana od dojučerašnjih partijskih drugova - osvoji-

li su 1.247 glasova, 4,87 odsto.

Bošnjačka stranka je imala jaka uporišta u Petnjici i

Tuzima, a ukupno su na izborima osvojili 1.171 glas – 4,47

odsto.

Demokratski front je u teškoj poziciji, sudeći prema ras-

položenju glasača u četiri opštine, uz važnu naznaku da

imni Cetinje, ni Petnjica, pa ni Tuzi baš nijesu ciljna grupa

za politiku koju sprovode. Zato je ta politička grupacija

najlošije rangirana, osvojili su 900 glasova, svega 3,5

odsto.

Na izborima u četiri crnogorske opštine uopšte nije bilo

izbornih lista Lekićevog Demosa i Danilovićeve Ujedi-

njene Crne Gore, pa je moguće da se makar dio njihovih

glasova prenio na neke druge stranke iz takozvane gra-

đanske opozicije.

da je bilo kupovine glasova“.

- Uz pratnju policije, izvršen je pretres

prostorija i ljudi, ali ništa nije nađeno

što bi ukazivalo na pomenuto krivič-

no djelo – saopštio je Milanović za

Portal Analitika.

Nakon DPS-a u zgradi prijestonice

Cetinje konferenciju za medije održali

su nosilac liste Socijaldemokratske

partije Nikola Đurašković i Građan-

skog pokreta Ura Filip Adžić, kao i

kandidat za odbornika Demokratske

Crne Gore Danilo Mrvaljević. Oni su

ponovili optužbe na račun Demokrat-

ske partije socijalista.

Kako se izborni dan bližio kraju, tako

su partije počele da izvještavaju o

povrijeđenim članovima.

Iz DPS-a saopštili su da je njihov član

Ivo Banović zadobio teške povrede

i da je zbrinut u bolnici „Danilo I“,

nakon što su ga juče ispred austrou-

garskog poslanstva ,,pretukli kandi-

dat za odbornika Demokrata Mirko

Bošković i aktivista te stranke Perica

Lopičić“. Lopičić je, kako je navedeno

u saopštenju DPS-a, Banovića udario

bejzbolkom, a zatimga je – dok je

ležao na podu – šutirao Bošković.

Građanski pokret Ura saopštio je

da su u Hercegovačkoj ulici napad-

nuti suzavcemnjihovi kandidati za

odbornike Slavko Janković i Marko

Popović. Iz Građanskog pokreta Ura

navedeno je kako je Janković tom

prilikom i izudaran, pa mu je ukazana

pomoć u cetinjskoj bolnici, dok je

Popoviću pomoć ukazana u hitnoj

službi Doma zdravlja.

Povodomovih događaja sinoć se

oglasio i nosilac liste Demokratske

partije socijalista Aleksandar Bogda-

nović, koji je saopštio da su povrijeđe-

na dva člana te partije.

- Tokom izbornog dana upadano je

u štabove, među kojima su i privatne

kuće. DPS nije izazvala nijedan jedini

incident. Molim sve sugrađane da

ostanu pribrani. Ovo nije Cetinje, ovo

nije Crna Gora. Ovo samo pokazuje

na šta su sve spremni predstavnici

opozicije - rekao je Bogdanović.

Nakon što je na Cetinje stiglo policij-

sko pojačanje, a policijska kola počele

da krstare ulicama, tenzije su spla-

snule, a izborni dan je završen bez

dodatnih incidenata.

N.Đ.

Odnos snaga u brojkama u četiri opštine

partijske strukture, mi smo

osvojili tri puta više od drugo-

rangirane opozicione partije

GP Ura. Dakle, nema nikakve

strijepnje da sjutra treba for-

mirati tu koaliciju - poručio je

Bogdanović.

Prema podacima kojima Po-

bjedaraspolaže,Demokratska

partija socijalista jenaCetinju

osvojila 4.395 glasova.

Zanimljivo, pobjedu na Ceti-

nju su proglasili i iz opozicije,

odnosno SDP; Ura i Demokra-

te sigurni su da će njihovi pre-

govori sa SD-ombiti uspješni.

Lider Ure Filip Adžić kazao je

da su poslije rezultata posjetili

Napadnuti

aktivisti

SlavljepristalicaDPS-a

uMojkovcu

Detalj iz štaba

mojkovačkogDPS