Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Kultura

Ponedjeljak, 27. novembar 2017.

PODGORICA

Usavre-

menoj crnogorskoj knjiže-

vosti naprstima rukumo-

žemo izbrojati stvaraoce

zadjecu. Zatomeposebno

radujeobjavljivanjeknjige

„Igrabez igračaka“Gora-

naPopovića.

Kao o bilo kojoj knjizi, tako i

o ovoj možemo govoriti,

misliti ili je tumačiti, ali joj

ne možemo suditi, jer je

namjera autora i namjena

ove knjige u potpunosti ple-

menita. Pjesnik je davno

otišao iz djetinjstva, ali mu

sevraćauovoj knjizi. I vraća

dug djetinjstvu.

Poruke

U književno-teorijskom

smislu, pjesmeuknjizi „Igre

bez igračaka“, imajusve ele-

mente dobre poezije za dje-

cu: poetičnost, humor, fan-

tastičnost, informativnost. I

što je veoma bitno - djeci se

obraća prihvatljivim i ra-

zumljivim jezikom na um-

jetničkom nivou. Takođe,

može se reći da u sjelima za

djecu nerijetko imamo

poruke u kojima se pronala-

ze odrasli. Dok budete čitali

Goranovu „Igru bez igrača-

ka“, sigurno ćete pronaći

strofe ili cijele pjesme koje

mogu da se „upotrijebe“ u

svijetuodraslih,usatiričnom

duhu. Ali, neka vas to ne na-

vede na pogrešan zaključak.

Ta je pojava poznata u svi-

jetu književnosti i ne održa-

va namjeru autora. Tako

imamo djela koja su pisana

zadjecu,alisuspontanoušla

u svijet književnosti za

odrasle, npr. „Haklberi Fin“

MarkaTvena,ilidjelapisana

za odrasle koja su postala

nezaobilazno štivo za djecu,

kao „Robinson Kruso“ ili

„Guliverova putovanja“. Na

našim prostorma takvu su

sudbinu imalanekapripovi-

jedna ostvarenja Iva An-

drića ili Skendera Kule-

novića, koja su ušla u

književnost za djecu bez

namjere ovih autora.

Knjiga „Igra bez igrača-

ka“ tematski je raznovrs-

na. Ipak, dominira igra,

kao tema i kao motiv, a

nalazi se i u naslovu kn-

jige koji nas sugestivno

može uputiti u dva sm-

jera: igrabez igračakakao

uput da igra zbližava ili

kaoprekorvremenuuko-

jem je svemanje prave ig-

re, a kako je čovjek, kako

to tvrde antički filozofi

„biće koje se ig-

ra“-prijetilinam

to usamljenost i

otuđenost, ili je

ona već među

nama. Fenomen

dječje igre, opisivan u

teoriji igre, opisan je i od

Heraklita, koji kaže da je

„čovjek postaje nabliži kada

postigneonuozbiljnost koju

ima dijete kada se igra“.

Poznato je, takođe, da stariji

ljudi zbog ponosa ili ljutnje

ostanu bez prijatelja ili

ljubavi. U dječjem svijetu u

središtu je igra, padjeca lako

prelazepreko ljutnje i pono-

sa, a sve zarad igre. Upravo

zbog nerazumijevanja

fenomenaigreznačajanbroj

odraslih čitalaca ne razumi-

je ili na pravi način ne vred-

nuje poeziju za djecu.

Smisao

Za ovu priliku pomenuo bih

nonsensu pjesmu (od fran-

cuskog pojma nonsens - bez

smisla) i modernu ili savre-

menupjesmuzadjecu.Non-

sensnapjesmailipjesmabez

smisla,umetnologikepolazi

od igre i u igri ostvaruje

smisao.

To je spregamuzike, kombi-

natorika riječi i praskavog

humora. Na primjer, jedan

od začetnika moderne

poezije za djecu, Duško Ra-

dović, u većini pjesama drži

se ustaljenog shvatanja da

poezija za djecu ne mora

imati epsko-lirski karakter i

da bude pričica u stihu. Up-

ravo su većina pjesmaGora-

na Popovića pričice u stihu i

imaju epsko-lirski karakter.

Takođe, imaju odlike mod-

erne ili savremene pjesme,

mada je taj pojam jako širok

i u teoriji književnosti dosta

nejasan. Modernisti pišu u

prvom licu, zanimaju ih eg-

zotični krajevi i fantastikom

dokučen svijet. Njihova je

poezijasklopriječi,muzike i

prije svega smijeha. Uknjizi

„Igra bez igračaka“, Popović

polazi s pozicije djeteta, što

je osnovna pretpostavka st-

varalacaknjiževnosti zadje-

cudabudeblizaki razumljiv

djetetu. Da je drugačije,

udaljio bi svoje djelo od na-

jmlađih čitalaca.

