Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Aktuelnosti

Ponedjeljak, 27. novembar 2017.

Povodomsvečanosti za Dan opštine u Baru otkriveno spomen-obilježje

BAR

Usklopunovembar-

skih svečanosti povodom

obilježavanjaDanaopštine,

Bar jedobio spomen-obi-

lježjenamjestunekadaš-

njegkoncentracionog logo-

raucentrugrada, a

Turističkaorganizacija je

uradilaAntifašističkuma-

pukojaobuhvatanajzna-

čajnijedatume iz svijetle

istorijeBara, herojeNOR-a

i spomenikepodignuteu

njihovučast.

Delegacije SUBNOR- a i op-

štine Bar predvođene pred-

sjednikom dr Zoranom Sr-

zentićem i predsjednikom

SkupštineRadomiromNova-

kovićempoložile su cvijeće u

Domu revolucije, gdje je pro-

movisana iAntifašističkama-

pa.

- Trenutak je, a i mjesto da se

sa pijetetom sjetimo jedne

mladosti, njihovih snova, vi-

zije koja je utkana u istoriju,

sadašnjost i budućnost naše-

Vrijednosti antifašizma

se ne zaboravljaju

Takmičenje o sistemu

zaštite potrošača

Gimnazijalka

Jelena

Popović

najbolje zna

svoja prava

NIKŠIĆ

Na takmičenju u

poznavanju prava potro-

šača pod nazivom „Mladi

o sistemu zaštite potroša-

ča“, koje je organizovala

NVO „Naša budućnost“

u Nikšiću, za uzrast od 15

do 19 godina pobijedila je

Jelena Popović iz Gimna-

zije „Stojan Cerović“, kojoj

je pripala nagrada od 150

eura. Drugoplasirani je bio

Vuk Peković iz Ekonom-

sko-ugostiteljske škole

iz Nikšića koji je osvojio

100 eura, dok je treća bila

Anja Dojčinović, takođe iz

Ekonomsko-ugostiteljske

škole, a ona je osvojila

50 eura. Nadmetanje,

na kojem se prijavilo 32

učenika srednjih škola,

dio je šireg projekta „Una-

pređenje kapaciteta orga-

nizacija civilnog društva i

sistema zaštite potrošača

-

ZAŠTITI.ME

“. Projekat

ima za cilj, prema riječima

Ilinke Otašević, direkto-

rice NVO „Naša buduć-

nost“, edukaciju i informi-

sanje društva, prije svega

mladih, sa Zakonomo

potrošačima i svojimpra-

vima kao potrošača, a u

tu svrhu je i organizovano

takmičenje.

- Radna grupa, koju su

sačinjavali predstavnici

civilnog društva, Ministar-

stva ekonomije, Ekonom-

sko – ugostiteljske škole

i Gimnazije „Stojan Cero-

vić“, utvrdila je pravila

takmičenja i osmislila pita-

nja koja će biti na testu.

Na osnovu toga izradili

smo i priručnik iz kojeg

su učesnici takmičenja

učili i upoznali se sa svim

informacijama koje su bile

potrebne za takmičenje

– kazala je Ilinka Otašević,

direktorica NVO „Naša

budućnost“.

Nagradu je Jeleni Popović

uručio Jovo Rabrenović,

direktor Direktorata za

razvoj nacionalnog bren-

da i zaštitu potrošača, a

pobjednica na testiranju

se nije nadala prvom

mjestu.

-Najveći motiv da se pri-

javimna testiranje bile

su nagrade za prva tri

mjesta, dok će mi stečeno

znanje koristiti u buduć-

nosti, jer sam sada bolje

upoznata sa svojimpra-

vima. Generalno, ljudi su

slabo upoznati sa svojim

potrošačkimpravima –

rekla je Jelena Popović,

pobjednica takmičenju

„Mladi o sistemu zaštite

potrošača“.

S.D.

Poklonili dan razgovora

DANILOVGRAD

Grupa

đaka Ekonomske škole iz

Podgorice posjetila je starač-

ki dom „Duga“ u Martinići-

ma. Posjeta domu organizo-

vana je u sklopu predmeta

Preduzeće, a sastojala se iz

razgovorasastarima idijelje-

nju poklona za predstojeći

Božić i Novu godinu. Oni su

poklonili starima i vunene

čarape, šalove, ali i knjige. Sa

đacima su bili i članovi NVO

„Brljok“.

- Problem nerazumijevanja

starih smo identifikovali u

našemsvakodnevnomživotu.

