Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Nedjelja, 26. novembar 2017.

Društvo

PODGORICA

-Napragu

smoEvropskeunije i ona je

kaouslovza izvozproizvoda

i uslugananjena tržišta

utvrdila tzv. standardizovani

kvalitet. Evropskaunijakva-

litet krozprimjenu standar-

da smatramjeromzaštite:

zdravlja, životne sredine i tr-

žištaodnekvalitetnihproi-

zvoda. Znači, proizvodni po

komosnovune smijedana-

rušavauspostavljenimeha-

nizamzaštite, koji se za svaki

proizvododržavapreko

standardizovanogkvaliteta.

Standardi su svud oko nas, u

našojkući,nanašemposlu,ka-

da se razonodimo itd. Poznato

je da standardi predstavljaju

aktuelno, sveobuhvatno zna-

nje onih koji djeluju u pojedi-

nim tehničkim oblastima u

kojima se standardi primje-

njuju, tako da korisnici stan-

dardamoguprimijeniti ispita-

na rješenjadokazana i uteoriji

i upraksi.

Upravo zbog toga i da bi naše

građane uveo u proces stan-

dardizacije mr Neško Šćekić,

zaposleni u Institutu za stan-

dardizacijuCrneGore,jeobja-

vio knjigu čiji naslov je ,,Stan-

dardizacija i standardi sa

osvrtom na infrastrukturu

kvaliteta“ i daje odgovore na

stalna pitanja koja su okupira-

la pažnju različitih zaintere-

sovanih strana i društvenih

djelatnosti.

Kvalitet

-Može se reći da kvalitet proi-

zvoda i usluga uz primjenu

standarda je kvalitet kojeg pri-

znaje Evropska unija, odakle

proizilazidaproizvodiiusluge

koji su napravljeni u skladu sa

zahtjevima standarda imaju

vizu za različita tržišta. Znači,

ostvareni kvalitet u finalnom

proizvodu, kao faktor konku-

rencije na tržištu je funkcija

standardizovanog kvaliteta i

kvaliteta razvoja, koji se pre-

vashodno temelji na zahtjevi-

ma kupaca. Nedvosmisleno se

mora reći da bez primjene

standarda kao priznatih rješe-

nja nema i nemože biti ni kva-

liteta ili, preciznije, ne može

bitimjerljivogkvaliteta.Dakle,

kvalitet proizvoda i usluga se

ne mogu tretirati odvojeno od

standarda - objašnjava Šćekić.

Brojni su, kaže on, primjeri

standardizacije u istoriji čo-

vječanstva: jezik, pisanje,

mnogi oblici alata i priključa-

ka, kao i ceremonije i drugi

društveni rituali.

- Kroz bezbroj iteracija i isku-

stva, ovi aspekti života su bili

standardizovani i postepeno

se širili sa osobe na osobu pre-

ko širokih geografskih pod-

ručja. Godine 4241. p.n.e. an-

tički Egipćani standardizovali

su (uredili) i prihvatili kalen-

dar od 12 mjeseci po 30 dana

poslije kojih je slijedilo još pet

dana kojima se završavala go-

dina. Prije 5000 godina stari

Egipćani su imali potrebu za

oblikovanjemkamenihbloko-

va određenihmjera za izgrad-

nju piramida, dakle još u tom

vremenu postojalo je pravilo,

obrazac ili instrukcija (stan-

dard) kako treba oblikovati

kamene gromade za gradnju

piramida - naglašava Šćekić.

Potreba za ujednačavanjem

mjerenja, kako dodaje, natje-

rala je stanovnike doline In-

dus da naprave decimalni le-

njir i standardizuju težinu, to

je bilo još prije 4500 godina.

Vavilonci su standardizovali

sistemnumeracije.

- Upotreba pare kao energet-

skog izvora za potrebe paro-

brodova i parnih lokomotiva,

bio je veliki tehnološki napre-

dak, ali su se pojavili problemi

u vezi sa bezbjednošću ljudi

koji suradiliubliziniko-

tlova i posuda pod priti-

skom, jer je veliki broj

ljudi stradao ili se povre-

đivao u nesrećama koje

su izazivale eksplozije

parnih kotlova i posude

pod pritiskom. Rješava-

njem ovakvih problema

nastali su dogovori iska-

zani kroz formalne pisa-

ne specifikacije, koje

su preteča na-

ših savreme-

nih standar-

d i z a c i j a i

standarda - isti-

če autor Šćekić.

Tako da prostim

jezikommožemoreći,

objašnjavanašsagovornik,

da je standardizacija proces

uspostavljanja dogovora iz-

međuzainteresovanihstranai

da je to aktivnost čija je sušti-

napostizanjeuniverzalnopri-

hvatljivog nivoa uređenosti u

datomkontekstu.

