Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Nedjelja, 26. novembar 2017.

Politika

PODGORICA

- Na Cetinju, u Petnjici, Moj-

kovcu i Tuzima danas se održavaju izbori, a

glasačko pravo imaće oko 40.000 građana.

Na izborima na Cetinju učestvuje deset, u

Petnjici osam, u Mojkovcu sedam, a u Tuzima

devet izbornih lista.

Glasačko pravo u prijestonici ima 14.168 gra-

đana, u Mojkovcu 7.104, a u Petnjici 6.202. U

Tuzima, opštini u okviru Glavnog grada, moći

će da glasa 11.612 birača.

Biračka mjesta biće otvorena od sedamdo

20 sati.

N.K.

Danas izbori u četiri crnogorske opštine

Glasanje na Cetinju, u

Petnjici, Mojkovcu i Tuzima

PODGORICA

-Veliki supo-

tencijali unapređenja sarad-

nje, prvenstvenouekonom-

sko-investicionoj sferi,

ocijenili supredsjednikCr-

neGoreFilipVujanović i še-

ikMuhamedBinZajedAl

Nahjanna sastankuuUjedi-

njenimArapskimEmirati-

ma.

Vujanović je upoznao šeika

Muhameda sa aktuelnom po-

litičko-ekonomskom situaci-

jom u Crnoj Gori ističući rast

BDPuovoj godini, kao i značaj

našeg članstva uNATO.

Broj međusobnih posjeta na

visokomnivou potvrđuje izu-

zetno dobre i prijateljske od-

nose dvije države.

Šeik je poželio dobrodošlicu

Vujanoviću saglašavajući se sa

ocjenomo veoma dobrimme-

đudržavnimodnosima.

Tokomsusreta razgovarano je

obilateralnimodnosima imo-

gućnostima njihovog unapre-

đenjauzajedničkominteresu.

Završnog dana posjete Vuja-

nović će biti gost šeikaMuha-

meda Bin Zajeda na trci for-

mule I Etihad grand pri, koja

se održava uAbuDabiju.

N.K.

ABUDABI:

Predsjednik Filip Vujanović se sastao sa

šeikomMuhamedomBin ZajedomAl Nahjanom

Unapređenje saradnje saUAE

PODGORICA

-CrnaGoraču-

da radi kada su pregovori u pi-

tanju.Svamjerilaza28poglav-

lja su ispunjena i to nije lako.

Jednamalacrnogorskaadmi-

nistracija zaslužuje sve po-

hvale - kaže u razgovoru za

Pobjedu poslanica Evrop-

skog parlamenta Ivana

Maletić. Ističe da je brine

aktuelna politička situaci-

jauCrnojGori jer dokgod

se stranke prepuca-

vaju oko pre-

vlasti, reforme će biti u zasto-

ju.

POBJEDA:

Koliko jeUnija

sada zainteresovana zapro-

ces proširenja?NamanaZa-

padnomBalkanu se čini da

nijesmona listi prioriteta,

štodoneklepotvrđujeJun-

kerova strategijapokojoj bi

CrnaGora i Srbija zajedno

ušleuEU2025? I što jenaj-

važnije, ostaje li individualni

pristup što se tičeulaskau

EU?

MALETIĆ:

Imapunodogađa-

nja i izazovauEvropskoj uniji.

O mnogim stvarima rasprav-

ljamo u parlamentu, od bu-

dućnosti Unije, budžetu na-

kon Bregzita, migracijama,

odnosa sa Rusijom i Ameri-

kom, do situacije u istočnom

susjedstvuijačanjafinansijske

imonetarneunije,kojaustvari

predstavlja koncept Evrope u

više brzina. Puno je toga na

agendi i to indirektno utiče

na stavove Evrope u cjelini

prema proširenju. Ali,

ključna poruka je da

evropske vrijednosti tre-

ba i čuvati i jačati, a jača-

njetihvrijednostijeuvijek

vezano za proširenje. Jer

dok god ima onih koji

imaju želju da postanu

dio Unije, Evropa ima

tu svoju pozitivnu

Podgorica je

Beograda u p

Opozicija traži

besomučno

ponavljanje

izbora do

besvijesti, dok

ne postane dio

vlasti i to nema

smisla. Mora se

kroz parlament

uključiti u

društvena

dešavanja i

zajedno sa

pozicijom

takmičiti u

dobrim idejama

- kažeMaletić

INTERVJU

PODGORICA

–CrnaGora

trebadauđeuEvropskuuni-

juprije2025. godine, ocijenio

jepredsjednikInternacional-

nepanevropskeunije(PEU)

AlanTernoar, navodećidaće

PEUlobiratidasetodesi što

prije.

Upitan šta vidi kao glavnu po-

ruku koju EU želi da pošalje

Strategijomzauspješanprijem

Crne Gore i Srbije u EU do

2025. godine, Ternoar je odgo-

vorioda evropske zemlje treba

da pokažu više solidarnosti, ne

samo političke, nego i društve-

ne,kulturne,kaoidasetouradi

unutarnjih.

- Solidarnost je dobar način da

budemo jači - rekao je on agen-

ciji Mina, na marginama inter-

nacionalne konferencije Crno-

gorske panevropske unije ,,Za

Evropu: komuniciranje evrop-

skih integracija između članica

EUi zemaljaproširenja“.

On, kako jekazao, nije saglasan,

sapredsjednikomEvropskeko-

misijeŽanKlodJunkerom, koji

je govorio o 2025. kao godini za

ulazakuEU.

- To je predugo. Posao naše or-

ganizacije jeda lobiramodaCr-

na Gora bude članica Unije što

je prije moguće - saopštio je

Ternoar.

Kako je rekao, ne zna kada će to

biti,aliPEUćepomoćikaoštoje

touradilauslučajuHrvatske.

-Pitajtenašehrvatskeprijatelje

šta je naša organizacija uradila

zanjih.To

jebiotežakposao, ali

uspjeli smo i uradićemo isto i u

Ocjena predsjednika Internacionalne panevropske unije Alana Tern

CrnaGora treba da uđe uE

Posaonaše organi-

zacije je da lobira-

moda CrnaGora

bude članicaUnije

što je prijemoguće

IvanaMaletić

Cetinje

PODGORICA

-Predstavnici

crnogorskogparlamenta

učestvovaćenaplenarnom

zasijedanjuKonferencijeod-

borazaevropskeposlove

parlamenataEvropskeunije

(EU), koji sjutrapočinjeuLi-

tvaniji.

SkupuTalinuseodržavauokvi-

ru parlamentarne dimenzije

estonskogpredsjedavanjaEU.

Nazasijedanjućeserazgovara-

ti o budućnosti EU, najboljim

praksama nacionalnih parla-

menataupribližavanjuEvrope

građanima,aktuelnomrazvoju

digitalnogjedinstvenogtržišta,

izgradnji efikasne i održivebe-

zbjednosneunije.

Iz crnogorskog parlamenta je

saopštenoda će se na konferen-

ciji raspravljati o vanjskoj di-

menziji migracija, odnosno o

sprečavanju i suzbijanju ilegal-

nemigracije.

Crnu Goru će na ovom skupu

predstavljati predsjednik i član

Odbora za evropske integracije

Adrijan Vuksanović i Mihailo

Anđušić.

R.P.

Poslanici na

konferenciji uTalinu

FilipVujanović iMuhamedBinZajedAl Nahjan

IvanaMaletić, poslanica