Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Svijet

Ponedjeljak, 27. novembar 2017.

TEHERAN

Broj poginulih u

zemljotresu koji je 12. novem-

bra pogodio zapadne djelove

Irana povećao se na 483 žrtve,

saopštile su juče iranske vlasti

novi bilans žrtava.

Broj poginulih se povećao jer

sumnogi povrijeđeni u potre-

su preminuli, javila je iranska

agencija Irna podsjećajući da je

raniji bilans iznosio 436 žrtava.

Zemljotres magnitude 7,2

pogodio je pogranično pod-

ručje Irana i Iraka, a u Iraku je

poginulo osamosoba.

U potresu je povrijeđeno oko

8.000 ljudi, a više od 30.000

domaćinstava je uništeno ili

oštećeno.

Epicentar potresa je bio 32

kilometara od iračkog grada

Halabdža. Iranska pokrajina

Kermanšah, na granici sa

Irakom, najteže je pogođena

zemljotresom.

Zemljotresi su česti u Iranu,

gdje je u decembru 2003.

godine potres magnitude 6,6

pogodio grad Bamu kojem je

poginulo više od 26.000 ljudi.

Broj žrtava u Iranu

porastao na 483

Mugabeu 10

milionadolara

i imunitet

HARARE

Doskorašnji

predsjednikZimbabveaRo-

bertMugabepostigao je,

prijenego što jeuutorak

podnioostavku, dogovor

premakojemćeon i njegova

suprugaGrejs dobiti najma-

nje 10milionadolara, dok je

članovimaporodice garan-

tovan imunitet odkrivičnog

gonjenja.

Za sada nije poznat tačan

iznos koji će biti isplaćen

Mugabeu i njegovoj supruzi,

a jedan visoki zvaničnik vla-

dajuće stranke ZANU-PF,

koji je upoznat sa sporazu-

mom, rekao je da ukupna su-

ma neće biti manja od 10mi-

lionadolara, navodibritanski

Gardijan.

Taj zvaničnik je kazao da će

Mugabeu odmah biti isplaće-

no pet miliona dolara u goto-

vini, a ostatak narednih mje-

seci.

Mugabe (93) će doživotno

dobijati iplatuod150.000do-

lara, dok će Grejs Mugabe

(52) poslije njegove smrti do-

životno dobijati polovinu te

plate.

Mugabeu je garantovan imu-

nitetodgonjenja,kaoidanika-

kva akcija neće biti preduzeta

protivposlovnihineteresanje-

gove porodice.

Robert i Grejs Mugabe ostaće

daživeusvojoj ogromnoj rezi-

denciji uHarareu, a država će

im plaćati zdravstvenu zašti-

tu, poslugu, obezbjeđenje i

puteve u inostranstvo.

Zimbabve je poslije 37-godiš-

nje Mugabeove vladavine u

velikim dugovima, valuta je

bezvrijedna, narod je znatno

osiromašen, a stopa nezapo-

slenosti je, prema procjena-

ma, veća od 80 odsto. Putevi

su veoma loši, mnoge ruralne

zajednice nemaju struju, a

zdravstvene zaštite gotovo da

nema. Očekivani životni vijek

uzemljije60godina,jedanod

najnižihna svijetu.

Mugabe je smijenjen s vlasti

poslije niza događaja koji su

započeli 6. novembra, kada je

on smijenio potpredsjednika

ZimbabveaEmersonaMnan-

gagvu, jednog od svojih naj-

bližih saradnika tokom više

decenija.

Vojska je u noći 14. na 15. no-

vembar preuzela kontrolu

nad zemljom i stavila u kućni

pritvorMugabea, koji je pod-

nioostavku21. novembra, po-

slije snažnog pritiska vojske,

vladajuće partije ZANU-PF i

građana. Mnangagva je u pe-

tak postao predsjednik Zim-

babvea.

Robert i Grejs

Mugabe ostaće da

žive u svojoj ogromnoj

rezidenciji u Harareu,

a država će implaćati

zdravstvenu zaštitu,

poslugu, obezbjeđenje

i puteve u

inostranstvo

KUKSHAVEN

Njemačka policija je saopštila da je šest oso-

ba povrijeđeno juče na sjeveru zemlje kada je vidno alkoholi-

sanvozač uletio automobilommeđupješake.

