Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Nedjelja, 26. novembar 2017.

Društvo

PODGORICA

Osnovno je

dadjecunaučimokakoda

misle, dapovezuju. Jasno je

da jebeskrajno iščitavanje i

ponavljanje gradivadanas

mnogomanje smislenonego

ranije. Trudimo sedadjecu

naučimodapromišljaju i da

toprimjenjujuurazličitim

oblastima, rekao je zaPobje-

duUrošPetrović, koautor

programaNTC(NikolaTe-

sla centar) sistemučenja.

Taj sistem je specijalizovani

program za edukaciju rodite-

lja, vaspitača i učitelja, koji

znanje i vještine usvojene na

seminarima, predavanjima i

radionicamamogudaprimije-

ne u svakodnevnim aktivno-

stimauradusadjecom.NTC

se sprovodi u 17 država

Evrope, dok u Crnoj Gori

postoje četiri NTC (Podgo-

rica, Kotor, Budva i Bar) u

kojima se ovih dana orga-

nizuju radionice.

Kreativnost

Na pitanje zbog čega učenici

čestokomentarišudasuimča-

sovi dosadni i nezanimljivi,

Petrovićodgovaradasusedje-

ca mnogo promijenila, a pri-

stupnastavi baš i nije.

Uroš Petrović, koautor programa NTC kreativno učenje

Djeca su se

promijenila,

pristup

nastavi i nije

Zagonetne

priče

Uroš Petrović je književnik

i koautor programa NTC

sistemučenja, gostuje kao

predavač u školama i na

fakultetima u više država.

Autor je knjiga za djecu i

mlade, a njegova djela su

godinama među najčitani-

jimnaslovima te književno-

sti. Poslije zbirke fantastič-

nih pripovijetki za odrasle

„Priče s one strane“, objavio

je pet edukativno-zabavnih

knjiga u serijalu „Zagonet-

ne priče“, dobio nagradu

„Neven“ za najbolje djelo

iz oblasti popularne nauke

i dvije godine zaredom

nagradu dječjeg žirija „Dosi-

tejevo pero“. Na „Zagonet-

nimpričama“ zasniva se

dio programa NTC sistem

učenja koji podstiče razvoj

funkcionalnog znanja i

pomaže rano otkrivanje i

animaciju darovite djece.

Petrović je dugogodišnji

predsjednik Mense Srbije,

član borda direktora Mense

Internacional i jedan od

najuspješnijih rješavača IQ

X testa na svijetu. Dobitnik

je prestižnih nagrada za

fotogra iju, osnivač Mensa

vorld foto kupa, globalnog

fotografskog takmičenja.

NtckampnaZabljaku

Kampovi na Žabljaku

Ljetos je na Žabljaku u dvije

smjene NTC obrazovno-rekre-

ativnih kampova boravilo

oko 100 djece između četiri i

12 godina, putemprograma

akreditovanog preko Mini-

starstva prosvjete za vrtiće

i za škole. U kampu su bila

djeca iz svih većih gradova

Crne Gore, ali i iz Srbije, BiH,

Kanade i UAE. Obuhvaćene su

bile radionice, poligon spret-

nosti, noćne šetnje, obilazak

seoskog domaćinstva, istraži-

vanje lore i faune, zagonetke

uz logorsku vatru...

Autor NTC programa dr

Ranko Rajović, predsjednik

komiteta svjetske Mense za

darovitu djecu i saradnik Uni-

cefa za ranu edukaciju, rekao

je u tadašnjem razgovoru za

Pobjedu da je suština progra-

ma da se pomogne biološ-

kom razvoju djece.

- Bez boravka u prirodi i kre-

tanja ne može biti pravilnog

razvoja djece. Od učitelja u

cijeloj srednjoj Evropi dobi-

jamo informacije da je svaka

nova generacija koja se upi-

suje u školumotorički slabija

u odnosu na prethodnu, a

posljednja anketa (obuhva-

ćeno više od 800 učitelja u

Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj

i Sloveniji) kaže da su djeca

znatnomotorički slabija od

prethodne generacije, kao i

iz opšteg znanja, a rječnik im

je znatno siromašniji. Pitam

se što će se dogoditi i koliku

ćemo cijenu platiti ako se

uskoro ništa ne promijeni –

rekao je Rajović.

- Razvili smo niz metoda za

kreativnije razmišljanje, sa-

mimtimi za lakše zapamćiva-

nje. Razumijevanje gradiva uz

korišćenje logike, crteža, aso-

cijacijaizanimljivihpoveziva-

nja dolazi prirodno - navodi

Petrović.