Knjiga Neška Šćekića daje

smjernice kompanijama kako

da postignu značajnu konku-

rentsku prednost. Kompanija-

ma se nude smjernice kako da

koriste priznata rješenja u ra-

zvojunovihproizvoda i usluga,

samimtimimsesmanjujutroš-

kovi na istraživanju i razvoju,

zatimkakodapovećajuekono-

mičnost konstruisanja, a da se

vodi računa o kvalitetu, zaštiti

životnesredine,zaštitizdravlja

i bezbjednosti na radu itd.

Rješenja

- U knjizi je objašnjeno i kako

kompanije mogu izaći s proi-

zvodima i uslugama na svjet-

skim tržištima kroz ispunja-

vanje zahtjeva postavljenih u

standardama koji su važni i

važe na tome tržištu. Zatim

nudi projektantima iz različi-

tih oblasti kako da primijene

najsavremenija priznata rje-

šenja, a koja su u korelaciji sa

evropskim i međunarodnim

pravilima. Takođe, može da

bude od koristi za obuku i os-

posobljavanje u svim fazama

visokoškolskog obrazovanja.

Za nas potrošače korišćenjem

priznatih rješenja pomenutih

uknjizi, koristi suutomedasu

proizvodi i usluge jeftiniji, a

proizvodi subezbjedniji i ima-

ju prihvatljive nivoe kvaliteta

(standardi su osnova za ozna-

ke kvaliteta i bezbjednosti

proizvoda). Dakle, može se

slobodno reći da ova knjiga

nudi rješenja koja utiču na re-

gulaciju tržišta jedne zemlje i

regiona - ističe Šćekić.

Knjiga jeobrađenaudevetpo-

glavlja koja daju priliku da se

upoznate sa standardizacijom

i standardima nameđunarod-

nom, regionalnom i nacional-

nomnivou.

Kako objašnjava autor, knjiga

vas uvodi u razumijevanje ci-

ljeva i principa standardizaci-

je i standarda.

- Ukazuje na najčešće korišće-

ne standarde koji pomažu po-

slovnim sistemima kako da se

lakše uključe na svjetska trži-

šta, kako se pomoću standarda

možeunaprijediti kvalitetpro-

izvoda, procesa i usluga, dakle

daje uputstva kako da se dođe

do cilja kada je u pitanju kvali-

tet i bezbjednost proizvoda da

bi ti proizvodi i/ili usluge bile

konkurentniji na tržištu. Uka-

zujena značajne institucije ko-

je su neophodne u tom lancu,

jednom poslovnom sistemu

koji se bavi proizvodnjom i/ili

uslugom da bi postigao evrop-

ski nivo - kaže Šćekić.

N.K.

NIKŠIĆ

- „CrnaGora i njena

sloboda“, državno takmiče-

nje izpoznavanja istorijeCr-

neGore, održano je jučena

sceniNikšićkogpozorišta. U

konkurenciji od21 ekipena-

stupilo jevišeod 100učesni-

ka iz 16crnogorskihgradova.

Prvomjestoosvojila je ekipa

„Spartanke“ izGimnazije

„StojanCerović“ izNikšića,

drugomjestoekipa „Sveti

PetarCetinjski“ takođe iz

nikšićke gimnazije, treće

mjestoosvojila je ekipa iz

Mašinske škole „IvanUsko-

ković“ izPodgorice, a četvrta

ekipakoja jeušlau superfi-

nale je izHemijske škole

„SpasojeRaspopović“, tako-

đe izPodgorice. Takmičari

supokazali izvanrednozna-

nje izoblasti koja je sadržala

60odsto istorijeNOB-a i 40

odsto istorijeCrneGore.

Pobjedničku ekipu „Spartan-

ke“ čine Maša Šegrt, Marina

Niković, Bobana Lasica i men-

torZvonkoFemić.Drugoplasi-

ranu ekipu „Sveti Petar Cetinj-

s k i “ , s a m e n t o r k o m

VeselinkomVućić, čine Aleksa

Pavlićević, Jovan Tijanić, Mi-

hailo Jocović. Trećeplasirana

ekipa, sa mentorkom Zvezda-

nom Lakić, u svom sastavu

imala je Lazara Radulovića,

MarinuKovačevićiDanilaĐu-

rovića, Četvrta ekipa koja je

učestvovala u superfinalu je iz

Hemijske škole sa mentorkom

Slobodankom Raonić i učeni-

cima Jovanom Kračkovićem,

MatijomMrkićem i Aleksan-

dromKomnenovićem.

