Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Nedjelja, 26. novembar 2017.

Hronika

Tužilaštvo ukazuje na

pritisak u predmetu

za pokušaj terorizma

PDGORICA

- Specijalno

državno tužilaštvo neće

komentarisati navode o nepo-

stojanju materijalnih dokaza

u optužnici prtiv optuženih za

pokušaj terorističkog napada

na parlamentarnim izborima

16. oktobra prošle godine,

saopšteno je iz Specijalnog

državnog tužilaštva.

- Očito ono što je Specijalno

državno tužilaštvo više puta

naglašavalo, da su ovakva

tumačenja i ocjene usmjerene

na ometanje krivičnog postup-

ka i predstavljaju svojevrstan

pritisak na rad pravosudnih

organa – navodi se iz ove insti-

tucije.

Iz Tužilaštva pojašnjavaju

da je optužnica u predmetu

terorizam u pokušaju, nakon

postupka sudske kontrole,

stupila na pravnu snagu, jer je

sud našao da postoji dovoljno

dokaza u pravcu osnovane

sumnje u odnosu na krivična

djela koja se optuženima stav-

ljaju na teret.

Ističu da se neće upuštati

u polemiku i komentarisati

navode u kojima se iznose

tvrdnje da ne postoje materi-

jalni i drugi dokazi u optužnici.

- Naročito što takve tvrdnje

iznose lica koja nijesu imala

uvid u sadržinu dokaza koji su

predloženi optužnicom i koji

se nalaze u spisima predmeta

i nemaju saznanja kako se vrši

sudska ocjena dokaza i koje

činjenice se iz kojih dokaza

utvrđuju i proizilaze – pojaš-

njavaju oni.

C.H.

SDT: I dalje se ometa postupak protiv okrivljenih

za planiranje nasilnog ulaska u parlament

Napadnuti poslanik

Šaranović i kandidati

za odbornike

PODGORICA

– Demokrat-

ska Crna Gora označila je

Cetinjanina Ivana Jovanovića

kao osobu koja je juče ujutro

nasrnula na njihovog poslani-

ka Danila Šaranovića i dvojicu

kandidata za odbornike ove

političke partije. Demokrate

su istakle da sumnjaju da iza

ovog napada stoji Demokrat-

ska partija socijalista.

Sa druge strane, iz DPS-a su

najoštrije osudili događaj na

Cetinju navodeći da napad

na predstavnike konkurent-

ske liste nema nikakve veze

sa DPS-om.

Više nepoznatih osoba napa-

lo je na Cetinju poslanika

Demokratske Crne Gore

Danila Šaranovića i kandidate

za odbornike iz te partije.

Šaranović je ovom prilikom

povrijeđen. Demokrate su

navele da se napad desio u

četiri ujutru u Bajovoj ulici,

kada je presretnuto vozilo

Šaranovića i naoružani muš-

karci krenuli na poslanika i

dva kandidata za odbornike.

Službenici Odjeljenja

bezbjednosti Cetinje preduzi-

maju aktivnosti na rasvjetlja-

vanju događaja u koordinaciji

sa nadležnim tužilaštvom,

saopšteno je iz policije.

Dvojica kandidata za odbor-

nike Demokrata, koji su

napadnuti na Cetinju, negi-

rali su u policiji da su kod

napadača vidjeli pištolj, dok

je poslanik Danilo Šaranović

tvrdio da su mu nepoznati

napadači repetirali pištolj na

dvadesetak centimetara od

glave, prenosi Portal Anali-

tika.

Povodom događaja na Ceti-

nju, iz DPS-a su pozvali nad-

ležne državne institucije da

u što kraćem roku rasvijetle

događaj, kako bi se stalo na

put manipulacijama u politič-

ke svrhe.

- Napominjemo da praksa

konstantnog provociranja

građana koju Demokrate

sprovode kontinuirano još od

parlamentarnih izbora, a koja

je kulminirala tokom prote-

klih lokalnih izbora u Herceg

Novom i ove kampanje u

Mojkovcu, nije nešto na što

su ljudi u Crnoj Gori navikli u

dosadašnjim predizbornim

kampanjama, pa čak ni u

onim koje su bile obilježene

visokim političkim tenzijama

poput predreferendumske -

navodi se u saopštenju DPS-a.