U incidentukoji se rano juče ujutrodogodiou graduKukshave-

nu na obali Sjevernogmora, četiri osobe su teško povrijeđene, a

dvije lakše.

Policija je navela da je privela 29-godišnjeg vozača iz tog grada i

dazasadanijepoznatuzrokincidenta,iakopostojeindicijedaje

vozač namjernoudariopješake.

Automuletio

međupješake

Damask:

23

žrtve napada

DAMASK

Ujučerašnjem

napadupripisanomsirijskim

vlastimapoginula su23 civila

u istočnoj Guti, pobunjenič-

kompodručjuubliziniDa-

maska gdjevlada teškahu-

manitarnakriza, saopštili su

aktivisti.

Napad pokazuje da sukobi ne

jenjavaju uoči nastavka mirov-

nih pregovora uŽenevi o okon-

čanju rata i političkoj tranziciji

uSiriji, navodi agencijaAP.

Vladiniavioniiartiljerijaizvrši-

li suserijunapadanarezidenci-

jane djelove Istočne Gute, koju

su sirijske snage opkolile 2013, i

koja je dio četiri „zone bez su-

koba“ koje suove godine formi-

rane u Siriji u cilju uspostavlja-

nja trajnog primirja.

Opservatorija je navela da upr-

kos tome sirijske snage od po-

lovine novembra sprovode

vazdušne napade na tom po-

dručju gdje živi oko 400.000

stanovnika suočenih s teškim

nestašicama hrane i ljekova.

Sirijska opoziciona Opeserva-

torija za ljudska prava saopštila

je da je unapadima poginulo 25

civila. Lokalni Medija centar u

Guti i sirijska civilna zaštita,

poznata kao Bijeli šlemovi

objavili su snimke na kojima se

vidi kako spasioci ukljanjaju

tijela poginulih sa ulica unase-

ljenomdijelu grada.

Sirijski aktivisti nedavno su sa-

opštili novi bilans žrtava gra-

đanskog rata u Siriji koji je za-

počet u martu 2011. Prema

njihovim informacijama, u si-

rijskom sukobu je stradalo oko

400.000 ljudi.

Uspostavljaju letove

iz Tirane kaPodgorici

bljani i šest sedmičnih letova

kompanijeAirSerbiakaBeo-

gradu tokom zimske sezone.

Albanija je, kako je ocijenje-

no, uspješna destinacija za

obje tekompanije, pasuleto-

vi iz Tirane uvijek popunje-

ni.

Priredila:

Mr.J.

RobertMugabe

Samjestanesreće

Upotresu

povrijeđenooko

8.000 ljudi

TIRANA

Novi albanski na-

cionalni avio-prevoznikAir

Albania, koji bi trebaopo-

četi da radi sljedeće godine

uzpodrškuTurkiš erlajnza,

planiraupočetkudauspo-

stavi linije izTiraneprema

nekolikogradovaubivšoj

Jugoslaviji.

Albanski premijer Edi Rama,

koji je ličnobiouključenuus-

postavljanje te avio-kompa-

nije, najavio je da će letovi iz

Tirane biti pokrenuti ka Pod-

gorici,Prištini, Sarajevu, Sko-

plju i Zagrebu, prenosi SEE-

biz.

Kada je u pitanju region, al-

banski glavni grad do sada je

povezan sa deset sedmičnih

letova Adria ervejza ka Lju-

Albanski premijer, koji je ove

sedmiceuTurskoj finalizirao

detalje oko novog avio-pre-

voznika, kazao je da je njiho-

va država imala cilj da uspo-

stavi svoju avio-kompaniju.

„Veoma sam zahvalan i pred-

sjedniku Turske, i izvršnom

direktoru Tuskiš erlajnza što

sunampružilinjihovudrago-

cjenu pomoć. Blizu smo fina-

lizacije projekta i nadam se

da će prvi letovi uskoro biti

pokrenuti“, rekao jeRama.

Teheran objavio novi bilans katastrofalnog zemljotresa

Bivši predsjednik Zimbabvea postigao dogovor prije ostavke

Šest povrijeđenih u incidentu u Njemačkoj