Žestokaborba

Prema riječima predsjednika

UBNOR-a i antifašista Nikšića

Slobodana BataMirjačića, na-

žalost na takmičenju nijesu

učestvovale škole izMojkovca,

Berana, Bijelog Polja, Petnjice,

Kolašina i Rožaja, i možda je

trenutak da se Ministarstvo

prosvjete i rukovodstvoškolau

kojima nije održan kviz „Crna

Gora i njena sloboda“ zapitaju

u čemu je problem. Takođe,

Mirjačić seosvrnuonaporaža-

vajuće rezultate o poznavanju

crnogorskeistorijskeprošlosti.

- Ovih dana se u sredstvima in-

formisanja pojavljuju poraža-

vajući rezultati istraživanja o

poznavanjucrnogorskeistorij-

ske prošlosti kod studentske

populacije.Danassrednjoškol-

ci izsvihkrajevaCrneGorede-

mantovaće te priče. Na opštin-

skom takmičenju u Nikšiću

jedva smo odabrali tri najbolje

ekipe. To se desilo u još nekoli-

ko gradova uCrnoj Gori, što će

rećidasrednjoškolcikojisena-

laze u ovoj sali dobro znaju ko

je Ljubo, Sava, Peko i drugi na-

rodni heroji. Oni znaju sve iz

istorijeVojislavljevića, Balšića,

Crnojevića i Petrovića. Ovo se

isto dešavalo i na državnim ta-

kmičenjima prethodnih godi-

na koje s uspjehomorganizuje

SUBNOR i antifašisti CrneGo-

re iMinistarstvoprosvjete, pas

pravom očekujemo da će biti

takoiovegodine.Danasočeku-

jemo žestoku borbu - između

ostalog naglasio jeMirjačić.

Kakojeistakaopotpredsjednik

BoračkeorganizacijeCrneGo-

re Slobodan Simović, ovakvi

susreti su prilika da mladi po-

kažunesamošta i kolikoznaju,

već što jenemanje važno, da se

druže, upoznaju, vole i učvr-

šćujumeđusobne odnose i po-

vjerenje.

- Od neprocjenjive važnosti je

jačanje narodnog duha, druš-

tvene kohezije, solidarnosti

tako važne za sve ljude i gene-

racije - poručio je Simović.

Nagrade

Prva nagrada iznosila je po 150

eurazaučenikeimentora,dru-

ga nagrada po 100, dok je treća

nagrada za učenike i mentora

iznosila po 70 eura. Novčane

nagrade obezbijedio je SUB-

NOR, dok su svi učesnici od

SUBNOR-a dobili zahvalnice,

a knjige od Ministarstva pro-

svjete.

Prije takmičarskog dijela, u

kulturno-umjetničkom pro-

gramu nastupio je „KIC Pop

hor“ iz Podgorice, koji je tom

prilikom premijerno izveo

aranžmane najpoznatijih par-

tizanskihpjesama.

Organizator događaja su SUB-

NOR i antifašisti Crne Gore sa

Ministarstvomprosvjete, ado-

maćin događaja je UBNOR i

antifašisti Nikšića.

M.R.

Ekipa „Sveti Petar Cetinjski“ takođe iz nikšićke gimnazije osvojila

je drugomjesto, treća je bila ekipa iz Mašinske škole „Ivan

Uskoković“ iz Podgorice, a četvrta ekipa u super nalu bila je iz

Hemijske škole „Spasoje Raspopović“ takođe iz Podgorice

NIKŠIĆ:

Održano državno takmičenje iz istorije „Crna Gora i njena sloboda“ za učenike svih srednjih škola

Nikšićke „Spartanke“ najbolje u superfinalu

O tome se govori: Standardizovani kvalitet kao uslov EU za izvoz proizvoda i usluga

Pravilo,

obrazac,

instrukcija

Sinonim za riječ standard je

latinska riječ „norma“ čije je

značenje: pravilo, obrazac,

instrukcija.

Standard je dokument

namijenjen za opštu i više-

kratnu upotrebu, donesen

konsenzusom i odobren

od priznatog tijela, koji

sadrži pravila, smjernice ili

karakteristike aktivnosti ili

njihove rezultate i koji ima

za cilj postizanje optimal-

nog stepena uređenosti u

datom kontekstu.

Dakle, standard

je dokument koji

sadrži pravila i

smjernice kako

nešto treba da

bude.

Usvajanje znanja

iz oblasti koje

obrađuje ova knjiga,

a to su standardizacija i

standardi, dugogodišnja je

praksa razvijenih zemalja,

jer standardi imaju uticaj na

gotovo sve oblasti života.

Viza za ino tržište

NeškoŠćekić

Knjigaautora

NeškaŠćekića

IZVANREDNOZNANJE:

Pobjedničkaekipa

Grupna fotogra jaučesnika