Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Nedjelja, 26. novembar 2017.

Razgovor

BEOGRAD

- Koketiranje sa

nacionalizmom je dobitna

kombinacija za političare iz

Srbije,BiHiHrvatske,zarazli-

kuodCrneGoregdeonne jača

jer se neguju vrednosti antifa-

šizma,kažePopovurazgovoru

za Pobjedu. Ističe da je presu-

da RatkuMladiću samo djeli-

mično namirenje pravde pre-

ma žrtvama.

POBJEDA:

Kakav „recept“

jeprimijenilaCrnaGorapa

jeupravommomentu izašla

iz regionalnepolitičkekalju-

ge i pored toga što jednapo-

litičkapartijavladadugogo-

dina? Šta trebadanaučimo

iz togprimjera?

POPOV:

Učimo sve to što je

ključni deo rukovodstva bio i

učesnik u ratu 90-ih godina, a

smogli su snage da učine ra-

skid sa takvom prošlošću ne

samokroz formalna izvinjenja

nego i konkretne korake pre-

ma susedima.

ZarazlikuodnaprimerSrbije,

u Crnoj Gori se još uvek bašti-

ne vrednosti antifašizma. U

punojmeri seneguje takavod-

nos prema prošlosti. Na taj na-

čin je stavljena brana jačanju

bilo kojeg nacionalizma, crno-

gorskog, srpskog, mada će se

on pojavljivati u nekoj meri

posebnozatoštoimamorovitu

situaciju u okruženju jer je

trend u Evropi jačanje nacio-

nalizma.

POBJEDA:

Da li ćepresuda

RatkuMladićuuticati na

normalizacijuodnosauregi-

onu?Najviši državni pred-

stavnici sukomentarišući

presudupokušali da spuste

tenzije rekavši da trebada se

okrenemobudućnosti, da

nacionalizamodlazi uproš-

lost... Da li jeSrbija zaista

spremnana taj korak?

POPOV:

Tojesamodelimično

namirenje pravde prema žr-

tvama. Samim tim što je ka-

žnjenčovekkojijepočinionaj-

veći zločin posle Drugog

svetskog rata na tlu Evrope je

deoprocesapomirenjabezko-

jeg nema bez satisfakcije za

žrtve, ali za suštinsko pomire-

nje je potrebnodaleko više - to

je suočavanje sa prošlošću.

Međutim, društvene i politič-

ke elite nisu spremne na to, jer

manipulacija prošlošću pred-

stavlja za njih gorivo za opsta-

nak na političkoj i društvenoj

sceni.

Kada je reč o izjavama zvanič-

nika, imamo veliki raskorak

izmeđureči i dela.Dakle, naci-

onalizamnemožeotićiuproš-

lost jednom izjavom ili dekre-

tom, ne može otići u prošlost

ako ga stalno podstiču ako ne

direktno oni koji daju takve

izjave,onobarnjihovisaradni-

ci koji to sigurno ne čine na

svoju ruku.

Nažalost,koketiranjesanacio-

nalizmom su političari na

ovimprostorima i to je za njih

dobitna kombinacija. To važi

jednakozaSrbiju,BiHiHrvat-

sku.

POBJEDA:

Ukojojmjeri je

jedandio srpskogdruštva i

dalje „talac“nacionalizma i

kako seon„liječi“, ako ima-

mouviduda sepojedini sud-

ski procesi desničarimaodu-

govlače?

POPOV:

Dolazak aktuelne

političkegarniturenavlastpo-

mogli suBrisel i pre svegaBer-

lin iz jednog pragmatičnog ra-

zloga - oni zbog svoje uloge u

90-im godinama imaju patri-

otski potencijal, odnosno ka-

pacitet da rešavaju problem

Kosova, koji je u žiži pažnje

EU kada smo mi u pitanju.

Zbog toga EU za sada abolira

sadašnju vlast za sve drugo što

radi.

Evropi ne smeta rehabilitacija

kolaboracionista iz Drugog

svetskog rata, niti proglašava-

njezaherojehaškihosuđenika

za ratne zločine od kojih je je-

dan i angažovan kao predavač

naVojnoj akademiji za šta je iz

Brisela stigao samo blagi ukor.