Nemamo vremena za njih,

dosadne su namnjihovemili-

on puta ispričane priče, a na

ulici usporavaju saobraćaj,

stalnoneštozapitkuju…Poče-

li smodazaboravljamokoliko

su nas, dok smo bili sasvim

mali, uspavljivali, šetali, hra-

nili, čitali priče i bajke, kupo-

vali igračke i udovoljavali na-

šim željama. I sad osjećamo

mirisbakinihkrofni i palačin-

ki i čujemo zvuke iz djedove

radionice dok nam popravlja

bicikl – pojasnili su „Danu“

đaci razloge svoje posjete do-

muuMartinićima.

Oni ističu da ovakvim akcija-

ma žele da podsjete vršnjake

dazastanu,pružerukustariji-

ma,porazgovarajuonjihovim

nevoljama iprovedunekovri-

jeme sa njima.

B.K.

Đaci Ekonomske škole iz Podgorice boravili u staračkomdomu uMartinićima

voljno valorizovani, a ni ure-

đeni, a sigurno zaslužuju da

budutudapodsjetena ljude i

događaje jedne slavne istori-

je - kazala je direktorica TO

Bar Neda Ivanović, koja je

istakla da je „prvenstveni cilj

bio da turisti mogu vidjeti da

se radi o jednoj slobodarskoj

opštini i narodu“.

Urednicimape suprof. Lazar

Pejović i kustoskinja barskog

muzeja Draginja Radonjić, a

recenzent prof. dr Živko An-

drijašević.

- Umapi nećete naći ništa što

već ne znate, ali njena vrijed-

nost jeste u formi, odnosno

savremenommodelu komu-

nikacije gdje, primjereno di-

namičnom vremenu, brzo i

lako možete dobiti informa-

ciju - objasnio je prof. Lazar

Pejović.

-Dragomi je i čast štosambila

dioprojektakojimseprisjeća-

mo slavnih trenutaka Drugog

svjetskog rata i viteškog 13. ju-

la, koji se na ovaj način, turi-

stičkomprezentacijom,mogu

učiniti dostupnijim brojnim

posjetiocimanašeggrada-ka-

zala jeDraginjaRadonjić.

- Antifašizam je, uz jugoslo-

venstvo i komunizam, jedna

odtri velikenadnacionalne ili

internacionalne ideje koje su

tokomXXvijekauCrnojGori

imale snažno uporište. Ne

slučajno, slijedeći ove ideje,

crnogorsko društvo je napra-

vilo najveći civilizacijski i

modernizacijski iskorak u

svojoj istoriji. Zahvaljujući

ovim idejama Crna Gora se

suprotstavila, da parafrazi-

ramKonstantinovića, filozo-

fiji nahije. Poznato je da je

antifašizam bio većinsko

opredjeljenjeCrneGore, iako

ona do tog opredjeljenja i te

većinenijedošlani spontano,

ni lako. Osporavanje takvog

opredjeljenja postoji i danas.

Zbog toga na različite načine,

posebno ovakvim atraktiv-

nimi kvalitetnimprojektima,

kakav je ovaj Turističke orga-

nizacije Bara, moramo pod-

sjećati na vrijednosti ovog

pokreta - istakao je recen-

zent, prof. dr Živko Andrija-

šević.

V.K.V.

ga grada i države - kazao je

predsjednik Srzentić.

Na slavnu antifašističku tra-

diciju podsjetio je i predsjed-

nik SUBNOR-a i antifašista

BaraĐuroMarković.

- Njihovi životi su najveći dar

našoj slobodi, našemopstan-

ku i našoj budućnosti. Te he-

rojene smijemonikadazabo-

raviti - istakao jeMarković.

Podsjećanje na slavne datu-

me, heroje i spomenike NOB-

a, građanimaBara, ali i turisti-

mabićeinventivnoosmišljena

Antifašistička mapa koju je u

saradnji sa opštinom uradila

Turistička organizacija.

- Ponukalo nas je više stvari

da uradimo Antifašističku

mapu Bara. TO promoviše

prirodne i antropogene vri-

jednosti naše opštine, pa smo

početkomovegodineuredili i

promovisali i panoramsku

rutu na kojoj se nalazi preko

30 kulturnih dobara Crne

Gore, ali smo uočili da spo-

menici iz NOB-a nijesu do-

Podsjećanjena slavnedatume

Sapromocijemape

Sa susretauMartinićima