Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Nedjelja, 26. novembar 2017.

Aktuelnosti

PODGORICA

Stambeni

objekat za potrebe Sindikata

bezbjednosnih službi, čija je

izgradnja počela uPodgori-

ci, riješiće jednoodosnovnih

egzistencijalnihpitanja za

skoro 300porodica - poru-

čio je premijer DuškoMar-

ković.

Iz Vlade je saopšteno da su

Marković i ministar unutraš-

njih poslova Mevludin Nuhod-

žić prisustvovali juče sveča-

nomobilježavanju početka

izgradnje zgrade Sindikata

bezbjednosnih službi na Sta-

rom aerodromu u Podgorici.

Pozdravivši predstavnike

Glavnog grada i Sindikata

bezbjednosnih službi i sve

prisutne, Marković je izrazio

zadovoljstvo što prisustvuje

postavljanju kamena temelj-

ca za izgradnju stambenog

objekta za potrebe zaposlenih

koji su okupljeni oko Sindikata

bezbjednosnih institucija i koji

će po gabaritima biti najveći

stambeni objekat izgrađen za

te potrebe na teritoriji Crne

Gore i vrijednosti od skoro 11

miliona eura.

Održivi rast

- Zbog činjenice da će se

zahvaljujući našim zajednič-

kimnaporima za dvije godine

pod povoljnimuslovima skoro

300 porodica riješiti jedno od

najvažnijih egzistencijalnih

pitanja, želimposebnu zahval-

nost da uputimgospodinu

Stijepoviću i Glavnomgradu

u dijelu oslobađanja naknade

za komunalno opremanje

građevinskog zemljišta, ali

i Ministarstvu unutrašnjih

poslova koje je svesrdno podr-

žalo ovaj ambiciozni projekat

slijedeći tako čvrsto opredje-

ljenje Vlade da je za postizanje

održivog ekonomskog rasta

i ukupnog progresa društva

potrebna bolje motivisana

javna služba - rekao je Mar-

ković.

On je poručio pripadnicima

bezbjednosnih institucija kako

će država znati i umjeti da pri-

pazi svoje čuvare.

- Oni koji čuvaju njen red i

stabilnost, oni koji garantuju

sigurnost svojoj državi i brinu

se o sigurnosti svakog poje-

dinca i njegove imovine mora-

ju imati dužnu pažnju Vlade i

države. U narednomperiodu

radićemo na stvaranju uslova

da se i u drugim crnogorskim

opštinama stvore mogućno-

sti za rješavanje stambenih

potreba vaših kolega. Kako u

Podgorici i centralnomdijelu,

tako na sjeveru i jugu. Istovre-

meno, nećemo zanemariti ni

aspekt unapređenja uslova

rada, modernizacije opreme

i usavršavanja postojećih

kadrovskih potencijala, jer

je odan i obučen pripadnik

bezbjednosne službe slika tog

društva i slika države, i kao

takav mora biti dostojan grba

koji na uniformi nosi – poručio

je Marković.

Posvećenost

Nuhodžić je istakao da juče-

rašnji događaj predstavlja

potvrdu spremnosti i posve-

ćenosti Vlade i Ministarstva u

saradnji sa Glavnimgradom

i Sindikatombezbjednosnih

institucija da započne sa rea-

lizacijomprojekta izgradnje

stambenog objekta za službe-

nike Ministarstva.

- Uvjeren samda je ovaj proje-

kat dobar primjer partnerskog

odnosa MUP-a, Sindikata i

Glavnog grada, a cilj je da se

obezbijede što bolji uslovi

onima koji čuvaju bezbjednost

države, javni red i mir radeći

svakodnevno vrlo složen,

odgovoran i častan posao i

često rizikujući svoje živote u

ispunjavanju te važne misije -

rekao je ministar, naglasivši da

će MUP i u narednomperiodu

pružiti snažnu podršku i da se

riješe stambene potrebe zapo-

slenih i u drugimopštinama.

Sindikati Ministarstva unu-

trašnjih poslova, Uprave poli-

cije, Agencije za nacionalnu

bezbjednost i Policijske aka-

demije, formirajući zajednički

Sindikat bezbjednosnih insti-

tucija Crne Gore, pokrenuli

su aktivnosti usmjerene na

rješavanje stambenih pita-

nja zaposlenih u ove četiri

bezbjednosne institucije.

Glavnimprojektompredviđe-

na je izgradnja 288 stanova,

od čega 18 garsonjera, 162

jednosobna i 108 dvosobnih

stanova.

