Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Nedjelja, 26. novembar 2017.

Svijet

Medijemogu označiti

kao „strane agente“

MOSKVA

-Ruski predsjed-

nikVladimirPutinpotpisao

je juče zakonkoji omoguća-

vaoznačavanjemedijakao

„stranihagenata“, što je re-

akcijanaobavezuruske te-

levizijskekućeRTda se tako

registrujeuSAD, prenosi

Beta.

Zakon, koji je donji dom par-

lamenta usvojio sredinom

mjeseca a gornji ove nedjelje,

objavljen je juče na zvanič-

nom sajtu sa pravnim doku-

mentima i stupa na snagu od-

mah.

Prema zakonu, svi strani me-

diji koji rade u Rusiji mogli bi

bitioznačenikao„straniagen-

ti“naosnovuodlukeministar-

stva pravde.

Predviđa se obaveza entiteta

da vlastima daju informacije o

svojoj finansijskoj situaciji ida

u svim svojim dokumentima

naznače da su „strani agenti“.

Formalno, novi tekst samo

proširujezakoniz2012,kojise

do sada odnosio samo na ne-

vladine organizacije.

Kao prve potencijalne mete

novog zakona pominju se ra-

dio staniceGlasAmerike i Ra-

dio Slobodna Evropa/Radio

sloboda, koje finansira ame-

rički Kongres.

Zakon su kritikovale i organi-

zacije Hjuman rajts voč i

Amnesti internešenel.

Nova

erupcija

vulkana

na Baliju

BALI

- Vulkan na indonezij-

skom turističkomostrvu Bali

eruptirao je po drugi put za

sedamdana, ali su vlasti obja-

vile da nivo upozorenja ostaje

nepromijenjen. Nacionalna

agencija za ublažavanje kata-

strofa saopštila je da je nakon

erupcije u subotu ujutro stub

pepela iz planine Agung bio

visok oko 1.500metara.

Portparol agencije Sutopo

Purvo Nugroho kazao je da

status upozorenja od vulkana

ostaje na drugomnajvišem

nivou. Dodaje da su erupcije u

utorak i subotu bile relativno

manje. Zona isključenja oko

vulkana proteže se na 7,5 kilo-

metara od kratera na planini

Agung.

Kuba odaje poštu Fidelu Kastru

KAIRO

- Broj poginulih u

napadu ekstremista na dža-

miju u sjevernoj provinciji na

egipatskom Sinajskom poluo-

strvu povećan je na 305, dok

je najmanje 126 ljudi povrije-

đeno, saopštilo je juče egipat-

sko državno tužilaštvo.

Glavni državni tužilac Nabil

Sadek je rekao da je napad

izvršilo između 25 i 30 ekstre-

mista, kao i da je među pogi-

nulima 27 djece.

Ekstremisti su bili stacionirani

na glavnim vratima džamije

i pored 12 prozora prije nego

što su otvorili vatru na vjer-

nike koji su se nalazili unutra.

Oni su zapalili sedam automo-

bila parkiranih ispred džamije.

Egipatski predsjednik Abdel

Fatah el-Sisi naredio je ranije

juče izgradnju mauzoleja za

ljude koje su islamski ekstre-

misti ubili u petak u džamiji.

U predsjedničkom saopštenju

se ne navodi gdje će biti mau-

zolej, ni ko će ga izgraditi, ali

piše da bi odluka trebalo da

odrazi dubinu tuge koju vlada

osjeća zbog smrti toliko ljudi

u najsmrtonosnijem napadu

islamskih ekstremista u Egiptu

u modernoj istoriji.

U džamiju su dolazili su isti

sljedbenici mistične struje

islama. Odgovornost za napad

niko nije preuzeo, ali je tero-

ristička organizacija Islamska

država ranije najavljivala da

će iskorijeniti su iste na Sinaju

i u Egiptu, a u toj džamiji su se

okupljali upravo su isti.

Lokalna grana Islamske drža-

ve širi pobunu na Sinaju gdje

se vladine snage bore već

godinama protiv ekstremista.

Milioni Egipćana poštuju ritua-

le su ista, recituju pjesme, igra-

ju i pjevaju da bi bili bliže bogu.

Egipat: Broj poginulih

povećan na 305

HAVANA

-Kubaobilježava

prvugodišnjicu smrti svog

lideraFidelaKastra, s jed-

nimokomna istorijsku tran-

zicijukoja će zamanjeod sto

danadovesti dokraja šest

decenijabraćeKastro, Fide-

la i Raula, navlasti.

Za odavanje pošte Kastru, ne-

zaobilaznoj figuri Hladnog

rata, preminulomu 91. godini,

nijesu planirane masovne ce-

remonije.

U Havani će godišnjica biti

obilježena bdjenjem ispred

univerziteta. Prisustvo njego-

vog brata, predsjednika Raula

Kastra, nije potvrđeno, kao ni

njegov odlazak u Santjago de

Kuba, gdje je položena urna s

Fidelovimpepelom.

Već nedjelju dana širom ze-

mlje seodržavaniz „političkih

i kulturnih“ događaja kojima

se obilježava godišnjica „fizič-

ke smrti“ oca kubanske revo-

lucije.

