Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Subota, 25. novembar 2017.

Društvo

ogmaterijala

RASPISIVANJETENDERASLIJEDI:

ZgradaMontefarma

Inspekcija pokrenula postupak u Kolašinu zbog odbijanja vakcinacije

Prekršajne prijave

protiv šest roditelja

KOLAŠIN

- Zdravstveno-

sanitrarna inspekcijapod-

nijela jeprekršajneprijave

protiv šest roditeljauKo-

lašinukoji suodbili danji-

hovadjecaprimeMMR

vakcinu, saznajePobjeda.

Prema riječina našeg nezva-

ničnog sagovornika, inspek-

tor je kontrolom ambulante

izabranog pedijatra u kola-

šinskomDomuzdravlja i na-

kon pregleda kartona usta-

novio da 13 djece nije

vakcinisano u propisanom

roku.

Nakon što je pokrenuo pro-

ceduru, jedno dijete je pri-

milo vakcinu, dok je šest

rodiitelja istrajno da ne

žele da njihova djeca budu

vakcinisana i potpisali su i

izjave.

U toku je postupak obe-

zbjeđivanja izjava od osta-

lih roditelja.

Nezvanično smo saznali

da jemeđuroditeljimakoji

su odbili da njihova djeca

prime vakcinu i jedan lje-

karkoji radiukolašinskom

Domu zdravlja.

Dr.D.

Javna rasprava o inoviranomNacrtu strategije naučnoistraživačke djelatnosti

Nauka nije trošak nego investicija

PODGORICA

–Studenti su

snagadruštva i treba imstva-

rati ambijent damogudana-

predujuunaučnimi istraži-

vačkimpohodima, a to je

omogućenokrozprvi cilj

strategijekoji predviđapla-

te, radni ambijent imobil-

nost zadoktorande i doktore

nauke sanašihvisokoobra-

zovnih institicuija - kazala je

ministarkanaukeSanjaDa-

mjanović.

Ona je to rekla na jučerašnjoj

javnoj raspravi oNacrtustrate-

gije naučnoistraživačke djelat-

nosti za period 2017. do 2021.

godine.Objasnila jeda semoti-

visanjem studenata raznovr-

snim ciljevima iz strategije

podstiče povećanje broja dok-

toranada i stvaranje istraživač-

kih pozicija, koji su nužni za

dalji naučni i istraživački ra-

zvojunašojdržavi,aliizapozi-

cioniranje na evropskoj i svjet-

skoj naučnojmapi.

Stipendije

- Feloušipzadoktorande i dok-

tore nauke jedna je od najzna-

čajnijih tačaka u strategiji,

zbog toga što se omogućava

povećanje pozicija i zapošlja-

vanje mladih doktoranada na

našimuniverzitetima–rekla je

Damjanović.

Jako je mali broj istraživačkih

pozicija, prema njenim riječi-

ma, odnosno nijesu definisane

– barem na Univerzitetu Crne

Gore, a, kako je rekla, bez dok-

toranada nemoguda se pokre-

nu projekti. Kako je rekla, veli-

ki problem u našoj državi je

takozvani fenomen „odliva ta-

lenata“ i zbog toga se, između

ostalog, krenulo sa projektom

STUDENTISUSNAGADRUŠTVA:

Ministarkanaukevjerujeuboljedanezanaučnuzajednicuunašoj zemlji

Veliki problemu našoj državi je, kako je kazalaministarka nauke

Sanja Damjanović, takozvani fenomen „odliva talenata“ i zbog

toga se, između ostalog, krenulo sa projektom internacionalizacije

internacionalizacije.

- I u Evropi i u svijetu postoje

međunarodne naučne institu-

cije u kojima je akumulirano

veliko znanje i tehnologija. Do

sada nijesmo bili član nijedne

međunarodne institucije, što

se promijenilo članstvom u

CERN-u, a postaćemo članovi

institucija iz oblasti moleku-

larne biologije EMBL i EMBO

– istakla jeDamjanović.

