Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Nedjelja, 26. novembar 2017.

U fokusu

Direktorat za vanredne situacije naložio opštinskimslužbama zaštite podizanje nivoa spremnosti

Poplave najveći izazov

PODGORICA

–Direktorat

zavanredne situacijeorgani-

zovaće tokomsedmice sjed-

nicuOperativnog štaba za

zaštitu i spašavanjekao i sa-

stanke sakomandirimaop-

štinskih spasilačkih službi

kakobi se, u susret zimskoj

sezoni, pripremioade-

kvatanodgovorna

mogućevremenske

nepogode i sagle-

dali kapaciteti za

reagovanje si-

stemauuslovi-

mapoplava i

estremnihvre-

menskihprili-

ka.

Kako je Pobjedi ka-

zao generalni direk-

torDirektoratazavan-

redne situacije Mirsad

Mulić, uokvirupriprema za

zimsku sezonu Direktorat za

vanredne situacije MUP-a je

zahtijevaoodopštinskihslužbi

za zaštitu i spašavanje da podi-

gnu nivo operativne spremno-

sti, urade potrebnu provjeru i

radove na materijalno-tehnič-

kimsredstvima.

Operativniplanovi

- Tokom sedmice će početi i

edukacijaopštinskihtimovaza

zaštitu i spašavanje u svimop-

štinama u vezi sa njihovim

nadležnostima u slučaju pri-

rodnih i drugih nesreća – ka-

zao jeMulić.

Ocjenjujući da su prvenstveno

poplavejednaodnajčešćihpri-

rodnih nepogoda u regionu,

koje uzrokuju znatnu materi-

jalnu štetu, ugrožavaju be-

zbjednostizdravljeljudiiživo-

t inj a , ž i votnu s redinu i

kulturno-istorijsko nasljeđe,

veoma je bitna prevencija rizi-

ka od te vrste nepogoda.

- U tom kontekstu izrađeno je

17 opštinskih planova za zašti-

tu i spašavanje od poplava, i to

za opštine: Podgorica (gradske

opštine Golubovci i Tuzi), Ul-

cinj, Bar, Cetinje, Nikšić, Dani-

lovgrad, Bijelo Polje, Berane,

Plav, Andrijevica, Kolašin,

Mojkovac, Kotor, Budva, Her-

ceg Hovi, Pljevlja i Rožaje) –

kazao jeMulić.

On je naveo da je uloga Direk-

toratausistemuzaštite i spaša-

vanjadakoordiniraradučesni-

ka kao i da prati i analizira

stanje, obavještava građane,

prikuplja i obrađuje podatke o

situaciji na ugroženom po-

dručju preko Operativno-ko-

munikacionog centra 112 –

OKC112 i druge aktivnosti.

-Konkretno, toznači daDirek-

torat permanentno prati situa-

ciju na područjima sa potenci-

jalnim rizikom od poplava i u

slučaju potrebe preduzima

adekvatne mjere i radnje kako

bi sistem blagovremeno odgo-

vorio u skladu sa svojim nad-

Međunarodna vježba na Vranjini

Spasioci iz Crne Gore, Slovenije i

Češke učestvovali su na međuna-

rodnoj pokaznoj vježbi na temu

zaštite od požara koja je u petak

održana na Vranjini, na Skadar-

skom jezeru, kao dio projekta

Direkt – Budimo otporni na nepo-

gode. U praksi su provjerili i poka-

zali spremnost reagovanja uz

korišćenje brana i pumpi visokog

kapaciteta – saopštili su organiza-

tori, Fors Montenegro i Direktorat

MUP-a za vanredne situacije.

- Vježbi je prethodila četvorod-

nevna obuka spasilaca iz tri

zemlje koja je uključivala teoret-

ski i praktični dio i tokom koje

su učesnici imali priliku da od

instruktora iz Slovenije sa zna-

čajnim iskustvomu ovoj oblasti

uče o savremenimmetodama

zaštite od poplava - saopštili su

organizatori.

Projekat realizuju FORS Montene-

gro – Fondacija za razvoj sjevera

Crne Gore i Direktorat za vanred-

ne situacije MUP-a Crne Gore u

partnerstvu sa Vatrogasno-spa-

silačkom službomopštine Kranj

iz Slovenije, Vatrogasno-spasilač-

kombrigadomMoravsko-šleskog

kraja i Udruženjem vatrogasaca

iz Češke, a inansira Generalni

direktorat za evropsku civilnu

zaštitu i aktivnosti humanitarne

pomoći Evropske komisije (DG

ECHO).

Projekat, kako se navodi, ima za

cilj unapređenje pripremljenosti

lokalnih zajednica, institucija i

službi za e ikasniji odgovor na

prirodne i druge nepogode.

PUMPEJAKOGKAPACITETAODVELIKEPOMOĆI:

Detalj savježbeodržaneupetak

Ovakosu izgledaleKusidekodNikšića2010. godine

MirsadMulić

TamaraTodorović

SPRIJEČITIRIZIKEDABISESPRIJEČILEŠTETE:

Podgoricaprijenekolikogodina

ležnostima i resursima–naveo

jeMulić.