Oni smatraju da Demokrate

ovaj incident pokušavaju da

pripišu DPS-u kako bi prikrili

drugi incident u kojem su

učestvovali oni i Ura.

Naime, nakon jučerašnjeg

sučeljavanja na Javnom

servisu RTCG, predstavnici

Demokrata Danilo Mrvaljević

i GP Ura Filip Adžić su prvo

verbalno, a potom i izički

nasrnuli na Aleksandra Bog-

danovića, nosioca liste „Ceti-

nje pobjeđuje! DPS – Milo

Đukanović“ i aktuelnog gra-

donačelnika prijestonice.

Navode da su o ovom doga-

đaju javnost planirali da infor-

mišu nakon izbora, ali kako

su ,,Demokrate iskoristile inci-

dent koji nema veze sa DPS, u

obavezi smo da informišemo

građane o stvarnim razlozi-

ma za jučerašnje lagrantno

kršenje predizborne tišine od

strane Demokrata“.

C.H.

RAZGOVOR:

Dejan Đurović, načelnik NCB Interpola Podgorica

Od početka godi

68 kriminalaca s

PODGORICA

-Nacionalni

centralni biro Interpola

Podgoricaodpočetka godi-

ne raspisao je91međuna-

rodnupotjernicu, dok jeu

istomperiodupoosnovu

inostranihpotragauCrnoj

Gori uhapšeno68osoba.

Ovosuzvanični podaciUpra-

ve policije, koje je za Pobjedu

saopštio rukovodilac NCB

Interpola Podgorica Dejan

Đurović.

Premanjegovimriječima,Cr-

na Gora u odnosu na zemlje

slične veličine ima najviše

provjera Interpolovih baza

podataka na godišnjem ni-

vou.

- Obavi se više od 13 miliona

provjera na godišnjemnivou,

što je u poređenju sa brojem

stanovnika izuzetan rezultat.

Takođe, pobrojuprovjerevo-

zila, Crna Gora je među 10

najaktivnijih država u svijetu

- kazao je rukovodilac NCB

InterpolaPodgorica.

Ciljanepotrage

Đurović pojašnjava da je po-

traga za svim bjeguncima in-

tenzivna, ali da među njima

ima i najtraženijih.

Prema njegovimriječima, cr-

nogorska policija, odnosno

Odsjek za međunarodnu po-

licijsku saradnju je među pr-

vima u regionu primijenio

savremeni koncept takozva-

nih „ciljanihpotraga“.

Taj koncept, kaže Đurović,

podrazumijeva i upotrebu

svihraspoloživihresursa ifo-

kusiranje policijskih radnji

na traganje za „najtraženijim

bjeguncima“,odnosnoonima

koje naši pravosudni organi

potražuju za najteža krivična

djela (tzv. aktivne međuna-

rodne ciljane potrage), kao i

zabjeguncimakojepotražuju

Intenzivnompotragomušli u trag

Zindoviću, Vujoviću, Vukotiću…

O rezultatima i primjeni cilja-

nih istraga i brze pretrage

baza najbolje govori stati-

stika, kaže Đurović, uz pod-

sjećanje na najznačajnija

hapšenja tokomprethodne i

ove godine.

- Prije osammjeseci u Srbiji,

na osnovu naše međuna-

rodne potjernice uhapšen

je crnogorski državljanin

Vladan Lakić, za kojim se

tragalo zbog utaje poreza

i doprinosa i produženog

krivičnog djela prevara –

navodi Đurović.

Prema njegovim riječima,

prije šest mjeseci lisice su

stavljene i na ruke Jugosla-

va Gucula za kojim je Inter-

pol Beograd raspisao potjer-

nicu. Čekala ga je zatvorska

kazna zbog krivičnog djela

neovlašćenja proizvodnja i

prodaja opojnih droga.

- Barski policajci umaju prošle

godine, pomeđunarodnoj

potjernici Švedske uhapsili

su Simona i Valentina. Potra-

živani su na osnovu naredbe

Okružnog suda iz Helsingbor-

ga zbog suđenja za ubistvo i

saučesništvo – navodi Đuro-

vić.