Rok završetka radova planiran

je za novembar 2019, dok će

se raspodjela stanova vršiti u

toku 2018. godine.

N.K.

BAR

Vrijemeuspješne sa-

radnjeLukeBar saposlovnim

partnerima izSrbije tekdola-

zi, ocijenjeno je tokomjuče-

rašnjeposjete ambasadora

SrbijeuCrnoj Gori Zorana

Bingulca tompreduzeću.

Izvršni direktor Luke Bar Zari-

jaFranović je, tomprilikom, ka-

zao da su potpuno otvoreni za

saradnju sa poslovnim partne-

rima iz Srbije, ukazavši na pri-

rodnu, geografsku povezanost

Luke Bar sa tržištemSrbije, što

je potvrdio i Bingulac, ističući

spremnost da posreduje u

ostvarivanju svih potrebnih

kontakata sa političkim i pri-

vrednim establišmentom u Sr-

biji.

Franović je zadovoljan trenut-

nim poslovnim aranžmanima,

prije svega sa Fiatom iz Kragu-

jevca, ali smatra da ima mnogo

prostora i kapaciteta za nove

poslove.

Kaže da uporište za takvu tvrd-

nju vidi u činjenici da je u Luci

Bar u posljednja četiri mjeseca

učinjeno sve kako bi se stavili u

funkciju svi raspoloživi lučki

kapaciteti, a naročito je istakao

potpunu sanaciju objekta hlad-

njača.

- Takođe, on smatra i da kapaci-

teti silosa za žitarice mogu biti

veoma interesantni privredni-

cima iz Srbije, kao i slobodna

zona Luke Bar sa svimpredno-

stima za poslovanje koje pruža.

Izvršni direktorLukeukazao je

sagovornicima i naproblemne-

riješenih odnosa između želje-

znicaKosova i Srbije, zbog čega

Luka Bar gubi veoma značajne

poslove-navodiseusaopštenju

LukeBar.

R.P.

PODGORICA

Uciljuuna-

pređenjaprocesadodjele

koncesija,Ministarstvoeko-

nomije će tokom2018. godi-

ne izraditi državni planek-

sploatacijemineralnih

sirovina 2019-2029. godine

sa strateškomprocjenom

uticajana životnu sredinu.

Za izradu državnog plana i

strateške procjene u budžetu

Ministarstva predviđeno je

oko 90.000 eura.

- Pomenuti desetogodišnji

plan, kojim će se urediti ek-

sploatacija mineralnih sirovi-

na, sastojaće se od opšteg pla-

na i plana eksploatacije

pojedinih mineralnih sirovi-

na, sa lokacijama, vrstom i

kvalitetom i ovjerenim rezer-

vama, sa ocjenom potrebe

istraživanja na postojećem lo-

kalitetu, zatim podacima o

procjeni obima proizvodnje

mineralne sirovine, procjeni

mogućetehnologijezaeksplo-

ataciju, mogućnosti plasmana

mineralne sirovine na tržištu,

mjeramazaštiteživotnesredi-

ne prilikomeksploatacije, kao

i ekonomskim parametrima

opravdanosti planirane ek-

sploatacije - kazali su izMini-

starstva ekonomije.

Ovim planom definisaće se

strateške mineralne sirovine,

način njihove valorizacije či-

meće,poredobezbjeđenjaod-

govarajućeg javnog interesa,

doći dounapređenja rudarske

djelatnosti i obezbjeđenja

održivog korišćenja neobnov-

ljivog mineralnog resursa za-

snovanog na njegovom dugo-

ročnomkorišćenju.

Cilj je obezbijediti racionalno,

ekonomično, pravilno i efika-

sno korišćenje prirodnih bo-

gatstava,tehničko-tehnološko

unapređenje i očuvanje život-

ne sredine, kao i povećanje za-

poslenosti.

N.K.

Ambasador Srbije u Crnoj Gori Zoran Bingulac posjetio barsku kompaniju

Uspješna saradnja Luke i

partnera iz Srbije tek predstoji

Ministarstvo ekonomije

o unapređenju procesa

dodjele koncesija

Iduće godine

državni plan

eksploatacije

mineralnih

sirovina

Marković i Nuhodžić prisustvovali svečanomobilježavanju

početka izgradnje zgrade Sindikata bezbjednosnih službi

Stanovi za 300porodica

do kraja 2019. godine

Početak izgradnjezgradeSindikata

bezbjednosnihslužbi

DRŽAVANEĆEZABORAVITISVOJE

ČUVARE:

PremijerDuškoMarković

Vrijednost objektabiće

oko 11milionaeura

Detalj sa sastanka