Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Nedjelja, 26. novembar 2017.

Kultura

BIJELOPOLJE

Program

„Oračumodroj njivi neba“,

uznak sjećanjanaknjiževni-

kaHuseinaBašića, upriličen

jepreksinoćuBijelomPolju.

Događaj jeorganizovalaJU

Ratkovićevevečeri poezije,

u saradnji saCentromza

kulturu izBijelogPolja i bi-

bliotekom„ĐurđeCrnoje-

vić“ saCetinja.

Govoreći o Bašiću, pjesniku i

romanopiscu, jednomod zna-

čajnijih stvaralaca savremene

crnogorskeknjiževnostiiknji-

ževnostiBošnjakauCrnojGo-

ri, mr Blaga Žurić osvrnula se

na njegov roman „Crnoturci -

san i jazija“.

Poruke i suština

-Sa filozofskog i antropološ-

kog stanovišta riječ je o knji-

ževnom djelu čija je aksiološ-

ka suština nesumnjiva, a

umjetničke poruke univerzal-

ne. Usurovoj realnosti, ukojoj

ih istorija vitla kao slamku,

glavni likovi Jakub i Jašar,

obezdomljeni i iskorijenjeni

stalno su u potrazi za nekom

čvrstom tačkom oslonca iz-

među sna i jazije koja imizmi-

če. Sjećanje oživljava ono što

jebilo, apisanje je jedinousta-

nju da to što je bilo sačuva od

zaborava, uprkos izvjesnom

oporom osjećanju apsurda i

uzaludnosti - kazala jeŽurić.

Ona je istakla da je Bašić ovim

romanom potvrdio da je zna-

čajan umjetnik. Žurić smatra

da mu u istoriji crnogorske i

bošnjačkeknjiževnostijošnije

datomjesto kojemupripada.

-Njegova osvjedočena poetič-

nost, stakana od nezaustavlji-

vih misli, alegorija, simbola i

metafora, koji se često presti-

žu ili u paralelnom toku kao

što su slova u zapisu Sakiba

Podgorije, čine da gotovo sva-

ki pasus doživljavamo, ne kao

Bašićevo ličnopripovijedanje,

njegove krikove i šapat, već

kao vapaj svih prognanih na

crnom gubilištu naše planete.

Patnja i bol ne poznaju strane

svijeta, nemaju nacionalnost

ni boju kože. Zato Bašić u

svom stvaralaštvu piše za čo-

vjeka imoli se da se zlo nikada

ne ponovi, prizivajući istovre-

menoistoki zapadi sjever i jug

jednako - kazala jeŽurić.

Modernodjelo

Akademik Zuvdija Hodžić

smatra da sudbinubošnjačko-

muslimanskog naroda Crne

Gore niko nije umjetnički

snažnije iskazao od Huseina

Bašića te da ju je pratio kroz

istorijske događaje i lomove

koji će Bošnjake razbacati na

sve četiri strane. Ona je kazao

da je Bašić stvorio moderno

umjetničkodjeloukojemmu-

dro,svježimibogatimjezikom

pripovijedaogorkoj,uzbudlji-

voj i dramatičnoj sudbini mu-

slimansko-bošnjačkognaroda

kojegsuistorijskidogađajipo-

često dovodili da bude tuđ na

svome, proganjan i prognan,

prepušten na milost silnima i

moćnima „vječiti krivac a ni

kriv ni dužan, naučen da dugo

pamti i još brže oprašta“.

-U prilogu romana „Tuđe gni-

jezdo“HuseinBašić jezapisao

„je li išta zaludnije na ovom

dunjaluku nego pretvarati ži-

vot u priču. Kao da sam čitavo

vrijememrvio kamen i odnje-

govogpraha stvaraohljeb i na-

du za sjutra“. I ako je to zapi-

saoznao jeboljenego ikoda se

pretvaranjem života u priču,

život nastavlja i poslije smrti,

da nada u sjutra čini čovjeka

vrjednijim,plemenitijimimo-

ralnijim. Aživot je, kako to ka-

zuje i naslov Bašićevog roma-

na San i jazija-sav i satkan od

sna i snova, mašte i vjere, lje-

pote i nade, ali i od jazije, te

svevremene knjige u kojoj je

zapisana istorijska i umjetnič-

ka istina o ljudima i događaji-

ma o čovjeku i narodu - kazao

jeHodžić.

OnsmatradaBašićobjektivno

sagledava društveno-istorij-

skazbivanjainjihoveposljedi-

ce, učemumupomaže, kako je

kazao, stoljetna distanca i ži-

votno iskustvo, znanje i prou-

čavanje arhivskih materijala,

ali najvišemašta i talenat.