I zvanična terminologija po-

kazujeda je, iakomrtav, Fidel i

dalje prisutan u duhovima ge-

neracija Kubanaca koji nijesu

znali ni za koga osimnjega.

U cijeloj zemlji, iako prema

njegovoj želji nema ni spome-

nika ni ulica s njegovim ime-

nom, prethodnih dana su se

Već nedjelju dana širom zemlje se održava niz „političkih i kulturnih“ događaja

kojima se obilježava godišnjica smrti oca kubanske revolucije

pojavili bilbordi i grafiti sa slo-

ganima „Fidel živi“ i „Mi smo

Fidel“.

Državne radio i TV stanice

emitujunovupjesmuu čast li-

dera, „Lovor i masline“, koju

izvodi popularni kubanski

pjevačRaul Tores. Jučeujutro

je državna štampa na naslov-

nim stranama objavila crno-

bijele portreteKastra.

„U revolucionarnom radu, u

uspjehu revolucije, naši heroji

žive i živjećevječno“, citiraoje

„vrhovnog komandanta“ par-

tijski list Granma.

Fidel Kastro je vladao Kubom

i prkosio SAD više od 50 godi-

na, prije nego što je 2006. pre-

dao vlast bratuRaulu.

Kada je prošle godine umro,

proglašeno jedevet danažalo-

sti, a urna s njegovimpepelom

putovala je uzduž i poprijeko

Kube kojom prilikom su ga

ispratilimilioni Kubanaca.

Fidel Kastro je revoluciju

izveo 1959. i zbacio diktatora

Fulhensija Batistu, a 2006. se

povukao iz zdravstvenih ra-

zloga. Njegov brat Raul je po-

slijeprelaznogperiodaoddvi-

je godine postao predsjednik

2008. a njegov nasljednik će

biti određen na izborima u fe-

bruaru sljedeće godine.

Najviše izgleda na tim izbori-

ma ima prvi potpredsjednik i

drugi čovjek vlade Migel Di-

jas-Kanel.

Raul Kastro će ipak i poslije

toga ostati na čelu Komuni-

stičke partije Kube do nared-

nogpartijskogkongresa, 2021,

kada će imati 90godina.

Poražavajući podaci Ujedinjenih nacija

Poruka Karlesa Pudždemona

Izbori će potvrditi

želju za nezavisnošću

NJUJORK

-Višeod33hilja-

demigranata je izgubiloži-

vot namoruod2000. godine

upokušajuda stignudooba-

laEvrope, zbog čega jeMe-

diterannajsmrtonosnija

granicana svijetu, saopštila

jeOrganizacija zamigracije

Ujedinjenihnacija.

Nakon rekordnog priliva mi-

granata od 2014. do 2016, spo-

razum između EU i Turske

kakobi sezaustavionjihovdo-

lazak izGrčke, kao i rigorozne

patrole kod obala Libije, znat-

nosusmanjilipriliv izbjeglica,

saopštila je IOM.

- U izvještaju se navodi da je

najmanje 33.761 migrant stra-

dao ili nestaouMediteranuod

2000. do 2017. godine - rekao

je na konferenciji za novinare

u Ženevi zvaničnik IOMHor-

heGalindo.

U ovoj godini je do sada oko

161 hiljada migranata stigla

morem u Evropu, a gotovo tri

hiljade je izgubilo život ili ne-

stalo.

BARSELONA

- Regionalni

izbori 21. decembra u Kataloniji

omogućiće da se „rati ikuje“

volja građana da žive u neza-

visnoj državi, izjavio je juče u

Belgiji smijenjeni predsjednik

te španske autonomne oblasti

Karles Pudždemon.

Prema njegovim riječima, Kata-

lonci su na referendumu 1. okto-

bra „svijetu pokazali da žele da

žive u nezavisnoj državi“, dok

će predstojeći izbori biti samo

„rati ikacija“ te volje.

Pudždemon je juče krenuo

u predizbornu kampanju iz

hotela u okolini Briža, na sjeve-

rozapadu Belgije, gdje je našao

utočište. On i još četiri člana

smijenjene katalonske vlade

nalaze se na uslovnoj slobodi,

dok belgijsko pravosuđe razma-

tra špansku potjernicu koja je

protiv njih izdata.

Katalonija je 27. oktobra jed-

nostrano proglasila nezavisnu

republiku. Zatim je Španija uvela

direktnu upravu u tom regionu,

smijenila regionalnu vladu i

Umoru

stradalo

33.000

migranata

od 2000.

raspustila katalonski parlament.

Umeđuvremenu su privedeni

članovi bivše regionalne vlade.

Pudždemon je rekao da su

predstojeći izbori koje je raspi-

sala španska vlada „najvažniji

izbori u istoriji Katalonije“. On je

juče predstavio svoju izbornu

listu Zajedno za Kataloniju.

Portparol španske vlade Este-

ban Gonsales Pons osudio

je Pudždemonov govor kao

„nadrealan, nenormalan i biza-

ran“. „Pudždemon je postao

groteskni lik.... On ne živi u Bel-

giji, već se tamo krije“, dodao je

Pons.

KarlesPudždemon

Vladimir Putin

Drakonski zakoni za novinare u Rusiji

Detalj izHavane

Međupoginulima je i veliki broj djece