Nerazumijevanje

On kaže da se otpor djece pre-

ma pojedinimpredmetima sti-

če zbog sadržaja koji ne razu-

miju.

- To je prirodno: ono što se

shvata,može i da se zavoli.

Svakodnevno slušamo kako je

većina mališana srećna dok

igraju kompjuterske igrice, a

kolutaju očima kad, recimo,

treba da vježbaju matematiku.

Naš sagovornik kaže da to ipak

nije ravnopravnopoređenje.

- Puko igranje će uvijek biti za-

bavnije od učenja. Moguće je,

ipak,mnogo toganaučiti ada to

liči na igru, i to je nešto čime se

mi bavimo.

Izrada domaćih zadataka je ta-

kođe jedna od svakodnevnih

situacija koje su česti kamen

spoticanja na relaciji roditelj –

učenik. Koautora NTC pitali

smoda li, koliko i ukojemuzra-

stu roditelj treba da pomaže

djeci u zadacima.

- Najbolje je stvoriti takvu situ-

aciju da djetetu pomoć kod do-

maćih zadataka nije potrebna.

Sve ostalo je znak da je neko od

nas negdje zatajio - kaže Petro-

vić.

R.U.-I.

PODGORICA

Biroza eko-

nomsku saradnju i podršku

biznis zajednici glavnoggra-

daobezbijedio jebesplatan

kancelarijski prostor kao i

besplatne računovodstvene

uslugeuprvoj godini poslo-

vanja za sedampreduzeća

koja suuprocesuosnivanja

ili preduzećamlađaod 12

mjeseci.

Kako su saopštili iz glavnog

grada, na osnovu takmičenja

biznisplanova iodlukežirijau

sastavu Dušan Rašović, raču-

novodstvena agencija ,,Co-

dex“, Ljubica Kostić- Bukari-

ca ,,Asocijacija poslovnih

žena“ i Miroslav Boljević iz

Biroa za ekonomsku saradnju

ipodrškubizniszajednici,ovu

mogućnost su dobili NaMapi.

me – Mišo Savović, Dedal

d.o.o. – Leka Dedivanović,

Master travel –TamaraRadu-

lović, Fit Camp – Anđela La-

zarević, E.P. translation d.o.o.

– Elmina Premtić, Računo-

vodstvena agencija – Dragan

Goranović i Arhetip – Bojan

Đurišić.

Takođe, Fondacija „Prof. dr

Dragan Lajović“ je tom prili-

komuručilastudentskenagra-

de iz oblasti biznisa i predu-

zetništva za školsku 2016/17.

godinu za tri studenta.

Prvu nagradu, u visini od 400

eura osvojila je Milica Đuro-

vić, drugu nagradu u visini od

350euraAnicaBeljkaš,atreću

u iznosu od 250 eura Jelena

Tomašević, svi sa Ekonom-

skog fakulteta Univerziteta

CrneGore.

N.K.

Biro za ekonomsku saradnju i podršku biznis

zajednici glavnog grada

Sedampreduzeća

dobilo besplatan prostor,

tri studenta nagrade

PODGORICA

Državna se-

kretarkaVukicaJelić saop-

štila jedaVladaCrneGore

radi nadugoročnimrješenji-

maproblema interno rase-

ljenih licakroz lokalnu inte-

graciju i ostalimpristupima

prava, kao i dobrovoljnom

povratku saodrživimrješe-

njima.

Kako jesaopšteno izMinistar-

stva rada i socijalnog staranja,

Jelić je na konferenciji Među-

institucionalna inicijativa o

trajnim rješenjima za raselje-

na lica sa Kosova ,,Skopski

proces“ objasnila da intereso-

vanje za povratak raseljenih i

dalje postoji.

Zato je, ističe ona, potrebno

nastaviti blisku saradnju sa

VladomKosova, lokalnim sa-

moupravama, IOM-omKoso-

va, UNHCR-omi OEBS-om.

Kazala je da je formiran tim

koji čine predstavnici Mini-

starstva rada i socijalnog sta-

ranja–Upravezazbrinjavanje

izbjeglica, Ministarstva unu-

trašnjihposlova i predstavnici

UNHCR-a, koji ima zadatak

da na terenu obiđe raseljenike

i utvrdi koje prepreke imone-

mogućavaju da ostvare pravni

status u Crnoj Gori, a time i

pristup socijalnoj i zdravstve-

noj zaštiti, obrazovanju ili za-

pošljavanju.