-Zbog toga Bašićevi romani i

nepripadajužanruistorijskih,

oni su bliski egzistencijalistič-

kom poimanju svijeta i ljudi.

Nabijenimetaforičnošću,sim-

bolikom i alegorijom, katkad i

blagom ironijom, oni su mo-

derno poetsko –psihološko

djelo, stamena epska tvorevi-

na sa mjerom ukomponova-

nimlirskimpasažima i rečeni-

camakojeizražavajugnomsku

poruku i filozofsku mudrost -

kazao je Hodžić dodajući da

svaki od romana Bašiću obe-

zbjeđujuvisokomjestounašoj

književnosti i svrstava ga u

književne velikane.

V.Šb

.

Omaž književniku Huseinu Bašiću upriličen u BijelomPolju

Pisac koji je život

pretvarao u priču

Bašićevi romani i ne pripadaju žanru istorijskih, oni su

bliski egzistencijalističkompoimanju svijeta i ljudi. Nabijeni

metaforičnošću, simbolikom i alegorijom, katkad i blagom

ironijom, oni sumoderno poetsko –psihološko djelo,

stamena epska tvorevina samjeromukomponovanim

lirskimpasažima – kazao je Zuvdija Hodžić

PODGORICA

Balet „Ko to ta-

mo peva“ u produkciji Narod-

nog pozorišta iz Beograda biće

izvedenvečeras u20 sati naVe-

likoj sceni Crnogorskog narod-

nog pozorišta. Po ideji Ljubivo-

ja Tadića libreto predstave

inspirisan je scenarijom istoi-

menog filmaDušanaKovačevi-

ća u režiji Slobodana Šijana.

Koreografiju potpisuje Staša

Zurovac na muziku Vojislava

VokijaKostića, a naVelikoj sce-

ni Narodnog pozorišta u Beo-

gradu, ovaj balet premijerno je

izveden2004. godine.

Igraju: Mihajlo Stefanović, Go-

ran Stanić, Dejan Kolarov, Mi-

lošMarijan,AleksaJelić,Nicola

Bianco, Taylor Clow, Raffaele

Diligente, SanjaNinković, Želj-

ko Grozdanović, Vladimir Pa-

najotović, Čedomir Radonjić,

Sebastian Held, Miloš Živano-

vić, Davide Buffone, Marina

Miletić, Dušanka Kaliča-

nin, Milica Jević Drndarević,

Smiljana Stokić, Tijana Šebez,

Dragana Nedić, Tatjana Tatić,

Margarita Cheromukhina,

Brankica Mandić, Rebecca

Clow, Tamara Antonijević Spa-

sić, JasnaPaunović,MarijaBaj-

četić, Tatjana Popović, Bojana

Leko, Maja Varićak Antić, De-

nis Kasatkin, Igor Karakaš, Mi-

lena Ivić i Nada Stamatović.

Asistentkinjakoreografa jeOlja

Zurovac, kostimografkinja Ka-

tarina Galić, a scenograf Žorž

Draušnik.

R.K.

Balet „Ko

to tamo

peva“

na sceni

CNP-a

PODGORICA

U tekstu „Crno-

gorski pisci u Sarajevu“ objav-

ljenomu Pobjedi 24. novem-

bra, navodi se da će, kako je

saopšteno iz OKF-a, na Sajmu

izdavača/nakladnika Bosne i

Hercegovine u Sarajevu biti

„predstavljen i Internacionalni

sajam knjiga u Podgorici, o

kojem će govoriti Vladimir

Vojinović“. Kako nas je obavije-

stio Vladimir Vojinović, on neće

učestvovati na pomenutoj

manifestaciji.

R.K.

Pojašnjenje

„Više od

terapije“ u

Dodestu

PODGORICA

Predstava„Više

od terapije“, u produkciji Grad-

skog pozorišta, biće izvedena

večeras u 20 sati, u sali Dodest

KIC-a „Budo Tomović“. Po drami

Kristofera Duranga, predstavu

je režirala Alisa Stojanović.

Igraju: Pavle Ilić, Maja Šarenac,

Dejan Đonović, Ivona Čović-

Jaćimović, Branko Ilić i Emir

Ćatović.

Dramaturg je Milica Piletić,

scenograf Darko Nedeljković,

kostimograf Jelena Đukanović,

a izbor muzike uradio je Ivan

Brkljačić. Koreograf je Jovica

Nikolić, koji sa SlavkomNele-

vić potpisuje i scenski pokret.

Asistent scenografa je Smiljka

Šeparović, a asistent kostimo-

grafa Milena Đurđić.

