Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Nedjelja, 26. novembar 2017.

Politika

PODGORICA

- Sporazum

odemarkaciji saCrnom

Goromneće skorodobiti

dvije trećine glasovauko-

sovskomparlamentuzbog

podijeljenihmišljenjame-

đuparlamentarnimgrupa-

ma. Nema izgledada tobr-

zoprođe - kažeu izjavi za

Pobjedukosovski analiti-

čarAzemVlasi.

Dobriodnosi

Ističeda tonemanikakve ve-

za sa CrnomGorom i da od-

nosi ostaju dobri, ali da poli-

t i čke razmi r i ce među

partijama još uvijek blokira-

juovopitanje.

- Sve parlamentarne grupe

uvijek ponavljaju ono što je

istina da Kosovo i Crna Gora

imaju prijateljske odnose.

Međutim, tu su problemi iz-

među parlamentarnih gru-

pa, ali niko ni zbog čega nije

ljut na CrnuGoru. To se svo-

di na sljedeće. Eto, ako bi Cr-

na Gora pristala da se zajed-

no dvije države obrate

arbitraži, a arbitražni sud će

najvjerovatnije potvrditi ovo

što je potpisano, ili ako Pod-

gorica još jednom razgovara

sa Prištinom pa makar bilo

ispregovarano isto, čini se da

bi demarkacija odmah proš-

la. Tu neko mora da spašava

obraz i po svemu sudeći to je

sadašnji premijer Ramuš

Haradinaj. Dok je bio u opo-

ziciji, pravio je najveći pro-

blemoko toga, a sad se našao

u ulozi premijera koji treba

da riješi to pitanje i jedno-

stavno nema načina da pravi

salto mortale i da se pravi da

je sada sve u najboljem redu,

pa da to ratificiramo - poru-

čujeVlasi.

ISrbiprotiv

On objašnjava da vladajuća

koalicija na Kosovu ima jed-

va prostu većinu, a tu su i ko-

alicioni partneri albanskih

partija.

-Mora se uzeti u obzir i da su

poslanici srpske manjine re-

klidanesmijuzbogBeograda

da glasaju, jer će time ispasti

dapriznajuKosovokaodrža-

vu. I zatonema glasova za ra-

tifikaciju. To su sve unutraš-

njo-političkapitanjainemaju

veze sa odnosima sa Crnom

Gorom-poručujeVlasi.

Sjedinjene Američke Države

supozvalekosovskepolitičke

partije da ratifikuju Spora-

zumopograničnoj demarka-

ciji saCrnomGorom, upozo-

rivšidaodgađanjeratifikacije

šteti kredibilitetu Kosova na

međunarodnoj sceni.

I visoka predstavnicaEvrop-

skeunijeza spoljnupolitiku i

bezbjednost FederikaMoge-

rini poručila jenedavnoda je

posljednji trenutakdaPrišti-

na ratifikuje Sporazumo de-

markaciji granice sa Crnom

Gorom, što je jedini preostali

uslovza liberalizacijuvizaza

građaneKosova.

Sporazumodržavnoj granici

između Crne Gore i Kosova

potpisan je 26. avgusta 2015.

godine u Beču, nakon trogo-

dišnjih pregovora komisija

za granicu. U skladu sa

odredbom člana 12 potpisa-

nog sporazuma, Crna Gora i

Kosovo obavezali su se da će

potvrditi, odnosno ratifiko-

vati sporazum u cilju stupa-

nja na snagu.

Skupština Crne Gore je na

sjednici 28. decembra 2015.

godine donijela Zakon o po-

tvrđivanju ovog sporazuma,

uz očekivanje da i Skupština

Kosova izvrši njegovo potvr-

đivanje, odnosnoratifikaciju.

Nezavisnameđunarodna ek-

spertska komisija, sastavlje-

na od predstavnika Sjedinje-

nih Američkih Država,

Velike Britanije i Njemačke,

koju je angažovala tadašnja

predsjednica Kosova sa za-

datkom da ocijene proces

razgraničenja sa CrnomGo-

rom, konstatovala je 29. mar-

ta2016. godinedanijesupro-

našli nepravilnosti uprocesu

razgraničenja.

Mr.J.

Kosovski analitičar AzemVlasi o

razgraničenju Crne Gore i Kosova

Tu nekomora da spašava obraz i po svemu sudeći to je

sadašnji premijer Ramuš Haradinaj. Dok je bio u opoziciji,

pravio je najveći problemoko ovog sporazuma. Sada se našao

u ulozi premijera koji treba da riješi to pitanje i jednostavno

zbog glasača nemože tako brzo da promijeni mišljenje. Zato

konstantno priča protiv demarkacije - objašnjava Vlasi

stranu.DržavepoputCrneGo-

re trudom i radom dokazuju

članicamaEUdajeUnijanešto

što je vrijedno i doprinose

smanjenju euroskepticizma.

Evropa zato mora biti otvore-

na za proširenje i to je suština

Junkerovog govora. Sigurna

samdaćeu tomprocesuproši-

renja biti vrednovan individu-

alni pristup. Ako dvije zemlje

iste godinebuduna istoj razini

ispunjavanja kriterijuma, to

možebitipaket,iakosadaSrbi-

ja i Crna Gora to nijesu jer je

napredak Podgorice veći. I ra-

zlika je u tome što su različiti

izazovi uove dvije zemlje.

POBJEDA:

NaBalkanu se

ukrštaju interesi Rusije,

Turske iKine. Svi žele što ja-

či uticaj naovaj region. Uti-

sak jedaEUpolakoprepušta

ovuregijudrugima?