Pouke ioprema

Prema njegovim riječima, u

odnosu na 2010. i 2012. godinu

i teške poplave, pored toga što

je izvuklaveliko iskustvo, Crna

Gora je i materijalno tehnički

opremljenija što će značiti i

kvalitetniji odgovor u slučaju

stvarne potrebe.

- Direktorat posjeduje 15 ča-

maca kojima se ukupnomože

prevesti oko 250-300 ljudi, a

kroz projekat IPA FLOODS

obezbijeđena je oprema za

zaštitu i spašavanje od popla-

va vrijednosti 312.000 eura,

koja se sastoji, prije svega, od

dvije pumpe visokog kapaci-

teta koje crpe 5000 litara u

minuti, pet pumpi nešto ma-

njeg kapaciteta od 1000 litara

uminuti,400metarabranaza

zaštitu od poplava, kao i pra-

teću opremu za timove za

spašavanjeodpoplava(šatori,

kreveti, veze komunikacije...)

–naveo jeMulić.

On navodi da trenutno u Cr-

noj Gori postoje tri namjen-

ska tima za spašavanje od po-

plava (tim za spašavanje od

poplava sa upotrebom čama-

ca, tim za spašavanje od po-

plava korišćenjembrana i tim

za pumpe visokog kapaciteta

crpljenja vode).

- Njih čine pripadnici opštin-

skih službi za zaštitu i spaša-

vanje i Direktorata za vanred-

ne situacije. Za potrebe

spašavanjausljedpoplavamo-

gu se angažovati tri helikopte-

raAvio-helikopterskejedinice

MUP-a –kazao jeMulić.

Znanjeorizicima

Unapređenje pripremljenosti

lokalnih zajednica, institucija i

službi za efikasniji odgovor na

prirodne i druge nepogode cilj

je projekta koji se implementi-

rauCrnojGori,akojimkoordi-

nira nevladina organizacija

Fondacija za razvoj sjevera.

Prema riječima Tamare Todo-

rović iz ForsMontenegra, pro-

jekat „DIRECT – Budimo ot-

p o r n i n a n e p o g o d e “

podrazumijeva treninge za

spasioce vezane za zaštitu i

spašavanje u slučajevima po-

žara, poplava, zemljotresa i

drugihvanrednih situacija.

- Uključuje i terenske vježbe

spašavanja, treninge na temu

smanjenja rizika odkatastrofa,

izradu evakuacionih planova

za škole i lokalne zajednice,

vježbeevakuacijekao i kampa-

nju informisanja stanovništva

o rizicima od katastrofa. To

obuhvata i predavanja namije-

njena učenicima u osnovnim

školama i stanovništvu uopšte,

publikacije imedijskeaktivno-

sti, studijsku posjetu EU, me-

đunarodne konferencije na te-

mu smanjenja rizika od

katastrofa i druge aktivnosti –

kazala jeTodorović.

Ona ističe da FORS Montene-

gro pokušava da doprinese

unapređenju sistema zaštite i

spašavanja i umanjivanju ne-

gativnih efekata prirodnih i

drugih katastrofa, kroz projek-

te koji uključuju izgradnju ka-

paciteta i opštinskih službi za-

štite i spašavanja i državnih

institucija.

-To se sprovodi kroz nabavke

opreme, različite obuke, unap-

ređenje međunarodne sarad-

njeuovojoblastiisl.Smatramo

da je potrebno uključivanje

svih segmenata društva u sma-

njenje rizika od katastrofa, u

skladu sa kapacitetima i mo-

gućnostima, pogotovo imajući

u vidu da je broj prirodnih ka-

tastrofa, kao i intenzitetposlje-

dica koje prouzrokuju u pora-

stu–navela jeTodorović.

Edukacija

Prema njenim riječima, jedan

od najvažnijih rezultata pro-

jekta je unapređenje međuna-

rodne saradnje u oblasti sma-

njenjarizikaodkatastrofa,koja

omogućava razmjenu iskusta-

va imodeladobrihpraksi, kako

između institucija i službi koje

sebavezaštitomispašavanjem,

tako i samih spasilaca koji se u

svom poslu često suočavaju sa

istimzadacima i izazovima.

- U cijeloj priči edukacija sta-

novništva je od velikog znača-

ja, jer je samodobro informisa-

no i edukovano stanovništvo u

stanju da odgovori na pravi

način, ukoliko jemoguće zašti-

ti sebe i svojuokolinu i takopo-

mogne institucijama i služba-

ma koje se u slučajevima

nepogoda i katastrofasuočava-

jusavelikimizazovima ipoteš-

koćama – zaključuje Todoro-

vić.

I.PERIĆ

Simulacijapostavljanjamobilnihbranauz savjete slovenačkih instruktora