Natajnačin,kazalaje,bićenam

dostupne jako velike infra-

strukture i naši mladi ljudi

imaće mogućnost da obavljaju

istraživanja u takvim instituci-

jama iz lokalnih univerziteta i

instituta.

Podsjetilajeinauspostavljanje

međunarodnog instituta u na-

šojzemlji,izakojegstojiCERN

i istakla da je to ekonomija ba-

zirana na znanju, i da bi takva

naučna ustanova stvorila uslo-

ve za zapošljavanje više od hi-

ljadu istraživača.

- Jedna od opcija instituta je

hadronska kancer terapija, od-

nosnodaodjednogakcelerato-

ra liječite cijelo društvo – pod-

sjetila jeDamjanović.

Horizont

U fokusu je umrežavanje i po-

vezivanje sa naučnim zajedni-

cama van naših granica, što je

jedanodpreduslova za pristup

velikim projektima u okviru

programaHorizont 2020.

- Umrežavanje van granica na-

še država važno je za taj pro-

gram, a ove godine smo prvi

put ostvarili i neto dobitak od

nekolikokrupnihprojekata,od

kojih je najveći Elektropreno-

snog sistema – precizirala je

Damjanović.

Članica Savjeta NID dr Nina

Radulović istakla jeda jeneop-

hodnopovezati se sanašimna-

učnicima u dijaspori, koji po-

stižunevjerovatno rezultate.

-Akopojedincimogudauspiju

na evropskoj i svjetskoj nauč-

noj sceni, onda može i naučna

zajednica – kategorična je Ra-

dulović. Ona je, između osta-

log, rekla da će kroz strategiju

omogućiti kreiranje povoljnog

ambijenta za inovativno pre-

duzetništvo – uvođenjem sti-

mulativnihmjera fiskalne i ca-

rinske politike za sektore

istraživanja i razvoja, odnosno

inovativnih startapova, odno-

sno nove kompanije i mala i

srednja preduzeća bazirana na

nauci i inovacijama.

J.B.

Peticiju za četiri dana

potpisalo 3.500 osoba

PODGORICA

- Peticiju čiji je

cilj unapređivanje crnogor-

skog zakonodavstva i spre-

čavanje zloupotrebe ranih

prenatalnih testova u svrhu

selektivnih abortusa do sada

je potpisalo 3.500 građana –

kazala je za Pobjedu izvršna

direktorica Centra za ženska

prava Maja Raičević.

Prema njenim riječima, potreb-

no je da se skupi još 2.500 pot-

pisa nakon čega će od Vlade

tražiti da pokrene izradu akci-

onog plana koji će obuhvatiti

stručnjake raznih pro ila, koji

će na multidisciplinaran način

rješavati problem prenatalnog

odabira pola.

Dokument

- Taj strateški dokument zasni-

vaće se na pouzdanim i tačnim

infromacijama, statistikama,

istraživanjima a istovremeno

će voditi računa da dodatno

ne ograniči reproduktivna

prava žena. On će biti usmje-

ren na prevazilaženje negativ-

ne tradicije i osnaživanje žena

kroz neke servise podrške ako

to bude potrebno – kazala je

Raičević.

Kampanja „Neželjena“ koju je

pokrenuo Centar za ženska

prava počela je u ponedjeljak

otkrivanjem spomen ploče

ispred platoa Univerzitetskog

centra koja je posvećena svim

djevojčicama koje nijesu dobi-

le priliku da budu rođene.

U petak 17. novembra, širom

Crne Gore su osvanuli plakati i

čitulje koji upućuju na proble-

me zloupotrebe prenatalnih

testova za rano detektovanje

pola djeteta i praksu selektiv-

nih abortusa.

Raičevič kaže da su zadovoljni

kako je kampanja prihvaćena

u javnosti, sudeći po reakcija-

ma na društvenimmrežama.

Dijalog

- Sada smo pokrenuli druš-

tveni dijalog o selektivnim

abortusima, o samom sistemu

vrijednosti koji nas je doveo u

situaciju da se moramo boriti

sa prenatalnim odabirom pola.