Jelić podsjeća da su uspješni

rezultati ostvareni u okviru

Regionalnog stambenog pro-

grama.

- Regionalnim stambenim

programom za Crnu Goru

predviđeno je obezbjeđenje

sredstava za rješavanje stam-

benogpitanjaza6.063lica.Ve

-

ći broj projekata je realizovan

ili će se realizovati u nared-

nom periodu. Kamp Konik II

je zatvoren, stambeno pitanje

su riješile44porodice. Tokom

ovog mjeseca 120 porodica iz

Kampa Konik I riješilo je

stambeno pitanje. U narednoj

godini će još 51 porodica iz

ovog kampa riješiti stambeno

pitanje, čime će se steći uslovi

za njegovo zatvaranje.

Šef Misije OEBS-a na Kosovu

Jan Brathu i šefica regionalne

kancelarije UNHCR-a Anke

Eriksom složili su se da je u

Crnoj Gori sprovedeno mno-

goaktivnosti uciljurealizacije

egzistencijalnog ipravnogsta-

tusa raseljenih lica.

- Pohvalili su rad Vlade Crne

Gore i istakli da naša zemlja

služi kaodobarprimjer i ohra-

bruje region i zajednicu u na-

laženju i realizaciji trajnihrje-

šenjazaovuranjivukategoriju

društva - navodi se u saopšte-

nju.

Međuinstitucionalnainicijati-

va o trajnim rješenjima za ra-

seljena lica sa Kosova ,,Skop-

ski proces“ održana je u

Podgoriciod24.do26.novem-

bra, u organizaciji Ministar-

stva za zajednicu i povratak u

Vladi RepublikeKosova i kan-

celarija međunarodnih orga-

nizacija naKosovuUNHCR-a

i OEBS-a.

N.K.

Konferencija „Međuinstitucionalna inicijativa

o trajnim rješenjima za raseljena lica sa Kosova“

Prioritet krov

nad glavom

za 6.063 lica

UrošPetrović

PODGORICA

Nadonator-

skoj večeri, održanoj upetak

uPodgorici, prikupljen jeno-

vac zakupovinumobilneBra-

jevemašine zapotrebeobra-

zovanjadjecebezostatka

vidauJavnoj ustanovi Resur-

sni centar zadjecu imlade

„Podgorica“. Uorganizaciji

Rotari klubaPodgoricaova

plemenita akcijaokupila je

ljudedobrevolje, rotari za-

jednicuCrneGore i njihove

prijatelje, a akciju jepodržala

i ElektroprivredaCrneGore

donirajući sredstva zakupo-

vinu još jednemobilneBraje-

vemašine.

Najljepši poklon donatorima

bio je prigodan muzički pro-

gram koji su priredili učenici

Muzičke škole „Vasa Pavić“ iz

Podgorice, gdje muzičko obra-

zovanje stiču i djeca iz Resur-

snog centra. Za ovu priliku, di-

rektorka muzičke škole Zoja

Đurović je pažljivo odabrala

taktovemuzikezamaleneđake.

Publika je nagradila ove posve-

ćene muzičare zasluženim

aplauzom.

Predsjednica Rotari kluba Pod-

gorica Milena Durutović je

izrazilasvojezadovoljstvoštoje

velika sala „Centre Ville“ bila

mala da primi sve one koji su te

večeri hteli da daju svoj dopri-

nos ovoj akciji.

- Živimo u vremenu u kome je

neophodno osluškivati potrebe

drugih, što predstavlja i potre-

bu, ali i obavezu nekih od nas.

Rotari zajednica ima upravo tu

ulogu, danas mnogo više nego

ranije - smatraDurutović.

Kako je dodala, Rotari klub

Podgorica daje podršku i prati

potrebe Resursnog centra u

kontinuitetu već 20 godina, u

želji da potrebe ove obrazovne

ustanove učini javnim i prepo-

znatim u društvu, kako bi se

djecikojaseškolujuuovojusta-

novi omogućili što bolji uslovi

za kvalitetno obrazovanje.

UimeResursnogcentraPodgo-

rica na donaciji se zahvalila pe-

dagoškinja ove ustanove Irena

Bogićević.

N.K.

Rotari klub Podgorica organizovao donatorsku večeru

Brajevamašina

za Resursni centar

Sa sastanka