JovanDRAŠKOVIĆ

Izložba slika i ikonaMarka Krstovog Gregovića otvorena u Petrovcu

Sakralne teme i

čuveni portreti

PETROVAC

Izložba slika i

ikonaMarkaKrstovogGre-

govića, povodom150godina

odnjegovog rođenja (1867–

2017), otvorena jepreksinoć

uSpomendomu„Crvenako-

muna“uPetrovcu, uorga-

nizciji JUMuzeji i galerije

Budve. Postavka jeupriliče-

nauokviruproslaveDana

opštineBudva i ugodini obi-

lježavanja tri decenije rada

Spomendoma.

U dvije sale Spomen doma po-

sjetiocimogudapogledajuiko-

ne iz budvanskih i paštrovskih

crkava imanastira, dok jeutre-

ćoj sali izloženo, poredostalog,

najreprezentativnije poznato

Gregovićevo portretno slikar-

stvo, gdje se ističe čuveni por-

tret mitropolita Visariona Lju-

biše, ministra prosvjete u doba

KnjaževineCrneGore.Organi-

zatori izložbe, u ime Spomen

doma „Crvena komuna“ sumr

Milijana Istijanović i Dušan

Medin, a postavku je koncipi-

raomrDraganMijačBrile.

KakosusaopštiliizJUMuzejii

galerije Budve, otvaranju

izložbe prisustvovao je veliki

broj posjetilaca, uglavnom

mještana,kojimajeinteresova-

nje pobudilo upravo to što je u

njihovom gradu, nakon više

decenija (tačnije od 1996.) po-

novo priređena izložbaGrego-

vićevog opusa.

Značajni jubileji

DirektoricaJUMuzeji i galeri-

je Budve mr Lucija Đuraško-

vić, podsjetila jeda seovegodi-

ne, osim obilježavanja jubileja

odrođenjaMarkaK.Gregovića

i tri decenije „Crvene komu-

ne“, slavi i 45 godinaModerne

galerije uBudvi.

-StvaralaštvoMarka Krstovog

Gregovićanesumnjivojeutica-

lo na razvoj crnogorskog mo-

dernog slikarstva i ikonopisa

krajem19. i spočetka20. stolje-

ća. Na osnovu nevelikog broja

sačuvanih djela, cjelokupan

njegovopusmožemopodijeliti

na tri tematske cjeline: portre-

ti, pejzaži i sakralne teme. Nje-

govoslikarstvoodlikujeseaka-

demskim realizmom, gdje

preovladava precizno tretira-

nje crteža, upotreba tamne ga-

me i duboka likovnapromišlje-

nost u stvaranju kompozicije

- kazala jeĐurašković.

OnajepodsjetiladajeGregović

radio ikonostase za pravoslav-

ne crkve: Svete Trojice u bud-

vanskomStaromgradu, Sv. Ar-

hiđakona Stefana na Svetom

Stefanu, Sv. Trojice umanasti-

ruReževići. Premastilskimka-

rakteristikama, kakokaže,mo-

gućejedajeuradioiikonostase

u crkvama Uspenje Bogorodi-

ce u Boretima i grobljanske cr-

kve Sv. Arhanđela Mihaila u

Budvi, a poznato je da je svoje-

vremenouradio i ikonostas Sa-

borne crkve uMostaru, koji je

uništen.

-Njegoveslike i ikonečuvajuse

u našim manastirima, crkva-

ma, muzejima u i privatnim

kolekcijama. Za potrebe ove

izložbe zahvaljujemo vlasnici-

ma slika i ikona, koji su nam ih

ustupili - Narodnom muzeju

Crne Gore, parohiji budvan-

skoj, manastirima Praskvica i

Gradište, crkvi Sv. Tome u Žu-

kovići,NevenkiMedin-Grego-

vić iz Petrovca, posebno Dra-

gani Ivanović, koja je, uz

MarijuMihaliček, među rijet-

kim istoričarima umjetnosti

koji su osvjetlili Gregovićevo

stvaralaštvo – naglasila je Đu-

rašković.

Dostojni čuvari

Izložbu je otvorio predsjed-

nik opštine Budva Dragan

Krapović.

-Kao dostojni čuvari sjećanja

na lik i djelo Marka Gregovi-

ća, dužni smo da afirmišemo

njegovu umjetnost i njome se

naučnoi

stručnoibavimo.Ta-

kođe, i da povremeno orga-

nizujemo izložbe njegovih

djela i putem njih ostvaruje-

mo, svako na svoj način, di-

rektan susret i doživljaj sa

Gregovićevim stvaralaštvom.

Smatram velikim uspjehom

zanašgrad,aliizašireprosto-

re, napore ove ustanove, prije

svega direktorice mr Lucije

Đurašković, kao i stručnog ti-

ma zaduženog za organizaci-

ju izložbe, dauopšte i dođedo

ovakvog kulturnog događaja

visokog umjetničkog nivoa.