Definitivnovladajućagarnitu-

ra imajućiuviduinjenbekgra-

und iz 90-ih godina ne može

biti faktor koji će lečiti bolest

nacionalizma, zato se toliko i

razvlače sudski procesi desni-

čarima.

POBJEDA:

Kadavlast pose-

že zauslugamanacionalista i

desničara?

POPOV:

Oni su manje ili više

otvorenouveknausluzi vlasti-

ma, a sve više se i javno poka-

zuje kroz nacionalističke sku-

pove ili ometanje antiratnih

skupova nevladinih organiza-

cija. Oni sunajčeće udarna pe-

snicaupojedinimsituacijama:

setimo seposle 17.marta 2004.

i pogroma Srba na Kosovu oni

su razbili centar Beograda, pa-

lili džamije u Nišu i Beogradu,

2008. godine kada je proglaše-

na nezavisnost Kosova ne sa-

mo da su rušili centar Beogra-

da nego i palili ambasade i

krali poprodavnicima, od tada

jeičuvenaparola„najkezaKo-

sovo“, zatim 2013. kada je bio

slučajsadronomkadasupalje-

ne pekareAlbanaca...

Na njih vlast računa u svakoj

situaciji u kojoj se osećala

ugroženom. Tu leži odgovor i

nadeopitanja zaštodugo traju

procesi ekstremističkim gru-

pama: 2007. godine kada su

građanimeđukojima sambio i

jasprečilinacističkimaršnaci-

onalnog stroja na ulicama No-

vog Sada desničari i nacionali-

sti su nas napali, taj proces

traje već više od devet godina i

ne vidi mu se kraj. Tokom tog

procesanekisuoslobođeniop-

tužbe, nekima je optužnica

ublažena, njihov vođa Goran

Davidović Firer je u bekstvu,

nedostupanvlastimaiceopro-

ces se pretvorio u sudsku lakr-

diju. To je očigledanprimer da

sudska vlast ne deluje kako bi

trebalo - po zakonima.

Uzmimo i navijače. Zašto na

čelo klubova postavljaju ljude

koji će da kontrolišu situaciju,

čak je i Arkan bio šef navijača.

Zašto? To je ogromna armija

mladih ljudi, desetine hiljada

koje oni mogu da upotrebe u

određenim situacijama. To su

ljudi sa kojima se može mani-

pulisati, koji nemaju posao i

nikakvu drugu perspektivu.

Onda ih službe angažuju i ani-

miraju, a političke stranke ih

koriste zbog pomenutih cilje-

va.

POBJEDA:

Kada će seSrbija

otrgnuti odgovornosti za

ratnuprošlost bezobzirana

kazne izHaga?Akouzmemo

konkretanprimerMladića,

čuli smoda je topresuda jed-

nomčovjeku, ali krozko-

mentareuSrbiji smočuli i da

je topresuda cijelomnarodu

i Republici Srpskoj. Kome

odgovarapoistovjećivanje

zločina jednog čovjeka sa ci-

jelimnarodom?

POPOV:

Poistovećivanje jed-

nog čoveka sa celim narodom

odgovaraonimakoji bi hteli da

nas stalno drže taocima proš-

losti. Zato se i poteže ta tezada

je presuda Mladiću presuda

celom srpskom narodu, pre

svega Republici Srpskoj. Na-

protiv, personifikacija zločina

jenajbolji načindase tobreme

skinesaleđacelognaroda.Uo

-

stalomi u tomludilu 90-ih go-

dina na svimstranama bilo je i

onih koji su ne baš mnogo na

ovaj ili onaj način izražavali

svojantiratnistavitoplaćalisa

povelikom cenom. Igmanska

inicijativa,čijisamjakoopred-

sednik, je nastala na toj anti-

ratnoj osnovi na strani civil-

nog društva i antiratnih

organizacija iz celog regiona.