R.K.

PODGORICA

Studentkinje sa ce-

tinjskogFLU- BrankicaMikić, Zora-

naTošić, IvanaKadić i AnicaDamja-

novićosvojile sučetiri nagradena

javnomkonkursuza izbor likovnih

rješenjaprigodnihpoštanskihmarki-

ca za 2018. godinukoji jeobjavilaPo-

šteCrneGore.

BrankicaMikić nagrađena je za prigod-

no izdanje pod nazivom„Flora -Maho-

vina (Sphaerocarpos texanus)”, Zorana

Tošić za prigodno izdanje pod nazivom

„EvropaMostovi - Most naMoštanici”,

IvanaKadićzaprigodnoizdanjepodna-

zivom „Sport - Zimske olimpijske igre

Pjongčang 2018” i AnicaDamjanović za

prigodno izdanje po nazivom „Istorij-

skonasljeđe -Diatreta”.

Onesustudentkinjetrećegodinestudij-

skog programa Grafički dizajn FLU sa

Cetinja, a idejna rješenja su realizovana

kaodio redovnihzadatakanapredmetu

Grafičke komunikacije III, koji vodi

prof. mr AnaMatić, zajedno sa saradni-

commr AdelomZejnilović. Na konkur-

su je raspisano 12 tema sa ukupno 14

poštanskihmarkica.

Istraživanja i analize

Ana Matić kazala je da ovo nje prvi put

da studenti dizajna FLUCetinje osvaja-

ju nagrade na konkursu za poštanske

marke, kao i na drugim nacionalnim i

internacionalnim dizajnerskim kon-

kursima.

-Prethodnihgodinastudentisu,takođe,

osvajali nagrade na ovom konkursu, ali

već dugo nijesu u ovolikom broju. Na

primjer, prošle godine smo imali samo

jednu nagradu zamarkicu, a ranijih go-

dina i po 10-12 nagrada. Rad na idejnim

rješenjimazapoštanskemarkejeveoma

kompleksan i značajan u kreativnom i

istraživačkom, ali i u metodološkom

smislu, i već godinama je obavezan za-

datak na trećoj godini osnovnih studija

- istakla jeMatić.

Prema njenim riječima, ovaj konkurs je

dodatnovažaniutematskomsmislu,jer

Pošta Crne Gore svake godine veoma

pažljivo bira teme vezane za značajne

internacionalne događaje i jubileje, pri-

rodu, nauku, kulturno-istorijskonaslje-

đe i dr.

Visokugled

Na pitanje kako u praksi izgleda rad na

ovakvimzadacima, profesoricaMatić je

odgovorila da se na stručno-umjetnič-

kim predmetima većina praktičnih za-

dataka radi projektno, simulirajući

stvarni dizajnerski projekat, koji uklju-

čuje profesionalne i tržišne uslove rada,

čime se studenti pripremaju za budući

profesionalni angažman.

- U ovom slučaju, za aktuelni konkurs

PošteCrneGoreimalismoupravojedan

takav primjer. Studenti su dobili kon-

kretnu temu koja je nadograđena ade-

kvatnim smjernicama koje uključuju

teorijski i metodološki okvir za rad i

analizu primjera - savremenih i istorij-

skih. Zatimse kroz kontinuiranukorek-

turuodprofesora i saradnika istraživač-

ko-dizajnerski proces vodi tokom

predviđenog roka ka realizaciji. U tom

procesuveoma jevažnameđusobnako-

munikacija koja podrazumijeva da je

svakistudentuključeniuradostalihko-

lega. Kroz tu interkaciju bolje i brže se

usvajaju nova znanja i savladavaju vje-

štine, ali i konceptualizacija teme sagle-

dava iz više perspektiva čime se razvija

samoevaluacionikapacitetstudenta,što

je jedan od najvažnijih kvaliteta dobrog

dizajnera - rekla jeMatić.

Ona navodi da ovakvim radom pripre-

maju studente i za završne ispite koji

prate sličnumetodološku strukturu, ali

namnogo višemnivou.

-To je i jedanodrazlogazbogkojihGra-

fički dizajn na FLUCetinje uživa visok

ugled i u akademskoj i u profesionalnoj

dizajnerskoj zajednici - istakla jeMatić.

A.Đ.

Studentkinje cetinjskog FLU osvojile četiri nagrade na konkursu Pošte Crne Gore

Umjetnost na poštanskimmarkicama

Nagrađeni radovi studentkinjaFLU

IMPRESIVANKNJIŽEVNIOPUS:

Programuznak sjećanjanaHuseninaBašića