Naovomebinammoglepoza-

vidjeti i mnogo veće sredine

sa dužom tradicijom naklo-

njenosti kulturi i umjetnosti

–kazao jeKrapović.

Umuzičkom dijelu programa

nastupili su violončelista Igor

Novak i gitarista Aleksandar

Bubanja iz Bara koji su izveli

kompoziciju „Playera“ Pabla

de Sarasete.

Izložba će biti otvorena do 1.

februara.

R.K.

Premijerno

slušanje

radio drame

„Ništa nije

isto“ uCNP-u

PODGORICA

Iz Press sale

CNP-a danas u 16 sati premi-

jerno će krenuti u etar radio

drama „Ništa nije isto”, koju je

po scenariju Nade Bukilić reži-

rao Mirsad Rastoder. Premije-

ra je organizovana povodom

27. novembra, Dana RTCG,

pa će se u isto vrijeme čuti na

talasima Radija Crne Gore.

O drami će govoriti prof.

Janko Ljumović, rediteljka

Ana Vukotić, publicista Dra-

gan M. Đurović i akteri.

Drama je snimljena u

autentičnom ambijentu

(u automobilu, na ulicama

Podgorice), što je, kako se

navodi u najavi, vjerovatno

prvi eksperiment ove vrste

u Crnoj Gori, a možda i šire.

Glavne uloge tumače Mirko

Vlahović, Danilo Čelebić,

Ivona Čović-Jaćimović, Omar

Bajramspahić i Vule Marko-

vić.

R.K.

„Dani izraelskog filma“ od 28. do 30. novembra u Dodestu

„Vatrene ptice“ za početak

PODGORICA

Revija „Dani

izraelskog filma“, koju KIC

„BudoTomović“ organizuje u

saradnji sa Ambasadom Izra-

ela u Beogradu, biće održana

od 28. do 30. novembra. To-

komtri dana trajanja ljubitelji

sedmeumjetnosti bićeuprili-

ci da se upoznaju sa novijim

ostvarenjimakinematografije

ove zemlje. Revija će početi

sjutra u 20 sati u Dodestu fil-

mom „Vatrene ptice“ (2015) u

režiji Amira I.Wolfa.

Ufilmupolicijapronalazi tije-

lo osamdesetogodišnjeg čo-

vjeka sa tri ubodne rane na

grudima i brojem istetovira-

nimnapodlaktici.Amnon,de-

tektiv i druga generacija pre-

živjelih Holokausta, nerado

prihvata slučaj, pokušavajući

da ga štoprije riješi.

U srijedu, 29. novembra, u

istom terminu, biće prikazan

film „Otac” (2016) reditelja

MenijaYaesha.Uovomostva-

renju sitni kriminalac Šalom

nudi posao utjerivača dugova

Ovadiji Rahmimu, uz veliku

zaradu. Za Ovadiju to je prili-

ka da sakupi novac za skupo,

privatno liječenje njegove su-

pruge.

Revijaćebiti završenaučetvr-

tak, 30. novembra dokumen-

tarcem „Gospodin Gaga”

(2015) reditelja Tomera Hej-

mana. Umjetnički direktor

plesne trupe „Batševa“ Ohad

Naharin, smatra se za jednog

od najznačajnijih svjetskih

koreografa. Susrevši ga na

prelomnoj tački ličnog života,

ovajživahanipronicljivdoku-

mentaracpredstaviće čovjeka

sa snažnimumjetničkiminte-

gritetom i izuzetnom vizi-

jom. Sniman tokom osam go-

dina, ovaj film kombinuje

intimne snimke proba sa obi-

mnim, dosadaneobjavljenim,

arhivskimmaterijalom i ple-

snimscenamaodkojihzastaje

dah.

Ulaz je besplatan za sve pro-

jekcije.

R.K.

Predavanje Žarka L.

Đurovića večeras uKIC-u

PODGORICA

Književnik i književni kritičar Žarko L. Đurović odr-

žaće predavanje na temu „Književni jezik Petra II Petrovića Njego-

ša“ večeras u 18 sati u Multimedijalnoj sali KIC-a „Budo Tomović“.

Predavanje će biti realizovano u okviru serijala „Njegoš naš nasuš-

ni“ koji organizuje Društvo za očuvanje crnogorske duhovne

baštine (DOB), uz podršku KIC-a „Budo Tomović”, povodomobi-

lježavanja 170 godina od publikovanja „Gorskog vijenca“.

R.K.

StvaralaštvoMarka K. Gregovića

nesumnjivo je uticalo na razvoj

crnogorskog modernog slikarstva i

ikonopisa krajem 19. i s početka 20.

stoljeća – kazala je Lucija Đurašković

VELIKOINTERESOVANJE

PUBLIKE:

Saotvaranja izložbeu

Spomendomu „Crvenakomuna“

Ljubavlju

obasjan svijet

djetinjstva

Nove knjige: „Igre bez igračaka“, Goran Popović

Kadar iz lma

„Vatreneptice“