Ističe da je u julu prošle godine

u Beogradu pomeđunarodnoj

potjernici naše zemlje, nakon

duge intenzivne ciljane potra-

ge, uhapšen Jovica Zindović,

bjegunac iz spuškog zatvora.

- Zindović je izdržavao kaznu

zatvora od 15 godina i tri mje-

seca zbog ubistva i nedozvo-

ljenog držanja oružja i eksplo-

zivnihmaterija. Nalazi se u

pritvoru u Srbiji – pojašnjava

Đurović.

Dva mjeseca kasnije, kako

navodi, u Budvi je uhapšen

srpski državljanin Mahmud

Hamada na osnovu potjernice

NCB Interpolaa Visbaden zbog

krivičnog djela.

- Njegovomhapšenju pretho-

dila je intenzivna komunika-

cija NCB Interpola Podgorice

i Visbadena, što je rezultiralo

raspisivanjumeđunarodne

potjernice po hitnompostup-

ku – pojasnio je Đurović.

On navodi da je u oktobru

prošle godine Rusiji predat

Sergej Ratkevič, alijas Bratsun

Sergii, koji je uhapšen 21.

februara. Lisice sumu stavili

policajci kriminalističke polici-

je CB Budva u saradnji sa služ-

benicima Odsjeka za među-

narodnu policijsku saradnju.

Ruske vlasti raspisale su za

njimpotjernicu radi vođenja

krivičnog postupka zbog

osnovane sumnje da je poči-

nio zloupotrebu ovlašćenja i

prevaru u velikomobimu.

Istogmjeseca SAD-u izručeni

su Gezer Memet i Karimch

Više od 13miliona provjera obavi se na godišnjem

nivou, što je u poređenju sa brojem stanovnika

izuzetan rezultat za NCB Interpol Podgorica. Takođe,

po broju provjere vozila, Crna Gora jemeđu 10

najaktivnijih država u svijetu - kazao je Đurović

DejanĐurović

inostrani pravosudni organi.

- Grupa za ciljane potrage

Odsjeka za međunarodnu

policijskusaradnjujevećpri-

mljena u članstvo Evropske

mreže za ciljane potrage

na nivou Evropske unije

(tzv. ENFAST mreža).

PosredstvomEuropola

sa jedinicama za ci-

ljanepotragedržava

EU u kontinuitetu

obavljamo nepo-

srednuidirektnu

komunikaciju.

Eu r o p o l o v a

„mos t wan-

ted“ lista(koja

je na Europo-

lovom sajtu)

sačinjena je od

ENFASTmreže

– poj ašnj ava

Đurović.

Kako je dodao,

veliki uticaj na poboljšanje

rezultata imala je primjena

svih najmodernijih Interpo-

lovih standarda u pogledu

objedinjavanja i automat-

skog pristupa dostupnim ba-

zama podataka.

- Cilj je bio da se svimpolicij-

skim segmentima na jedno-

stavan i brznačin, automatski

omogući pristup i provjere

Interpolovih i nacionalnih

baza podataka. Zahvaljujući

tome, službenici Sektora gra-

nične policije, a od skoro i

službenici ostalihorganizaci-

onih jedinica Uprave policije,

imaju mogućnost da tokom

redovnih poslova, prilikom

svake provjere policijskih ba-

zapodatakaistovremenopro-

vjere i Interpolovu bazu po-

dataka - kazao jeĐurović.

Prema njegovim riječima,

ovakav pristup je u skladu sa

prioritetima Interpola da ba-

ze budu dostupne svim poli-

cijskim strukturama na lak i

jednostavannačin.

-Tu seprije svegamisli naba-

ze podataka traženih osoba

(crvene potjernice), osoba za

kojepostojeodređenaupozo-

renja (zelene potjernice) ili

zahtjevi za lociranje (plave

potjernice); kao i za nestala

lica (žute objave). Ujedno od-

nosi se i na baze podataka za

Cetinje

DPS negira vezu sa napadomna

predstavnike Demokrata na Cetinju