POBJEDA:

Zašto jeMilorad

Dodikza srpskuvlast naj-

važniji predstavnikSrba iz

regiona?Predstavljeno jeda

seonnajvišepita zadonoše-

njeDeklaracijeo srpskom

narodu, očekujeda jepotpi-

šu svi predstavnici Srba iako

neučestvujuunjenompisa-

nju?

POPOV:

Dodik zapravo po-

maže u igri oko Kosova jer to

pojačava ucenjivački kapaci-

tet, ako se tomože tako nazva-

ti, našihvlasti kodBrisela.

Ujedno donosi i predsedniku

Srbije epitete garanta mira u

regionu - kada on pacifikuje

Dodika zbog ispada na višem

nivou,eto,nedavnojebioikar-

tograf.

Dodik jedobarzaupotrebu jer

još od vremena Koštunice po-

stoji podtekst da će se eventu-

alni gubitak Kosova nadokna-

d i t i p r i s a j e d i n j e n j em

Republike Srpske Srbiji. I Do-

dik je crtao kartu Republike

Srpske, Srbije i severa Kosova

kaojednedržave.Znamodasu

se kartografijomna salvetama

početkom 90-ih bavili i Milo-

šević i Tuđman.

POBJEDA:

Da li bi članstvo

SrbijeuNATOdonijelomir

cijelomregionu i dokle ćeSr-

bijamoći da seodupirepri-

tiscimaRusije?

POPOV:

Članstvo u NATO bi

bila brana za dosadašnji agre-

sivni nastup Rusije prema re-

gionu, a posebno Srbiji. Član-

stvo u NATO bila bi otvorena

brana premamešanjuRusije u

unutrašnje stvari koje sada

imamoikoječestoprelazesva-

kumeru. Ruski ambasadori se

ponašaju kao gubernatori kao

da je Srbija još jedna njihova

gubernija. Ako nam je EU

stvarni cilj kojem težimo, taj

trend bi trebalo zaustaviti.

Ovakvo ponašanje Srbije će se

tolerisati sve do rešenja Koso-

vas timšto jeEvropasvesnada

srpski i kosovski pregovarači

razvlače rešenje ovog pitanja

bašzatoštosebojedajenaklon

Briselapremanjimaoročenna

rešavanje ovih problema. Po-

slemogubiti pušteni niz vodu.

Setimosesuzavcauparlamen-

tu Kosova i učestalih izbora i

kod nas i kod njih i sada je ko-

načno isteklo strpljenje Brise-

la, takoda je taj procesoročen i

mislim da bi trebalo da bude

završendo kraja iduće godine.

Kada dođe do realizacije ono-

ga što je Hojti Ji rekao - da Sr-

bija konačnomora da se opre-

deli jer nemože da sedi na dve

stolice - togmomenta će se Sr-

bija verovatno naći u jednoj

prilično dramatičnoj situaciji:

ako nastavi evropskim putem

može se desiti da se Rusija na

grublji načinumeša u celupri-

ču i danamizazove velikepro-

blemejerimamoznačajanbroj

ne samo evroskeptika nego

oštrih protivnika evropskog

puta koje oni mogu animirati.

Videli smo da se Crna Gora

jedva iskobeljala.

VioletaCVEJIĆ

„Kumstvo“

Srbija – Rusija

- Nama je veći problem što

smo dozvolili da nas na

neki način Rusija zaduži

glasanjemu UN kada je bila

rezolucija o Srebrenici, pa

onim „migovima“, stalno se

nešto pokroviteljski ponaša.

Ja sam često govorio kada

kumu jednompoljubiš ruku,

onda ostaneš njegov trajni

dužnik. Bojim se da se to i

nama ne desi - kaže Popov.

Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam

i kopredsjednik Igmanske inicijative

Manipulacija

prošlošću gorivo za

opstanak u politici

Članstvo Srbije u NATO bila bi otvorena brana premamiješanjuMoskve u unutrašnje

stvari koje sada imamo i koje često prelaze svakumjeru. Ruski ambasadori se

ponašaju kao gubernatori, kao da je Srbija još jedna njihova gubernija - kaže Popov

Kremlj