Ako se nastavi ovom dinami-

kom potpisivanja peticije oče-

kujemo da će za desetak dana

biti prikupljeno 6.000 potpisa

koliko je potrebno – kaže naša

sagovornica. Do sada su, kako

dodaje dobili podršku Mini-

starstva za ljudska i manjinska

prava, a mnogo bi im, ističe

Raičević, značilo i da dobiju

zvaničnu podršku Ministarstva

zdravlja, a posebno Ministar-

stva prosvjete jer „je za rješa-

vanje ovog problema ključno

obrazovanje i to u najranijem

životnom dobu“.

Sl. R.

Kampanja protiv prenatalnog odabira pola

NADAJUSEPODRŠCIINSTITUCIJA:

„Neželjena“ počelauponedjeljak

U podgoričkomDomu zdravlja održana radionica o ginekološkimbolestima

Prevencija je najbolji lijek

PODGORICA

-Dabi se saču-

valeodginekološkihbolesti

žene trebada se zaštite od

infekcija, daograničebroj

partnera, daprestanudapu-

še - kazao je specijalista gine-

kologije i akušerstvadrNe-

bojšaJokmanovićdodajući

da svaka ženamora jedna

danugodini izdvojiti za re-

dovnanginekološki pregled.

On je predavanje u podgorič-

kom Domu zdravlja u Bloku

pet održao u okviru radionice

koju već tradicionalno orga-

nizuje udruženje „Žena da-

nas“. Kako je navela predsjed-

nica udruženja Rosa Popović

oveedukativneradioniceorga-

nizuju širomCrneGore.

- Bavimo se zaštitom zdravlja

žena od 2013. godine i ovo je

postala praksa našeg udruže-

nja - kazala jePopović.

Dr Jokmanović je istakao da je

uzrok nastanka cervikalnog

karcinomanepoznat, ali supo-

znati faktori rizika.

- Jedan od faktora rizika je in-

fekcija humanim papiloma vi-

rusima (HPV) - onkogeni tipo-

vi. Infekcije HPV pripadaju

seksualno prenosivim infekci-

jama-kazaojeJokmanovićpo-

zivajući ženeda redovnoobav-

ljaju kontrolne preglede jer je,

kakojeistakao,karcinomdojke

i grlićamaterice izlječiv, ako se

rano otkrije.

N.K.

Završena rekonstrukcija Centra za patologiju trudnoće

Komforniji uslovi za budućemame

PODGORICA

-UKliničkom

centruzavršena je rekon-

strukcijaCentra zapatologi-

ju trudnoćeKlinike za gine-

kologiju i akušerstvo

vrijedna40.000eura.

Kompletno su zamijenjeni sa-

nitarni čvorovi, mobilijar, re-

pariranavratabolničkihsoba i

urađenmoleraj.

- Rekonstruisano je svih 13 sa-

nitarnih čvorova, odnosno za-

mijenjana je vodovodna i ka-

na l i zac i ona inst a l ac i j a ,

postavljene nove pločice i

ugrađene nove sanitarije. Uz

raniju nabavku novih bolnič-

kih kreveta i dušeka obezbije-

dili smo budućim mamama

komfornije uslove za vrijeme

boravkauCentru–saopštilisu

izKliničkog centra.

Projekat je realizovan zahva-

ljujući donacijama kompanije

„13. jul –Plantaže“ i „Čelebić“,

kao i „LD gradnja“ i „Euro-

zox“.

MedicinskadirektorkaKlinič-

kog doc. dr SnežanaRaspopo-

vić, kazala da je „zaštitamajke

u toku trudnoće obaveza svih

nas i države“.

- Ovdje počinje život, tu se ra-

đaživot,nesamozaPodgoricu

već za cijelu Crnu Goru – ka-

zala jeRaspopović.

Sl.R.

ADAPTACIJAKOŠTALA40.000EURA:

Podrškadonatoranije izostala