MALETIĆ:

To je jako dobro

pitanje. Ako se ne radi na vid-

ljivosti evropskih tema, onda

tu nastaje problem i sve veza-

no za integracije ostaje u do-

menu apstrakcije. I zato će

mnogi tražiti negativne pri-

mjere i reći - evo pogledajte

Hrvatsku, ušla je u EU, a puna

je problema. Sve se presporo

mijenja, jer su visoka očekiva-

nja od Evropske unije. Naža-

lost, kad se pojave ovi drugi

koji nude velike investicije,

poput Kine i Turske, postaju

veoma privlačni. I, naravno,

ukoliko EUne komunicira do-

voljno sa građanima i neukaže

na pravi put, naravno da ćemo

se udaljiti. I zato je mene neg-

dje strah od političkih dešava-

nja u Crnoj Gori jer tu nema

sinergije političkih elita, koje

moraju poručiti narodu što je

za Crnu Goru važno. Dok god

se stranke prepucavaju oko

prevlasti, reforme će biti u za-

stoju, to se i nama uHrvatskoj

desilo. Opozicija traži beso-

mučno ponavljanje izbora do

besvijesti, dok ne postane dio

vlasti i to nema smisla. Opozi-

cija se mora uključiti u druš-

tvena dešavanja i zajedno sa

pozicijom se takmičiti u do-

brimidejama.

Takođe, Unija bi trebala biti

prisutnija u ekonomskoj sferi.

Nekako se stalno šalju poruke

ZapadnomBalkanu što semo-

rapromijeniti vezanoza tepo-

litičke i pravne kriterijume.

Ali, ako vidimo da nema u ne-

kom trenutku tog snažnog po-

maka u tim pitanjima, ajmo

probati paralelno napraviti

snažan ekonomski uticaj. Čim

se na razini parlamenta i Ko-

misije čujuporuke da bi treba-

lo blokirati pregovore, odmah

mi je loše. To nije put kojim bi

trebalo ići. Od novog strateš-

kogfondazainvesticijeudrža-

ve Jugoistočne Evrope nije

otišlo ništa. Znači, treba raditi

zajedno na ekonomskim pro-

jektima i čimse ekonomija po-

krene cijelo društvo će to pra-

titi.

POBJEDA:

Kakva jedinami-

kapregovaračkogprocesa?

MALETIĆ:

Crna Gora čuda

radi.PoštosamuHrvatskojvo-

dila poglavlje 22, znam koliko

je to teško. Veliki je problem

kad na jednoj strani sjedi mala

administracija u odnosu na

briselskumašineriju. Oni ima-

ju specijalistu za najsitnije

stvari. A vama stalno stižu za-

htjevi, akcijski planovi i rokovi

i treba biti jako dobro organi-

zovandabi sepratio taj tempo.

Sva mjerila za 28 poglavlja su

ispunjena, nije to lako. Morate

biti jaki i profesionalni, jer se

tamo ne može doći i muljati,

nego konkretno odgovarati na

pitanja. Ako znate i idete dalje,

ali dok ne naučite nema napri-

jed. I tu je Crna Gora pokazala

jednuveomadobrudinamikui

veliko razumijevanje moder-

nih procesa u svakom od po-

glavlja. Ogroman je posao is-

pun j av a n j e mj e r i l a z a

zatvaranje poglavlja i svima će

biti mnogo lakše ukoliko po-

stoji politički i društveni kon-

senzus.

MarijaJOVIĆEVIĆ

aleko ispred

egovorima

Demarkacija

na čekanju,

nema

podršku

slučaju Crne Gore, možete biti

sigurniuto-poručiojeTernoar.

Na pitanje da limisli daEUvidi

Crnu Goru i Srbiju kao jedan

paket u procesu pridruživanja

EU, Ternoar je odgovorio da on

ne gleda tako na to i kazao da

svaka zemlja ima svoje poseb-

nosti.

- Jabihvolioda svedržave regi-

ona budu što prije članice EU -

poručio jeTernoar.

Upitan da prokomentariše na-

vode da nedostaju konkretni

rezultati u pristupanju Crne

Gore Uniji, on je kazao da je

Evropagarantmira.

- Kao član velikog kontinenta,

bićete u mogućnosti da direk-

tno komunicirate sa Kinom,

Amerikom, velikim moćnim

zemljama. Moramo biti zajed-

no kako bi osigurali našu bu-

dućnost -poručio jeTernoar.

Prema njegovim riječima,

Evropa je garant budućnosti, i

CrnaGoraunjoj.

-UEvropinepostojemaledrža-

ve sa malim mogućnostima i

velike sa velikimmogućnosti-

ma. Sve zemlje zajedno sa istim

ciljevima,mismonaistomputu

–tojesituacijauEvropi-navodi

Ternoar.

R.P.

ara

prije 2025. godine

Evropski parlament

ParlamentKosova

AlanTernoar

Mora se uzeti uob-

zir i da suposlanici

srpskemanjine re-

kli dane smiju zbog

Beogradadaglasa-

ju, jer će time ispa-

sti dapriznajuKo-

sovokaodržavu

Eto, akobi CrnaGora

pristalada se zajed-

nodvije države obra-

te arbitraži, a arbi-

tražni sud će

najvjerovatnije po-

tvrditi ovo što je pot-

pisano, ili akoPod-

gorica još jednom

razgovara saPrišti-

nompamakar bilo

ispregovarano isto,

čini sedabi demar-

kacijaodmahprošla

Evropskomparlamentu